HFD 2015 not 13

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt då den avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 13. Ansökan av K.P. om resning i mål om körkortstillstånd. - K.P. begärde i skrivelse inkommen till Transportstyrelsen den 13 augusti 2013 att Transportstyrelsen skulle ompröva sitt beslut från den 20 oktober 2011 att avslå hans ansökan om körkortstillstånd och bestämma en spärrtid på tolv månader. - Transportstyrelsen beslutade vid omprövning den 26 augusti 2013 att inte ändra beslutet från den 20 oktober 2011. Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 11 oktober 2013 att inte pröva K.P:s överklagande. Förvaltningsrätten motiverade beslutet med att Transportstyrelsen inte borde ha prövat K.P:s begäran om omprövning enligt principen om res judicata. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 5 december 2013 att inte meddela prövningstillstånd. K.P. överklagade kammarrättens beslut den 31 januari 2014. Kammarrätten beslutade den 5 februari 2014 att avvisa överklagandet med motiveringen att överklagandet kommit in för sent. - K.P. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut. Han ansökte även om resning av kammarrättens beslut den 5 december 2013. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-03-03, Jermsten) : Skälen för avgörandet . Kammarrättens avvisningsbeslut . K.P. har den 19 december 2013 fått del av kammarrättens beslut av den 5 december 2013. Överklagandetiden löpte därmed ut den 9 januari 2014. Hans överklagande har kommit in till kammarrätten den 31 januari 2014 och därmed för sent. Avvisningsbeslutet ska därför fastställas. - Ansökan om resning . Enligt 2 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Högsta förvaltningsdomstolen ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. I 8 § första stycket 3 samma lag anges att kammarrätten prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 13 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Det mål som K.P. har begärt resning i har - med hänsyn till att kammarrätten inte meddelade prövningstillstånd - slutligt avgjorts av Förvaltningsrätten i Stockholm genom beslut den 11 oktober 2013. Vid sådant förhållande är det inte Högsta förvaltningsdomstolen utan kammarrätten som ska pröva K.P:s ansökan om resning (jfr bl.a. RÅ 2002 not. 48 och RÅ 2002 not. 176). Hans ansökan ska därför lämnas över till Kammarrätten i Stockholm.- Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. - Högsta förvaltningsdomstolen överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. - (mål nr 911-14, fd Krafft.)