HFD 2013 not 63

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Studier på halvfart under sex terminer utgjorde hinder för att söka och ta ett heltidsarbete (ändringsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om studier på halvfart under sex terminer utgjorde hinder för att söka och ta ett heltidsarbete, ändringsskäl)

Not 63. Överklagande av P.J. ang. prövningstillstånd i mål om arbetslöshetsersättning. - P.J. påbörjade den 20 augusti 2012 en utbildning till specialpedagog som omfattade 90 högskolepoäng vid Linköpings universitet. Studierna som bedrevs på distans, under dagtid och på halvfart skulle ta sex terminer i anspråk. Lärarnas arbetslöshetskassa beslutade den 5 oktober 2012 att avslå P.J:s ansökan om arbetslöshetsersättning. Enligt kassan kunde studierna inte anses vara tillfälliga utan P.J. var i första hand att anse som studerande och därför inte berättigad till arbetslöshetsersättning. P.J. överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet i dom den 14 januari 2013. I beslut den 26 april 2013 fann Kammarrätten i Stockholm inte skäl att meddela prövningstillstånd. - P.J. överklagade kammarrättens beslut och anförde bl.a. att Högsta förvaltningsdomstolen i en prejudicerande dom hade beviljat en person som studerade under samma förutsättningar som han arbetslöshetsersättning. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-10-03, Melin, Knutsson, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Målet gäller i sak frågan om P.J:s deltidsstudier ska anses ha hindrat honom från att söka och ta ett heltidsarbete. Hans rätt till ersättning ska prövas mot bestämmelserna i 10 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 16 § 2 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. - Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 februari 2013 prövningstillstånd i ett mål där omständigheterna var i huvudsak desamma som i förevarande mål. Målet avgjordes den 10 maj 2013 (HFD 2013 ref. 26). I domen slog domstolen fast att studiernas varaktighet i sig inte kunde anses utgöra ett hinder för att söka och ta ett heltidsarbete utan att det avgörande för bedömningen i stället var studiernas karaktär och omfattning. - Mot denna bakgrund finner Högsta förvaltningsdomstolen att P.J. bör beviljas prövningstillstånd i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar P.J. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 14 januari 2013 i mål 23856-12. - (mål nr 4413-13, fd Perttu)