HFD 2013 not 37

Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning / Skattskyldighet- väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning

Not 37. Överklagande av A av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - A begärde förhandsbesked hos Skatterättsnämnden i frågan om han efter utflyttning från Sverige skulle vara obegränsat skattskyldig här. Av hans ansökan framgick bl.a. följande. Han, som kommer från Norge där hans familj fortfarande är bosatt, flyttade år 2000 in i en hyresfastighet i Göteborg. Fyra år senare blev han svensk medborgare. Fastigheten, som han ägde sedan tidigare, inrymmer ca 40 lägenheter och två lokaler. Ekonomisk och teknisk förvaltning sköts externt medan han själv ägnar tio timmar om året åt att ta del av bokföringsrapporter o.d. Han har inte någon ytterligare anknytning till Sverige. Under vart och ett av de senaste tre åren har han tillbringat endast ett fåtal dagar i Sverige. Nu avser han att flytta till Cypern. Den lägenhet han bor i ska hyras ut på villkor motsvarande dem som gäller för övriga hyresgäster i fastigheten. På Cypern ska han hyra en lägenhet och leva ”pensionärsliv”. Förutom inkomsten av fastigheten som fortsatt ska förvaltas externt kommer han att få pensionsinkomster. - Skatteverket, som ansåg att A efter utflyttningen får väsentlig anknytning hit, hade obestritt uppgett att fastighetens taxeringsvärde uppgick till drygt 37 miljoner kr och att omsättningen för taxeringsåret 2012 uppgick till ca 3,5 miljoner kr. -Skatterättsnämnden (2012-12-18, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell):Förhandsbesked. A ska anses vara obegränsat skattskyldig på grund av väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL. - Skatterättsnämndens bedömning. Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 IL ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och som fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § beaktas ett antal anknytningsfaktorer bl.a. om personen bedriver näringsverksamhet här och om han har en fastighet här. - I detta fall utgör innehavet av hyresfastigheten en stark anknytningsfaktor till Sverige. Mot den bakgrunden finner Skatterättsnämnden vid en samlad bedömning att A efter utflyttningen till Cypern får väsentlig anknytning till Sverige (jfr RÅ 1989 ref. 18 och RÅ 2001 not. 114). - A överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av Skatterättsnämndens beslut, skulle förklara att han ska anses begränsat skattskyldig på grund av att han saknar väsentlig anknytning till Sverige. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-06-13, Jermsten, Dexe, Nord, Ståhl, Saldén Enérus): Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 596-13, fd Elvingsson)