HFD 2014 not 75

Fråga om ytterligare handlingar skulle lämnas ut i mål rörande sekretess inom socialtjänsten (återförvisning)

Not 75. Överklagande av R.K. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Genom sitt ombud M.S. begärde R.K. i oktober 2013 hos Kammarrätten i Stockholm att få ut samtliga handlingar jämte dagboksblad i ett antal mål som avgjorts där under perioden 2002-2009, liksom inspelade vittnesförhör i tre av målen. Kammarrätten lämnade ut samtliga handlingar i två mål som avgjorts 2009, samt ett antal handlingar i de övriga målen. R.K. upprepade därefter sin begäran att få ta del av samtliga handlingar i målen. Kammarrätten avslog denna begäran. Sedan RK. överklagat kammarrättens avgörande beslutade Högsta förvaltningsdomstolen den 30 juni 2014 (mål nr 1014-14) att visa målet åter till kammarrätten för ny handläggning. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det vid en genomgång av kammarrättens akt framstod som oklart om samtliga begärda handlingar som inte omfattades av sekretess hade lämnats ut. Vad gällde begäran om utlämnande av inspelade vittnesförhör noterade Högsta förvaltnings-domstolen dock att några sådana inspelningar inte fanns bevarade i akterna. - I beslut den 24 juli 2014 biföll kammarrätten efter förnyad prövning R.K:s begäran endast på det sätt som framgår av skälen för beslutet, innebärande att ett antal ytterligare handlingar har ansetts kunna lämnas ut. - R.K. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att de begärda inspelningarna av vittnesförhör samt övriga handlingar snarast skulle lämnas ut. Han anförde bl.a. att det bör meddelas var inspelningarna finns bevarade eller om de har eftersökts. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-12-03, Melin, Silfverberg, Rynning) : Skälen för avgörandet . Den rättsliga regleringen . Av 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. - Enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. I 26 kap. 7 § OSL föreskrivs dock att sekretessen enligt 1 § inte gäller bl.a. beslut om omhändertagande av en enskild och beslut om vård utan samtycke. - Inspelade vittnesförhör . Högsta förvaltningsdomstolen noterar liksom i tidigare beslut den 30 juni 2014 (mål nr 1014-14) att några inspelade vittnesförhör inte finns bevarade i de aktuella akterna. Eftersom inspelningarna inte har förvarats hos kammarrätten utgör de enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen inte heller allmänna handlingar där. R.K:s överklagande i denna del ska således avslås. - Övriga begärda handlingar . Uppgifter i den typ av mål R.K:s begäran avser omfattas av regleringen i 26 kap. 1 § OSL om sekretess inom socialtjänsten. Enligt denna bestämmelse föreligger en presumtion för sekretess. - Kammarrätten har vid sin förnyade prövning den 24 juli 2014 funnit att ytterligare handlingar i de aktuella målen kunnat lämnas ut. Enligt skälen för kammarrättens avgörande gäller det dels handlingar med ett innehåll som till sin natur är harmlöst, som t.ex. kostnadsräkningar, delgivningskvitton och vissa tjänsteanteckningar, dels socialtjänstens utredningar och andra handlingar med känsligt innehåll i de delar dessa handlingar innehåller uppgifter om R.K:s egna förhållanden eller uppgifter som finns med i domar eller beslut från domstol och dels beslut som inte omfattas av sekretess enligt vad som följer av 26 kap. 7 § OSL. - Beträffande de handlingar som - helt eller delvis - inte heller vid den förnyade prövningen lämnats ut har kammarrätten gjort bedömningen att det inte stått klart att ett röjande av uppgifterna kunde ske utan att R.K:s söner eller deras mor skulle lida men. - Högsta förvaltningsdomstolen delar den uppfattning som kommer till uttryck i kammarrättens avgörande, såvitt avser förutsättningarna för utlämnande. - Vid en genomgång av de aktuella akterna tycks det emellertid alltjämt finnas ett antal handlingar som inte har lämnats ut, trots att något hinder på grund av sekretess inte kan föreligga. Det gäller främst ett antal utdrag ur socialnämndens sammanträdesprotokoll och ett beslut meddelat den 15 juli 2005 av Länsrätten i Uppsala län (mål nr 1734-05), vilka enligt 26 kap. 7 § OSL inte omfattas av sekretess, men även vissa handlingar av de slag som kammarrätten bedömt ha ett harmlöst innehåll. - Mot denna bakgrund framstår det enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening som oklart om kammarrättens sekretessprövning har genomförts i enlighet med skälen för det överklagade avgörandet. Målet ska därför visas åter till kammarrätten för ny handläggning. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår R.K:s överklagande i den del det avser begäran att få del av inspelade vittnesförhör. - Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer det överklagade avgörandet i övrigt och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning. (mål nr 4758-14, fd Kristensson)