HFD 2015 not 45

De faktiska omständigheterna inte var tillräckligt klarlagda / Förhandsbesked, skatter, fråga om meddelande av förhandsbesked / De faktiska omständigheterna inte var tillräckligt klarlagda (inkomstskatt) / Överlåtelse av fastighet mot ersättning som understiger taxeringsvärdet till aktiebolag som delvis ägs av närstående skulle behandlas som gåva vid inkomstbeskattningen (förhandsbesked)

Not 45. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Av en ansökan hos Skatterättsnämnden framgick bl.a. följande. Makarna AA och BA äger hyresfastigheten F till lika delar. Fastigheten är en kapitaltillgång. Marknadsvärdet på fastigheten vid tidpunkten för ansökan uppgick till mellan 50 och 70 miljoner kr och det skattemässiga värdet till knappt 8 miljoner kr. Taxeringsvärdet 2013 var 27 miljoner kr. Makarna A ska överlåta andelar av F till sina tre barn genom gåvor på ett sådant sätt att inkomstskatt inte tas ut. Överlåtelsen av fastighetsandelarna ska tillsammans med andra transaktioner leda till att fastigheten kommer att samägas av familjen A indirekt genom aktiebolag. Bolagen ifråga är X AB, Y AB och Z AB. X AB är nybildat, för närvarande vilande och ägs av makarna A med hälften var. AA äger 70 procent av aktierna i Y AB och barnen äger resterande aktier till lika delar. 40 procent av aktierna i Z AB ägs av AA medan resterande aktier ägs av BA och barnen till lika delar. De bolagens verksamhet består av att äga och förvalta fast egendom, aktier och annan lös egendom. Som ett första steg ska AA genom gåvor överlåta 42,5 procent av sina aktier i Y AB och 12,5 procent i Z AB till övriga familjemedlemmar. Härefter kommer makarna A att äga vardera 27,5 procent av aktierna i bolagen och vart och ett av barnen 15 procent. Y AB och Z AB ska sedan köpa X AB för ett pris motsvarande bolagets aktiekapital minskat med uppkommen förlust från bildandet och fram till överlåtelsedagen. Bolagen ska äga hälften var av aktierna i X AB. Slutligen ska makarna A överlåta sina andelar i F till X AB. Bolaget övertar befintliga lån på fastigheten och utfärdar två nya reverser, alltihop till ett sammanlagt belopp om 22,9 miljoner kr. X AB:s verksamhet består då av att äga och förvalta F. Vid överlåtelser av kapitaltillgångar till aktiebolag som överlåtaren eller närstående är delägare i kan det komma ifråga att tillämpa bestämmelserna i 53 kap.inkomstskattelagen (1999:1229). Av lämnade förutsättningar följer att bestämmelserna inte är tillämpliga i detta fall eftersom ersättningen överstiger fastighetens skattemässiga värde (jfr kapitlets 2 och 4 §§). - Makarna A ville få besked om överlåtelserna till X AB inkomstskattemässigt utgjorde gåvor. - Skatterättsnämnden (2014-10-02, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell) : Förhandsbesked . Överlåtelserna av andelarna i fastigheten F till X AB utgör gåvor. - Skatterättsnämndens bedömning. Frågan i ärendet är om överlåtelsen av F som till lika delar ägs av makarna A till ett aktiebolag vilket indirekt till 45 procent ägs av deras barn ska behandlas som en gåva i inkomstskattehänseende. Överlåtelsen ska ske mot en ersättning som understiger fastighetens taxeringsvärde. - Högsta domstolens avgörande i NJA 2013 s. 886 har lett till farhågor om att det kan få betydelse för prövningen av liknande fall vid inkomstbeskattningen. - Av RÅ 2001 ref. 2 som avsåg en situation liknande den nu aktuella framgår att det förhållandet att syftet med överlåtelserna är att genomföra ett generationsskifte inte hindrar att gåvoavsikt anses föreligga när gåvomomentet är betydande. Det gällde även i rättsfallet RÅ 2004 ref. 42 där fråga var om en överlåtelse till underpris till ett aktiebolag av en hel näringsverksamhet