HFD 2014 not 50

Fråga om försäkring som tecknades i samband med biluthyrning skulle anses utgöra en särskild försäkringstjänst eller underordnas biluthyrningstjänsten (resningsärende, avslag) / Fråga om försäkring som tecknades i samband med biluthyrning skulle i mervärdesskattehänseenden anses utgöra en särskild försäkringstjänst eller underordnas biluthyrningstjänsten (avslag)

Not 50. Ansökan av Brinkens Olje AB (bolaget) om resning i mål ang. mervärdesskatt. - Bolaget bedrev bensinstationsrörelse i vilken bl.a. ingick biluthyrningsverksamhet. Vid tecknande av avtal om uthyrning ingick i hyran en ansvarsförsäkring som allmänt sett täckte ansvaret för de person- och fordonsskador som kunde förorsakas genom det uthyrda fordonet. Hyresmannen kunde även teckna en tilläggsförsäkring, en s.k. skadekostnadsreducering, som begränsade dennes självrisk vid skador på fordonet. I samband med redovisningsperioderna under tiden maj 2003 - december 2007 uppkom frågan hur tilläggsförsäkringen skulle behandlas vid mervärdesbeskattningen. Bolaget hävdade att tilläggsförsäkringen skulle ses som ett separat tillhandahållande av en försäkringstjänst, vilken var skattefri enligt bestämmelserna om undantag från beskattning för försäkringstjänster i 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200). Skatteverket godtog att skadekostnadsreduceringen utgjorde en försäkringstjänst. Verket beslutade emellertid att tjänsten fick anses underordnad biluthyrningstjänsten när båda tjänsterna tillhandahölls av biluthyrningsföretaget och hänförde därför utgiften till beskattningsunderlaget för biluthyrningstjänsten. Sedan bolaget överklagat Skatteverkets beslut avslog Förvaltningsrätten i Stockholm överklagandena i domar den 10 juni 2010. Kammarrätten i Stockholm avslog i domar den 31 maj 2011 bolagets överklaganden av förvaltningsrättens domar och hänvisade därvid bl.a. till EU-domstolens dom i mål nr C 349/96, Card Protection Plan Ltd. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 31 augusti 2011 att inte meddela prövningstillstånd i målen (mål nr 4670-4674-10). - Brinkens Olje AB ansökte om resning i målen och åberopade EU-domstolens dom den 17 januari 2013 i mål nr 224/11, BGZ Leasing sp. z o.o. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-09-04, Saldén-Enérus) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger (jfr RÅ 2010 ref. 61). - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. - (mål nr 4230-4234-14, fd Magnander) Samma dag avgjordes mål nr 1773-1778-14 där saken och utgången var densamma.