Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:506 i lydelse enligt SFS 2022:1788
Ikraft
1998-07-01
Upphäver
Lag (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om flyttning av punktskattepliktiga varor samt om kontroll avseende punktskattepliktiga varor vid vägtransporter och vid försändelser med post. I denna lag finns även bestämmelser om kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet. Bestämmelserna har sin grund delvis i rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2022:167).

Prop. 2002/03:10: Paragrafen ger i dag inte en heltäckande beskrivning av vad lagen reglerar. Syftet med ändringen är därför att paragrafen mer allmänt skall ange lagens innehåll. Paragrafen blir därmed närmast informativ.

Paragrafen har utformats i enlighet med vad Lagrådet föreslagit.

Prop. 2008/09:48: Begreppet ”yrkesmässiga” tas bort för att tydliggöra att lagen omfattar kontroll av samtliga vägtransporter som fraktar punktskattepliktiga varor där det för varuförflyttningen föreskrivs förflyttningskrav (se även kommentaren till 2 kap. 1 §).

Prop. 2003/04:117: Enligt bestämmelserna i cirkulationsdirektivet omfattas samtliga slag av förflyttningar av punktskattepliktiga varor som inte sker enbart för privat bruk av reglerna i direktivet. För att ytterligare förtydliga detta i denna närmast informativa bestämmelse anges att det i lagen finns bestämmelser om förflyttning av punktskattepliktiga varor. På så sätt klargörs att t.ex. även yrkesmässiga sjötransporter omfattas av tillämpliga delar av lagen. Ändringen är enbart av redaktionell betydelse, eftersom ...

Prop. 2020/21:112: Paragrafen innehåller en beskrivning av lagen. Genom att lägga till ordet ”delvis” framför hänvisningen till rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG upplyses om att lagen även kommer att tillämpas på vissa flyttningar av varor som inte omfattas av det harmoniserade förfarandet.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter. Ändringen föranleds av förslagen i <a href="https://lagen.nu/prop/2020/21:112#S6-7" ...

[K1]2 §  Med punktskattepliktig vara avses energiprodukt, tobaksvara och alkoholvara.

[S2]Med energiprodukt förstås bränsle som avses i 1 kap. 3 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

[S3]Med tobaksvara förstås vara som avses i 1 kap. 5 § första stycket lagen (2022:155) om tobaksskatt.

[S4]Med alkoholvara förstås vara som avses i 1 kap. 6 § första stycket lagen (2022:156) om alkoholskatt. Lag (2022:167).

Prop. 2020/21:112: I paragrafen anges vad som i lagen avses med begreppen punktskattepliktig vara, tobaksvara, alkoholvara och energiprodukt.

I andra stycket ändras hänvisningen till nya fjärde stycket i 1 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt enligt vilken tobaksvara omfattar såväl cigaretter, cigariller och röktobak som snus, tuggtobak och övrig tobak. Se ...

[K1]3 §  Med handling avses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

[S2]Med transportmedel avses varje slag av fordon som används för transport på väg.

[K1]4 §  Med skattskyldig avses den som är skattskyldig enligt

 1. 5 kap. 2, 6, 8, 9 eller 11 §, 16 § 2, 22, 24 eller 25 § lagen (1994:1776) om skatt på energi,
 2. 9 kap. 2, 6, 8, 9, 11, 25, 27 eller 28 § eller 10 kap. 15 § eller 20 § första stycket 2 lagen (2022:155) om tobaksskatt, och
 3. 9 kap. 2, 6, 8, 9, 11, 25, 27 eller 28 § lagen (2022:156) om alkoholskatt. Lag (2022:167).

Prop. 2020/21:112: I paragrafen anges vad som i lagen avses med skattskyldig.

Genom hänvisningen i första punkten till den som är skattskyldig enligt 36 § 3, 5 eller 6 lagen om tobaksskatt omfattar begreppet skattskyldig även

den som utan att vara godkänd lagerhållare yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett ...

 • NJA 2013 s. 1162:Att en bestämmelse, som utgjorde resultatet av ett genomförande av ett EU-direktiv, genom en dom från EU-domstolen visat sig vara inte helt förenlig med direktivbestämmelsen har inte ansetts innebära att den svenska bestämmelsen - vid en straffrättslig bedömning - inte får tillämpas i de delar där den är förenlig med direktivet.

[K1]4 a §  Med uppskovsförfarandet och förfarandet för beskattade varor förstås detsamma som i 1 kap 20 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, 1 kap. 11 § lagen (2022:155) om tobaksskatt och 1 kap. 12 § lagen (2022:156) om alkoholskatt. Lag (2022:167).

[K1]5 §  Ett beslut om åtgärd enligt denna lag får fattas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde.

[S2]Kontroller enligt denna lag får inte utformas på sådant sätt att urvalet av vad och vem som kontrolleras sker slumpmässigt. Lag (2002:883).

Prop. 2002/03:10: I ett nytt andra stycke föreskrivs att kontrollåtgärder inte får genomföras slumpmässigt. Bestämmelsen är en kodifiering av vad som redan gäller i dag enligt allmänna principer för kontroller i samband med passage av Sveriges inre gräns, dvs. då varor förs in från ett annat EG-land eller ut till ett sådant land. Sålunda gäller redan nu att s.k. stickprovskontroller eller systematiska kontroller inte är tillåtna i samband med passage av Sveriges inre gräns. Denna princip har kodifierats i ...

[K1]5 a §  I de fall då de regler om elektroniska administrativa dokument, administrativa referenskoder, elektroniska förenklade administrativa dokument, förenklade administrativa referenskoder, ersättningsdokument och säkerhet som föreskrivs i lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt och lagen (2022:156) om alkoholskatt inte är tillämpliga gäller i stället andra stycket för flyttningar av punktskattepliktiga varor.

[S2]Varorna ska under flyttning omfattas och åtföljas av dokument i den utsträckning som följer av artikel 20, 26, 36, 38 eller 48 i det direktiv som anges i 1 §. När varorna omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument enligt artikel 20 i samma direktiv, ska de åtföljas av en sådan administrativ referenskod som avses i artikel 20.5 i direktivet. När varorna omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument enligt artikel 36 i samma direktiv, ska de åtföljas av en sådan förenklad administrativ referenskod som avses i artikel 36.4 i direktivet. Varorna ska även omfattas av säkerhet för betalning av skatt i den utsträckning som följer av artikel 17, 35 eller 44 i direktivet. Lag (2022:167).

Prop. 2002/03:10: Paragrafen, som är ny, motsvarar i sak 6 § andra stycket. Bestämmelserna flyttas hit av systematiska skäl. Samtidigt görs några smärre redaktionella ändringar.

Lagrådet har föreslagit att det i de två sista meningarna i paragrafen tilläggs ”bestämmelser grundade på” före ordet ”artiklarna” med motiveringen att direktivet förutsätter nationell ...

Prop. 2011/12:155: I första stycket ersätts begreppet ledsagardokument med begreppet förenklade ledsagardokument. Skälet till denna ändring är att användandet av det datoriserade systemet, EMCS blivit obligatoriskt från och med den 1 januari 2011 och samtliga medlemsstater i EU är numera anslutna till systemet. Några andra ledsagardokument än de förenklade ledsagardokument som används vid flyttningar av beskattade varor är därmed inte längre aktuella. ...

[K1]6 §  En punktskattepliktig vara får flyttas endast om de krav i fråga om elektroniskt administrativt dokument, administrativ referenskod, elektroniskt förenklat administrativt dokument, förenklad administrativ referenskod, ersättningsdokument, följedokument för transport av vinprodukter, säkerhet, anmälningsskyldighet och registrering är uppfyllda som följer av de lagar som anges i 2 § eller av bestämmelser som avses i 5 a §.

[S2]En flyttning av punktskattepliktiga varor anses inte ha skett i strid med första stycket endast på grund av smärre brister i följande dokument som avser flyttningen eller åtföljer varorna:

 1. det elektroniska administrativa dokumentet,
 2. det elektroniska förenklade administrativa dokument,
 3. ersättningsdokumentet, eller
 4. följedokumentet för transport av vinprodukter.

[S3]Första stycket gäller inte punktskattepliktiga varor som återutförs enligt 3 kap. 1 § femte stycket eller 17 a § andra stycket lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Lag (2022:167).

Prop. 2002/03:10: Första stycket utformas som ett villkor för förflyttning av punktskattepliktiga varor, för det fall en sådan förflyttning omfattas av cirkulationsdirektivets krav på ledsagardokument, säkerhet, bevis om ställd säkerhet eller anmälan. En punktskattepliktig vara får förflyttas endast om dessa krav är uppfyllda. Bestämmelsens bakgrund och syften behandlas i avsnitt 6.3.1. Villkoret för förflyttning av punktskattepliktiga ...

Prop. 2011/12:155: I första stycket tas kravet på att medföra bevis om ställd säkerhet bort. Bakgrunden till ändringen är att det inte längre utfärdas sådana bevis. Numera gäller istället att den som får ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare blir registrerad i SEED för den aktuella flyttningen. Vidare ändras begreppet ledsagardokument till förenklat ledsagardokument i första och andra styckena, se kommentaren till 5 a §.

 • NJA 2013 s. 1162:Att en bestämmelse, som utgjorde resultatet av ett genomförande av ett EU-direktiv, genom en dom från EU-domstolen visat sig vara inte helt förenlig med direktivbestämmelsen har inte ansetts innebära att den svenska bestämmelsen - vid en straffrättslig bedömning - inte får tillämpas i de delar där den är förenlig med direktivet.
 • HFD 2017:10:Fråga om förekomsten av felaktiga uppgifter i ett ledsagardokument som lämnas ut till Tullverket vid transportkontroll innebär att föreskrivet förenklat ledsagardokument inte tillhandahålls Tullverket och om transporttillägg i så fall ska tas ut.

2 kap. Kontroll av vägtransporter

Prop. 2008/09:48: Rubriken till kapitlet ändras för att överensstämma med kapitlets innehåll.

Transportkontroll

[K2]1 §  Tullverket får i fråga om punktskattepliktiga varor i vägtransporter som är eller kan antas vara omfattade av 1 kap. 6 § kontrollera att varorna transporteras i enlighet med den bestämmelsen (transportkontroll).

[S2]Transportkontroll får ske under pågående transport och då varor på-, av- eller omlastas i direkt anslutning till transport. Transportkontroll får genomföras även på områden som inte är tillgängliga för allmänheten.

[S3]Om det kan antas att punktskattepliktiga varor förvaras i en lokal för på-, av- eller omlastning under en pågående flyttning, får transportkontroll genomföras också i lokalen. Lag (2012:679).

