RÅ 2001 not 114

Fråga om väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked) / Fråga om väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning (förhandsbesked, inkomstskatt)

Not 114. Överklagande av G.N. av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav G.N. följande. Han avser att tillsammans med sin familj flytta utomlands och bosätta sig i Storbritannien alternativt i Schweiz. Sökanden kommer därvid att anskaffa en stadigvarande bostad i Storbritannien alternativt i Schweiz samt överlåta sin bostad i Sverige. - Sökanden kommer efter utflyttningen från Sverige att äga samtliga aktier i N. & Co AB (Bolaget). Bolaget bedriver, efter det att rörelseverksamheten avyttrades i september 1999, indirekt fastighetsförvaltning, innehar aktier för förvaltning samt likvida medel. Beroende på omfattningen kan denna verksamhet komma att betraktas som värdepappersrörelse. Fastighetsförvaltningen sköts av extern fastighetsförvaltare och sökanden kommer ej att vara delaktig i den dagliga driften av verksamheten. Vidare kommer Bolagets aktieinnehav i huvudsak att utgöras av börsnoterade bolag samt aktier i marknadsnoterade bolag. - Någon annan rörelse än att utföra koncern-gemensamma tjänster för i huvudsak dotterbolaget Nr. & Co AB har inte bedrivits av Bolaget. Bolagets verksamhet bestod således i huvudsak endast av innehav i rörelsedrivande dotterbolag. Någon fastighetsförvaltning eller värdepappersrörelse har hittills inte bedrivits i moderbolaget Bolaget. - Dotterbolaget Nr. & Co AB - som bedrev verksamhet avseende grossiströrelse för försäljning av cykel, moped och MC delar - sålde denna rörelse i september 1999. - Bolaget sålde aktierna i Nr. & Co AB i mars 2000, varefter kapitalet frigjordes för utövande av t.ex. värdepappersrörelse. Dotterbolaget Fastighets AB U. har bedrivit fastighetsförvaltning sedan 1936. Bolaget ägs sedan 1997 av Bolaget. Såsom tidigare har angetts handhas såväl den ekonomiska förvaltningen som fastighetsförvaltningen av externa bolag. - Karaktären av sådan rörelse alternativt passiv förvaltning av kapitalet är enligt sökanden inte av sådan art att innehavet i Bolaget kan anses medföra väsentlig anknytning till Sverige. - Enligt sökandens uppfattning är aktierna i Bolaget kvalificerade aktier. Denna omständighet bör dock inte enligt sökanden medföra att frågan om väsentlig anknytning behandlas annorlunda än vad som angetts ovan. - Enligt sökanden bör med hänsyn till att någon rörelseverksamhet ej längre bedrivs i koncernen - bortsett från fastighetsförvaltningen i dotterbolaget U. - aktierna i Bolaget inte anses utgöra sådant innehav som konstituerar väsentlig anknytning till Sverige. Den omständigheten att Bolaget kan komma att bedriva värdepappersrörelse bör ej förändra denna bedömning eftersom denna verksamhet kommer att bedrivas från kontor i hemmet i det land som sökanden avflyttar till. - Det är av avgörande betydelse för sökanden huruvida han skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige enligt svensk intern skatterätt vid utflyttningen från Sverige oaktat om han behåller aktierna i Bolaget samt hur uttrycket "bosatt" skall tolkas i dubbelbeskattningsavtalet mellan Schweiz och Sverige. Skatterättsnämnden kan vid prövningen av frågorna utgå från att andra anknytningsfaktorer ej föreligger än innehavet av aktierna i Bolaget. Omfattningen av fastighetsförvaltningen framgår av bifogade årsredovisningar. Mot bakgrund av att någon rörelseverksamhet av sedvanlig art inte bedrivs är sökanden av uppfattningen att aktieinnehavet av i Bolaget inte kan anses medföra att väsentlig anknytning till Sverige föreligger. I den mån verksamheten kommer att bestå av handel med värdepapper kommer verksamheten att bedrivas från bostaden utomlands samt kan viss del placeras för förvaltning i depå i Sverige. Enligt sökandens uppfattning skall det förhållandet att förvaltningen läggs i depå i Sverige - oaktat omfattningen är av sådan karaktär att den utgör värdepappersrörelse - inte anses utgöra väsentlig anknytning till Sverige. - Om så är fallet kan förvaltningen avseende värdepappersrörelsen komma att förläggas i depå i Storbritannien. För sökanden är det väsentligt att få svar på följande frågor. 