HFD 2013 not 76

Ne bis in idem (skäl att bevilja resning i mål om alkoholskatt m.m. förelåg inte när förundersökning avseende misstänkt smuggling av alkoholvaror lagts ned)

Vidare

Not 76. Ansökan av M.O. om resning i mål ang. alkoholskatt m.m. - Tullverket beslutade den 9 maj 2011 att påföra M.O. skatt på alkoholvaror som 2008 hade förts in till Sverige. Vidare beslutade Tullverket den 17 juni 2011 att inte lämna ut tidigare omhändertagna alkoholvaror. Besluten fattades med tillämpning av bestämmelser i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter samt lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Tullverkets båda beslut fastställdes slutligen genom Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 oktober 2012 och Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 13 mars 2013 att inte meddela prövningstillstånd. - M.O. ansökte om resning och anförde bl.a. följande. Genom kammarrättens dom har han blivit lagförd och straffad för ett brott för vilket han redan blivit slutlig frikänd. Åklagaren beslutade den 4 februari 2011 att lägga ned förundersökningen avseende smuggling och Helsingborgs tingsrätt beslutade den 17 februari 2011 att avskriva målet från vidare handläggning. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-12-02, Melin, Sandström, Dexe, Knutsson, Rynning ): Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll framgår att ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat (ne bis in idem). Motsvarande bestämmelse finns i artikel 50 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. - Ett beslut om att lägga ned en förundersökning innebär inte att den misstänkte blivit vare sig frikänd eller dömd för brott (Europadomstolens beslut den 3 oktober 2002 i målet Smirnova mot Ryssland; jfr också NJA 2013 s. 502 och Högsta förvaltningsdomstolens dom den 29 oktober 2013 i mål nr 658-660-13 i vilka avgöranden en förutsättning för att förbudet mot dubbla förfaranden såsom det kommer till uttryck i Europakonventionen och rättighetsstadgan ska aktualiseras ansetts vara att åtal har väckts). - M.O. har uppgett att åklagaren har lagt ned förundersökningen mot honom. Redan härav följer att någon överträdelse av förbudet mot dubbla förfaranden inte har ägt rum. Resningsansökningen ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 5850-5851-13, fd Magnander)