Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
1997-11-13
Ändring införd
SFS 1997:835 i lydelse enligt SFS 2022:865
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring
Förordning (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01
Övrigt
Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom SFS 2007:9. Rättelseblad 2006:511 har iakttagits

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om ersättning vid arbetslöshet enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

2 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om hur en sökande ska vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen för att ha rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2013:680).

2 a §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om att vissa arbeten utförda utomlands skall jämställas med arbete i Sverige enligt 3 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2006:511).

Avbrott i medlemskapet

2 b §  När arbetslöshetskassan prövar om en sökande har uppfyllt medlemsvillkoret i 7 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska den bortse från avbrott i medlemskapet som understiger en kalendermånad, under förutsättning att den sammanlagda avbrottstiden inte överstiger åtta veckor. Detta gäller dock inte avbrott som beror på beslut om uteslutning enligt 37 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordning (2018:109).

Dagpenningens storlek

/Upphör att gälla U: 2023-01-02/

3 §  Dagpenning i form av grundbelopp lämnas till den som har heltidsarbetat under hela ramtiden med 510 kronor per dag, om inte något annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. För den som inte har arbetat heltid under hela ramtiden ska grundbeloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor per dag.

[S2]Till den som omfattas av 23 c § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning i form av grundbelopp med 510 kronor per dag, under förutsättning att sökanden arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte har arbetat heltid under hela den tiden ska grundbeloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor per dag.

[S3]Till den som omfattas av 23 e § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning i form av grundbelopp med 510 kronor per dag, under förutsättning att sökandens totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För den som inte haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under den tiden, ska grundbeloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor per dag. Förordning (2020:220).

/Träder i kraft I: 2023-01-02/

3 §  Dagpenning i form av grundbelopp lämnas till den som har heltidsarbetat under hela ramtiden med 365 kronor per dag, om inte något annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. För den som inte har arbetat heltid under hela ramtiden ska grundbeloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 23 c § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning i form av grundbelopp med 365 kronor per dag, under förutsättning att sökanden arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte har arbetat heltid under hela den tiden ska grundbeloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 23 e § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning i form av grundbelopp med 365 kronor per dag, under förutsättning att sökandens totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För den som inte har haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under den tiden, ska grundbeloppet minskas proportionellt. Förordning (2020:1253).

/Upphör att gälla U: 2023-01-02/

4 §  Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning ska, om inte något annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lämnas enligt följande.

[S2]Till den som har arbetat heltid under hela ramtiden lämnas inkomstrelaterad ersättning med lägst 510 kronor per dag. För den som inte har arbetat heltid under hela ramtiden ska det lägsta beloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor per dag. Inkomstrelaterad ersättning lämnas med högst 1 000 kronor per dag. Till den som har haft en inkomst som ger en inkomstrelaterad ersättning som överstiger 1 000 kronor per dag lämnas dock inkomstrelaterad ersättning med högst 1 200 kronor per dag under de första 100 dagarna i en ersättningsperiod. I ersättningsperioden räknas såväl dagar med grundbelopp som dagar med inkomstrelaterad ersättning.

[S3]Till den som omfattas av 27 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning med lägst 510 kronor per dag, under förutsättning att sökanden arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte arbetat heltid under hela den tiden ska det lägsta beloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor per dag.

[S4]Till den som omfattas av 30 § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning med lägst 510 kronor per dag, under förutsättning att sökandens totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För den som inte har haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under tiden i garantin ska det lägsta beloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor per dag. Förordning (2020:428).

/Träder i kraft I: 2023-01-02/

4 §  Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning ska, om inte något annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lämnas enligt följande.

Till den som har arbetat heltid under hela ramtiden lämnas inkomstrelaterad ersättning med lägst 365 kronor per dag. För den som inte har arbetat heltid under hela ramtiden ska det lägsta beloppet minskas proportionellt. Inkomstrelaterad ersättning lämnas med högst 760 kronor per dag. Till den som har haft en inkomst som ger en inkomstrelaterad ersättning som överstiger 760 kronor per dag lämnas dock inkomstrelaterad ersättning med högst 910 kronor per dag under de första 100 dagarna i en ersättningsperiod. I ersättningsperioden räknas såväl dagar med grundbelopp som dagar med inkomstrelaterad ersättning.

