HFD 2015 not 31

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg sig inte behörig att pröva frågan om återställande av försutten tid rörande ett inte överklagat beslut av länsstyrelse om upphävande av strandskydd

Not 31. Ansökan av L.G. och M.G. om återställande av försutten tid. - L.G. och M.G. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga Länsstyrelsen i Skåne läns beslut den 8 oktober 2004 om upphävande av strandskydd avseende viss del av fastigheten Farhult 15:25 i Höganäs kommun, Skåne län. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-05-07, Bull ): Skälen för avgörandet . Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (2010:900) i kraft och plan- och bygglagen (1987:10) upphörde att gälla. Av punkterna 2 och 16 i övergångsbestämmelserna följer att beslutet om upphävande av strandskydd ska överklagas enligt den instansordning som föreskrivs i den nya lagen med Mark- och miljööverdomstolen som högsta instans. Den nya lagen innehåller emellertid inte några särskilda bestämmelser om resning eller andra särskilda rättsmedel (se SOU 2014:14 s. 161 ff.). - Högsta förvaltningsdomstolen har mot den bakgrunden ansett sig behörig att pröva mål om särskilda rättsmedel avseende ett ärende eller mål som har påbörjats före den 2 maj 2011 och där en prövning inletts hos allmän förvaltningsdomstol eller hos regeringen före detta datum (se HFD 2012 not. 64). Har en prövning inte inletts hos allmän förvaltningsdomstol eller regeringen har mål om särskilda rättsmedel däremot prövats av Högsta domstolen (se Ö 3606-12). - Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd avseende Farhult 15:25 i Höganäs kommun, Skåne län har inte överklagats. Högsta förvaltningsdomstolen är således inte behörig att pröva L.G:s och M.G:s ansökan om återställande av försutten tid. Ansökningen ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen. - (mål nr 934-14, fd Elvingsson)