HFD 2013 not 18

Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut i utlämnandefrågan

Not 18. Överklagande av Ungdomsstyrelsen i mål ang. utlämnande av allmän handling. - E.M. begärde hos Ungdomsstyrelsen att få ut e-post med angivna diarienummer. Ungdomsstyrelsen biföll hans begäran på så sätt att e-posten lämnades ut i avidentifierat skick. E.M. överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten beslutade att e-posten skulle lämnas ut i omaskerat skick. - Ungdomsstyrelsen överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolenskulle meddela prövningstillstånd och undanröja kammarrättens dom och fastställa Ungdomsstyrelsens beslut. -Högsta förvaltningsdomstolen (2013-04-16, Ståhl): Skälen för avgörandet. I 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen samt 6 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser som reglerar rätten att föra talan mot beslut i mål eller ärende angående utlämnande av allmän handling. Av bestämmelserna följer att annan än sökanden inte är behörig att överklaga beslut rörande utlämnande av allmän handling och att en myndighet inte får överklaga ett beslut, som ålägger den att lämna ut en allmän handling. Ungdomsstyrelsen har således inte rätt att överklaga kammarrättens dom. Överklagandet ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. - (mål nr 2752-13, fd Lindeberg)