HFD 2014 not 1

Kommunalt bostadsbolag hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande av allmän handling från bolaget / Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet- kommunalt bostadsbolag hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande av allmän handling från bolaget

Not. 1. Överklagande av Habo Bostäder AB i mål ang. utlämnande av allmän handling. - A.W. begärde att få ut vissa uppgifter från det kommunalt ägda bostadsbolaget Habo Bostäder AB. Bolaget beslutade att inte lämna ut uppgifterna men Kammarrätten i Jönköping upphävde bolagets beslut och beslutade i dom den 18 december 2013 att uppgifterna skulle lämnas ut till A.W. - Habo Bostäder AB anhöll om prövningstillstånd och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen med ändring av kammarrättens dom skulle avslå A.W:s begäran om att få ut vissa uppgifter.- Högsta förvaltningsdomstolen (2014-01-10, Nymansson): Skälen för avgörandet. I 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen samt 6 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser som reglerar rätten att föra talan mot beslut i mål eller ärende angående utlämnande av allmän handling. Av bestämmelserna följer att annan än sökanden inte är behörig att överklaga beslut rörande utlämnande av allmän handling och att en myndighet inte får överklaga ett beslut, som ålägger den att lämna ut en handling. Habo Bostäder AB har således inte rätt att överklaga kammarrättens dom. Överklagandet ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. -(mål nr 8412-13, fd Boman)