Till den som omfattas av 27 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning med lägst 365 kronor per dag, under förutsättning att sökanden arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. För den som inte har arbetat heltid under hela den tiden ska det lägsta beloppet minskas proportionellt.

Till den som omfattas av 30 § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas dagpenning med lägst 365 kronor per dag, under förutsättning att sökandens totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För den som inte har haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under tiden i garantin, ska det lägsta beloppet minskas proportionellt. Förordning (2020:1253).

Omräkning av normalarbetstid och dagsförtjänst

4 a §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om omräkning av normalarbetstid enligt 23 g § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2009:664).

4 b §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om omräkning av dagsförtjänst enligt 25 a § tredje stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2009:664).

Beräkning av dagsbelopp vid samordning med pension

5 §  När dagpenningen ska minskas med pension enligt 32 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, räknas pensionen om till ett dagsbelopp som är 1/22 av pensionsbeloppet per månad. Om pensionen anges i belopp per år, ska pensionen först omräknas till pensionsbelopp per månad genom att årspensionen divideras med 12.

[S2]Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om hur pension, som avser annan tid än månad eller år, ska omräknas till ett dagsbelopp. Förordning (2018:109).

Företagares arbetslöshet

5 a §  En företagare som har upphört att bedriva näringsverksamhet enligt 35 eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som därefter på grund av en skyldighet enligt lag eller annan författning vidtar en åtgärd i den upphörda näringsverksamheten, ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning. Förordning (2010:736).

5 b §  En företagare som har upphört att att bedriva näringsverksamhet enligt 35 eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som därefter vidtar en avvecklingsåtgärd i den upphörda näringsverksamheten som inte hade varit möjlig att vidta innan företagaren upphörde att bedriva verksamheten, ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning.

[S2]Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om vad som ska anses vara en avvecklingsåtgärd enligt första stycket. Förordning (2010:736).

5 c §  En företagare som har upphört att bedriva näringsverksamhet enligt 35 eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som därefter hyr ut lokal eller arrenderar ut mark som nyttjats eller brukats i näringsverksamheten, ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning.

[S2]Första stycket gäller under förutsättning att företagaren inte tidigare hyrt ut lokalen eller arrenderat ut marken i näringsverksamheten. Förordning (2010:1179).

5 d § Har upphävts genom förordning (2020:221).

5 d §  /Upphör att gälla U:2023-01-01 genom förordning (2021:66)./ Bestämmelsen i 35 § tredje stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska inte tillämpas för företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet och anses vara arbetslösa på grund av att det inte vidtas några åtgärder i näringsverksamheten. Förordning (2021:65).

5 e §  /Upphör att gälla U:2023-01-01 genom förordning (2020:523)./ En företagare ska, i andra fall än som anges i 35 och 35 a §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning om de enda åtgärder som vidtas i näringsverksamheten består av

 1. sådana åtgärder som avses i 5 a och 5 c §§, eller
 2. marknadsföring genom exempelvis kund- eller leverantörskontakter eller uppdateringar av webbplatser eller sociala medier, och dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten. Förordning (2021:315).

 • HFD 2017:34:Vid tillämpningen av bestämmelsen om arbetslöshetsersättning till s.k. deltidsföretagare beaktas inte tidsperioder med två eller flera deltidsanställningar som tillsammans motsvarar anställning på heltid eller mer än heltid.
 • HFD 2014:15:Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som varaktigt kombinerat deltidsanställning med säsongsbetonat företagande, trots att verksamheterna inte bedrivits parallellt under sex månader inom den s.k. ramtiden.

Ersättning till personer som kombinerat anställning med företagande

5 f §  Dagsförtjänsten för en sökande som kombinerat anställning med företagande enligt 37 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring bestäms enligt följande.

[S2]Underlaget för beräkning av dagsförtjänsten från företaget bestäms enligt 37 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Dagsförtjänsten beräknas sedan till en tvåhundrasextiondel av underlaget och multipliceras med 22. Produkten multipliceras med antalet månader inom ramtiden som den sökande bedrivit näringsverksamhet.

