HFD 2014 not 29

Ersättning beviljades offentligt biträde för arbete som utförts efter kammarrättens dom

Not 29. Framställning av E.F. om ersättning för arbete som offentligt biträde. - Advokat E.F. var ombud och offentligt biträde för A. i ett mål om rättspsykiatrisk tvångsvård. Kammarrätten i Sundsvall avslog i dom den 20 januari 2014 A:s överklagande av förvaltningsrättens dom om fortsatt sluten vård. - I en framställning hos Högsta förvaltningsdomstolen anförde E.F. att A meddelat att han ville överklaga kammarrättens dom och att E.F. därför hade upprättat ett överklagande som sänts till honom för påseende och eventuella synpunkter. A meddelade därefter att A inte längre ville överklaga domen. E.F. yrkade ersättning för arbete med att upprätta överklagandet och för telefonsamtal med A. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-05-26, Almgren, Silfverberg, Bull) : Skälen för avgörandet. Av 5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde jämförd med 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) framgår bl.a. att ett offentligt biträde har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av en timkostnadsnorm. - Arbete med att avfatta ett överklagande går utöver sådant biträde av rutinmässigt slag som omfattas av den i kammarrätten beviljade ersättningen (jfr RÅ 2009 ref. 52). E.F. har därför rätt till skälig ersättning för sitt arbete. Vid bedömningen av ersättningens storlek konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att E.F. redan varit insatt i målet och att innehållet i överklagandet inte framgår av framställningen. E.F. får mot den bakgrunden anses skäligen tillgodosedd med en ersättning motsvarande en timme. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen bestämmer att ersättning ska betalas till E.F. som offentligt biträde med 1 595 kr (inklusive mervärdesskatt) för arbete. - (mål nr 1303-14, fd Mundt)