HFD 2013 not 26

Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / För miljöorganisation då planen inte hade betydande påverkan på miljön

Not 26. Ansökan av Falsterbonäsets Naturvårdsförening m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Regeringen (Miljödepartementet) beslutade den 23 februari 2012 att anta detaljplan för Falsterbo 2:22 m.fl., Vellinge kommun. Falsterbonäsets Naturvårdsförening samt A-G ansökte om rättsprövning. -Högsta förvaltningsdomstolen (2013-05-15, Melin, Sandström, Hamberg, Stenman, Nymansson) fann att ansökningarna från A-G skulle avvisas och anförde vidare bl.a. under Skälen för avgörandet. Enligt 2 § rättsprövningslagen får en miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken - en ideell förening eller en annan juridisk person som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen samt uppfyller vissa andra krav - ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). - Falsterbonäsets Naturvårdsförenings talerätt beror i första hand på om regeringens beslut är ett sådant tillståndsbeslut som omfattas av artikel 9.2 i Århuskonventionen. I artikeln anges att rätten till prövning avser beslut som omfattas av artikel 6, som innehåller bestämmelser om allmänhetens deltagande i beslut om vissa verksamheter. - Artikel 6 punkt 1 a) hänvisar till beslut om verksamheter som anges i bilaga I till konventionen, i huvudsak stora miljöfarliga verksamheter och infrastrukturprojekt. Enligt punkt 20 i bilagan omfattas emellertid även annan verksamhet där allmänhetens deltagande är föreskrivet enligt ett förfarande för bedömning av miljöpåverkan i enlighet med den nationella lagstiftningen. Denna punkt innebär att reglerna om tillgång till rättslig prövning av tillståndsbeslut ska tillämpas även för sådana tillståndsprocesser enligt andra lagar än miljöbalken som innehåller en hänvisning till miljöbalkens krav på samråd och miljökonsekvensbeskrivning (prop. 2005/06:56 s. 16). - Sådana tillståndsprocesser finns bl.a. i plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL. När en detaljplan upprättas ska sålunda, såvitt nu är av intresse, reglerna i 6 kap.11-18 och 22 §§miljöbalken om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning tillämpas om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (5 kap. 18 § ÄPBL). - Av intresse i det nu aktuella målet är också artikel 6 punkt 1 b), enligt vilken bestämmelserna i artikeln, i enlighet med den nationella rätten, ska tillämpas även på beslut om föreslagna verksamheter som inte anges i bilaga I men som kan ha betydande påverkan på miljön. - Av det som Falsterbonäsets Naturvårdsförening har anfört eller som annars framkommit i målet framgår inte att den aktuella detaljplanen har en sådan betydande miljöpåverkan som avses i de nämnda bestämmelserna. Det klandrade regeringsbeslutet är således inte ett sådant beslut som avses i 2 § rättsprövningslagen. Föreningen har inte visat att den har talerätt på någon annan grund. Även Falsterbonäsets Naturvårdsförenings ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningarna om rättsprövning. - (mål nr 2555-12, fd K. Andersson)