HFD 2013 not 73

Tillhandahållande av digital version av en tidning ansågs inte underordnat tillhandahållandet av pappersversionen och ansågs inte utgöra omsättning av ett periodiskt medlemsblad (förhandsbesked)

Not 73. Överklagande av Allt om jobbet media AB (bolaget) av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Bolagets ansökan om förhandsbesked sammanfattades på följande sätt i Skatterättsnämndens beslut. Allt om jobbet media AB producerar medlemstidningar och omsätter dessa till utgivaren fackförbundet Vision (fackförbundet) som också äger bolaget. Bolaget och fackförbundet har i ärendet gett in ett prenumerationsavtal (avtalet) enligt vilket bolaget åtar sig att producera 20 utgåvor av Tidningen Vision, tidningenvision.se och ett visst antal utgåvor av ett visst angivet magasin. Fackförbundet förbinder sig att prenumerera på alla i avtalet ingående tidningar under år 2012 och för detta betala ett visst angivet belopp. Tidningen Vision, som ges ut i ca 160 000 exemplar, är enligt avtalet en minitabloid som bevakar, granskar och kommenterar händelser inom arbetsliv, arbetsmarknad, politik och samhälle. Genom tidningen får fackförbundets medlemmar nyheter och reportage som rör dem i deras arbete, lönestatistik, tips och råd inför förhandlingar, m.m. Webbsidan tidningenvision.se avser en helt nätbaserad dagstidning som till största delen ägnas åt nyheter. Som dagstidning innehåller den flera egenproducerade nyheter varje vardag året runt. Där finns också ett sökbart arkiv som även innehåller texter från papperstidningarna. Till tidningenvision.se finns enligt avtalet ett nyhetsbrev som kommer ut flera gånger i veckan. Bolaget har i ärendet upplyst att andelen mottagare av Tidningen Vision som inte är medlemmar i fackförbundet är marginell (under en procent). Tidningen har fokus på medlemmarnas yrkesroll och fackliga vardag. Tidningenvison.se, som uppdateras dagligen, har cirka 30 000 besökare i månaden och målgruppen är primärt fackförbundets medlemmar. Den är en webbaserad variant av Tidningen Vision och det mesta som publiceras i papperstidningen återfinns på tidningenvision.se. Dessutom innehåller den läsarkommentarer och en mindre del unika nyhetsnotiser som är relaterade till medlemmarnas yrke eller fackliga vardag. Tidningenvision.se finns inte som pdf-fil eller bläddertidning via något dataprogram på nätet. Nyhetsbreven innehåller de senaste publicerade nyheterna på tidningenvision.se och skickas i princip varje eftermiddag till cirka 6 000 mottagare. Målgruppen är primärt förtroendevalda och medlemmar i fackförbundet. Syftet är att öka intresset för Tidningen Vision och tidningenvision.se. - Bolaget frågade om omsättningen av tidningenvision.se var underordnad omsättningen av Tidningen Vision och av den anledningen skattefri enligt 3 kap. 13 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML (fråga 1). Om svaret på fråga 1 var nekande ville bolaget veta om omsättningen av tidningenvision.se till utgivaren, fackförbundet, var att betrakta som omsättning av ett periodiskt medlemsblad i den mening som avses i 3 kap. 13 § ML och därför skattefri (fråga 2). - Skatterättsnämnden (2012-12-18, Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Sandberg Nilsson, Wingren) : Förhandsbesked . Fråga 1 . Tillhandahållandet av tidningenvision.se är inte underordnad tillhandahållandet av Tidningen Vision. - Fråga 2 . Tillhandahållande av tidningenvison.se kan inte anses utgöra en sådan omsättning av ett periodiskt medlemsblad som avses i 3 kap. 13 § ML. - Skatterättsnämndens bedömning . Fråga 1 . Den fråga som först ska besvaras är om bolagets åtagande enligt avtalet, med beaktande av de delar som är kännetecknande för åtagandet, mervärdesskatterättsligt ska anses innebära flera separata tillhandahållanden eller ett enda sammansatt tillhandahållande. - Bolagets åtagande innefattar flera olika delar; dels ska bolaget producera Tidningen Vision och en annan papperstidning (som inte är i fråga i ärendet), dels ska bolaget tillhandahålla en nätbaserad dagstidning, tidningenvision.se och ett nyhetsblad. - Enligt Skatterättsnämndens mening finns det ett