HFD 2014 not 25

För vägförening och orienteringsklubb avseende beslut om naturreservat

Not 25. Ansökan av Vilshärads vägförening och Orienteringsklubben Lindena om rättsprövning av ett beslut ang. inrättande av naturreservat. - Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 21 maj 2013 om avgränsning, syfte, föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Haverdal. Länsstyrelsen upphävde samtidigt ett äldre beslut om naturreservatet. Besluten överklagades av - bland andra - sökandena i rättsprövningsmålet, men regeringen tog i beslut den 28 november 2013 inte upp deras överklaganden till prövning. - Vilshärads vägförening och Orienteringsklubben Lindena ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas. De anförde bl.a. att de hade talerätt enligt Århuskonventionen och Europeiska landskapskonventionen. Föreningarna anförde dessutom bl.a. följande. Vilshärads vägförening var officiell remissinstans och borde ha klagorätt. Föreningarna hade beslutat att ställa sig bakom Haverdalsgruppen, en ideell förening som bildats för att värna Haverdalsreservatet. Haverdalsgruppen borde betraktas som en förening som har klagorätt enligt 16 kap. 13 § miljöbalken, MB. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-05-06, Jermsten, Almgren, Brickman, Saldén Enérus, Bull) : Skälen för avgörandet . Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Av 2 § rättsprövningslagen följer att en miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § MB - en ideell förening eller annan juridisk person som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen samt uppfyller vissa andra krav - får ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 Århuskonventionen. - I målet har inte framkommit att orienteringsklubben Lindena och Vilshärads vägförening är sådana miljöorganisationer som avses i 16 kap. 13 § MB. Det har heller inte framgått att organisationernas civila rättigheter eller skyldigheter berörs av regeringens beslut på det sätt som avses i art. 6.1 i Europakonventionen. Organisationernas ansökningar om rättsprövning ska därför avvisas. Den av vägföreningen åberopade Haverdalsgruppen är inte sökande i målet. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningarna om rättsprövning. - (mål nr 869-14, fd Johansson)