Prop. 2008/09:48: Begreppet ”yrkesmässiga” i paragrafens första stycke tas bort. Kontrollen av vägtransporter knyts till om transporten är eller kan antas vara en vägtransport som omfattas av de föreskrifter för förflyttningen som finns i 1 kap. 6 §. Med denna utformning av bestämmelsen uppnås överensstämmelse mellan kraven i 1 kap. 6 § och bestämmelsen om transportkontroll. Bestämmelsen har utformats i enlighet med de synpunkter som har lämnats av Göta hovrätt. Med denna lydelse av bestämmelsen tydliggörs ...

Prop. 2011/12:155: Genom det nya tredje stycket införs en möjlighet till transportkontroll i lokaler där punktskattepliktiga varor kan antas förvaras för på-, av- eller omlastning under en pågående flyttning.

En flyttning anses som pågående från det att varorna lämnar avsändaren till dess att de tas emot av den slutlige mottagaren. Flyttningen kan således ske genom flera led av transporter. Kontroll kan inte ske av varor för vilka flyttningen har avslutats, exempelvis varor som befinner ...

[K2]1 a §  Vid transportkontroll av transport som medför bränsle som ska beskattas till följd av bestämmelsen i 2 kap. 12 § andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi gäller inte bestämmelserna i 9-15 och 17-23 §§. Lag (2022:167).

Prop. 2008/09:48: Av paragrafen, som är ny, följer att bestämmelserna om omhändertagande och förverkande av punktskattepliktiga varor inte ska tillämpas avseende skattepliktigt bränsle som ska användas för eget personligt bruk av den som transporterar hit bränslet eller av dennes familj. Eftersom den som ska använda bränslet, vilken också är skattskyldig, i dessa fall alltid är med i transporten, behöver bränslet inte omhändertas medan frågan om skattskyldigheten utreds. Att transporten kan stannas och hållas ...

[K2]1 b §  Transportkontroll enligt 1 § tredje stycket får inte genomföras i bostäder. Lag (2012:679).

Prop. 2011/12:155: I paragrafen, som är ny, anges att transportkontroll inte får genomföras i bostäder. Paragrafen har utformats enligt Lagrådets förslag.

[K2]1 c §  Vid tillämpning av detta kapitel ska en flyttning av varor genom distansförsäljning inte anses ske i strid med 1 kap. 6 § om mottagaren har fullgjort anmälningsskyldigheten enligt

[K2]2 §  Vid transportkontroll får Tullverket undersöka transportmedel, lådor, behållare eller andra utrymmen i transportmedel, containrar eller tankar där punktskattepliktiga varor kan förvaras under transport. Vid transportkontroll i lokal får även utrymmen i lokalen där punktskattepliktiga varor förvaras eller kan antas förvaras undersökas. Verket får också undersöka och ta prov på varor som påträffas.

[S2]Tullverket får vidare eftersöka och granska administrativa referenskoder, förenklade administrativa referenskoder, ersättningsdokument och andra handlingar som kan vara av betydelse för beskattningen. Vid transportkontroll i lokal får dock inte utrymmen i lokalen undersökas i syfte att söka efter handlingar av angivet slag.

[S3]Tullverket får även härleda den administrativa referenskoden eller förenklade administrativa referenskoden till ett elektroniskt administrativt dokument respektive elektroniskt förenklat administrativt dokument och granska det dokumentet. Verket får vid granskningen använda tekniska hjälpmedel som finns i transportmedlet eller lokalen. Lag (2022:167).

Prop. 2011/12:155: Kravet på att medföra bevis om ställd säkerhet tas bort. Bakgrunden till ändringen är att det inte längre utfärdas sådana bevis. Numera gäller i stället att den som får ett godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare blir registrerad i SEED för den aktuella flyttningen. Vidare ändras begreppet ledsagardokument till förenklat ledsagardokument, se kommentaren till 5 a §. ...

[K2]3 §  Vid genomförande av transportkontroll får Tullverket

 1. öppna transportmedel, containrar och andra utrymmen som är låsta eller har tillslutits på annat sätt,
 2. bereda sig tillträde till områden som inte är tillgängliga för allmänheten, och
 3. försegla transportmedel, containrar och andra utrymmen samt spärra av områden som inte är tillgängliga för allmänheten.

[S2]Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för kontrollen.

[S3]Vid transportkontroll av sådan transport som avses i 1 a § gäller inte bestämmelserna i första stycket 2 och 3.

[S4]Vid transportkontroll i lokal enligt 1 § tredje stycket gäller första stycket 1 och 3 inte Tullverkets tillträde till lokalen eller utrymmen i lokalen. Lag (2014:670).

Prop. 2008/09:48: I paragrafen regleras Tullverkets möjligheter att verkställa beslut om transportkontroll (se även prop. 1997/98:100 s. 186). Bestämmelsen tillämpas i de fall en kontroll inte kan genomföras på grund av att den enskilde inte medverkar vid kontrollen och ger Tullverket möjlighet att undersöka transportmedlet och varorna. För de föreslagna kontrollerna vid transport av bränsle för den enskildes eget personliga bruk ska ...

Prop. 2011/12:155: Genom ett nytt tredje stycke klargörs att Tullverkets befogenheter att öppna utrymmen som är låsta eller har tillslutits på annat sätt inte omfattar utrymme i lokal. Tullverket har inte heller rätt att öppna lokaler som är låsta. Motsvarande gäller försegling av lokaler och utrymmen i lokaler.

[K2]4 §  Förare är skyldiga att stanna på anmaning av tjänsteman vid Tullverket. Lag (1999:438).

[K2]5 §  Förare är skyldiga att på Tullverkets begäran legitimera sig eller på annat godtagbart sätt styrka sin identitet.

[S2]Passagerare som transporterar punktskattepliktiga varor för annans räkning från ett annat EU-land är skyldiga att på Tullverkets begäran lämna sådana uppgifter som gör det möjligt för Tullverket att med tillräcklig säkerhet fastställa personens identitet om det finns anledning att anta att transporten av varorna inte sker i enlighet med 1 kap. 6 §. Lag (2018:1888).

[K2]6 §  Förare är skyldiga att se till att administrativ referenskod, förenklad administrativ referenskod, ersättningsdokument och följedokument för transport av vinprodukter följer med transporten i enlighet med 1 kap. 6 §. Vid en transportkontroll ska föraren tillhandahålla Tullverket tillgängliga administrativa referenskoder, förenklade administrativa referenskoder, ersättningsdokument och följedokument för transport av vinprodukter.

[S2]Passagerare som transporterar punktskattepliktiga varor för någon annans räkning från ett annat EU-land är skyldiga att se till att förenklad administrativ referenskod eller ersättningsdokument följer med transporten i enlighet med 1 kap. 6 § om varorna ska åtföljas av sådant dokument enligt de bestämmelser som avses i 1 kap. 5 a §. Vid en transportkontroll ska passageraren tillhandahålla Tullverket tillgängliga förenklade administrativa referenskoder eller ersättningsdokument.

[S3]Om punktskattepliktiga varor under pågående flyttning förvaras i en lokal för på-, av- eller omlastning, är den som äger lokalen eller, om lokalen är upplåten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till lokalen skyldig att se till att de handlingar som anges i första stycket följer med varorna samt att dessa vid transportkontroll tillhandahålls Tullverket. Lag (2022:167).

Prop. 2002/03:10: Första meningen tas bort. Bakgrunden är att skyldigheten att tillse att ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet medföljer är en skyldighet som regleras genom de olika skattelagarna (LTS, LAS och LSE) och genom nya 1 kap. 5 a §. Skyldigheten att tillse att varorna inte förflyttas i strid med villkoret i 1 kap. 6 § gäller var och en som medverkar till förflyttningen av varan. Den som uppsåtligen förflyttar punktskattepliktiga varor i strid med villkoret i 1 kap. 6 § kan fällas till ansvar enligt ...

Prop. 2008/09:48: I första styckets första mening återinförs den bestämmelse om förares skyldighet att se till att ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet medföljer transporten, som slopades den 1 januari 2003 (prop. 2002/03:10). Genom bestämmelsen tydliggörs förarnas skyldighet att se till att föreskrivna dokument medföljer transporten. Den befintliga bestämmelsen utgör därmed paragrafens andra mening. I den meningen har en redaktionell ...

Prop. 2011/12:155: I första stycket tas kravet på att medföra bevis om ställd säkerhet bort. Vidare ändras begreppet ledsagardokument till förenklat ledsagardokument, se kommentaren till 2 §.

Enligt det nya andra stycket införs en skyldighet för den som äger eller innehar nyttjanderätten till den lokal där punktskattepliktiga varor förvaras för på-, av- eller omlastning under en pågående flyttning att se till att administrativ referenskod, ersättningsdokument och förenklat ledsagardokument ...

 • HFD 2017:10:Fråga om förekomsten av felaktiga uppgifter i ett ledsagardokument som lämnas ut till Tullverket vid transportkontroll innebär att föreskrivet förenklat ledsagardokument inte tillhandahålls Tullverket och om transporttillägg i så fall ska tas ut.

[K2]7 §  När varor ska kontrolleras vid en transportkontroll ska föraren, den passagerare som transporterar varorna enligt 6 § andra stycket eller ägaren

 1. ge Tullverket möjlighet att undersöka varorna och transportmedlen och utan kostnad tillhandahålla varuprov, och
 2. svara för den transport som behövs för kontrollen samt ansvara för uppackning och återinpackning av varorna.

[S2]Vid transportkontroll enligt 1 § tredje stycket ska den som äger lokalen eller, om lokalen är upplåten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till lokalen se till att Tullverket får tillträde till lokalen samt svara för att de i första stycket angivna skyldigheterna uppfylls beträffande sådana varor som avses i 6 § tredje stycket.

[S3]Skyldighet enligt första stycket 1 gäller endast i den utsträckning som enskilda förfogar över det som ska undersökas.

[S4]Den som åsidosätter sin skyldighet enligt första eller andra stycket ska ersätta staten för dess kostnader på grund av detta. Ersättningsskyldigheten ska efterges helt eller delvis om det framstår som oskäligt att ta ut ersättning. Lag (2018:1888).

Prop. 2011/12:155: I paragrafen anges vilka skyldigheter som föreligger för förare eller ägare till varor som ska kontrolleras. Motsvarande skyldigheter kommer genom det nya andra stycket att gälla även för den som äger eller innehar nyttjanderätt till lokal där varor som ska kontrolleras förvaras. I andra stycket införs även en skyldighet att bereda Tullverket tillträde till lokal vid transportkontroll.