[S3]Den framräknade inkomsten av näringsverksamheten adderas med den sökandes sammanlagda inkomst från anställning under ramtiden. Summan divideras med 51,96 veckor och beräknas därefter enligt 25 a § nämnda lag. Förordning (2020:503).

5 g §  En sökande som före arbetslösheten kombinerat anställning på deltid om minst 17 timmar per vecka med att bedriva näringsverksamhet om högst tio timmar i genomsnitt per vecka har rätt till arbetslöshetsersättning för det inkomstbortfall som uppstår när anställningen upphör.

[S2]Första stycket gäller under förutsättning att deltidsanställningen och näringsverksamheten bedrivits parallellt under minst sex månader och att näringsverksamheten inte utökas i samband med arbetslösheten. Den genomsnittliga veckoinkomsten från näringsverksamheten får inte heller överstiga tre gånger den högsta dagpenning som får betalas ut inom arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2020:503).

Företagare som är yrkesfiskare

6 §  En företagare som bedriver fiske för sin huvudsakliga försörjning och som är medlem i en arbetslöshetskassa med yrkesfiske som verksamhetsområde ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning, om det är tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten och avbrottet beror på ishinder eller andra väderleksförhållanden. Förordning (2011:9).

6 a §  Ersättning vid tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten får inte lämnas för någon dag under de fyra första veckorna efter det att en sökande har återupptagit en fiskeverksamhet som tidigare upphört enligt 35 § första och andra styckena eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2010:2023).

6 b §  Ersättning vid sådant tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten som beror på ishinder lämnas för högst sextio dagar per år.

[S2]Till den som uteslutande bedriver bottengarnsfiske lämnas ersättning vid tillfälligt avbrott som beror på ishinder eller andra väderleksförhållanden för sammanlagt högst tjugo dagar per år.

[S3]Vid sådant tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten som beror på andra väderleksförhållanden än ishinder och som inträffar utomlands lämnas ersättning endast för de dagar när sökanden tvingas ligga i en sådan nordisk nödhamn som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har godkänt. Förordning (2010:2023).

6 c § Har upphävts genom förordning (2011:9).

Ersättning vid deltidsarbete

7 §  Arbetslöshetsersättning lämnas för sammanlagt längst 60 veckor som en person utför eller deklarerar deltidsarbete inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då personen inte utför eller deklarerar något arbete.

[S2]Med deltidsarbete avses arbete som understiger personens arbetsutbud per vecka.

[S3]Första stycket gäller inte i de fall en företagare som omfattas av 6 § ansöker om ersättning för tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten. Förordning (2017:4).

 • HFD 2012:25:Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att lämna ett deltidsarbete.

8 §  Arbetsförmedlingen ska under den tid ersättning vid deltidsarbete lämnas, i samarbete med den sökande, arbetsgivare och fackliga organisationer, aktivt verka för att den sökande får en sammanlagd arbetstid som motsvarar hans eller hennes arbetsutbud. Förordning (2008:58).

9 §  För personer som är arbetslösa under del av vecka beräknas ersättning enligt den omräkningstabell som framgår av bilagan.

 • RÅ 2002:111:Om det vid beräkning av normalarbetstid enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring uppstår ett brutet tal, skall detta avrundas till närmaste hela timtal.

10 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om beräkning av ersättning vid deltidsarbete när arbetstiden inte är bestämd till ett visst antal timmar per dag eller vecka. Förordning (2003:1110).

11 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om karenstid utöver vad som följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i fråga om sökande som utför deltidsarbete under veckor då de i övrigt är arbetslösa. Förordning (2008:58).

12 § Har upphävts genom förordning (2014:1045).

Ersättning vid korttidsarbete

13 §  Ersättning till en sökande som deltar i korttidsarbete får lämnas för tid som inte avser arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Förordning (2013:1178).

Ersättning under utbildning

14 §  Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en utbildning eller annan aktivitet på hel- eller deltid under förutsättning att den syftar till att

 1. ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller
 2. underlätta omställning från ett arbete till ett annat.

