HFD 2015 not 30

Ersättning till aktiebolag för inkomstbortfall på grund av avtalsbrott ansågs skattepliktig (förhandsbesked)

Not 30. Överklagande av Belebro AB (Belebro) av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Belebro avtalade med ett annat bolag om att bolagen skulle förvärva var sin fastighet som ägdes av en extern part genom ett aktiebolag. Enligt avtalet skulle det andra bolaget först förvärva samtliga aktier i aktiebolaget och därefter på vissa villkor överlåta den ena fastigheten till Belebro. Överlåtelsen till Belebro kunde inte genomföras som planerat. Belebro och det andra bolaget ingick då en förlikning som innebar att Belebro skulle få skadestånd på grund av avtalsbrott. Skadeståndet var en samlad ersättning för såväl värdeökning som löpande resultat för den fastighet som Belebro skulle ha erhållit i enlighet med överenskommelsen. Enligt förlikningsavtalet skulle slutlig avstämning av skadeståndets storlek göras när ett lagakraftvunnet förhandsbesked förelåg om hur Belebro skulle beskattas med anledning av skadeståndet. - Skatterättsnämnden (2014-12-12, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell) : Motivering . Belebro har drabbats av inkomstbortfall till följd av avtalsbrott, som ett annat bolag gjort sig skyldigt till, när en överenskommelse om en fastighetsöverlåtelse till Belebro inte kunde fullföljas. Den ersättning som ska utgå enligt förlikningsavtalet avser att kompensera Belebro för uteblivna inkomster. - Fråga är om Belebro ska ta upp ersättningen till beskattning. - Huvudregeln i 15 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är att alla inkomster i näringsverksamhet ska tas upp som intäkt. Ersättningen ifråga utgör en sådan inkomst (HFD 2012 ref. 39). - Skattefrihet kan därmed föreligga bara om det finns ett undantag från beskattning i inkomstskattelagen. - Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är skattefria enligt 8 kap. 22 §. Detta gäller dock inte till den del ersättningen avser tillgångar i näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet. - Det skadestånd som Belebro ska få är inte en ersättning för skada eller liknande på tillgång och omfattas då inte av skattefriheten. - Skadeståndet är därför skattepliktigt. - Belebro överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att erhållet skadestånd inte var skattepliktigt för bolaget. Skatteverket ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-05-07, Jermsten, Knutsson, Saldén Enérus, Bull, Classon) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden (jfr även RÅ 2005 ref. 49 och RÅ 2006 ref. 63). - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 74-15, fd Janvid Küchler