Av tredje stycket följer att skyldigheten enligt första stycket 1 och 2 endast ...

[K2]8 §  En transportkontroll får inte pågå längre än sex timmar eller, i fall som avses i 1 a §, längre än fyra timmar. Om den som har skyldigheter enligt 6 eller 7 § inte fullgör dem, får kontrollen pågå under längre tid, dock högst tolv timmar eller, i fall som avses i 1 a §, högst åtta timmar. Lag (2012:679).

Prop. 2002/03:10: I paragrafen regleras hur länge en transportkontroll får pågå. Genom en ny andra mening ges möjlighet för Tullverket att i det enskilda fallet förlänga denna tid med upp till ytterligare sex timmar, dvs. högst tolv timmar. Detta gäller under förutsättning att föraren eller ägaren till de varor som skall kontrolleras inte fullgör sina skyldigheter enligt 6 eller 7 §. Ändringen behandlas även i avsnitt 8.3.

Den ...

Prop. 2008/09:48: I paragrafen föreskrivs hur länge en transportkontroll får pågå (se även prop. 1997/98:100 s. 187 och prop. 2002/03:10 s. 103). För de mer begränsade kontroller som ska göras vid införsel av bränsle för personligt bruk med ovanligt transportsätt (se 2 kap. 1 a §) begränsas tiden för kontroll. I detta sammanhang ska erinras om att proportionalitetsprincipen ...

Prop. 2011/12:155: I paragrafen finns bestämmelser om den längsta tid som en transportkontroll får pågå. Vid transportkontroll i lokal gäller samma tider som vid annan transportkontroll.

Omhändertagande

[K2]9 §  Om en punktskattepliktig vara påträffas vid transportkontroll och det finns anledning anta att transporten inte sker i enlighet med 1 kap. 6 § får de varor, handlingar, lådor, behållare, containrar eller tankar som medförs vid transporten tas om hand

 1. för kontroll av om punktskatt skall betalas i Sverige och för fastställande av vem som i så fall är skattskyldig,
 2. för kontroll av om de i 1 kap. 6 § angivna kraven för förflyttning är uppfyllda, och
 3. i de fall då skattskyldighet i Sverige föreligger, i avvaktan på att skatten betalas.

[S2]Annan egendom än punktskattepliktiga varor som kan antas transporteras i strid med 1 kap. 6 § och handlingar får tas om hand med stöd av första stycket endast om

 1. det behövs för sådan kontroll som avses i första stycket, eller
 2. när det gäller egendom, det finns anledning att anta att egendomen döljer punktskattepliktiga varor.

[S3]Har ett beslut om omhändertagande fattats gäller 2 och 3 §§ i tillämpliga delar.

[S4]Ett beslut om omhändertagande får verkställas omedelbart. Lag (2002:883).

Prop. 2002/03:10: Paragrafen anger grundförutsättningarna för och syftet med ett omhändertagande. Syftet med ett omhändertagande är att kontrollera om punktskatt skall betalas i Sverige och vem som i så fall är skattskyldig. Det bör även nämnas att enligt 13 § skall Tullverket besluta om skatt på varor, under förutsättning att skattskyldighet har inträtt enligt skattelagarna (LTS, LAS eller LSE) och att varorna har transporterats i strid med 1 kap. 6 §.

I första stycket föreskrivs nu att ...

[K2]9 a §  Punktskattepliktiga varor får tas om hand även sedan de varit föremål för beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller 27 kap.rättegångsbalken, om varorna har påträffats vid transportkontroll och det fortfarande finns grund för ett omhändertagande enligt 9 § första stycket. Därvid gäller 9 § tredje och fjärde styckena. Lag (2002:883).

Prop. 2002/03:10: Paragrafen, som är ny, kommenteras i avsnitt 8.7. En motsvarande bestämmelse för varor som påträffats i postförsändelser ges i nya 3 kap. 4 a §.

Om punktskattepliktiga varor tas om hand gäller 9 § tredje och fjärde styckena, vilket bl.a. innebär att ett omhändertagande enligt förevarande paragraf, i likhet med ett omhändertagande enligt 9 §, får verkställas omedelbart.

En följdändring ...

[K2]10 §  När en vara omhändertas får även emballage och annat förvaringsmaterial tas om hand.

[K2]11 §  Vid omhändertagandet av en vara ska föraren, den passagerare som transporterar varan enligt 6 § andra stycket eller ägaren

 1. utan kostnad tillhandahålla varuprov, och
 2. svara för transport av den omhändertagna varan i enlighet med Tullverkets anvisningar.

[S2]Skyldigheten enligt första stycket 2 gäller endast transport som sker i direkt anslutning till omhändertagande av en punktskattepliktig vara.

[S3]Den som åsidosätter sin skyldighet enligt första stycket ska ersätta staten för dess kostnader på grund av detta. Ersättningsskyldigheten ska efterges helt eller delvis om det är oskäligt att ta ut ersättning. Lag (2018:1888).

[K2]12 §  Egendom som är omhändertagen skall förvaras av Tullverket eller den som fått i uppdrag av verket att sköta förvaringen.

[S2]Tullverket ansvarar för att omhändertagen egendom vårdas väl och står under noggrann tillsyn. Lag (1999:438).

[K2]13 §  Om skattskyldighet föreligger för omhändertagen punktskattepliktig vara enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt, ska Tullverket besluta om skatten på varan om

 1. skattskyldighet har inträtt, och
 2. varan har transporterats i strid med 1 kap. 6 §.

[S2]Skatt enligt första stycket ska tas ut enligt de skattesatser som anges i lagen om skatt på energi, lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt. Lag (2022:167).

[K2]13 a §  Tullverket ska besluta om skatt om det finns grund för uttag av skatt för omhändertagen punktskattepliktig vara enligt

[S2]Om Tullverket har fattat beslut enligt första stycket får Tullverket även besluta om särskilt ansvar enligt 5 kap. 27 § lagen om skatt på energi, 9 kap. 30 § lagen om tobaksskatt eller 9 kap. 30 § lagen om alkoholskatt. När Tullverket tillämpar dessa bestämmelser ska det som där sägs om Skatteverket i stället gälla Tullverket.

[S3]Skatt enligt första stycket ska tas ut enligt de skattesatser som anges i lagen om skatt på energi, lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt. Lag (2022:167).

Prop. 2020/21:112: I paragrafen finns bestämmelser om att skatt som har beslutats av Tullverket ska efterges i vissa fall. De situationer som omfattas av paragrafen motsvarar de situationer som enligt 16 § och 16 a § ska föranleda att ett beslut om att inte lämna ut en vara om ett omhändertagande upphävs.

Den andra punkten avser en situation där den som kan antas göra anspråk på varan om ett omhändertagande ska upphävas är under 18 år. Genom ändringen motsvarar tillämpningsområdet för bestämmelsen ...

[K2]13 b §  Beslut enligt 13 eller 13 a § får inte fattas om varorna omfattas av ett beslut om skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) eller enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt som fattades innan varorna omhändertogs.

[S2]Bestämmelserna i 13 och 13 a §§ gäller inte i sådana fall som avses i 3 kap. 1 § tullagen (2016:253). Lag (2022:167).

[K2]13 c §  Skatten på varan ska efterges om Tullverket har beslutat om skatt på

 1. en sådan beskattad vara som avses i 1 kap. 12 § lagen (2022:156) om alkoholskatt och den som kan antas göra anspråk på varan om omhändertagandet skulle upphävas enligt 15 § saknar rätt enligt 4 kap. 4 § eller 6 kap. 1 §alkohollagen (2010:1622) att föra in varan,
 2. snus, tuggtobak, övrig tobak eller en sådan beskattad vara som avses i 1 kap. 11 § lagen (2022:155) om tobaksskatt och den som kan antas göra anspråk på varan om omhändertagandet skulle upphävas enligt 15 § saknar rätt enligt 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak eller liknande produkter att föra in varan, eller
 3. snus, tuggtobak, övrig tobak eller en sådan beskattad vara som avses i 1 kap. 11 § lagen om tobaksskatt och det är sannolikt att varan är avsedd att bjudas ut till försäljning i Sverige och en sådan försäljning uppenbart skulle strida mot 3 kap. 1 § tredje stycket lagen om tobak och liknande produkter eller 2 kap. 19 § lagen om tobaksskatt. Lag (2022:167).

[K2]14 §  Ett omhändertagande av annan egendom än punktskattepliktiga varor eller handlingar skall upphävas om

 1. det inte längre finns grund för omhändertagandet, eller
 2. ett beslut om beslag enligt 27 kap.rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling meddelas för egendomen eller handlingen.

[S2]Den som gör anspråk på egendom som har varit omhändertagen svarar för att egendomen hämtas. Lag (2000:1233).

[K2]15 §  Ett omhändertagande av en punktskattepliktig vara ska upphävas om

 1. det inte längre finns grund för omhändertagandet,
 2. ett beslut om beslag enligt 27 kap.rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling meddelas för varan, eller
 3. det är oskäligt att låta omhändertagandet bestå.

[S2]Omhändertagandet ska också upphävas om Tullverket inte inom tre månader från den dag då beslut fattades om omhändertagandet har fattat något beslut enligt 13 eller 13 a § om skatt.

[S3]Om omhändertagandet av en vara har upphävts enligt första stycket 1 eller 3 eller andra stycket, svarar den som gör anspråk på varan för att den hämtas. Lag (2022:167).

Prop. 2002/03:10: På förslag av Lagrådet flyttas bestämmelsen i första stycket 2 till ett nytt andra stycke. Ändringen görs för att det klart skall framgå att omhändertagandet skall upphävas om ett beslut om skatt inte har fattats inom tre månader och att detta gäller även i fall där det inte blir aktuellt att fatta något beslut om skatt. Detta är ett förtydligande av vad som redan anses gälla i dag.

Ändringen i 9 §, att en punktskattepliktig vara får tas om hand i avvaktan ...

[K2]16 §  Om omhändertagandet av en alkoholvara upphävs men den som gör anspråk på varan saknar rätt enligt 4 kap. 4 § eller 6 kap. 1 §alkohollagen (2010:1622) att föra in varan, ska beslut fattas om att varan inte ska lämnas ut till denne.

[S2]Om omhändertagandet av en tobaksvara upphävs men den som gör anspråk på varan saknar rätt enligt 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak eller liknande produkter att föra in varan, ska beslut fattas om att varan inte ska lämnas ut till denne. Lag (2021:428).