samband mellan Tidningen Vision och tidningenvision.se på så sätt att båda vänder sig till samma målgrupp, dvs. fackförbundets medlemmar och att tidningenvision.se innehåller ett sökbart arkiv som innehåller texter från papperstidningen. Vidare betalar fackförbundet ett gemensamt pris för bolagets samtliga tillhandahållanden enligt avtalet. - Till skillnad från papperstidningen Tidningen Vision som utkommer med 20 nummer om året och som innehåller nyheter och reportage som rör medlemmarna är tidningenvision.se en helt nätbaserad dagstidning som enligt avtalet till största delen ägnas åt nyheter inom det aktuella området. Som sådan innehåller den flera egenproducerade nyheter varje vardag året runt och möjliggör dessutom läsarkommentarer. Det är enligt Skatterättsnämndens mening fullt möjligt att tillgodogöra sig innehållet i tidningenvision.se utan att ha tillgång till papperstidningen och vice versa. De två delarna kan därför inte anses ha ett så nära samband att det skulle vara konstlat att skilja dem från varandra. Det kan vidare antas att både tidningenvision.se och Tidningen Vision har ett självständigt värde för läsaren och därmed även för fackföreningen. Ingen av delarna framstår som underordnad den andra. Inte heller på den grunden kan det därför vara fråga om ett enda sammansatt tillhandahållande (jfr HFD 2012 ref. 30). De omfrågade delarna av bolagets åtagande enligt avtalet ska därmed ses som två separata tillhandahållanden. - Fråga 2 . Nämnden utgår vid sin bedömning av fråga 2 från att Tidningen Vision är ett medlemsblad som är att betrakta som periodiskt, och att omsättningen av Tidningen Vision till utgivaren fackförbundet är skattefri enligt 3 kap. 13 § ML. - För att en omsättning av en publikation enligt 3 kap. 13 § ML ska kunna bli aktuell torde det i normalfallet krävas att fråga är om en framställd publikation (prop. 2002/03:5 s. 104 f.). - Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2012 not. 45 funnit att ett tillhandahållande av en för tryckning förberedd elektronisk förlaga till en publikation (pdf-fil) har utgjort ett tillhandahållande av en tjänst som inte omfattas av undantaget i 3 kap. 13 § ML. - Tidningenvision.se är enligt avtalet en helt nätbaserad dagstidning. Vad bolaget enligt avtalet ska tillhandahålla är således inte en vara i form av en publikation utan en elektronisk tjänst. Med hänsyn härtill anser Skatterättsnämnden att bolagets tillhandahållande av tidningenvision.se inte kan anses utgöra en sådan omsättning av medlemsblad som avses i 3 kap. 13 § ML. - Enligt en internationellt accepterad princip är sådant som levereras elektroniskt (”on line”) t.ex. via Internet, att anse som tjänster (prop. 2001/02:45 s. 30) och ska beskattas som sådana. Det kan t.ex. noteras att det enligt artikel 98.2 andra stycket mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) inte är möjligt att tillämpa en reducerad skattesats på tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg. Till sådana tjänster hör enligt rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 det digitaliserade innehållet i bl.a. elektroniska publikationer (artikel 7.2 f jämförd med punkt 3 c i bilaga 1 till förordningen). - Någon möjlighet att utvidga tillämpningsområdet för 3 kap. 13 § ML på det sätt som bolaget gör gällande föreligger enligt nämndens mening inte. - Allt om jobbet media AB överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklara att omsättningen av bolagets tjänster avseende den elektroniska publikationen är undantagen från skatteplikt. Bolaget anförde att dess tillhandahållanden av tjänster avseende den elektroniska publikationen är undantagna enligt 3 kap. 13 § ML i första hand eftersom dessa tjänster omfattas av bestämmelsen enligt dess ordalydelse och, i andra hand, eftersom de är underordnade i förhållande till det huvudsakliga tillhandahållandet av papperstidningen. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-11-21, Jermsten, Nord, Brickman, Saldén Enérus, Silfverberg) : Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden . - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked . - (mål nr 730-13, fd Örbom)