HFD 2013 not 1

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd enligt socialtjänstlagen (vidtagen komplettering av ansökan om försörjningsstöd synes inte ha beaktats)

Not 1. Överklagande av K.T. ang. prövningstillstånd i mål om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453). - K.T. ansökte den 18 augusti 2011 hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun (stadsdelsnämnden) om försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för september månad 2011. Han var vid denna tidpunkt gift, men uppgav sig på grund av separation under pågående skilsmässa inte känna till hustruns vistelseort. Stadsdelsnämnden anmodade K.T. att komplettera ansökan med hustruns underskrift. Härefter beslutade stadsdelsnämnden den 7 september 2011 att avslå hans ansökan, med motiveringen att behovet kunde tillgodoses genom makars försörjningsansvar. Hustrun hade inte undertecknat ansökan om försörjningsstöd och det bedömdes inte föreligga något hinder för makarna att ta detta ansvar. - Den 13 september 2011 inkom K.T. till stadsdelsnämnden med en ny ansökningshandling avseende försörjningsstöd för september månad, vilken även undertecknats av hans hustru. Denna uppfattades inte som en ny ansökan, utan fördes till akten i det avgjorda ärendet med en anteckning om att beslut redan fattats. Den 16 september 2011 meddelade Solna tingsrätt dom om äktenskapsskillnad mellan K.T. och hans hustru. - K.T. överklagade stadsdelsnämndens beslut, men nämnden fann vid omprövning inte skäl att ändra beslutet.Förvaltningsrätten i Stockholm fann i dom den 1 november 2011 att rätten till bistånd skulle bedömas utifrån makarnas gemensamma förhållanden, att ansökan inte hade kompletterats med makans underskrift vid tidpunkten för stadsdelsnämndens beslut och att nämnden därför haft fog för sitt beslut. Förvaltningsrätten avslog därför överklagandet. K.T. överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm, som den 8 mars 2012 beslutade att inte meddela prövnings-tillstånd i målet. - K.T. överklagade beslutet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle bevilja prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. Han anförde bl.a. följande. Han fick inte reda på att ansökan behövde kompletteras med hustruns namnteckning. När avslagsbeslutet kom skickades en ny ansökningsblankett in med bådas underskrift. Han förstår inte varför han fått avslag på sin begäran om försörjningsstöd för september 2011 efter det att begärd komplettering skett. Han har nu en hyresskuld hos bostadsbolaget vilket utgör ett stort problem. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-01-25, Melin, Nymansson, Rynning): Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (1), anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit (2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (3). - Av 27 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att om en myndighet finner att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. - Efter det att stadsdelsnämnden beslutat om avslag på K.T:s ansökan om försörjningsstöd för september månad 2011, har denne kompletterat sin ansökan med hustruns underskrift den 13 september 2011. Det har därmed inte längre förelegat skäl för avslag på den grund som stadsdelsnämnden angivit i sitt beslut. Stadsdelsnämnden har dock inte vare sig vid mottagandet av kompletteringen eller vid omprövning i anslutning K.T:s överklagande funnit skäl att ändra beslutet. -Förvaltningsrätten har haft att pröva K.T:s rätt till försörjningsstöd för september månad 2011. Mot bakgrund av de omständigheter som ovan redovisats borde det för kammarrätten ha framstått som osäkert om förvaltningsrätten i sin dom kommit till ett riktigt slut. Högsta förvaltningsdomstolen finner därför att K.T. bör meddelas prövningstillstånd i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolen noterar att kammarrätten till sin akt fört ett yttrande från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning vilket uppenbarligen inte avser det aktuella målet. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar K.T. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 1 november 2011 i mål nr 19816-11. - (mål nr 1711-12, fd Wännström)