HFD 2016 not 32

Beslut den 13 december 2016 i mål 2361-16

Bakgrund

K.L. äger aktier i Academic Work Holding AB som är ett fåmansföretag. Bolaget är moderbolag i en koncern och K.L. är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag inom koncernen.

J.A. äger indirekt, genom Nära Hjärtat AB, aktier i Academic Work. Han var tidigare verksam i betydande omfattning inom koncernen men upphörde med det 2009 och han är nu verksam i betydande omfattning i Nära Hjärtat AB. Under 2013 genomfördes en serie transaktioner som innebar att ett betydande kapitalbelopp, bestående av vinstmedel som hade upparbetats i Academic Work, överfördes till Nära Hjärtat AB.

K.L. ansökte om förhandsbesked för att få klarlagt om J.A. skulle betraktas som utomstående ägare i Academic Work beskattningsåret 2015 eller beskattningsåret 2020.

Skatterättsnämnden fann att J.A. inte skulle betraktas som utomstående ägare vare sig 2015 eller 2020. Enligt nämnden hade hans indirekt ägda aktier i Academic Work varit kvalificerade andelar om han hade ägt dem direkt eftersom han t.o.m. 2009 varit verksam i betydande omfattning inom koncernen och därefter var verksam i betydande omfattning i ett bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som Academic Work.

Yrkanden m.m.

K.L. överklagar förhandsbeskedet såvitt gäller beskattningsåret 2020 och anser att J.A. ska anses som utomstående ägare det året.

Skatteverket anser att förhandsbeskedet ska fastställas.

Skälen för avgörandet

Enligt 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får, efter ansökan av en enskild, förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats avser frågan hur K.L:s aktier i Academic Work ska bedömas beskattningsåret 2020. Det har inte framkommit att det är av vikt för henne att redan nu få den frågan besvarad. Det föreligger inte heller i övrigt skäl för att pröva frågan. Skatterättsnämnden borde därför inte ha besvarat den och i den delen ska förhandsbeskedet undanröjas och ansökningen avvisas.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det har överklagats och avvisar ansökningen i den delen.

I avgörandet deltog justitieråden Jermsten , Knutsson , Nymansson , Askersjö och Baran. Föredragande var justitiesekreteraren Maria Sundberg.

______________________________

Skatterättsnämnden (2016-03-31, André, ordförande, Pettersson, Dahlberg, Jönsson, Kristiansson, Sundin och Werkell) :

Förhandsbesked

Fråga 1 och kompletterande fråga: Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) är inte tillämplig på K.L:s aktier i Academic Work.

Motivering

En förutsättning för att utomståenderegeln ska vara tillämplig på att de aktier som J.A. äger indirekt i Academic Work genom Nära Hjärtat uppfyller kraven på att vara ägda av utomstående enligt 57 kap. 5 §.

J.A. var verksam i betydande omfattning i bolag inom Academic Work-koncernen under 2009. Det innebär, som Skatteverket konstaterar, att hans indirekt ägda aktier i Academic Work hade varit kvalificerade andelar enligt 4 § första stycket 1 t.o.m. 2014 om han ägt dem direkt.

Av 5 § tredje stycket 2 följer då att utomstående inte kan anses i betydande omfattning ha ägt del i företaget före 2015. Det betyder att utomståenderegeln kan få genomslag först ett senare beskattningsår när de fem föregående beskattningsåren inte längre omfattar beskattningsåret 2014, dvs. tidigast fr.o.m. beskattningsåret 2020 (HFD 2013 ref. 84 och HFD 2014 ref. 2).

Frågan är vidare om det förhållandet att J.A. är verksam i betydande omfattning i Nära Hjärtat får betydelse för tillämpningen av utomståenderegeln beträffande hans indirekt ägda aktier i Academic Work för beskattningsåret 2020 och senare.

Utgångspunkten för den bedömningen är om Academic Work och Nära Hjärtat kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet enligt 4 § första stycket 1 sista ledet.

Av praxis framgår att det förhållandet är uppfyllt inte bara när verksamhet överlåts mellan fåmansföretag utan även när kapital som härrör från verksamhet i ett fåmansföretag förs till ett annat fåmansföretag (RÅ 2010 ref. 11 I, HFD 2011 ref. 75, HFD 2012 not. 63 och HFD 2012 ref. 67 I).

Eftersom kapital förts från Academic Work till Nära Hjärtat ska företagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Av det anförda följer att om J.A. hade ägt aktierna i Academic Work direkt hade de varit kvalificerade andelar. Det innebär att så länge förhållandet är oförändrat äger inte utomstående, direkt eller indirekt, del i Academic Work i betydande omfattning.

Fråga 1 och den kompletterande frågan ska besvaras i enlighet härmed.