HFD 2015 not 24

Mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga avskrevs sedan förvaltningsrätten beslutat om vård / Ersättning beviljades inte offentligt biträde för arbete med överklagande i mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga när överklagandet gjorts efter det att förvaltningsrätten bifallit socialnämndens ansökan om vård

Not 24. Överklagande av I.L. i mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). - I mål om omedelbart omhändertagande enligt LVU yrkade I.L. att ett beslut om omhändertagande av hans dotter skulle undanröjas och det offentliga biträdet M.S. att han skulle beviljas ersättning för nedlagt arbete. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-04-21, Rynning) : Skälen för avgörandet . Enligt 9 § första stycket 2 lagen LVU upphör ett omedelbart omhändertagande när rätten avgör frågan om vård. - I målet är upplyst att Förvaltningsrätten i Stockholm i dom den 31 mars 2015 bifallit Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stads ansökan om vård enligt LVU. Det omedelbara omhändertagandet har därigenom upphört. Eftersom saken i Högsta förvaltningsdomstolen således har förfallit ska målet avskrivas. - I.L:s överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen är dagtecknat den 9 april 2015. Han har således fört talan mot ett beslut som upphört att gälla. Mot denna bakgrund bör M.S. inte tillerkännas ersättning för nedlagt arbete. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avskriver målet. - Högsta förvaltningsdomstolen avslår M.S:s yrkande om ersättning. - (mål nr 2198-15, fd Mundt)