[S2]Ersättning får lämnas för högst 15 ersättningsdagar inom samma ersättningsperiod. Förordning (2014:1045).

15 §  Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en utbildning om högst 50 procent av heltid, oavsett om utbildningen har påbörjats före eller efter arbetslöshetens inträde, under förutsättning att

 1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
 2. utbildningen inte hindrar honom eller henne från att söka och ta ett heltidsarbete,
 3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) eller studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd, och
 4. utbildningen inte finansieras med omställningsstudiestöd enligt lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd.

[S2]Första stycket 3 hindrar inte att ersättning lämnas om sökanden före arbetslöshetens inträde har deltagit i utbildningen under minst 15 veckor vid sidan av ett arbete.

[S3]Ersättning får lämnas för högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod. Förordning (2022:865).

16 §  Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en utbildning på heltid under förutsättning att

 1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
 2. utbildningen inte hindrar honom eller henne från att söka och ta ett heltidsarbete,
 3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd, och
 4. utbildningen före arbetslöshetens inträde har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

[S2]Ersättning får lämnas för högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod. Förordning (2014:1045).

 • HFD 2013 not 63:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Studier på halvfart under sex terminer utgjorde hinder för att söka och ta ett heltidsarbete (ändringsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om studier på halvfart under sex terminer utgjorde hinder för att söka och ta ett heltidsarbete, ändringsskäl)
 • HFD 2013:26:Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 § 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna var en del av en högskoleutbildning som inte avslutats; (II) högskolestudierna skulle bedrivas på halvfart under sex terminer.
 • RÅ 2010:5:En studerande har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att studierna före arbetslösheten bara under en kortare tid bedrivits på heltid jämsides med heltidsarbete.
 • RÅ 2006:23:I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en studerande, som avslutat en högskoleutbildning på heltid under vårterminen och studerat på deltid under påföljande hösttermin, ansetts ha uppfyllt kravet i studerandevillkoret på att ha avslutat sin utbildning under vårterminen.
 • RÅ 2009:46:En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han studerat på deltid. Hans underlåtenhet att i förväg ge ett sådant intyg som avses i 16 § förordningen om arbetslöshetsförsäkring till arbetslöshetskassan har i sig ansetts orsaka att ersättning utgått obehörigen. Arbetslöshetskassan har därför haft fog för att besluta om återbetalningsskyldighet från vilken han dock delvis befriats.
17 § Har upphävts genom förordning (2014:1045).

Ersättning under uppehåll i utbildning

18 §  Ersättning under uppehåll i utbildning får lämnas om det är fråga om uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet.

[S2]Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter angående villkoren för arbetslöshetsersättning under uppehåll i en arbetsmarknadsutbildning. Förordning (2006:1552).

Ersättning under permittering

19 §  Ersättning får lämnas till nytillträdande personer på arbetsmarknaden som permitterats utan lön i samband med semesterstängning. Förordning (2014:1045).

Ersättning under tjänstledighet

19 a §  Ersättning får lämnas till en person som beviljats tjänstledighet utan lön och som av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till tidigare arbete eller till annat arbete hos sin arbetsgivare, men av Försäkringskassan bedömts ha arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt.

[S2]Ersättning enligt första stycket får lämnas, även om arbetsgivaren har en kvarvarande rehabiliteringsskyldighet, om arbetsgivaren vidtagit de rehabiliteringsåtgärder som fram till tidpunkten för ansökan om ersättning varit möjliga. Förordning (2008:937).

19 b §  Ersättning får lämnas till en person med deltidsanställning som beviljats tjänstledighet utan lön för att kunna utföra annat arbete med lika eller högre tjänstgöringsgrad, under förutsättning att anställningarna inte går att kombinera. Förordning (2008:937).

Giltig anledning att lämna arbete

19 c §  En giltig anledning att lämna ett arbete enligt 43 b § 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är att en sökande av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till tidigare arbete eller till annat arbete hos arbetsgivaren. Hälsoskälen ska vara styrkta genom ett läkarintyg som utfärdats innan anställningen upphör. Förordning (2013:680).

19 d § Har upphävts genom förordning (2013:137).
19 e § Har upphävts genom förordning (2013:137).
19 f § Har upphävts genom förordning (2013:137).
19 g § Har upphävts genom förordning (2013:137).
19 h § Har upphävts genom förordning (2013:137).

