HFD 2014 not 8

Onyttiga besvär -mål avskrevs sedan stadsdelsnämnd ändrat sitt tidigare beslut om bistånd så som klaganden begärt

Not 8. Överklagande av G.L. i mål ang. bistånd enligt socialtjänstlagen. - Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms kommun beslutade den 10 april 2013 att avslå G.L:s ansökan om fortsatt plats på särskilt boende på Partnergruppen i Vittsjö. Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm avslog hennes överklaganden i domar den 27 juni och den 13 november 2013. I en skrivelse till Högsta förvaltningsdomstolen den 19 december 2013 överklagade G.L. kammarrättens dom. - Genom beslut den 30 januari 2014 omprövade stadsdelsnämnden det överklagade beslutet och beviljade G.L. fortsatt plats på boendet i Vittsjö med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). -Högsta förvaltningsdomstolen (2014-02-25, Rynning): Skälen för avgörandet. Enligt 28 § förvaltningslagen (1986:223) förfaller ett överklagande av en myndighets beslut, om myndigheten själv ändrar beslutet så som klaganden begär. - Stadsdelsnämndens beslut den 30 januari 2014 innebär att G.L. har beviljats det söka biståndet. Överklagandet i Högsta förvaltningsdomstolen har därmed förfallit och målet ska avskrivas från vidare handläggning. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avskriver målet från vidare handläggning. - (mål nr 8305-13, fd Mundt)