Prop. 2002/03:10: Enligt nuvarande första stycket får alkoholvaror inte lämnas ut om det är sannolikt att varan är avsedd att bjudas ut till försäljning i Sverige och den som gör anspråk på varan inte är berättigad att bedriva partihandel enligt alkohollagen (1994:1738) eller inte har föreskrivet tillstånd för försäljning enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. Om ...

Prop. 2020/21:112: I paragrafen finns bestämmelser om att Tullverket i vissa fall får besluta om att vägra lämna ut en omhändertagen punktskattepliktig vara. För det fall ett omhändertagande av en tobaksvara upphävs ska enligt andra stycket beslut fattas om att inte lämna ut denna om den som gör anspråk på varan är under 18 år. Genom ändringen motsvarar tillämpningsområdet för bestämmelsen tillämpningsområdet för det förbud att föra in varor som följer av 5 ...

 • RÅ 2009:83:De bestämmelser i alkohollagen som innebär att det föreligger begränsningar i rätten att för kommersiellt ändamål till landet föra in alkoholvaror från en annan stat inom den Europeiska gemenskapen har ansetts inte stå i strid med gemenskapsrätten.
 • RÅ 2005:33:Regeringsrätten har i ett mål om vägran att lämna ut alkoholvaror enligt 2 kap. 16 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter förklarat målet vilande i avvaktan på ett avgörande som EG-domstolen förväntas meddela med anledning av att Högsta domstolen i ett mål om förverkande av alkoholvaror begärt tolkning av vissa artiklar i EG-fördraget, vilka kan antas komma att bli aktuella i Regeringsrättens mål.

[K2]16 a §  Om omhändertagandet av en tobaksvara upphävs men det är sannolikt att varan är avsedd att bjudas ut till försäljning i Sverige och en sådan försäljning uppenbart skulle strida mot 3 kap. 1 § tredje stycket lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter eller 2 kap. 19 § lagen (2022:155) om tobaksskatt, ska beslut fattas om att varan inte ska lämnas ut. Lag (2022:167).

Förverkande

[K2]17 §  En punktskattepliktig vara får förverkas om,

 1. ett beslut om skatt enligt 13 § har vunnit laga kraft och skatten inte har betalats inom en månad från den dag då beslutet vann laga kraft, eller
 2. ett beslut enligt 16 eller 16 a § att varan inte får lämnas ut har vunnit laga kraft.

[S2]Ett beslut om förverkande enligt första stycket 1 får inte fattas om det är oskäligt. Lag (2013:1076).

Prop. 2002/03:10: Ändringen är föranledd av att vissa bestämmelser flyttas från 16 § till en ny paragraf, 16 a §, och den nya möjligheten att återutföra varor som ges i 16 och 16 a §§. Se därför kommentarerna till dessa paragrafer.

[K2]18 §  Egendom som har varit omhändertagen får förverkas om,

 1. ägaren eller någon annan rättsinnehavare inte har gjort anspråk på den, eller
 2. den som har gjort anspråk på egendomen inte har hämtat egendomen.

[S2]Ett beslut om förverkande enligt första stycket får inte fattas förrän tre månader förflutit från den dag vad avser 1 då omhändertagandet upphävdes och vad avser 2 då anspråket framställdes.

[K2]19 §  Om omhändertagen egendom förklaras förverkad får förverkandet även omfatta emballage och annat förvaringsmaterial.

[K2]20 §  Skyldighet att betala skatt som påförts med stöd av 13 § består även efter det att varorna förverkats om skatten inte eftergetts enligt 13 c §. Lag (2022:167).

[K2]21 §  Särskild rätt till egendom som förklarats förverkad består om inte även den särskilda rätten förklaras förverkad. Sådan rätt som vunnits genom utmätning eller betalningssäkring upphör dock, såvida det inte av särskild anledning förordnas att rätten skall bestå. I beslut om förverkande skall anteckning om bestående särskild rätt göras.

[K2]22 §  När ett beslut om förverkande av egendom har vunnit laga kraft, skall egendomen säljas genom Tullverkets försorg eller i den ordning som i allmänhet gäller för försäljning av förverkad lös egendom. Egendomen får i stället förstöras om

 1. den inte kan säljas,
 2. den kan befaras komma till brottslig användning, eller
 3. den annars är olämplig för försäljning.

[S2]Vad som anges i första stycket gäller endast om inget annat är föreskrivet i lag eller annan författning.

[S3]Vid försäljning skall Tullverket göra förbehåll för sådan känd rätt som gäller enligt 21 §. Lag (2002:883).

Prop. 2002/03:10: Paragrafen reglerar förfarandet med förverkad egendom. Genom ändringarna anpassas förfarandet till vad som gäller för egendom som förverkats med stöd av smugglingslagen. Ändringarna behandlas i avsnitt 8.9. Motsvarande ändringar görs i inregränslagen.

[K2]23 §  Har ett förverkande skett med stöd av 17 § första stycket 1 skall intäkterna från försäljning enligt 22 § användas till att betala punktskatt för varan. Om det därefter finns ett överskott skall detta ges ut till den vars vara förverkats om denne är känd. Annars skall överskottet tillfalla staten.

[S2]I andra fall än som avses i första stycket skall försäljningsintäkten ges ut till den vars egendom förverkats om denne är känd. Annars skall överskottet tillfalla staten. Lag (2002:883).

24 § Har upphävts genom lag (2002:883).
25 § Har upphävts genom lag (2002:883).
26 § Har upphävts genom lag (2002:883).
27 § Har upphävts genom lag (2002:883).

[K3]1 §  Tullverket får undersöka postförsändelser, såsom paket och brev, för att kontrollera om de innehåller alkohol- eller tobaksvaror.

[S2]Sådana försändelser får öppnas om det finns anledning att anta att de innehåller sådana varor som nämns i första stycket samt om de finns hos Tullverket eller på utväxlingspostkontoret.

[S3]Om en försändelse innehåller ett förtroligt meddelande skall detta omedelbart tillslutas och vidarebefordras till mottagaren.

[S4]Har en försändelse öppnats skall mottagaren och, om det är möjligt, avsändaren underrättas så snart som möjligt.

[S5]Om mottagaren av en alkoholvara som påträffas i en postförsändelse saknar rätt att föra in varan enligt bestämmelserna i 4 kap. 4 § eller 6 kap. 1 §alkohollagen (2010:1622) ska varan tas om hand. Detsamma gäller om försändelsen innehåller en tobaksvara och mottagaren är under 18 år. Avsändaren ska ges möjlighet att återutföra varan på villkor som Tullverket bestämmer. Lag (2010:1629).

[K3]2 §  Beslut om att öppna brev och andra sådana försändelser som kan antas innehålla förtroliga meddelanden får fattas endast av en tjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket. Lag (2004:209).

Prop. 1998/99:79: Paragrafen innehåller bestämmelser om kontroll av postförsändelser och avser i första hand försändelser som erfarenhetsmässigt kan antas innehålla förtroliga meddelanden. Ändringen innebär att ett beslut om öppnande av en sådan försändelse får fattas endast av chefen för en tullregion eller, efter dennes förordnande, annan tjänsteman vid regionen.

[K3]3 §  Protokoll skall föras över den undersökning som görs i samband med att en postförsändelse öppnas enligt 1 §. Av protokollet skall framgå ändamålet med undersökningen och vad som har kommit fram vid denna.

[K3]4 §  Om en alkohol- eller tobaksvara påträffas i en postförsändelse och det finns anledning anta att försändelsen av varan inte sker i enlighet med 1 kap. 6 §, får varan tas om hand

 1. för kontroll av om punktskatt skall betalas i Sverige och för fastställande av vem som i så fall är skattskyldig, eller
 2. för kontroll av om de i 1 kap. 6 § angivna kraven för förflyttning är uppfyllda, och
 3. i de fall då skattskyldighet i Sverige föreligger, i avvaktan på att skatten betalas.

[S2]Ett beslut om omhändertagande får verkställas omedelbart.

[S3]När det gäller handhavandet av omhändertagna varor tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 12 §. Lag (2002:883).

Prop. 2002/03:10: Paragrafen innehåller de grundläggande förutsättningarna för och syftet med ett omhändertagande. Genom ändringen anpassas paragrafen till vad som enligt 2 kap. 9 § gäller i fråga om omhändertagande i samband med transportkontroller. Se därför kommentaren till nämnda paragraf. Här bör dock särskilt nämnas att i enlighet med vad Lagrådet förordat föreskrivs att en punktskattepliktig vara får tas om hand i avvaktan på att skatt betalas. Detta för att förtydliga att i fall då beslut om punktskatt ...

[K3]4 a §  Alkohol- och tobaksvaror får tas om hand även sedan de varit föremål för beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller 27 kap.rättegångsbalken, om varorna har påträffats vid en kontroll enligt 1 § och det fortfarande finns grund för ett omhändertagande enligt 4 § första stycket. Därvid gäller 4 § andra stycket. Lag (2002:883).

Prop. 2002/03:10: Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 8.7. En motsvarande bestämmelse för varor som påträffats vid en transportkontroll ges i nya 2 kap. 9 a §.

Av hänvisningen till det nya andra stycket i 4 § följer att ett omhändertagande enligt förevarande paragraf, i likhet med ett omhändertagande enligt 4 §, får verkställas omedelbart.

En följdändring görs i <a href="https://lagen.nu/2000:1225#P25" ...

[K3]5 §  Om skattskyldighet har inträtt enligt lagen (2022:156) om alkoholskatt eller lagen (2022:155) om tobaksskatt för en enligt 4 § omhändertagen alkohol- eller tobaksvara, ska Tullverket besluta om skatten på varan.

[S2]Tullverket ska besluta om skatt om det finns grund för uttag av skatt för omhändertagen alkohol- eller tobaksvara enligt

[S3]Skatt enligt första och andra styckena ska tas ut enligt de skattesatser som anges i nämnda lagar.

[S4]Beslut enligt första eller andra stycket får inte fattas om varorna i fråga omfattas av ett beslut om skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt som fattades innan varorna omhändertogs.

[S5]Om den skattskyldige inte är känd eller inte har betalat skatten trots anmaning därom, ska mottagaren ges tillfälle att lösa ut en vara som omhändertagits enligt 4 § genom att betala ett belopp som motsvarar skatten. Lag (2022:167).

[K3]5 a §  Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första stycket får denna tas ut med

[S2]211 kronor/liter för spritdryck,

[S3]62 kronor/liter för starkvin,

[S4]31 kronor/liter för vin,

[S5]12 kronor/liter för starköl,

[S6]1 krona och 70 öre/styck för cigaretter.

