HFD 2013 not 58

Ändamålet med en resningsansökan hade förfallit när Högsta förvaltningsdomstolen i mål angående avvisad talan upphävt kammarrättens avvisningsbeslut och återförvisat målet till kammarrätten (avskrivning)

Not 58. Överklagande av Miljönämnden i Hässleholms kommun ang. avvisande av talan, m.m. - Kammarrätten i Göteborg beslutade i dom den 24 april 2013 att upphäva förvaltningsrättens dom i mål om utdömande av vite. Miljönämnden i Hässleholms kommun överklagade domen. Kammarrätten avvisade den 23 maj 2013 nämndens överklagande som för sent inkommet. - Miljönämnden överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och ansökte om återställande av försutten tid. Nämnden anförde bl.a. att den hade räknat överklagandetiden från det datum den fick del av domen och inte från domsdatum. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-09-12, Rynning) : Skälen för avgörandet . Kammarrätten meddelade dom i målet den 24 april 2013. Enligt lag och meddelad anvisning för överklagande räknas överklagandetiden för det allmänna från den dag beslutet meddelades. Överklagandet skulle ha inkommit till kammarrätten inom tre veckor från denna dag, men kom in först den 16 maj 2013 och således för sent. Kammarrättens avvisningsbeslut ska därför fastställas. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Det har inte kommit fram att någon sådan omständighet föreligger. Nämndens ansökan ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. - Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om återställande av försutten tid. - (mål nr 4315-4316-13, fd K. Andersson) Samma utgång och skäl vid prövningen av kommunens överklagande och ansökan i målen nr 4317-4318-13