HFD 2015 not 18

Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (avslag) / Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (rättsprövning, avslag)

Not 18. Ansökan av K-J.A. om rättsprövning av ett beslut ang. förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-03-20, Melin, Nord, Silfverberg, Rynning, Baran) avslog K-J.A:s ansökan om rättsprövning med samma skäl som i föregående notis. - (mål nr 3843-14, fd Nyhlén; samma dag avgjordes mål nr 3844-46-14 samt mål nr 3938-14 och 3939-14 där förhållandena var likartade och utgången densamma)