HFD 2012 not 76

Beslut hos kommun att inte lämna ut allmän handling hade fattats av tjänsteman som inte var behörig att fatta sådant beslut (återförvisning)

Not 76. Överklagande av H.J. av ett beslut ang. rätt att ta del av allmän handling. - H.J. begärde hos Forshaga kommun att få ut vissa handlingar. Hans begäran avslogs med hänvisning till att handlingarna inte kunde tas fram utan särskilda arbetsinsatser. H.J. överklagade beslutet till Kammarrätten i Göteborg som i beslut den 21 december 2011 avslog hans överklagande. - H.J. fullföljde sin talan. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-12-17, Melin, Almgren, Stenman, Nymansson, Rynning) : Skälen för avgörandet . Av 2 kap. 15 § första stycket tryckfrihetsförordningen och 6 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, följer att en myndighets beslut att inte lämna ut en handling till en enskild får överklagas hos domstol. Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordning eller särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det emellertid enligt 6 kap. 3 § OSL i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. Avslås begäran om utlämnande kan den enskilde begära myndighetens prövning. I samma lagrum föreskrivs att den enskilde ska informeras om möjligheten att begära en sådan prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas. - H.J:s begäran hos Forshaga kommun att få del av vissa handlingar har prövats av kommunens tekniske chef. Av en under handläggningen i Högsta förvaltningsdomstolen inhämtad delegationsordning som beslutats av kommunstyrelsen i Forshaga kommun framgår att endast kommunchefen eller kommunjuristen har rätt att på kommunens vägnar fatta beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar. - Den tekniske chefen har således inte varit behörig att fatta ett överklagbart beslut om att vägra lämna ut de efterfrågade handlingarna. Kammarrätten borde följaktligen inte ha tagit upp H.J:s överklagande till prövning. Mot denna bakgrund ska kammarrättens dom undanröjas och handlingarna i målet överlämnas till Forshaga kommun för prövning enligt 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer kammarrättens dom och överlämnar handlingarna i målet till Forshaga kommun för prövning enligt 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen. (mål nr 1984-12, fd 2012-11-28, Melander)