HFD 2019 not 41

Bakgrund

Migrationsverket

1. Migrationsverket beslutade den 4 augusti 2016 att bl.a. avvisa H.I.I:s ansökan om uppehållstillstånd och att utvisa honom till Italien. Han överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Luleå, migrationsdomstolen, som avslog överklagandet (mål nr UM 2052-16). Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, meddelade inte prövningstillstånd.

2. H.I.I. begärde resning hos Migrationsöverdomstolen. I ansökan om resning uppgav han att ansökan avser Migrationsöverdomstolens mål nr UM 1003-17. Till ansökan fogades bl.a. migrationsdomstolens dom i mål nr UM 2052-16.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

3. Migrationsöverdomstolen beslutade den 11 oktober 2019 att avslå ansökan om resning.

Yrkanden m.m.

4. H.I.I. överklagar Migrationsöverdomstolens beslut .

Skälen för avgörandet

5. Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart.

6. H.I.I. har i sin ansökan om resning uppgett att den avser Migrationsöverdomstolens mål nr UM 1003-17. Det målet avser ett överklagande av Förvaltningsrätten i Luleås, migrationsdomstolen, dom i mål nr UM 2058-16 och rör en annan person än H.I.I. I sin ansökan nämner han dock migrationsdomstolens mål nr UM 2052-16 och domen i det målet har bifogats ansökan.

7. Av H.I.I:s ansökan om resning framgår klart att han önskar en förnyad sakprövning av migrationsdomstolens mål nr UM 2052-16. Han har emellertid hänvisat till ett målnummer i Migrationsöverdomstolen som avser ett överklagande av en dom i ett annat mål i migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen synes inte ha uppmärksammat detta.

8. Det råder därmed oklarhet beträffande vilket underlag som Migrationsöverdomstolen har baserat sin prövning på och av det skälet bör domstolens beslut upphävas och målet visas åter för ny handläggning av H.I.I:s ansökan om resning.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Kammarrätten i Stockholms, Migrationsöverdomstolen, beslut och visar målet åter till Migrationsöverdomstolen för ny handläggning.

I avgörandet deltog justitieråden Knutsson, Nymansson och Gäverth. Föredragande var justitiesekreteraren Fredrik Vogel.

______________________________

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2019-10-11, Hemmingsson, Aldestam och Holm):

Ansökan om resning gäller ett mål som har prövats i sak av en migrationsdomstol och där migrationsöverdomstolen inte meddelat prövningstillstånd. Målet är då slutligt avgjort av migrationsdomstolen. Kammarrätten i Stockholm är, i egenskap av Migrationsöverdomstol, behörig att pröva ansökningar om resning av migrationsdomstolarnas slutliga avgöranden i ärenden och mål enligt utlänningslagen (RÅ 2007 ref. 78).

Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende, om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt.

Av resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att resning endast bör komma ifråga när nya och i sammanhanget väsentliga omständigheter förebringats eller när bedömningen i sakligt eller i rättsligt hänseende som gjorts vid prövningen i ordinär ordning eller handläggningen i övrigt lider av påtagliga brister (RÅ 1995 not. 7). Resningsinstitutet kan inte användas för att åstadkomma en regelmässig överprövning av fattade beslut.

Migrationsöverdomstolen anser att det som förts fram i målet inte utgör skäl för att bevilja resning. Ansökan ska därför avslås. Vid denna utgång förfaller frågan om inhibition. – Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet.