HFD 2019 not 28

Beslut den 30 oktober 2019 i mål 2451-19

Bakgrund

1. Den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning hit är skattskyldig här för alla sina inkomster såväl i Sverige som från utlandet (obegränsat skattskyldig). Den som inte är obegränsat skattskyldig här är endast skattskyldig för vissa särskilt angivna inkomster (begränsat skattskyldig).

2. L.M.D. är utflyttad till Hong Kong sedan december 2009. Åren före 2017 vistades han i Sverige som mest två till tre veckor med anledning av arbete och två till tre veckor för semester.

3. Under 2017 och fram till och med den 26 maj 2018 tillbringade L.M.D. mer tid i Sverige jämfört med tidigare år. Under resten av 2018 vistades han inte alls i Sverige.

4. L.M.D. ansökte i oktober 2018 om förhandsbesked för att få veta om han ska anses som obegränsat skattskyldig i Sverige för inkomståret 2018 på grund av stadigvarande vistelse här (fråga 1) och om den stadigvarande vistelsen i så fall ska anses ha pågått till och med den 26 maj 2018 (fråga 2). L.M.D. ställde även en fråga om sin skattskyldighet för 2019 (fråga 3).

5. Skatterättsnämnden fann att L.M.D. är obegränsat skattskyldig i Sverige till och med den 26 maj 2018 på grund av stadigvarande vistelse här (frågorna 1 och 2). Skatterättsnämnden fann vidare att L.M.D. inte är obegränsat skattskyldig i Sverige under 2019 (fråga 3).

Yrkanden m.m.

6. L.M.D. yrkar att svaret på frågorna 1 och 2 ska ändras på så sätt att han inte ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige fram till den 26 maj 2018. Han yrkar även ersättning för kostnader i Högsta förvaltningsdomstolen.

7. Skatteverket anser att överklagandet ska avslås.

Skälen för avgörandet

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

8. Enligt 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får, efter ansökan av en enskild, förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

9. För en enskild syftar förhandsbeskedsinstitutet till att ge en möjlighet att inför förestående affärer och andra rättshandlingar få klarhet i hur förfarandet kommer att bedömas i beskattningshänseende (se t.ex. HFD 2015 ref. 78). Institutet är inte avsett att erbjuda en, vid sidan av det ordinarie skatteförfarandet, alternativ ordning för prövning av redan genomförda transaktioner (HFD 2018 ref. 3).

10. En förutsättning för att en fråga ska besvaras genom ett förhandsbesked på grund av att det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning, är att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande (HFD 2015 ref. 78). I andra fall bör prejudikatbildningen på skatteområdet, liksom på andra rättsområden, ske genom rättslig argumentation och bedömningar i skilda domstolsinstanser (HFD 2018 ref. 3).

11. Vid tiden för ansökningen hade de vistelser som låg till grund för en bedömning av L.M.D:s skattskyldighet för 2018 redan ägt rum. Det kan därmed inte anses ha varit av vikt för L.M.D. att förhandsbesked lämnades beträffande det inkomståret. Inte heller på annan grund fanns det skäl för en sådan prövning.

12. Skatterättsnämnden borde således inte ha prövat frågorna 1 och 2 i ansökningen. Förhandsbeskedet ska därför undanröjas och ansökningen i den delen avvisas.

13. Enligt 20 § lagen om förhandsbesked i skattefrågor gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader i 43 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) endast om det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked. Yrkandet om ersättning för kostnader ska därför avslås.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbeskedet såvitt avser svaret på frågorna 1 och 2 och avvisar ansökningen i den delen.

Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om ersättning för kostnader.

I avgörandet deltog justitieråden Jäderblom, Knutsson, Nymansson och Svahn Starrsjö. Föredragande var justitiesekreteraren Johan Ragnesten.

______________________________

Skatterättsnämnden (2019-04-02, Eng, ordförande, Pettersson , Dahlberg , Jönsson, Påhlsson, Sundin och Werkell):

Förhandsbesked Frågorna 1och 2

L.M.D är obegränsat skattskyldig i Sverige till och med den 26 maj 2018 på grund av stadigvarande vistelse här.

Fråga 3

[text här utelämnad]

Motivering

Frågorna 1 och 2

Av utredningen i ärendet framgår att L.M.D. fram till 2017 vistats i Sverige i endast begränsad omfattning. Vidare framgår att hans vistelsemönster förändrades under hösten 2017. Från denna tidpunkt blev vistelserna i Sverige mer regelbundna och mer omfattande jämfört med tidigare, ett mönster som enligt Skatterättsnämndens uppfattning fortgick till och med den 26 maj 2018. Enligt nämndens mening får L.M.D. anses ha stadigvarande vistats i Sverige till och med den dagen.