RÅ 2007 not 1

Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)

Not 1. Överklagande av A. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde A. bl.a. följande. X AB är ett företag som är noterat på O-listan. - A. med familj och bolag innehar sammanlagt knappt 30 procent av kapitalet och drygt 35 procent av rösterna i X AB. Aktierna ägs, direkt och indirekt via fyra svenska och utländska holdingbolag. A. är verksam i betydande omfattning i X AB och dess helägda dotterbolag Y AB. A. är inte verksam, mer än som styrelsemedlem, i något av holdingbolagen Z:1, Z:2, Z:3 och Z:4 som ägs av Z:1 och Z:2. Den enda verksamheten i dessa fyra bolag utgörs av förvaltning. Eftersom X AB är noterat på O-listan är företaget inte ett fåmansföretag, 56 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. - Samtidigt härmed inges en ansökan från X AB, av vilken framgår att bolaget eventuellt kan komma att välja eller tvingas avnoteras från O-listan och därvid eventuellt övergå till annan marknadsplats, utanför börsen. - Även om X AB skulle komma att avnoteras från O-listan så skulle utomståenderegeln vara tillämplig så länge som utomstående äger minst 30 procent av aktierna och har rätt till utdelning. Fråga uppkommer härvid hur utomståenderegeln skall tillämpas vid indirekt ägande. - För A. är det av stor vikt att få svar på bl.a. följande fråga:2. Är A:s aktier i Z:1, Z:2 respektive Z:3 kvalificerade, om utomstående äger del i X AB i betydande omfattning och har rätt till utdelning. - Vid besvarandet av frågorna äger Skatterättsnämnden utgå från: att X AB efter avnotering från börsen kommer att ha utomstående ägare som innehar mer än 30 procent av kapitalet i företaget och har rätt till utdelning; - att det utomstående ägandet i X AB har bestått oavbrutet under den senaste sexårsperioden; - att det ej förekommit successiva utförsäljningar, korsvisa äganden eller liknande företeelser som gör att den kan antas föreligga särskilda skäl mot utomståenderegeln tillämpning, och att A. inte är eller har varit verksam i något annan fåmansföretag som avses i 57 kap. 4 § första stycket IL. - Skatterättsnämnden (2006-03-16, André, ordf., Wingren, Gäverth, Melbi, Nylund, Silfverberg, Ståhl) yttrade: Förhandsbesked. Fråga 2. Andelarna i de tre holdingbolagen Z:1, Z:2 och Z:3 är inte kvalificerade enligt 57 kap. IL. - Motivering. A. äger andelar i holdingbolagen, som direkt och indirekt äger aktier i X AB i vilket bolag A. är verksam i betydande omfattning. Aktierna i X AB är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. A. äger tillsammans med en annan fysisk person direkt och indirekt aktier med ungefär 70 procent av rösterna i X AB. Vidare äger utomstående aktier i bolaget i betydande omfattning och har rätt till utdelning. Som en ytterligare förutsättning utgår nämnden ifrån att varken A. eller någon honom närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i holdingbolagen. - Fråga är om utomståenderegeln i 57 kap. 5 § blir tillämplig (fråga 2) om aktierna i X AB inte längre noteras på börs utan blir föremål för marknadsmässig omsättning utanför en börs. - Nämnden gör följande bedömning. - Då X AB, enligt svar som nämnden lämnat på annan av A. ställd fråga, blir ett fåmansföretag om bolagets aktier inte längre noteras vid en börs följer att A:s andelar i holdingbolagen blir kvalificerade enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 om inte utomståenderegeln i 5 § samma kapitel blir tillämplig. - Enligt 57 kap. 5 § första stycket IL skall, om utomstående direkt eller indirekt i betydande omfattning äger del i företaget och direkt eller indirekt har rätt till utdelning, andelarna i företaget anses vara kvalificerade bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen skall förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. Med företag avses enligt andra stycket det företag i vilket delägaren eller någon honom närstående varit verksam i betydande omfattning. Enligt tredje stycket anses ett företag ägt av utomstående utom till den del det ägs av fysiska personer som bl.a. 1. äger kvalificerade andelar i företaget, 2. indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts direkt, eller 3. äger andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 57 kap. 4 § IL. - Av de förutsättningar som lämnats i ärendet framgår att utomstående äger aktier i X AB i betydande omfattning och har rätt till utdelning, dvs. i företaget där A. är verksam i betydande omfattning. - Enligt nämnden omfattar lagtexten även en situation som den förevarande, att det utomstående ägandet avser aktierna i det bolag, X AB, vari A. är verksam i betydande omfattning, medan de andelar som är kvalificerade för A. enligt 57 kap. 4 § IL och som är föremål för prövning i ärendet är andelarna i holdingbolagen som direkt och indirekt äger aktier i X AB (jfr prop. 1995/96:109 s. 92-93 och RÅ 2004 ref. 124). - Med hänsyn till det anförda och då särskilda skäl inte visats vara för handen skall A:s aktier i holdingbolagen inte anses som kvalificerade andelar enligt 57 kap. IL. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet såvitt avsåg fråga 2 och yrkade att beskedet i denna del skulle fastställas. Verket anförde bl.a. följande. Skatterättsnämnden får anses ha gjort bedömningen att ett utomstående ägande om lägst 30 procent är tillräckligt för att rekvisitet "betydande omfattning" i 57 kap. 5 § IL skall anses uppfyllt. För det fall Regeringsrätten finner att nivån numera är högre bör detta klargöras. - A. ansåg att överklagandet skulle avvisas eller - om så inte skedde - att förhandsbeskedet skall fastställas utan annan motivering än den som framgår av beskedet. Enligt A. gällde fortfarande den i förarbetena angivna nivån 30 procent. - Regeringsrätten (2007-01-11, Nordborg, Sandström, Dexe, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. A. är verksam i X AB. Fråga 2 avser om hans andelar i Z:1, Z:2 och Z:3 är kvalificerade om utomstående äger del i X AB i betydande omfattning och har rätt till utdelning. Mot bakgrund av hur frågan utformats och vad som i övrigt förekommit i målet bör prövningen hos Regeringsrätten avse endast om en tillämpning av 57 kap. 5 § IL är utesluten på grund av att det utomstående ägandet avser X AB och inte de andra bolagen. I likhet med Skatterättsnämnden finner Regeringsrätten att så inte är fallet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att den omständigheten att det utomstående ägandet avser det bolag där sökanden är verksam inte hindrar att bestämmelserna i 57 kap. 5 § IL tillämpas på de i fråga 2 aktuella andelarna. (fd I 2006-11-29, Krantz)