RÅ 1995 not 7

Ansökan av Darwin J .A. H. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 7. Ansökan av Darwin J .A. H. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 5 februari 1993 ansökningar av Darwin J. A. H. samt hans föräldrar och syskon om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. I beslut den 20 maj 1994 avslog Utlänningsnämnden ett överklagande av verkets beslut. I sitt beslut angav nämnden bl.a. att Darwin J. A. H:s far hade verkat för en organisation som gjort sig skyldig till grova övergrepp. Särskilda skäl förelåg enligt nämnden att inte bevilja uppehållstillstånd enligt förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. - Darwin J. A. H. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. Han ansökte vidare om allmän rättshjälp i resningsmålet. - Till stöd för ansökningen anförde Darwin J. A. H. bl.a. följande. Han var vid ankomsten till Sverige under 18 år men var numera myndig. Utlänningsnämnden borde därför ha behandlat honom som en självständig individ och prövat hans rätt till uppehållstillstånd individuellt. Det var fel att en helt annan persons tillhörighet till en organisation tillmätts avgörande betydelse i hans ärende. Av Utlänningsnämndens beslut framgick inte heller om nämnden beaktat att Darwin J. A. H. riskerade ett hårt straff på grund av utebliven inställelse till militärtjänstgöring. -Regeringsrätten (1995-01-16, Wahlgren, Bouvin, Lavin): Av resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att resning endast bör komma i fråga när nya och i sammanhanget väsentliga omständigheter förebringats eller när bedömningen i sakligt eller i rättsligt hänseende som gjorts vid prövningen i ordinär ordning eller handläggningen i övrigt lider av påtagliga brister. Vad som förekommit i detta mål visar inte att nu angivna förutsättningar för resning föreligger. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Skäl för allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrätten avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd I 1995-01-16, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST