HFD 2015 not 22

Tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)

Not 22. Överklagande av A av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - A och tre andra fysiska personer ägde tillsammans ca 86 procent av aktierna i X AB där de var verksamma i betydande omfattning. Under 2007 släpptes externa finansiärer in i delägarkretsen. Som ett första steg köpte de fyra aktiva delägarna tillsammans lagerbolaget Y AB. Därefter sålde var och en av dem en del av sina aktier i X AB till Y AB för ett pris som motsvarade nominellt värde. Slutligen avyttrade Y AB sina aktier i X AB till externa köpare för sammanlagt 13 miljoner kr efter det att X AB genomfört en nyemission. Den ägarbild som då uppkom innebar att A och de övriga tre aktiva delägarna minskade sitt totala innehav i X AB till ca 43 procent medan återstående del ägdes av utomstående, bland dem spanska fysiska personer som direkt eller indirekt genom spanska bolag ägde aktier i X AB. Enligt de förutsättningar som lämnades i ärendet gällde härutöver att X AB var ett fåmansföretag även efter omstruktureringen, att de externa svenska och spanska delägarna i X AB oavbrutet hade haft ställning som utomstående efter omstruktureringen 2007, att X AB inte hade lämnat någon utdelning sedan 2007 och att verksamheten i Y AB uteslutande bestod av kapitalförvaltning. - A övervägde att under 2013 ta utdelning från Y AB eller sälja sina aktier i bolaget. Han ville därför ha besked om följande. 1. Upphör hans aktier i X AB att vara kvalificerade andelar från och med ingången av beskattningsåret 2013 med stöd av utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL? - 2. Om fråga 1 besvaras jakande, upphör även hans aktier i Y AB att vara kvalificerade andelar från och med samma tidpunkt? - 3. Om han och de övriga tre aktiva delägarna i X AB säljer sina aktier i det bolaget till Y AB under 2013 samt givet att fråga 1 besvaras jakande och fråga 2 nekande, medför köpet att hans aktier i Y AB därigenom upphör att vara kvalificerade andelar? - 4. Om fråga 3 besvaras nekande, från och med vilken tidpunkt är hans aktier i Y AB inte längre kvalificerade andelar? - Skatterättsnämnden (2014-06-03, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell) : Förhandsbesked. Fråga 1. Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL är tillämplig på A:s innehav av andelar i X AB från och med ingången av beskattningsåret 2013. - Fråga 2. Utomståenderegeln är inte tillämplig på A:s andelar i Y AB från och med ingången av beskattningsåret 2013. - Frågorna 3 och 4. A:s aktier i Y AB är kvalificerade andelar fram till dess att beskattningsåret 2013 inte längre omfattas av tidsperioden i utomståenderegeln förutsatt att övriga förutsättningar för att tillämpa regeln föreligger då. - Skatterättsnämndens bedömning. Fråga 1. Som förutsättningar för frågan gäller att A äger sina aktier i både X AB och Y AB direkt samt att utomstående sedan 2007 oavbrutet ägt del i X AB i betydande omfattning. Vid en prövning 2013 av om A:s aktier i X AB inte längre ska anses kvalificerade enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 med stöd av utomståenderegeln får det utomstående ägandet genomslag, förutsatt att särskilda skäl mot att tillämpa regeln inte föreligger. Några sådana skäl har inte kommit fram. - Frågan ska besvaras i enlighet med det anförda. - Fråga 2. Frågan gäller om utomståenderegeln i 57 kap. 5 § kan tillämpas 2013 även på A:s andelar i Y AB. - Efter Y AB:s avyttring 2007 av aktierna i X AB anses Y AB bedriva samma eller likartad verksamhet som X AB i vilket bolag A är delägare och arbetar (jfr bl.a. RÅ 2010 ref. 11 I). Hans aktier i Y AB är därmed kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 sista ledet så länge han har kvar sina ägarintressen och är verksam i betydande omfattning i X AB. Att utomstående äger andelar i X AB och direkt eller indirekt har rätt till utdelning saknar betydelse för prövningen av karaktären på A:s andelar i Y AB (jfr HFD 2014 ref. 2). - Av det anförda följer att frågan ska besvaras nekande. - Frågorna 3 och 4. Som förutsättning för dessa frågor gäller att A säljer sina aktier i X AB till Y AB under 2013. Därigenom blir A:s aktier i Y AB kvalificerade enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 till följd av hans arbete i X AB. Den struktur som etablerats ger emellertid möjlighet att tillämpa utomståenderegeln på Y AB, dock först när beskattningsåret 2013 inte längre omfattas av tidsperioden enligt regeln, om övriga villkor för dess tillämpning föreligger då (jfr RÅ 2007 not. 1 samt HFD 2012 not. 25). Under tiden fram till dess är A:s aktier i Y AB kvalificerade andelar. - Frågorna ska besvaras i enlighet med det anförda. - A överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra förhandsbeskedet såvitt avser fråga 2 och förklara att utomståenderegeln är tillämplig på hans andelar i Y AB från och med ingången av beskattningsåret 2013. I andra hand yrkade han att fråga 3 skulle besvaras på så sätt att hans andelar i Y AB ska anses okvalificerade från den tidpunkt då Y AB förvärvar hans och de övriga tre aktiva ägarnas andelar i X AB. - Till stöd för sin talan anförde A bl.a. följande. Utomståenderegeln ska inte bara tillämpas uppåt i en struktur utan även i sidled. Prövningen av utomståenderegeln ska göras i det bolag som delägaren i betydande omfattning är verksam i om det är där det utomstående ägandet föreligger, vilket är fallet här. Det är bara om det utomstående ägandet föreligger i ett annat bolag, som i HFD 2014 ref. 2 och dessa aktier är kvalificerade på grund av reglerna om samma eller likartad verksamhet, som prövningen av utomståenderegeln ska göras i detta bolag. - När det gäller fråga 3 är situationen i praktiken exakt densamma som i HFD 2012 not. 25. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Av rättsfallet HFD 2014 ref. 2 framgår att bedömningen av utomståenderegelns tillämplighet ska göras i det bolag där den utomstående har rätt till utdelning. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-04-10, Jermsten, Almgren, Saldén Enérus, Bull, Classon) : Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 3760-14, fd Wernkvist)