HFD 2015 not 36

Resning beviljades inte när förundersökning avseende misstänkt brott lagts ned / Resning beviljades inte i mål om skattetillägg när förundersökning avseende misstänkt brott lagts ned

Not 36. Ansökan av D.H. om resning i mål ang. skattetillägg. - Kammarrätten i Stockholm prövade i dom den 7 mars 2014 skattetillägg som påförts D.H. av Skatteverket för taxeringsåren 2007-2009. Kammarrätten satte ned skattetilläggen till hälften för de första två åren medan skattetillägget kvarstod för det sista året. Kammarrättens dom överklagades inte. - D.H. ansökte om resning och gjorde gällande att rätten att inte lagföras två gånger för samma brott kränkts eftersom han parallellt med Skatteverkets beslut om skattetillägg utreddes för grovt skattebrott. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-06-02, Baran) : Skälen för avgörandet. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i HFD 2013 not. 76 gällande resning att ett beslut att lägga ned en förundersökning inte innebär att den misstänkte blivit vare sig frikänd eller dömd för brott. D.H. har hänvisat till ett beslut från Ekobrottsmyndigheten den 3 maj 2010 där det framgår att han avförts från förundersökningen. Någon överträdelse av förbudet mot dubbla förfaranden har därmed inte ägt rum. Resningsansökningen ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning. - (mål nr 1048-1050-15, fd Ankerson)