HFD 2015 not 46

Överlåtelse av fastighet till aktiebolag som delvis ägs av närstående skulle behandlas som gåva vid inkomstbeskattningen (förhandsbesked)

Not 46. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Av en ansökan hos Skatterättsnämnden framgick bl.a. följande. Syskonen A och B äger tillsammans åtta hyresfastigheter. Fem ägs till lika delar medan tre ägs till 75 procent av A och till 25 procent av B. A äger ensam ytterligare tre hyresfastigheter. Samtliga fastigheter är lagertillgångar i deras enskilda näringsverksamheter. Fastigheternas sammanlagda marknadsvärde uppskattas till ca 71 miljoner kr varav ca 51 miljoner kr belöper på A:s andelar och ca 20 miljoner kr belöper på B:s andelar. Det sammanlagda taxeringsvärdet 2013 var ca 41 miljoner kr. Fastigheternas totala skattemässiga värde var avsevärt lägre. A och B äger vidare 37,5 procent respektive 12,5 procent av aktierna i X AB där de är verksamma i betydande omfattning. Övriga delägare är A:s tre barn som äger 12,5 procent vardera och B:s två barn som äger 6,25 procent vardera. Samtliga aktier är kvalificerade andelar enligt 57 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Bolaget bedriver byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning. Fastigheterna i bolaget är skattemässigt lagertillgångar. För att bl.a. underlätta ett framtida generationsskifte avsåg A och B att genom gåvor överlåta sina respektive näringsverksamheter avseende fastigheter (i det följande fastighetsandelarna) till X AB mot att befintliga lån på fastigheterna övertas samt att reverser ställs ut. Bolaget övertar även förekommande periodiseringsfonder och expansionsfonder. De sammanlagda ersättningarna kommer att understiga summan av taxeringsvärdena för var och en av de överlåtna fastigheterna. - A och B ställde följande frågor. 1. Kommer den planerade gåvotransaktionen att medföra att A till någon del blir beskattad för skillnaden mellan det erhållna vederlaget och det skattemässiga värdet för de bortgivna fastigheterna? - 2. Kommer den planerade gåvotransaktionen att medföra att A till någon del blir uttagsbeskattad för skillnaden mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet för de bortgivna fastigheterna? - 3. Om svaret på fråga 1 eller fråga 2 är ja, till vilken del kommer en sådan beskattning att ske? - 4. Kommer den planerade gåvotransaktionen att medföra att B till någon del blir beskattad för skillnaden mellan det erhållna vederlaget och det skattemässiga värdet för de bortgivna fastigheterna? - 5. Kommer den planerade gåvotransaktionen att medföra att B till någon del blir uttagsbeskattad för skillnaden mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet för de bortgivna fastigheterna? - 6. Om svaret på fråga 4 eller fråga 5 är ja, till vilken del kommer en sådan beskattning att ske? - [Fråga 7 utelämnad här] - Skatterättsnämnden (2014-12-30, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell) : Förhandsbesked . Frågorna 1, 2, 4 och 5. Överlåtelserna av fastighetsandelarna utgör gåvor som inte medför någon inkomstbeskattning. - Skatterättsnämndens bedömning. Frågorna 1, 2, 4 och 5. Föreligger gåvor? Frågan i denna del är om A:s och B:s överlåtelser av andelar i lagerfastigheter till ett aktiebolag mot en ersättning som sammantaget understiger fastigheternas taxeringsvärde för överlåtelseåret ska behandlas som gåvor i inkomstskattehänseende. Det förvärvande bolaget ägs av A och B tillsammans med deras respektive barn, där barnen sammanlagt äger 50 procent av aktierna. - Högsta domstolens avgörande i NJA 2013 s. 886 har lett till farhågor om att det kan få betydelse för prövningen av liknande fall vid inkomstbeskattningen. - Av praxis framgår att det förhållandet att syftet med överlåtelserna varit att genomföra ett generationsskifte inte hindrar att gåvoavsikt anses föreligga när gåvomomentet är betydande (RÅ 2001 ref. 2). Detta gäller även vid överlåtelse till underpris till ett aktiebolag av en hel näringsverksamhet av fastigheter som består av lagertillgångar (RÅ 2004 ref. 42). - Skatteverket för i detta ärende fram att vid bedömningen av om en förmögenhetsöverföring föreligger ska hänsyn bl.a. tas till att en del av de övervärden som tillförs ett bolag kommer överlåtaren till godo genom att aktierna ökar i värde. En sådan uppfattning synes inte ha stöd i vare sig Högsta domstolens eller Högsta förvaltningsdomstolens praxis (jfr NJA 1995 not. C 43 samt RÅ 2001 ref. 2 och RÅ 2004 ref. 42). - Det går inte heller att finna stöd för att rekvisitet frivillighet inte skulle vara uppfyllt enbart av den anledningen att två eller flera personer överlåter gemensam egendom till ett aktiebolag där ägarförhållandena eller ägandet skiljer sig från det som gällde ursprungligen (jfr förhållandena i NJA 1995 not. C 43). - Att gåvoskattens slopande skulle ha någon betydelse för inkomstbeskattningen framgår inte heller av praxis (jfr HFD 2013 not. 40). - Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden, som förutsätter att även villkoren för att bolaget ska få ta över periodiseringsfonder och expansionsfonder i 30 kap. 11 § och 34 kap. 20 § IL är uppfyllda, att överlåtelserna av fastighetsandelarna uppfyller de krav som ställs i Högsta förvaltningsdomstolens praxis för att anses som gåvor vid inkomstbeskattningen. Högsta domstolens avgörande i 2013 års rättsfall leder inte till någon annan slutsats. - Ska även villkoren för en underprisöverlåtelse i 23 kap. vara uppfyllda? - Rättsfallet RÅ 2004 ref. 42, där en motsvarande situation som den nu aktuella prövades, ger uttryck för att det, utöver bedömningen av om överlåtelsen uppfyller kraven för att vara en gåva, för skattefrihet gäller att även villkoren för en underprisöverlåtelse i 23 kap. föreligger. - De aktuella överlåtelserna avser A:s respektive B:s hela näringsverksamhet och uppfyller därmed villkoret i 23 kap. 17 §. Eftersom samtliga aktier i det förvärvande företaget är kvalificerade andelar är även villkoret i 18 § uppfyllt. Mot denna bakgrund och under förutsättning att sådant underskott som avses i 27 § inte uppkommer är villkoren i kapitlet för att underprisöverlåtelser ska anses föreligga uppfyllda. - Skatterättsnämnden finner sammanfattningsvis att överlåtelserna av fastighetsandelarna ska behandlas som gåvor vid inkomstbeskattningen. - Med hänsyn till svaren på dessa frågor förfaller frågorna 3 och 6. - Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle besvara frågorna 1 och 4 med att beskattning skulle ske, frågorna 2 och 5 med att uttagsbeskattning inte skulle ske och frågorna 3 och 6 med att A och B skulle beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med respektive 26 530 637 och 14 852 411 kr. - Motparterna bestred bifall till överklagandet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-06-25, Melin, Silfverberg, Askersjö, Baran, Andersson) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i de delar det är överklagat. - (mål nr 429-15, fd Molin Alfredsson)