HFD 2014 not 24

För ideell förening som verkade för att ett planerat dubbelspår skulle ges viss sträckning

Not 24. Ansökan av Föreningen Östra Spåret om rättsprövning av ett beslut ang. tillåtlighetsprövning av utbyggnad av Västkustbanan. - Regeringen (Miljödepartementet, 2013-03-21) beslutade genom tillåtlighetsprövning enligt 17 kap.miljöbalken, MB, att Västkustbanan fick byggas ut från enkelspår till dubbelspår på delen Varberg-Hamra i Varbergs kommun. Utbyggnaden skulle ske inom den korridor som benämndes alternativ stadsmiljötunnel. Föreningen Öppna Spåret, som verkade för att det planerade dubbelspåret skulle ges en annan sträckning genom Varberg, ansökte om rättsprövning och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva regeringens beslut. Föreningen anförde bl.a. följande. Trafikverket har inte utrett det tredje alternativet, dvs. en spårsträckning öster om Varbergs centrum ovan mark, vilket också är det lämpligaste alternativet. Regeringens tillåtlighetsbeslut strider mot flertalet regler i miljöbalken och har fattats på oriktiga grunder. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-05-06, Melin, Dexe, Hamberg, Nymansson, Rynning) : Skälen för avgörandet . Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Enligt 2 § rättsprövningslagen får en miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § MB ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. - Med miljöorganisation avses enligt 16 kap. 13 § första stycket MB en ideell förening eller annan juridisk person som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen och dessutom uppfyller vissa andra krav. - Av utredningen i målet framgår inte att sökandens civila rättigheter eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Föreningen Östra Spåret är såvitt framkommit inte en sådan miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § MB. Ansökningen ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen om rättsprövning. - (mål nr 3087-13, fd K. Andersson)