av fastigheter som utgjorde lagertillgångar. Att gåvoskattens slopande skulle ha någon betydelse för inkomstbeskattningen framgår inte heller av praxis (jfr HFD 2013 not. 40). - Skatterättsnämnden finner sammanfattningsvis att överlåtelserna av andelarna i F uppfyller de krav som ställs i Högsta förvaltningsdomstolens praxis för att anses som gåvor vid inkomstbeskattningen. Högsta domstolens avgörande i 2013 års rättsfall leder inte till någon annan slutsats. - Frågan ska besvaras i enlighet med det anförda. - Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra förhandsbeskedet och besvara frågan med att överlåtelserna av andelarna i F till X AB inte utgör gåvor utan avyttringar. Skatteverket anförde bl.a. följande till stöd för sin talan. Makarna A avser att överlåta sina respektive andelar i fastigheten vid samma tillfälle. Det får anses vara ett villkor att båda skjuter till sin del av fastigheten till bolaget. De allmänna rekvisiten för gåva ska därför bedömas med hänsyn till förutsättningarna som gäller för överföringen av fastigheten i dess helhet. För att en gåva ska föreligga krävs bl.a. att gåvan är frivillig. Det kan ifrågasättas om detta krav är uppfyllt i nu aktuellt fall. - Makarna A bestred bifall till överklagandet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-06-25, Melin, Silfverberg, Askersjö, Baran, Andersson) : Skälen för avgörandet. Makarna A äger fastigheten till lika delar. Fastigheten ska överlåtas till X AB, vilket indirekt till 45 % ska ägas av deras barn. Överlåtelsen ska ske mot en ersättning som understiger fastighetens taxeringsvärde. - Frågan i målet är om överlåtelserna av andelarna i fastigheten utgör gåvor som vid inkomstbeskattningen är skattefria eller avyttringar som utlöser kapitalvinstbeskattning. Fastigheten är en kapitaltillgång. - För att en fastighetsöverlåtelse ska anses utgöra gåva krävs förutom att ersättningen understiger taxeringsvärdet även att de allmänna gåvorekvisiten är uppfyllda (se RÅ 1993 ref. 43 I och II samt RÅ 2001 ref. 2). Ett av gåvorekvisiten är att överlåtelsen innebär en förmögenhetsöverföring, dvs. mottagarens förmögenhet ska öka och givarens förmögenhet ska minska. - Av det i förhandsbeskedet beskrivna förfarandet framgår att överlåtelsen av fastighetsandelarna tillsammans med andra transaktioner ska leda till att fastigheten kommer att samägas av makarna A och deras barn indirekt genom Y AB och Z AB. Dessa bolag kommer att äga aktierna i X AB till lika delar. - För att uppnå den avsedda strukturen kommer BA (hustrun) som ett första steg i förfarandet att förvärva 27,5 % av aktierna i Y AB respektive 12,5 % av aktierna i Z AB. Något särskilt vederlag kommer inte att erläggas vid dessa förvärv. Förvärven av aktierna och överlåtelsen av hennes fastighetsandel har sådant samband att de bör bedömas i ett sammanhang. Förvärven av aktierna skulle därmed kunna innebära att hon helt eller delvis anses ha kompenserats för den förmögenhet som hon genom fastighetsöverlåtelsen tillför bolag X. Vid beskattningen skulle därför hennes överlåtelse kunna anses utgöra avyttring. De faktiska omständigheterna i denna del är dock inte tillräckligt klarlagda. På grund härav borde förhandsbesked inte ha lämnats i den del som gäller hustruns överlåtelse. - Förhandsbeskedet ska därför undanröjas i den del som avser hustruns överlåtelse och ansökningen ska avvisas i den delen. När det gäller AA:s överlåtelse gör Högsta förvaltningsdomstolen samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbeskedet i den del som avser hustruns överlåtelse och avvisar ansökningen i den delen samt fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i övrigt. - (mål nr 5722-14, fd Molin Alfredsson)