HFD 2014 not 60

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Fråga om beslut från Kammarkollegiet var ett sådant förvaltningsbeslut som kunde överklagas hos allmän förvaltningsdomstol / Personskadeförsäkring (fråga om beslut från Kammarkollegiet var ett sådant förvaltningsbeslut som kunde överklagas hos allmän förvaltningsdomstol

Not 60. Överklagande av K.A. ang. prövningstillstånd i mål om försäkringsersättning för personskada i samband med utbildning. - K.A. råkade ut för ett olycksfall den 10 mars 2009 när hon studerade på Folkuniversitetets kursverksamhet vid Göteborgs universitet. Den 10 juli 2012 inkom hon till Kammarkollegiet med en skadeanmälan. Kammarkollegiet beslutade den 13 augusti 2012 att inte betala ut någon ersättning till K.A. med anledning av skadan. Beslutet motiverades med att rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. Till beslutet fogades en överklagandehänvisning. Förvaltningsrätten i Karlstad avslog K.A:s överklagande. Hon överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg som i beslut den 9 juni 2014 inte fann skäl att meddela prövningstillstånd. - K.A. överklagade beslutet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-10-13, Jermsten, Nymansson, Bull) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Av 1 kap. 11 a § högskoleförordningen (1993:100) framgår att en högskola ska ansvara för att studenterna är försäkrade för personskada. Försäkringen ska avse sådan skada som har uppkommit till följd av bl.a. olycksfall om skadan har inträffat i samband med högskoleutbildning i Sverige. Försäkringen ska inte ge rätt till ersättning i den utsträckning studenten har rätt till ersättning med stöd av författning eller kollektivavtal. Försäkringen ska tecknas genom att Universitets- och högskolerådet för högskolorna träffar en överenskommelse med Kammarkollegiet. - I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) anges att beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Av 22 § samma lag framgår att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. - Kammarkollegiet har nekat K.A. försäkringsersättning. En fråga som uppkommer i målet är om Kammarkollegiets beslut är ett sådant förvaltningsbeslut som är överklagbart till allmän förvaltningsdomstol. Det saknas vägledande avgöranden beträffade denna fråga. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar K.A. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hennes överklagande av Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 11 september 2013 i mål nr 3648-12. - (mål nr 3795-14, fd Blomberg)