[S7]I denna bestämmelse förstås med

[S8]spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

[S9]starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent,

[S10]vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

[S11]starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent. Lag (2022:1788).

Prop. 2020/21:112: I paragrafen finns vissa särskilda skattebelopp som ska användas om det vid ett beslut om skatt enligt 5 § första stycket saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten. Paragrafen utgör en undantagsbestämmelse från huvudregeln i 5 § enligt vilken skatt ska tas ut enligt de skattesatser som anges i bl.a. lagen om tobaksskatt. Tabellen med schablonbeloppen ändras så att vissa poster såsom cigariller och cigarrer samt röktobak tas bort från uppräkningen då skattebeloppen framgår redan av ...

Prop. 2023/24:120: 31 kronor/liter för vin, 12 kronor/liter för starköl, 2 kronor och 4 öre/styck för cigaretter. I denna bestämmelse förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent, starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: ...

[K3]6 §  Ett omhändertagande av en alkohol- eller tobaksvara ska upphävas, om

 1. det inte längre finns grund för omhändertagandet,
 2. varan löses ut enligt 5 § femte stycket,
 3. ett beslut om beslag enligt 27 kap.rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling meddelas för varan,
 4. varan återutförs enligt 1 § femte stycket, eller
 5. det är oskäligt att låta omhändertagandet bestå.

[S2]Omhändertagande enligt 4 § ska också upphävas om Tullverket inte inom tre månader från den dag då beslut fattades om omhändertagandet har fattat något beslut enligt 5 § om skatt.

[S3]Om omhändertagandet av en vara har upphävts enligt första stycket 1, 2 eller 5 eller andra stycket, ska varan översändas till mottagaren. Lag (2022:167).

Prop. 2002/03:10: I punkten 1 föreskrivs att ett omhändertagande skall upphävas om det inte längre finns grund för omhändertagandet. Vad som utgör grund för ett omhändertagande föreskrivs i 4 §. Enligt den bestämmelsen, i dess nuvarande lydelse, får en alkohol- eller tobaksvara tas om hand om det finns anledning att anta att skattskyldighet föreligger och att skatten inte har betalats eller säkerhet inte ställts för skattens betalning. Syftet är att kontrollera om punktskatt skall betalas i Sverige och vem ...

[K3]7 §  Omhändertagen alkohol- eller tobaksvara får förverkas, om

 1. ett beslut om skatt enligt 5 § har vunnit laga kraft och skatten inte har betalats inom två månader från den dag då beslutet vann laga kraft, eller
 2. det av annan anledning fortfarande finns grund för ett omhändertagande.

[S2]En vara får inte förverkas med stöd av första stycket 2 förrän tre månader efter den dag då beslutet att omhänderta varan fattades.

[S3]Ett beslut om förverkande får inte fattas om det är oskäligt.

[K3]8 §  Skyldighet att betala skatt som påförts med stöd av 5 § består även efter det att varorna förverkats.

[K3]9 §  När ett beslut om förverkande enligt 7 § vunnit laga kraft skall varorna förstöras genom Tullverkets försorg. Lag (1999:438).

Transporttillägg

[K4]1 §  En särskild avgift (transporttillägg) ska påföras en avsändande upplagshavare eller registrerad avsändare om

 1. administrativ referenskod eller ersättningsdokument inte lämnats till föraren i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller
 2. säkerhet inte ställts för transporten i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §.

[S2]Transporttillägg ska påföras en

 1. certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare om förenklad administrativ referenskod eller ersättningsdokument inte lämnats till föraren i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller
 2. certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare om säkerhet inte ställts för varorna i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §.

Transporttillägg ska påföras en

 1. registrerad distansförsäljare eller tillfälligt registrerad distansförsäljare som vid distansförsäljning inte ställt säkerhet för varorna i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller
 2. säljare som vid distansförsäljning av snus, tuggtobak eller övrig tobak enligt 10 kap.6 eller 7 § lagen (2022:155) om tobaksskatt inte ställt säkerhet på föreskrivet sätt. Lag (2022:167).

Prop. 1999/2000:105: Ändringen är föranledd av att de bestämmelser om anmälningsskyldighet och säkerhet som tidigare fanns i 4 kap. 1 § fjärde stycket lagen om skatt på energi numer återfinns i 4 kap. 11 § nämnda lag (prop. 1998/99:127, 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64, SFS:1999:1070).

Prop. 2008/09:48: I andra stycket 2 görs en korrigering av lagtexten. Korrigeringen härrör från ett lagstiftningsärende 2002 (prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20).

Genom en ny bestämmelse i tredje stycket föreskrivs att föraren vid förflyttning ...

Prop. 2011/12:155: I första stycket har ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet tagits bort eftersom det från och med den 1 januari 2011 inte längre föreligger krav på att medföra dessa dokument. Justering av detta stycke har, liksom när det gäller andra stycket, gjorts även med anledning av att det vid den senaste ändringen av paragrafen kom att bli ett oavsiktligt fel, detta till följd av att den nya lydelsen kom att grundas på en annan lydelse än den då faktiskt gällande lydelsen. Detta rättas ...

Prop. 2017/18:294: Paragrafen innehåller bestämmelser om transporttillägg.

Prop. 2020/21:112: I paragrafen finns bestämmelser om att en särskild avgift, transporttillägg, ska påföras i vissa fall då föreskrivna skyldigheter inte har iakttagits.

Genom ändringen i andra stycket första punkten ska transporttillägg påföras en skattskyldig om den anmälningsskyldighet eller skyldighet att ställa säkerhet för betalning av skatt som följer av 38 e § lagen om tobaksskatt inte har iakttagits. Det är således fråga om den som inte är godkänd som lagerhållare och som yrkesmässigt ...

 • HFD 2017:10:Fråga om förekomsten av felaktiga uppgifter i ett ledsagardokument som lämnas ut till Tullverket vid transportkontroll innebär att föreskrivet förenklat ledsagardokument inte tillhandahålls Tullverket och om transporttillägg i så fall ska tas ut.

[K4]1 a §  Transporttillägg ska påföras en

 1. avsändare av varor som omfattas av kravet på att flyttas under förfarandet för beskattade varor om avsändaren inte har anmält sig för registrering som certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare i avsändarmedlemsstaten,
 2. mottagare av varor som omfattas av kravet på att flyttas under förfarandet för beskattade varor om mottagaren inte har anmält sig för registrering som certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare eller ställt säkerhet enligt 4 d kap.3-6 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi, 7 kap.5-8 §§ lagen (2022:155) om tobaksskatt eller 7 kap.5-8 §§ lagen (2022:156) om alkoholskatt,
 3. avsändare som avsänder varor genom distansförsäljning om avsändaren inte har anmält sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare eller ställt säkerhet enligt 4 c kap.2 och 4 §§ lagen om skatt på energi, 6 kap.2 och 4 §§ lagen om tobaksskatt eller 6 kap.2 och 4 §§ lagen om alkoholskatt,
 4. mottagare som är skyldig att anmäla flyttning av varor vid distansförsäljning enligt 4 c kap. 6 § lagen om skatt på energi, 6 kap. 6 § lagen om tobaksskatt eller 6 kap. 6 § lagen om alkoholskatt om mottagaren inte har anmält flyttningen,
 5. skattskyldig för snus, tuggtobak och övrig tobak om den skattskyldige inte har anmält flyttningen eller ställt säkerhet enligt 10 kap. 11 § lagen om tobaksskatt, eller
 6. skattskyldig enligt 5 kap. 16 § 2 lagen om skatt på energi om den skattskyldige inte har anmält flyttningen eller ställt säkerhet enligt 4 d kap. 13 § samma lag. Lag (2022:167).

[K4]1 b §  Transporttillägg ska påföras en

 1. förare som inte har med sig föreskriven administrativ referenskod, eller ersättningsdokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor, eller
 2. förare eller passagerare som transporterar varor enligt 2 kap. 6 § andra stycket som inte har med sig föreskriven förenklad administrativ referenskod eller ersättningsdokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land.

[S2]Om det finns grund för att påföra såväl en förare som en passagerare transporttillägg för samma varor, får transporttillägg bara påföras passageraren.

[S3]Transporttillägg ska påföras den som äger eller, om en sådan lokal är upplåten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till en lokal där punktskattepliktiga varor förvaras för på-, av- eller omlastning under en pågående flyttning, om föreskriven förenklad administrativ referenskod eller ersättningsdokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land inte tillhandahålls vid transportkontrollen. Lag (2022:167).

[K4]1 c §  Transporttillägget enligt 1-1 b §§ är fyrtio procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på de varor för vilka bestämmelserna inte följts. Lag (2022:167).

[K4]2 §  Ett transporttillägg som beslutats enligt 1 § första stycket 1 eller andra stycket 1 eller 1 b § ska undanröjas, om den som beslutet gäller kommer in med föreskrivna dokument inom en månad från dagen för beslutet.

[S2]Ett transporttillägg som påförts med stöd av 1 a § 4-6 ska undanröjas om det i ett ärende eller mål om skatt enligt denna lag, skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt konstateras att den som påförts tillägget inte är skattskyldig. Lag (2022:167).

Prop. 2008/09:48: Bestämmelsen om undanröjande av transporttillägg i första stycket har utvidgats för att omfatta även transporttillägg som påförs en förare enligt 1 § tredje stycket. Även i dessa fall ska transporttillägget undanröjas om föraren inom en månad från beslutet inkommer med föreskrivet dokument. Stycket har dessutom förenklats språkligt.

Paragrafens andra stycke ändras redaktionellt.

Prop. 2011/12:155: Bestämmelsen om undanröjande av transporttillägg i första stycket utvidgas till att omfatta även transporttillägg som påförs enligt 1 § fjärde stycket. Även i dessa fall ska transporttillägget undanröjas om den som beslutet gäller kommer in med föreskrivna dokument inom en månad från dagen för beslutet.

[K4]3 §  Den som påförts transporttillägg ska befrias från tillägget om det är uppenbart oskäligt att ta ut det. Lag (2008:1321).

Prop. 2008/09:48: Bestämmelsen om befrielse från transporttillägg har formulerats om för att omfatta samtliga personer som kan påföras transporttillägg, dvs. avsändande upplagshavare, skattskyldig och förare.

[K4]4 §  Bestämmelserna om undanröjande av och befrielse från transporttilllägg skall beaktas även om det inte har framställts något yrkande om detta.

Betalning av skatt m.m.

[K4]5 §  I ärenden och mål om skatt eller transporttillägg enligt denna lag gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §, samt
 2. betalningssäkring i 46 kap., 68 kap. 1 §, 69 kap.1318 §§ och 71 kap. 1 §.

