MD 2005:21

Överklagande av beslut med yrkande om interimistiskt förbud att vid marknadsföring av produkter relaterade till datorer använda beteckningen "1 kr", "0 kr" eller uttrycket "kostnadsfritt" eller på annat liknande sätt förmedla intrycket att varan kan erhållas utan motprestation av konsumenten när så inte är fallet har ogillats då det inte förelåg tillräckliga skäl för ett interimistiskt förbud.

ÖVERKLAGAT BESLUT

Stockholms tingsrätts, avd. 4, beslut 2005-04-12 i mål nr T 32112-04, bilaga

KLAGANDE

Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MOTPART

inkClub AB, Box 23027, 750 23 UPPSALA

Ombud: advokaten K. C., Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 1711, 111 87 STOCKHOLM

SAKEN

marknadsföring av datortillbehör

(interimistiskt yrkande)

_______________________

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Marknadsdomstolen lämnar överklagandet utan bifall.

Marknadsdomstolen förpliktar KO att ersätta inkClub AB dess rättegångskostnader i Marknadsdomstolen med tolvtusen (12 000) kr avseende ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens beslut till dess betalning sker.

YRKANDE I MARKNADSDOMSTOLEN

KO har yrkat att Marknadsdomstolen, med ändring av tingsrättens beslut, interimistiskt vid vite förbjuder inkClub AB att vid marknadsföring av produkter relaterade till datorer använda beteckningen ”1 kr”, ”0 kr” eller uttrycket ”kostnadsfritt” eller på annat liknande sätt förmedla intrycket att varan kan erhållas utan motprestation av konsumenten när så inte är fallet.

inkClub AB har bestritt KO:s yrkande.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Marknadsdomstolen.

TALAN I MARKNADSDOMSTOLEN

Parterna har i allt väsentligt anfört samma grunder och åberopat samma omständigheter som vid tingsrätten.

BEVISNING

KO har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten samt utskrifter av annonser på Internet från maj 2005.

inkClub AB har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten samt Svenska Postorderföreningens branschregler.

MARKNADSDOMSTOLENS SKÄL

Marknadsdomstolen finner, i likhet med tingsrätten, att tillräckliga skäl inte föreligger för ett interimistiskt förbud. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

Vid denna utgång skall KO ersätta inkClub AB dess rättegångskostnader i Marknadsdomstolen. inkClub AB har yrkat ersättning med 28 000 kr avseende ombudsarvode. KO har överlämnat till Marknadsdomstolen att pröva skäligheten av yrkat belopp. Mot bakgrund av frågans art och målets omfattning i Marknadsdomstolen, finner domstolen inkClub AB vara skäligen tillgodosett med ett ombudsarvode om 12 000 kr.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Ingegerd Westlander, Per Eklund, Lars-Gunnar Mattsson och Marianne Reuterskiöld. Enhälligt

Sekreterare: Hovrättsassessorn Louise W Conradi