Uppgiftsskyldighet

20 §  Arbetsförmedlingen ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,
 3. vilket arbetsmarknadspolitiskt program han eller hon anvisats till, omfattningen av anvisningen och under vilken tidsperiod den gäller, och
 4. om en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program har avbrutits. Förordning (2017:824).

21 §  En sökandes arbetslöshetskassa ska till Arbetsförmedlingen lämna följande uppgifter om den sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. antalet förbrukade ersättningsdagar och antalet förbrukade veckor då han eller hon har utfört eller deklarerat deltidsarbete,
 3. om han eller hon uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum,
 4. om han eller hon har varnats eller stängts av från rätt till ersättning enligt 43, 43 a eller 43 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
 5. beslut som kassan fattat med anledning av en underrättelse från Arbetsförmedlingen enligt 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
 6. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen om arbetslöshetsförsäkring,
 7. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med studier enligt 14, 15 eller 16 § denna förordning, och
 8. om han eller hon får eller begär arbetslöshetsersättning. Förordning (2017:4).

22 §  Försäkringskassan ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. att en anmälan eller en ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in,
 3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
 4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,
 5. antalet dagar med förmån, ersättning eller annat stöd,
 6. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som aktivitetsstöd betalats ut,
 7. vilket belopp som har betalats ut, och
 8. om ett beslut ändrats. Förordning (2009:1185).

22 a §  Pensionsmyndigheten ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. att en anmälan eller en ansökan om pension eller annan förmån har lämnats in,
 3. vilken pension eller förmån som har beviljats,
 4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning pension eller annan förmån utges eller har utgetts,
 5. omfattningen av inkomstgrundad ålderspension,
 6. vilket belopp som har betalats ut och
 7. om ett beslut ändrats, och
 8. om uttag av pension har återkallats. Förordning (2009:1185).

23 §  Centrala studiestödsnämnden skall till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. att en ansökan om studiestöd har lämnats in,
 3. för vilken tidsperiod studiestöd har sökts och beviljats,
 4. vilket studiestöd som har beviljats,
 5. omfattningen av studiestödet,
 6. vilket studiestöd som har betalats ut,
 7. för vilken tidsperiod studiestöd har betalats ut, och
 8. om nämnden ändrat eller återtagit ett beslut om studiestöd. Förordning (2006:1482).

24 §  En sökandes arbetslöshetskassa ska till Försäkringskassan lämna följande uppgifter om den sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. om han eller hon inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning,
 3. vilken dag ersättningsperioden börjar,
 4. om han eller hon uppgett sig ha haft semester eller varit förhindrad att arbeta en viss dag,
 5. om den sökande uppgett sig ha varit sjuk eller föräldraledig en viss dag samt omfattningen av sjukfrånvaron eller ledigheten,
 6. om han eller hon för en viss dag lämnat in en ansökan om ersättning,
 7. senaste kalendervecka för vilken ersättning betalats ut,
 8. hans eller hennes uppgivna normalarbetstid,
 9. uppgivet arbetsutbud samt från och med vilken dag det utbudet gäller,
 10. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats samt om dagpenningen beräknats som inkomstrelaterad ersättning eller inte,
 11. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som arbetslöshetsersättning lämnats,
 12. antalet möjliga ersättningsdagar som återstår innan ett program börjar,
 13. med vilket belopp han eller hon fått arbetslöshetsersättning när Försäkringskassan fattat beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadeersättning retroaktivt,
 14. om han eller hon fått sin arbetslöshetsersättning minskad med tjänstepension, och
 15. om han eller hon uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum. Förordning (2015:8).

 • HFD 2011 not 9:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Aktivitetsstöd (fråga om Försäkringskassan kan grunda beslut om aktivitetsstöd omedelbart på de uppgifter som erhållits från arbetslöshetskassan eller om Försäkringskassan ska göra en egen prövning, prejudikatskäl)

24 a §  En sökandes arbetslöshetskassa ska till Pensionsmyndigheten lämna följande uppgifter om den sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer, och
 2. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som arbetslöshetsersättning lämnats. Förordning (2009:1185).