[S2]När Tullverket tillämpar bestämmelserna i första stycket ska vad som sägs i skatteförfarandelagen om Skatteverket i stället gälla Tullverket. Lag (2011:1255).

[K4]5 a §  Frågor om betalningssäkring prövas av den förvaltningsrätt som är behörig enligt 46 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av ett beslut om skatt eller det transporttillägg som betalningssäkringen gäller. Lag (2011:1255).

[K4]6 §  Skatt och transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag ska betalas till Tullverket inom den tid som verket bestämmer.

[S2]Om skatt eller transporttillägg inte betalas i rätt tid, gäller bestämmelserna om kostnadsränta i 65 kap.13 och 15 §§skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S3]I 9 c § andra stycket finns särskilda bestämmelser om betalning av transporttillägg som Skatteverket beslutat om. Lag (2022:167).

Prop. 2008/09:48: Enligt paragrafens första stycke ska skatt och transporttillägg som beslutas med stöd av lagen betalas till Tullverket inom den tid som verket bestämmer. Transporttillägg som beslutas av Skatteverket enligt den nya 9 a § ska, vilket föreskrivs i den paragrafen, i stället betalas till Skatteverket enligt bestämmelserna i skattebetalningslagen (1998:483, SBL). Genom det nya tredje stycket kompletteras paragrafen med en bestämmelse ...

[K4]7 §  En skattskyldig kan av Tullverket få anstånd med att betala skatten eller transporttillägget om

 1. ett beslut om skatt eller transporttillägg överklagats,
 2. det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökt om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, eller
 3. det i andra fall kan antas att skatten eller transporttillägget kommer att sättas ned.

[S2]Om anstånd medges, gäller bestämmelserna om kostnadsränta i 65 kap. 4 § första stycket och 7 §skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1255).

[K4]8 §  Om skatt eller transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag ska återbetalas, ska ränta beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Ränta beräknas från den dag då skattebeloppet eller transporttillägget har betalats till och med den dag då det återbetalas. Lag (2011:1255).

[K4]8 a §  I fråga om skatt och transporttillägg tillämpas bestämmelserna om ansvar för företrädare för juridisk person i 59 kap.13, 14, 16, 17, 21, 26 och 27 §§, verkställighet i 68 kap. 1 § samt indrivning i 70 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1255).

[K4]8 b §  Tullverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende skatt och transporttillägg enligt denna lag.

[S2]Om beslut enligt första stycket har fattats skall vad som sägs om skattskyldig och den som är skyldig att betala transporttillägg gälla ansvarig delägare och vad som sägs om skatt och transporttillägg gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för. Lag (2002:426).

Förverkande

[K4]9 §  Frågor om förverkande prövas av allmän förvaltningsdomstol på ansökan av Tullverket om inte annat följer av 9 a §.

[S2]En ansökan enligt första stycket ska prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets omhändertagandet av egendomen verkställdes. Lag (2018:1888).

[K4]9 a §  Frågor om förverkande enligt 2 kap.1719 §§ och 3 kap. 7 § första stycket 1 får prövas av särskilt förordnad befattningshavare vid Tullverket om värdet av det som ska förverkas uppgår till mindre än det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gällde då omhändertagandet verkställdes och det är uppenbart att förutsättningarna för ett förverkande är uppfyllda.

[S2]Första stycket gäller inte om det i ärendet finns anledning att anta att någon innehar en särskild rätt till egendomen. Lag (2018:1888).

Prop. 2008/09:48: I paragrafen, som är ny, föreskrivs att Skatteverket ska besluta om transporttillägg avseende skattskyldiga som kontrolleras vid transport av bränsle för eget privat bruk och som kan påföras transporttillägg enligt 1 § andra stycket 1.

De transporttillägg som beslutas av Skatteverkets ska omfattas av bestämmelserna i SBL och betalas in via skattekontosystemet. I paragrafens andra stycke föreskrivs därför att bestämmelserna i SBL om debitering, betalning, överklagade och ...

[K4]9 b §  I ett ärende om förverkande enligt 9 a § tillämpas bestämmelserna i 18 § och 19 § första stycket.

[S2]Ett beslut om förverkande ska meddelas skriftligen.

[S3]Ägaren till egendomen eller den som senast innehade varorna får inom en månad från det att han eller hon fick del av förverkandebeslutet anmäla missnöje med det till Tullverket. Anmäls missnöje, ska beslutet om förverkande inte längre gälla.

[S4]Om Tullverket inte häver omhändertagandet, ska Tullverket ansöka om förverkande hos allmän förvaltningsdomstol. Har ansökan inte gjorts inom en månad från det att anmälan kom in, ska omhändertagandet anses hävt om inte 2 kap.16 eller 16 a § är tillämplig. Lag (2018:1888).

Prop. 2017/18:294: I första stycket anges att bestämmelserna i 18 § och 19 § första stycket om motpart och föreläggande i mål om förverkande ska tillämpas även i ärenden om förverkande i Tullverket. Samma regler ska således tillämpas

Vissa förfarandefrågor

[K4]9 c §  Skatteverket beslutar om transporttillägg avseende den som är skattskyldig för bränsle till följd av bestämmelsen i 2 kap. 12 § andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi.

[S2]Om Skatteverket beslutar om transporttillägg, gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. betalning och återbetalning av avgift i 61-65 kap.,
 2. omprövning och överklagande av beslut om skattetillägg i 66 och 67 kap.,
 3. verkställighet i 68 kap. 1 §, och
 4. indrivning i 70 kap.

[S3]Vid tillämpningen av andra stycket 2 avses med beskattningsår det kalenderår då den omständighet som utgör grund för att ta ut transporttillägg inträffade. Lag (2022:167).

[K4]11 §  När ett beslut om transportkontroll och omhändertagande har verkställts skall ett bevis över verkställigheten utfärdas. Vid transportkontroll behöver dock ett bevis utfärdas endast om en punktskattepliktig vara påträffas eller någon berörd person annars begär det.

[S2]Ett bevis över verkställighet skall lämnas över till den som berörs av åtgärden och innehålla uppgifter om

 1. var beslutet verkställts,
 2. när det gäller transportkontroll, vilka som var närvarande vid kontrollen, när kontrollen påbörjades och avslutades, vad som genomsökts samt annat av betydelse som förekommit vid kontrollen, och
 3. vad som omhändertagits samt annat av betydelse som förekommit vid omhändertagandet.

[K4]12 §  Polismyndigheten är skyldig att medverka i kontrollverksamhet enligt 2 och 3 kap. Vad som sägs i 2 kap.18 §§ gäller vid sådan medverkan också Polismyndigheten och polisman. Lag (2014:1510).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att Polismyndigheten är skyldig att medverka i kontrollverksamhet enligt lagen. Paragrafen har förtydligats genom att ordet polisen har bytts ut mot Polismyndigheten. Ett namnbyte har också gjorts. Ändringarna har behandlats i avsnitt 6.1 och 6.2. ...

Utlämnande av uppgifter

[K4]13 §  Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för punktskattekontroll enligt denna lag ska på Tullverkets begäran lämnas till verket.

[S2]Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap.1 eller 2 § eller 16 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.

[S3]Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet endast om regeringen på ansökan av Tullverket beslutar att uppgiften ska lämnas ut. Lag (2009:470).

Överklagande

[K4]14 §  Beslut enligt 2 kap.16 §§ och 12 § och 4 kap. 9 a § får inte överklagas. Andra beslut enligt 1–4 kap. får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Talan mot beslut enligt 3 kap. 5 § första stycket får föras även av mottagaren av varan.

[S3]Skatteverket får överklaga beslut enligt denna lag som fattats av Tullverket. Lag (2018:1888).

[K4]14 a §  Om Tullverket har beslutat om ansvar enligt 2 kap. 13 a § andra stycket, får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 2 kap. 13 a § första stycket som omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt gäller. Lag (2022:167).

[K4]15 §  Skatteverket får från Tullverket ta över uppgiften att i allmän förvaltningsdomstol föra det allmännas talan i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Lag (2003:722).

[K4]16 §  Skatteverket för det allmännas talan i Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2010:1487).

Handläggningen i domstol

[K4]17 §  Mål om omhändertagande och förverkande skall handläggas skyndsamt.

[K4]18 §  I mål om förverkande av egendom skall, om ägaren till egendomen inte är känd eller saknar känt hemvist, den som senast innehade varorna anses vara motpart vid handläggningen i domstol i stället för ägaren till egendomen.

[S2]Ägare till egendom får överta talan som förs av den som anses vara motpart enligt första stycket.

[K4]19 §  I mål om förverkande av egendom skall förvaltningsrätten, om ägaren är okänd eller saknar känt hemvist, utfärda ett föreläggande i Post och Inrikes Tidningar och andra lämpliga tidningar att ägaren skall ge sig till känna senast två månader efter föreläggandet, vid påföljd att frågan annars kan avgöras. Föreläggandet skall innehålla uppgifter om egendomen och om de förhållanden under vilka den omhändertagits samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse för att identifiera egendomen.

[S2]Ett föreläggande som avses i första stycket skall även utfärdas, om det finns anledning att anta att någon innehar särskild rätt till egendomen men denne är okänd eller saknar känt hemvist. Lag (2009:829).

[K4]20 §  Vid handläggning av frågor om omhändertagande, förverkande samt transporttillägg i förvaltningsrätt eller kammarrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild part begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas om det är uppenbart obehövligt. En enskild part skall upplysas om rätten till muntlig förhandling. Lag (2009:829).

[K5]1 §  Den som uppsåtligen i strid med 1 kap. 6 §

 1. förflyttar punktskattepliktiga varor inom Sverige,
 2. för in punktskattepliktiga varor till Sverige från ett område som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde, eller
 3. för ut punktskattepliktiga varor från Sverige

[S2]och därigenom ger upphov till fara för att en myndighets kontrollverksamhet med avseende på varuförflyttningen allvarligt försvåras döms, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, för olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor till fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Om brottet är att anse som ringa döms till böter.

[S3]Den som till Tullverket frivilligt anmäler varor som förflyttas i strid med 1 kap. 6 § för kontroll enligt 2 eller 3 kap. ska inte dömas till ansvar enligt första stycket. Lag (2011:290).

Prop. 2002/03:10: I 1 kap. 6 § föreskrivs att punktskattepliktiga varor får förflyttas endast om cirkulationsdirektivets krav på ledsagardokument, säkerhet, bevis om ställd säkerhet och anmälan är uppfyllda. Denna bestämmelse straffsanktioneras genom förevarande paragraf.

