HFD 2013 not 83

Grund för resning ansågs inte föreligga när ett justitieråd som tidigare som tjänsteman i Finansdepartementet företrätt Sverige i kontakter med EU:s mervärdesskattekommitté rörande viss fråga deltagit i avgörandet av ett mål där samma fråga aktualiserades

Not 83. Ansökan av Stilleryd Logistics AB om resning i mål om förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Stilleryd Logistics AB om den svenska lagstiftningen vad gäller avdragsförbudet för köpta fastighetstjänster i samband med uttagsbeskattning enligt 2 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är förenlig med mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) och övrig EU-rätt. - I ett den 5 december 2012 meddelat förhandsbesked fann Skatterättsnämnden, bl.a. med hänvisning till avgöranden från EU-domstolen, att uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 2 kap. 8 § ML inte skulle ske i anledning av de med ansökningen avsedda tjänsterna. Nämnden framhöll också att det inte fanns någon EU-rättslig princip som medförde att frågan skulle bedömas på något annat sätt. - Bolaget överklagade förhandsbeskedet hos Högsta förvaltningsdomstolen som i dom den 4 oktober 2013 gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked. Högsta förvaltningsdomstolen avslog samtidigt bolagets yrkande om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. - Bolaget ansökte om resning och anförde bl.a. följande. Högsta förvaltningsdomstolen hävdar i domen att flera EU-domar stöder domstolens beslut att inte inhämta förhandsavgörande hos EU-domstolen. Av domskälen framgår inte vilka domar som avses. Vidare har justitierådet Lennart Hamberg varit jävig i målet. Målet handlar om huruvida Sverige har infört artikel 27 i mervärdesskattedirektivet på ett korrekt sätt. För att bestämmelsen i artikeln ska få införas i den nationella lagstiftningen krävs att medlemsstaten samråder med EU:s mervärdesskattekommitté. Lennart Hamberg var den som för Sveriges räkning undertecknade kommunikationen med EU:s mervärdesskattekommitté den 20 januari 1995. - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-12-20, Almgren, Nord, Silfverberg) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. Ansökningen ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning. - (mål nr 6599-13, fd Björnsson)