25 §  En sökandes arbetslöshetskassa skall till Centrala studiestödsnämnden lämna följande uppgifter om den sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats,
 3. hans eller hennes normalarbetstid,
 4. antal möjliga ersättningsdagar som återstår innan studietiden börjar, och
 5. om han eller hon inte har rätt till ersättning. Förordning (2006:1552).

25 a §  Under förutsättning att det har betydelse för handläggningen av ett ärende om arbetslöshetsersättning ska en arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om en enskild till en annan arbetslöshetskassa:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. vilket datum han eller hon senast inträtt i arbetslöshetskassan och från vilket datum han eller hon har ett obrutet medlemskap i arbetslöshetskassan,
 3. vilket datum han eller hon utträtt ur arbetslöshetskassan och orsaken till utträdet,
 4. vilken period det senast fastställda arbetsvillkoret avser,
 5. beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomstrelaterad ersättning samt senast fastställd dagsförtjänst, dagpenning och normalarbetstid,
 6. påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om den första och den senaste karensveckan,
 7. antalet förbrukade dagar i den senast påbörjade ersättningsperioden och senast ersatt vecka,
 8. antalet förbrukade veckor enligt begränsningsregeln i 7 §,
 9. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt uppgift om bisysslan avser anställning eller näringsverksamhet,
 10. beslut om rätt till ersättning på grund av företagares arbetslöshet enligt denna förordning eller enligt 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring,
 11. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med studier enligt 14, 15 eller 16 § denna förordning och uppgift om antalet dagar eller veckor som förbrukats samtidigt med studier i senast påbörjade ersättningsperiod,
 12. beslut om varning och avstängning från rätt till ersättning enligt 4343 b §§ lagen om arbetslöshetsförsäkring och beslut om frånkännande av rätt till ersättning enligt 46 § samma lag,
 13. senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per månad, och
 14. beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt då deltagandet påbörjades. Förordning (2017:4).

25 b §  Kronofogdemyndigheten har rätt att få del av följande uppgifter som en arbetslöshetskassa har om en sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning har lämnats in,
 3. med vilket belopp arbetslöshetsersättning ska betalas ut,
 4. datum för utbetalning av arbetslöshetsersättning,
 5. beräknad dagpenning som lämnas samt skatteavdrag på denna, och
 6. antal möjliga ersättningsdagar som återstår av ersättningsperioden.

[S2]Om det finns skäl för det, ska en arbetslöshetskassa på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2008:937).

Lämpligt arbete

26 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om lämpligt arbete enligt 44 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2013:680).

Avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd motsvarande lön

27 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av tid med avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön enligt 13 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2006:511).

Övriga bestämmelser

28 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får inte förlänga perioden att med bibehållen ersättning söka arbete i något annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien och Nordirland så att perioden sammantaget överstiger tre månader. Förordning (2021:985).

29 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om att rätten till ersättning kan begränsas för sådana arbetstagare som huvudsakligen är sysselsatta i ett yrke inom vilket arbetslöshet årligen regelbundet förekommer. Förordning (2003:1110).

 • RÅ 2003:101:En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning efter säsongens slut utan hinder av att parterna kommit överens om anställning nästkommande säsong.

30 §  En ansökan om ersättning hos en arbetslöshetskassa ska göras på den blankett som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer eller på något annat sätt som inspektionen bestämmer. Ansökan får överföras elektroniskt.

[S2]På den blankett som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer ska arbetsgivaren på begäran utfärda ett intyg om den arbetssökandes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma sökandens rätt till ersättning. Förordning (2013:680).

 • HFD 2013:63:Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a § lagen om arbetslöshetsersättning.

30 a §  En arbetslöshetskassa som i enlighet med 68 d § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring efterger ett krav på återbetalning eller ränta ska i beslutet ange vilka de särskilda skälen för eftergift är. Kassan ska också dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2010:391).

