HFD 2014 not 17

Fråga om bestämmelser i alkohollagen stred mot EU-rätten (avslag) / Fråga om bestämmelser i alkohollagen stred mot EU-rätten (resning, avslag)

Not 17. Ansökan av H.O. om resning i mål ang. införsel av alkoholvaror. - H.O. stoppades den 29 april 2009 vid en transportkontroll i Helsingborg. I bilen fanns 48 liter spritdrycker, 182,4 liter vin (inklusive 158,41 liter cider) och 2 352,24 liter starköl som tillhörde H.O. Alkoholvarorna togs i beslag och vidare beslutade Tullverket att påföra H.O. alkoholskatt om 30 288 kr. Efter att H.O. överklagat beslutet om alkoholskatt gjorde både Förvaltningsrätten och Kammarrätten i Göteborg bedömningen att det inte var sannolikt att de införda alkoholvarorna skulle användas för privat bruk och avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd (mål nr 6085-11). - Tullverket beslutade den 4 januari 2011 att upphäva omhändertagandet men att inte lämna ut alkoholvarorna till H.O. Efter att H.O. överklagat beslutet avslog Förvaltningsrätten i Göteborg i dom den 2 augusti 2011 överklagandet. Kammarrätten i Göteborg upphävde i dom den 20 december 2011 Tullverkets beslut i den del H.O. agerat som oberoende mellanhand för en annan person men avslog överklagandet i övrigt (mål nr 5627-11). Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd (mål nr 78-12). - Aktuella bestämmelser har numera ändrats på det sättet att punktskatten bl.a. ska efterges på alkoholvaror som inte lämnas ut av Tullverket på den grunden att varorna enligt alkohollagen inte får föras in i Sverige (se prop. 2013/14:10 s. 125). De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på varor som förs in i Sverige från och med den dagen (SFS 2013:1076). - H.O. ansökte om resning och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen antingen skulle upphäva Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 5627-11 eller återförvisa målet till kammarrätten för omprövning. Dessutom yrkade H.O. ersättning för kostnader avseende beslagtagen alkohol, erlagd punktskatt och resor jämte ränta. - Han anförde bl.a. följande till stöd för sin ansökan. Europeiska kommissionen har granskat hans ärende och kommit fram till att den svenska tillämpningen stred mot unionsrätten. Sverige har därför tvingats ändra lagstiftningen. Mot bakgrund av detta är kraven för resning uppfyllda. Målet är även av stor betydelse för ledningen av rättstillämpningen. Kammarrätten har grovt förbisett EU-rätten och praxis. -Högsta förvaltningsdomstolen (2014-04-01, Knutsson): Skälen för avgörandet. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Aktuella bestämmelser var föremål för prövning i rättsfallet RÅ 2009 ref. 83. I rättsfallet blev slutsatsen att bestämmelserna i alkohollagen, som innebär att det föreligger begränsningar i rätten att för kommersiellt bruk föra in alkoholdrycker från en annan stat inom Europeiska gemenskapen, inte står i strid med gemenskapsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte framkommit synnerliga skäl att pröva saken på nytt. H.O:s ansökan om resning ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökan om resning. - (mål nr 1182-14, fd Wernkvist)