Brottet konstrueras som ett farebrott, vilket innebär att förflyttningen i strid med 1 kap. 6 § skall ge upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet med avseende på varuförflyttningen allvarligt försvåras. Det räcker ...

 • RH 2017:37:Tingsrätten dömde för smuggling till tre månaders fängelse för en myndig person som hade infört cigaretter och tobak från tredje land till Sverige via annat EU-land utan att anmäla det till myndigheterna. Hovrätten, som fann att gärningen varken kunde bedömas som smuggling eller tullbrott, dömde i stället personen för olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor. Den ändrade rubriceringen i hovrätten föranledde ingen ändring av påföljden.
 • NJA 2013 s. 1162:Att en bestämmelse, som utgjorde resultatet av ett genomförande av ett EU-direktiv, genom en dom från EU-domstolen visat sig vara inte helt förenlig med direktivbestämmelsen har inte ansetts innebära att den svenska bestämmelsen - vid en straffrättslig bedömning - inte får tillämpas i de delar där den är förenlig med direktivet.

[K5]1 a §  Den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, bearbetar, förvärvar eller överlåter punktskattepliktiga varor som varit föremål för brott som avses i 2-4 §§skattebrottslagen (1971:69) döms, om brottet rör skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt för olovlig befattning med punktskattepliktiga varor till böter eller fängelse i högst två år. Detta gäller dock inte om ansvar kan utdömas enligt 1 § eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

[S2]Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att de punktskattepliktiga varorna varit föremål för brott, döms till böter.

[S3]Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar enligt första eller andra stycket. Lag (2022:167).

Prop. 2004/05:149: Genom bestämmelsen införs ett nytt brott – olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. Bestämmelsen straffbelägger viss befattning med tobaks- och alkoholvaror samt mineraloljeprodukter som varit föremål för brott som avses i 24 §§skattebrottslagen (1971:69, skattebrott) . Med tobaksvaror ...

[K5]1 b §  Om brott som avses i 1 a § första stycket är att anse som grovt, döms för grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

[S2]Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, om gärningen avsett befattning med varor som varit föremål för brott varigenom skatt eller avgift till mycket betydande belopp har undandragits det allmänna eller felaktigt återbetalats eller tillgodoräknats någon. Lag (2005:460).

Prop. 2004/05:149: I bestämmelsen finns en särskild straffskala för grova brott. Straffskalan är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, vilket motsvarar straffskalorna för grov olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor i 1 § förevarande lag.

I andra stycket ges exempel på omständigheter som särskilt skall beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt. Omständigheterna är hämtade från bestämmelsen om grov olovlig befattning med smuggelgods i <a href="https://lagen.nu/2000:1225#P13" ...

[K5]1 c §  För förberedelse till olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor som är att anse som grovt brott samt för försök, förberedelse och stämpling till grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2011:515).

Prop. 2004/05:149: I denna bestämmelse straffbeläggs försök, förberedelse och stämpling till grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. Skälen för kriminaliseringen redovisas i avsnitt 7.2.

Vad som förstås med försök, förberedelse och stämpling regleras i 23 kap. brottsbalken.

I propositionen En ny smugglingslag m.m. ...

Prop. 2010/11:76: Paragrafen, som anger i vilka fall osjälvständiga brottsformer av de i lagen upptagna brotten är kriminaliserade, har ändrats på så sätt att även förberedelse till olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor (grovt brott) har straffbelagts. Lagföring för förberedelsehandling i fråga om det brottet skulle kunna komma i fråga t.ex. om pengar tagits emot eller lämnats som betalning för att någon ska utföra en olovlig förflyttning av sådana varor och där det av olika skäl blivit aktuellt att ...

[K5]2 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheten att stanna på anmaning enligt 2 kap. 4 §, döms till penningböter. Lag (2002:883).

Prop. 2002/03:10: Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 24 §.

[K5]3 §  Den som uppsåtligen bryter mot skyldigheten att legitimera sig eller på annat godtagbart sätt styrka sin identitet enligt 2 kap. 5 § första stycket eller skyldigheten att lämna uppgifter enligt 2 kap. 5 § andra stycket, döms till penningböter. Ansvar ska dock inte dömas ut om den tillfrågades identitet genast kunnat fastställas. Lag (2018:1888).

[K5]4 §  Den som uppsåtligen bryter mot skyldigheten enligt 2 kap. 6 § första stycket andra meningen, att tillhandahålla den administrativa referenskoden eller andra handlingar, döms till penningböter.

[S2]Den som uppsåtligen bryter mot skyldigheten enligt 2 kap. 6 § andra stycket andra meningen, att tillhandahålla den förenklade administrativa referenskoden eller ersättningsdokumentet, döms till penningböter. Lag (2022:167).

Prop. 2002/03:10: Paragrafen ersätter 2 kap. 26 §, som straffsanktionerar 2 kap. 6 §. Enligt 2 kap. 6 § skall förare dels se till att föreskrivna ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet följer med transporten, dels vid transportkontroll tillhandahålla Tullverket dessa dokument. Genom en ändring i 2 kap. 6 § behålls dock endast skyldigheten att tillhandahålla Tullverket tillgängliga dokument eller bevis om ställd säkerhet. I linje härmed ändras straffsanktionerna till att avse den som uppsåtligen inte tillhandahåller ...

Prop. 2008/09:48: En följdändring görs med anledning av att 2 kap. 6 § tillförs en ny första mening om skyldighet för föraren att se till att föreskrivna dokument följer med transporten, vilken skyldighet inte ska omfattas av straffbestämmelsen i denna paragraf. Här straffsanktioneras uppsåtlig underlåtenhet att tillhandahålla tillgängliga ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. ...

Prop. 2017/18:294: I första stycket förtydligas att bestämmelsen avser första stycket andra meningen i 2 kap. 6 §. Någon ändring i sak görs inte i denna del.

[K5]5 §  Utöver vad som följer av 1 § andra och tredje styckena lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska vid brott enligt 1-1 c §§ följande bestämmelser i samma lag tillämpas:

Prop. 2002/03:10: Av 1 § andra och tredje styckena lagen om straff för smuggling följer att 19–22, 26, 27 och 32 §§ nämnda lag gäller vid utredning av brott enligt förevarande lag. Det rör sig bl.a. om befogenheter för Tullverket när det gäller förundersökning. Tullverket har alltså redan i dag rätt att inleda förundersökning beträffande brott enligt de straffbestämmelser som numer finns i 3–5 §§. För att bestämmelserna i smugglingslagen skall vara ...

Prop. 2004/05:149: Genom ett tillägg i första stycket skall samma regler om förverkande, förundersökning, tvångsmedel, kroppsvisitation samt bestämmelser om talan eller beslut om förverkande gälla för brottet olovlig befattning med punktskattepliktiga varor, som för brottet olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor. I propositionen Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineralolja redovisas innebörden av bestämmelsen (<a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:10#sid114" ...

Prop. 2021/22:119: Paragrafen innehåller regler som innebär att vissa bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska tillämpas i vissa fall. Övervägandena finns i avsnitt 6.12 och 9.

[K5]6 §  Olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor får åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller även talan om förverkande enligt 5 §. Lag (2002:883).

Prop. 2002/03:10: Som riktmärke för prövningen enligt första stycket bör gälla att åtal bör väckas om det är fråga om större kvantiteter varor. Är det frågan om systematiska förfaranden bör dock åtal även väckas vid mindre kvantiteter. Som ett exempel på fall där en åklagare kan låta bli att väcka åtal oavsett kvantiteten varor kan nämnas fall där någon ställt säkerhet för skattens betalning men inte sett till att varorna åtföljs av ett ledsagardokument. Ett annat exempel är att säkerhet ställts och att ledsagardokument ...

Punktskattebesök

[K6]1 §  Skatteverket får besluta om punktskattebesök för att kontrollera att den som är godkänd upplagshavare enligt 4 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, 3 kap. 2 § lagen (2022:155) om tobaksskatt eller 3 kap. 2 § lagen (2022:156) om alkoholskatt

 1. har ställt säkerhet enligt 4 kap. 6 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 7 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 8 § lagen om alkoholskatt,
 2. hanterar mottagna varor som flyttas under uppskovsförfarandet enligt 4 kap. 4 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 5 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 5 § lagen om alkoholskatt,
 3. avsänder varor under uppskovsförfarandet enligt vad som angetts i elektroniska administrativa dokument eller ersättningsdokument, och
 4. för varje skatteupplag löpande bokför varurörelser som rör skattepliktiga varor (lagerbokföring) enligt 4 kap. 3 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 4 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 4 § lagen om alkoholskatt. Lag (2022:167).

[K6]2 §  Punktskattebesök får genomföras i skatteupplag. Om en upplagshavares lagerbokföring kan antas förvaras i en annan verksamhetslokal än upplagshavarens skatteupplag, får punktskattebesök genomföras även där. Lag (2013:1077).

Punktskattebesök i skatteupplag

[K6]3 §  Skatteverket får vid punktskattebesök i skatteupplag

 1. granska och ta prov på varor som befinner sig i skatteupplaget och inventera lagret,
 2. kontrollera att det finns lagerbokföring enligt 1 § 4 och granska dess innehåll, och
 3. undersöka lådor, behållare, containrar och andra liknande utrymmen där punktskattepliktiga varor kan antas förvaras.

[S2]Om Skatteverket vid besöket påträffar lagerbokföring för något annat av upplagshavarens skatteupplag, får även denna granskas. Lag (2014:1509).

[K6]4 §  Upplagshavaren ska skyndsamt

 1. lämna Skatteverket tillträde till skatteupplaget,
 2. ge Skatteverket möjlighet att granska och ta prov på varorna och inventera lagret, och
 3. på begäran tillhandahålla lagerbokföringen. Lag (2013:1077).

[K6]5 §  Upplagshavaren ska på begäran ge Skatteverket tillfälle att använda tekniska hjälpmedel för att granska lagerbokföring, om lagerbokföringen kan uppfattas endast med sådana hjälpmedel.

[S2]Första stycket gäller inte, om

 1. upplagshavaren tillhandahåller en kopia av lagerbokföringen, och
 2. lagerbokföringen utan svårighet kan granskas med tekniska hjälpmedel som Skatteverket har tillgång till.

[S3]I det fall som avses i andra stycket ska upplagshavaren ge Skatteverket möjlighet att kontrollera att kopian stämmer överens med den upptagning som finns hos upplagshavaren.