31 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och denna förordning. Förordning (2003:1110).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1286) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
  Omfattning
  ändr. 13 §

Förordning (1998:994) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1998:1791) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:977) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. För personer som deltar i verksamhet för arbetslivsutveckling enligt förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling gäller 13 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 5, 12, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1462) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
2001-01-25

Förordning (2001:435) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2001.
 2. För den som före ikraftträdandet påbörjat en ersättningsperiod skall ersättning med förhöjt belopp lämnas under den tid som återstår av de första 100 dagarna i ersättningsperioden. Den begränsning om längst 20 kalenderveckor som anges i 4 § gäller även i detta avseende.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2001-07-02

Förordning (2001:1159) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
nuvarande 19 a, 20, 21, 22, 23, 24 §§ betecknas 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§; ändr. 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 19 a, 20, 21 §§ sätts närmast före 26, 27, 28 §§; ny 25 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:255) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:663) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2002:841) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2002:896) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 4, 23 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1110) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
upph. 13, 18 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 10, 11, 12, 15, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:958) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 22, 24 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:526) om ändring i förordningen (1997:825) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 19 juli 2005. Bestämmelsen i 24 § 9 skall dock bara tillämpas på uppgifter som lämnats efter ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2005-07-19

Förordning (2005:1215) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ny 19 a §, rubr, närmast före 19 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:135) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ny 25 a §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:511) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 12, 27 §§, rubr. närmast före 27 §; nya 2 a, 4 a, 4 b, 18 §§, rubr. närmast före 4 a, 18 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1482) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Omfattning
ändr. 21, 23 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1552) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Den äldre lydelsen av 3 § gäller fortfarande för den som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har rätt till ersättning enligt studerandevillkoret.
 3. Den äldre lydelsen av 22 och 24-25 a §§ gäller fortfarande för den som har fått ersättning med förhöjt belopp.
Omfattning
ändr. 3, 4, 18, 22, 24, 25, 25 a §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-01-29

Förordning (2007:417) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 3, 4, 20 §§
Ikraftträder
2007-07-02

Förordning (2007:898) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 6, 7, 20, 21 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:58) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2008. Veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete före den 7 april 2008 ska inte beaktas vid tillämpningen av 7 § i dess nya lydelse.
Omfattning
upph. 8 §; nuvarande 6 § betecknas 8 §; ändr. 7, den nya 8, 11, 21, 25 a §§
Ikraftträder
2008-04-07

Förordning (2008:937) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 19 a, 21 §§; nya 19 b, 19 c, 25 b §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:664) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 3, 4, 4 a, 4 b §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1185) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 22, 24 §§; nya 22 a, 24 a §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1599) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
nya 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§, rubr. närmast före 19 d §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:284) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2010.
 2. För ersättningsperioder för vilka karenstiden enligt 21 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat löpa före ikraftträdandet gäller 16 och 17 §§ i sin äldre lydelse till den tidpunkt då arbetslösheten upphör första gången efter ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 16, 17, 19 f, 19 h §§
Ikraftträder
2010-05-31

Förordning (2010:391) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2008/09:27, Prop. 2008/09:3, Bet. 2008/09:AU5
Omfattning
ny 30 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:736) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 25 a §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 5 a, 5 c §§
Ikraftträder
2010-07-05

Förordning (2010:1179) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
nuvarande 5 c, 5 d §§ betecknas 5 d, 5 e §§, rubr. närmast före 5 c § sätts närmast före nya 5 d §; ny 5 c §
Ikraftträder
2010-12-27

Förordning (2010:1700) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om dagpenning som avser tid före ikraftträdandet.
 3. Om sökandens rätt till sjukersättning eller sjukpenning har upphört före ikraftträdandet ska bestämmelserna i 19 g och 19 h §§ avse fastställd antagandeinkomst respektive fastställd sjukpenninggrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Omfattning
ändr. 5, 19 g, 19 h §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:2023) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder för vilka karenstiden enligt 21 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat löpa före ikraftträdandet. Dock ska äldre föreskrifter inte gälla längre än till den tidpunkt då tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten upphör första gången efter ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 28 §; ändr. 7, 20 §§, rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 7 §; nya 6, 6 a, 6 b, 6 c §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2011-01-31

Förordning (2011:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
upph. 6 c §; ändr. 6 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:277) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 5 e §§
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2013:137) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.
 1. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder som har börjat löpa före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§, rubr. närmast före 19 d §
Ikraftträder
2013-05-01

