HFD 2013 not 55

Ändamålet med resningsansökningen hade förfallit (avskrivning)

Not 55. Ansökan av J.M. om resning i mål om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. - Efter ansökan från Socialnämnden i Söderköpings kommun beslutade dåvarande länsrätten i Östergötlands län i dom den 12 februari 2010 att J.M. skulle beredas vård enligt LVU. Sedan A.M. och J.M. överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Jönköping överklagandet genom dom den 9 april 2010. A.M. överklagade domen till dåvarande Regeringsrätten som den 10 maj 2010 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 2480-10). Den 19 april 2013 ansökte J.M. om resning hos Kammarrätten i Jönköping men kammarrätten avvisade ansökningen i beslut den 3 maj 2013. - J.M. ansökte om resning hos Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen (2013-08-28, Jermsten) : Skälen för avgörandet . Förvaltningsrätten i Linköping beslutade i dom den 24 januari 2011 att vården enligt LVU av J.M. skulle upphöra. Sedan socialnämnden återkallat sitt överklagande av förvaltningsrättens dom beslutade Kammarrätten i Jönköping den 24 mars 2011 att avskriva målet. - Eftersom vården enligt LVU har upphört har ändamålet med resningsansökningen förfallit. Målet ska därmed avskrivas (se RÅ 1991 not. 430 och RÅ 1991 not. 259). - (mål nr 3861-13, fd A. Sundberg)