[S4]Vid granskning enligt första stycket eller kontroll enligt tredje stycket får bara de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för att tillgodose syftet med kontrollen. Granskningen får inte verkställas via telenät. Lag (2013:1077).

Punktskattebesök i andra verksamhetslokaler där lagerbokföring kan antas förvaras

[K6]6 §  Skatteverket får vid punktskattebesök i någon annan verksamhetslokal än upplagshavarens skatteupplag där dennes lagerbokföring kan antas förvaras endast kontrollera att det finns lagerbokföring enligt 1 § 4 och granska dess innehåll. Lag (2014:1509).

[K6]7 §  Upplagshavaren ska skyndsamt lämna Skatteverket tillträde till verksamhetslokalen och ge Skatteverket möjlighet att granska lagerbokföringen.

[S2]Vad som sägs i 5 § ska gälla även vid granskning av lagerbokföring enligt 6 §. Lag (2013:1077).

Gemensamma bestämmelser

[K6]8 §  Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 4, 5 eller 7 § att fullgöra dem. Föreläggandet får förenas med vite.

[S2]Ett föreläggande får dock inte förenas med vite, om

 1. det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, och
 2. föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.

[S3]Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller andra stycket även ställföreträdare för den juridiska personen.

[S4]Frågor om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av den som föreläggandet gäller när ansökan om utdömande görs. Lag (2013:1077).

[K6]9 §  Ett beslut om punktskattebesök ska innehålla

 1. uppgift om vilken upplagshavare som ska kontrolleras,
 2. uppgift om var punktskattebesök ska göras, och
 3. uppgift om möjligheten att undanta handlingar från kontroll. Lag (2013:1077).

[K6]10 §  Den som enligt ett beslut om punktskattebesök ska kontrolleras ska underrättas om beslutet innan besöket verkställs. Underrättelsen får ske i samband med besöket, om kontrollen skulle förlora sin betydelse om den som ska kontrolleras underrättades i förväg. Lag (2013:1077).

[K6]11 §  Punktskattebesök ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan.

[S2]Punktskattebesök får inte genomföras i bostäder. Lag (2013:1077).

[K6]12 §  Bestämmelserna i 47 kap.2 och 3 §§, 4 § andra stycket och 57 §§skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid kontroll enligt detta kapitel.

[S2]Beslut om undantag av handling från kontroll fattas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av den som begär undantag när begäran görs. Lag (2013:1077).

[K6]13 §  Beslut enligt detta kapitel fattas av Skatteverket.

[S2]Beslut om punktskattebesök och föreläggande utan vite får inte överklagas. Övriga beslut enligt detta kapitel får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Lag (2013:1077).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 då lagen (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak upphör att gälla. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Det som sägs i den upphävda lagen om Skattemyndigheten i Kopparbergs län skall intill utgången av år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län och för tid därefter Skattemyndigheten i Gävle
Förarbeten
Rskr. 1997/98:312, Prop. 1997/98:100, Bet. 1997/98:SkU28
CELEX-nr
396L0099
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:438) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 22 §§, 3 kap 1, 2, 4, 5, 9 §§, 4 kap 2, 6, 7, 9, 10, 13, 15 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1010) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:42, Prop. 1998/99:134, Bet. 1999/2000:SoU4
Omfattning
ändr. 2 kap 16 §, 3 kap 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1331) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1999/2000:9, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
ändr. 3 kap 5 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:489) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 4 kap 1 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1233) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 2 kap 14, 15, 27 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1303) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 2 kap 13 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:334) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förarbeten
Rskr. 2000/01:243, Prop. 2000/01:110, Bet. 2000/01:SkU23
Omfattning
ändr. 4 kap 7 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2002:426) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 2 kap 13 §, 3 kap 5 §, 4 kap 2, 5, 6, 7, 8 §§; nya 4 kap 8 a, 8 b §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:883) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förarbeten
Rskr. 2002/03:20, Prop. 2002/03:10, Bet. 2002/03:SkU3
Omfattning
upph. 2 kap 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 2 kap 24 §; ändr. 1 kap 1, 5, 6 §§, 2 kap 6, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23 §§, 3 kap 1, 4, 6 §§; nya 1 kap 5 a §, 2 kap 9 a, 16 a §§, 3 kap 4 a §, 5 kap
CELEX-nr
32000L0047
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:722) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 4 kap 7, 14, 15, 16 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:812) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:42, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:FiU1
Omfattning
ändr. 3 kap 5 §; ny 3 kap 5 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:209) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förarbeten
Rskr. 2003/04:187, Prop. 2003/04:97, Bet. 2003/04:SkU27
Omfattning
ändr. 3 kap 2 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:234) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förarbeten
Rskr. 2003/04:201, Prop. 2003/04:117, Bet. 2003/04:SkU30
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §
CELEX-nr
32000L0047
Ikraftträder
2004-06-01

Lag (2005:460) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Förarbeten
Rskr. 2004/05:258, Prop. 2004/05:149, Bet. 2004/05:SkU32
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §, 5 kap 5 §; nya 5 kap 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:1510) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:43, Prop. 2006/07:13, Bet. 2006/07:SkU5
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 kap 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:1321) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:110, Prop. 2008/09:48, Bet. 2008/09:SkU14
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 3, 6, 8 §§, 4 kap 1, 2, 3, 6, 14 §§, 5 kap 4 §, rubr. till 2 kap; nya 2 kap 1 a §, 4 kap 9 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:470) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 4 kap. 13 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:829) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 4 kap. 9, 19, 20 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1507) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 4, 5 a, 6 §§, 2 kap. 2, 6 §§, 4 kap. 1, 8 a §§, 5 kap. 4 §
CELEX-nr
32008L0118
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:1487) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 4 kap. 16 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1629) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Förarbeten
Rskr. 2010/11:36, Prop. 2009/10:125
Omfattning
ändr. 2 kap. 16 §, 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:290 ) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:515) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Förarbeten
Rskr. 2010/11:255, Prop. 2010/11:76, Bet. 2010/11:JuU26
Omfattning
ändr. 5 kap. 1 c §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:1255) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 4 kap. 5 § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011. 4. Bestämmelserna om ränta i 4 kap. 6 § andra stycket, 7 § andra stycket och 8 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller bestämmelserna om ränta i 19 kap.skattebetalningslagen (1997:483).
Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 13 §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 2, 5, 6, 7, 8, 8 a, 9 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 6 § sätts närmast före 4 kap. 5 §; ny 4 kap. 5 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1292) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:679) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana transportkontroller som har beslutats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:5, Prop. 2011/12:155, Bet. 2012/13:SkU2
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 a, 6 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 6, 7, 8 §§, 4 kap. 1, 2 §§; ny 2 kap. 1 b §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:959) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1076) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på varor som har förts in i Sverige från och med den 1 januari 2014.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:88, Prop. 2013/14:10, Bet. 2013/14:SkU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 § och 2 kap. 16, 16 a, 17, 20 §§: ny 2 kap. 13 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1077) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:88, Prop. 2013/14:10, Bet. 2013/14:SkU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 10, 12, 14 §§, rubr. till 4 kap.; nya 1 kap. 4 a §, 6 kap.
Ikraftträder
2014-04-01

Lag (2014:670) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 12 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1498) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1509) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Förarbeten
Rskr. 2014/15:40, Prop. 2014/15:5, Bet. 2014/15:SkU10
Omfattning
ändr. 6 kap. 3, 6 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1510) om ändring i lagen (2014:670) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Omfattning
ändr. 4 kap. 12 § i 2014:670

Lag (2016:270) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 2 kap. 13 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:1074) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:1210) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Bestämmelserna i 1 kap.5 a och 6 §§ och 2 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på flyttningar som påbörjas efter ikraftträdandet.
 3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 a, 6 §§, 2 kap. 6 §, 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:1888) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för flyttningar av punktskattepliktiga varor som påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:26, Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2
Omfattning
nuvarande 4 kap. 9 a § betecknas 4 kap. 9 c §; ändr. 2 kap. 5, 6, 7, 11 §§, 4 kap. 1, 9, 14 §§, 5 kap. 3, 4 §§ rubr. närmast före 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 9 a, b §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 c §.
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:2091) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Förarbeten
Rskr. 2018/19:61, Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/19:SoU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 13 a, 16 a §§
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2021:428) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.
 2. Lagen tillämpas första gången på flyttningar av snus, tuggtobak och övrig tobak som påbörjas efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:295, Prop. 2020/21:112, Bet. 2020/21:SkU26
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 2, 4 §§, 2 kap. 13 a, 16 §§, 3 kap. 5 a §, 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2021-08-01

Lag (2022:167) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.
 2. Bestämmelserna i 4 kap. 1 § i den nya lydelsen och 4 kap.1 a-1 c §§ tillämpas första gången på flyttningar av punktskattepliktiga varor som påbörjas efter ikraftträdandet.
 3. Om en flyttning av beskattade varor från ett annat EU-land har påbörjats före ikraftträdandet och varan förs in eller tas emot senast den 31 december 2023 gäller 1 kap.4, 5 a och 6 §§, 2 kap.2 och 6 §§, 4 kap.1 och 2 §§ och 5 kap. 4 § i den äldre lydelsen.
 4. Om en flyttning av varor genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet gäller 1 kap.4, 5 a och 6 §§ och 4 kap.1 och 2 §§ i den äldre lydelsen.
 5. Om en flyttning under uppskovsförfarandet eller en flyttning av snus, tuggtobak eller övrig tobak har påbörjats före ikraftträdandet gäller 4 kap.1 och 2 §§ i den äldre lydelsen.
 6. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:161, Prop. 2021/22:61, Bet. 2021/22:SkU9
Omfattning
nuvarande 2 kap. 13 a § betecknas 2 kap. 13 c §; ändr. 1 kap. 1, 2, 4, 4 a, 5 a, 6 §§, 2 kap. 1 a, 2, 6, 13, den nya 13 c, 15, 16 a, 20 §§, 3 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 1, 2, 6, 9 c §§, 5 kap. 1 a, 4 §§, 6 kap. 1 §; nya 2 kap. 1 c, 13 a, 13 b §§, 4 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 14 a §§
Ikraftträder
2023-02-13

Lag (2022:320) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Förarbeten
Rskr. 2021/22:243, Prop. 2021/22:119, Bet. 2021/22:JuU15
Omfattning
ändr. 5 kap. 5 §
Ikraftträder
2022-06-01

Lag (2022:1787) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:51, Prop. 2021/22:245, Bet. 2022/23:FiU1
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2022:1788) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:51, Prop. 2021/22:245, Bet. 2022/23:FiU1
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 a §
Ikraftträder
2024-01-01