HFD 2019 not 16

Dom den 7 maj 2019 i mål 1137-19

Kammarrätten i Stockholm

Bakgrund

1. P.V. begärde hos Kammarrätten i Stockholm att få ta del av en handling som innehöll frågeställningar som domstolen identifierat som potentiellt intressanta för prövningstillstånd i migrationsmål.

2. Kammarrätten avslog hans begäran. Domstolen angav i beslutet att handlingen inte hade expedierats och inte heller hänförde sig till ett visst ärende. Vidare uttalades att handlingen är ett levande arbetsdokument som uppdateras kontinuerligt och som varken har justerats eller på annat sätt färdigställts. Handlingen kunde därför inte anses upprättad i den mening som avses i 2 kap. 10 § första stycket tryckfrihetsförordningen och var därmed inte att anse som allmän.

Yrkanden m.m.

3. P.V. vidhåller sin begäran och anför bl.a. att handlingen får anses vara färdigställd genom att den hålls tillgänglig för domstolens anställda.

Skälen för avgörandet

4. Den begärda handlingen kan inte anses upprättad och är därmed inte allmän. Överklagandet ska därför avslås.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

I avgörandet deltog justitieråden Classon, Andersson och Svahn Starrsjö. Föredragande var justitiesekreteraren Eva Zawiska-Önnertson.

______________________________

Kammarrätten i Stockholm (2019-02-15, Rolén):

Enligt 2 kap. 10 § första stycket tryckfrihetsförordningen anses en handling upprättad hos myndigheten när den har expedierats. En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.

För att en handling ska anses vara färdigställd enligt 2 kap. 10 § första stycket tryckfrihetsförordningen krävs inte något särskilt formellt förfarande (prop. 1975/76:160 s. 143). Däremot krävs att någon åtgärd vidtas som visar att handlingen är färdigställd.

Den begärda handlingen innehåller frågeställningar som av kammarrätten identifieras som potentiellt intressanta för prövningstillstånd i migrationsmål. Handlingen är ett arbetsdokument som diskuteras och uppdateras kontinuerligt vid kammarrättens interna arbetsmöten för migrationsrätt, s.k. "praxismöten". I samband med att kallelse och dagordning skickas ut till de medarbetare vid domstolen som ska delta vid mötet, skickas även den aktuella handlingen ut via e-post. Handlingen hålls sparad i en gemensam nätverksmapp som finns tillgänglig för domstolens anställda.

Den efterfrågade handlingen har inte expedierats och hänför sig inte heller till ett visst ärende. Handlingen är ett levande arbetsdokument och den har varken justerats eller på annat sätt färdigställts. Den kan därför inte anses vara upprättad i den mening som avses i 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen. Det förhållandet att handlingen skickats ut till medarbetare inom domstolen via e-post förändrar inte den bedömningen. Mot denna bakgrund är handlingen inte att anse som en allmän handling. Begäran ska därför avslås. – Kammarrätten avslår P.V:s begäran.