Förordning (2013:151) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ny 28 §
Ikraftträder
2013-05-15

Förordning (2013:680) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 2. Den äldre lydelsen av 21 § 4 och 25 a § 12 gäller fortfarande för den som har fått sin ersättning nedsatt eller stängts av från eller frånkänts rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i lydelsen före den 1 september 2013.
Omfattning
ändr. 2, 19 c, 20, 21, 25 a, 26, 30 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:1178) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:46) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2014:1045) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
upph. 12, 17 §§, rubr. närmast före 12, 15 §§; ändr. 14, 15, 16, 19, 21 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2015:8) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 21, 24, 25 a §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:497) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 7 september 2015.
 2. De nya föreskrifterna ska tillämpas på ersättningsdagar från och med ikraftträdandet. Detta gäller även för ersättningsperioder för vilka karenstiden enligt 21 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat löpa före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2015-09-07

Förordning (2017:4) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2017.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
 3. För den som vid ikraftträdandet har en pågående ersättningsperiod ska ersättningsdagar under veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete före ikraftträdandet räknas om till förbrukade veckor med deltidsarbete. Vid omräkningen ska varje vecka som innehåller en eller flera ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbete räknas som en förbrukad vecka med deltidsarbete.
Omfattning
ändr. 7, 21, 25 a §§
Ikraftträder
2017-05-15

Förordning (2017:824) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. För uppgifter om den sökande har rätt till etableringsersättning enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 20 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:109) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
 2. För arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller fortfarande 5 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §; ny 2 b §, rubr. närmast före 2 b §
Ikraftträder
2018-07-02

Förordning (2020:220) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 13 april 2020.
 2. Bestämmelsen i 5 d § ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2020.
 3. För arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller 3 och 4 §§ i den äldre lydelsen.
Omfattning
nuvarande 5 d, 5 e §§ betecknas 5 e, 5 f §§; ändr. 3, 4 §§; ny 5 d §
Ikraftträder
2020-04-13

Förordning (2020:221) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. Förordning (2020:1252).
 2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för uppehåll i näringsverksamhet som har inletts före ikraftträdandet. Förordning (2020:1252).
Omfattning
upph. 5 d §; ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2020:263) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2020.
 2. Bestämmelserna i 4 § i den nya lydelsen tillämpas dock för arbetslöshetsersättning som avser tid från och med den 13 april 2020.
 3. För arbetslöshetsersättning som avser tid före den 13 april 2020 gäller 4 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2020-05-04

Förordning (2020:428) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2020.
 2. För arbetslöshetsersättning som avser tid före den 29 juni 2020 gäller 4 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 4 §, rubr. närmast före 5 d § sätts närmast före 5 e §
Ikraftträder
2020-06-29

Förordning (2020:503) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
nuvarande 5 e, 5 f §§ betecknas 5 f, 5 g §§; rubr. närmast före 5 e § sätts närmast före nya 5 f §; ny 5 e §
Ikraftträder
2020-07-01

Förordning (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. Förordning (2021:1290).
 2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 5 e §
Ikraftträder
2023-01-01

Förordning (2020:1103) om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
utgår genom 2021:1289

Förordning (2020:1252) om ändring i förordningen (2020:221) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
utgår 3, 4 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2020:221; ändr. p 1, 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2020:221
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2020:1253) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2023.
 2. För arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller 3 och 4 §§ i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2023-01-02

Förordning (2021:65) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 22 februari 2021.
 2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2021.
Omfattning
ändr. 5 d §
Ikraftträder
2021-02-22

Förordning (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. Förordning (2021:1288).
 2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för uppehåll i näringsverksamhet som har inletts före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 5 d §
Ikraftträder
2023-01-01

Förordning (2021:315) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 5 e §
Ikraftträder
2021-06-01

Förordning (2021:985) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2021-12-01

Förordning (2021:1288) om ändring i förordningen (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. 2021:66

Förordning (2021:1289) om ändring i förordningen (2020:1103) om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
utgår 2020:1103

Förordning (2021:1290) om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2020:523

Förordning (2022:865) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2022-06-30