1. Kan sökandens aktieinnehav i Bolaget anses medföra att sökanden erhåller väsentlig anknytning till Sverige? - 2. Avses vid tolkning av uttrycket "bosatt i Sverige" i dubbelbeskattningsavtalet mellan Schweiz och Sverige, även det förhållandet att det föreligger väsentlig anknytning till Sverige, punkt 1 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) KL? - 3. Förändras svaret på fråga 1 och 2 om verksamheten i Bolaget har karaktär av värdepappersrörelse som bedrivs i Sverige? 4. Förändras svaret på fråga 1 och 2 om verksamheten i Bolaget har karaktär av värdepappersrörelse som bedrivs utanför Sverige med värdedepå utanför Sverige? -Skatterättsnämnden (2001-01-29, Kindlund, Armholt, Brydolf, Silverberg, Stenman, Svensson, Virin): Förhandsbesked. Fråga 1. G.N. skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL. - Fråga 2. Begreppen bosatt i artikel 25 § 2 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) avser även den som har väsentlig anknytning till Sverige enligt intern svensk rätt. - Frågorna 3 och 4. Svaren på frågorna 1 och 2 förändras inte om verksamheten i Bolaget har karaktär av värdepappersrörelse. - Motivering. Fråga 1. Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 IL skall den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen om väsentlig anknytning föreligger skall enligt kapitlets 7 § bl.a. beaktas om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. - G.N. äger samtliga aktier i Bolaget som äger aktier för förvaltning och likvida medel. Bolaget äger även Fastighets AB U. som bedriver fastighetsförvaltning. U-bolaget äger fastigheter med ett sammanlagt taxeringsvärde på drygt 41 mkr. Vid angivna förhållanden får G.N. anses ha väsentlig anknytning till Sverige. - Fråga 2. Bestämmelsen i artikel 25 § 2 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz om att en fysisk person med hemvist i Schweiz må beskattas i Sverige oavsett övriga bestämmelser i avtalet om han även anses bosatt i Sverige infördes med anledning av ändringen av det svenska bosättningsbegreppet till att omfatta även personer som har väsentlig anknytning hit (prop. 1965:177 s. 37). Beskedet har utformats i enlighet härmed. - Frågorna 3 och 4. Med hänsyn till svaren ovan saknar det betydelse om Bolaget börjar bedriva handel med värdepapper, oavsett om denna bedrivs i Sverige eller utomlands. - I överklagande yrkade G.N. att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, förklarade att han inte skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige, oavsett om verksamheten i N. & Co AB hade karaktär av värdepappersrörelse, samt att begreppet "bosatt i Sverige" i artikel 25 § 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz inte skulle avse den som har väsentlig anknytning till Sverige enligt intern svensk rätt. I Regeringsrätten anförde G.N. bl.a. följande. N. & Co kan komma att avyttra det fastighetsförvaltande dotterbolaget innan han avflyttar från Sverige. För det fall detta dotterbolag avyttras kan väsentlig anknytning till Sverige inte anses föreligga endast på grund av hans innehav av aktier i N. & Co AB. Det torde enligt hans mening för övrigt strida mot den övergripande regeln om fri rörlighet för personer inom Europeiska unionen att beskatta honom på ett sådant sätt att han hindras att bosätta sig och arbeta i Storbritannien. Han diskrimineras jämfört med andra länders EU-medborgare. En beskattning som medför sådana konsekvenser för den enskilde EU-medborgaren hindrar den fria rörligheten och den fria etableringsrätten och är därmed inte förenlig med EG-rätten såsom den kommer till uttryck i Romfördraget. - Riksskatteverket avstyrkte bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2001-07-10, Lindstam, Hulgaard, Nilsson, Schäder, Dexe): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Prövningen i Regeringsrätten av ett förhandsbesked bör i regel inte grundas på andra faktiska förutsättningar än de som har legat till grund för Skatterättsnämndens bedömning. Klaganden har först i Regeringsrätten anfört att det fastighetsförvaltande dotterbolaget kan komma att avyttras innan han flyttar från Sverige. Regeringsrätten bortser därför från denna uppgift och utgår från de förutsättningar som har legat till grund för Skatterättsnämndens avgörande. Med denna utgångspunkt gör Regeringsrätten samma bedömning som Skatterättsnämnden beträffande de ställda frågorna. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2001-06-27, I. Bolin)

*REGI

*INST