Upphävd författning

Marknadsföringslag (1995:450)

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
1995-04-27
Ändring införd
SFS 1995:450 i lydelse enligt SFS 2007:636
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Marknadsföringslag (1975:1418)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens syfte

1 §  Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Lagens tillämpningsområde

2 §  Lagen tillämpas då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet.

[S2]Lagen tillämpas också på sådana TV-sändningar över satellit som omfattas av radio-_och_TV-lagen (1996:844). Lag (1996:861).

 • MD 2004:17:Vissa s.k. tomma kort och programmerare till dessa har ansetts utgöra sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får överlåtas i Sverige till följd varav marknadsföringen av korten har ansetts som otillbörlig enligt marknadsföringslagen (jfr. MD 2002:15, 2002:16, 2003:30). Talan om medverkansansvar har ogillats, då utredningen i målet inte visat att ifrågavarande person haft sådan ställning i KeyCard eller haft sådant inflytande på KeyCards verksamhet eller att han i övrigt faktiskt bidragit till marknadsföringen på ett sådant sätt som erfordras för medverkansansvar enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2005:18:Uttalanden på en hemsida med varningar för en viss produkt har bedömts vara främst opinionsbildande och sakna kommersiellt syfte. Marknadsföringslagen har därför inte ansetts tillämplig. Talan har därför avvisats.
 • MD 2007:31:Ett bolags användning av begreppet "koldioxidfri" på Internet har inte ansetts vara av utpräglat kommersiell natur. Ett ingripande med stöd av marknadsföringslagen har därför inte kunnat ske.

2 a §  Lagen tillämpas också när Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. Lag (2007:3).

Definitioner

3 §  I denna lag avses med

[S2]produkter: varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter,

[S3]marknadsföring: reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter,

[S4]god marknadsföringssed: god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter,

[S5]elektronisk post: ett adresserat eller på annat sätt individualiserat elektroniskt meddelande i form av text, röst, ljud eller bild som sänds via ett allmänt kommunikationsnät och som kan lagras i nätet eller i mottagarens terminalutrustning tills mottagaren hämtar det. Lag (2004:103).

Krav på marknadsföringen

Allmänna krav

4 §  Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

[S2]Vid marknadsföringen skall näringsidkaren lämna sådan information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt.

 • MD 2007:15:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik i tre påtalade reklamfilmer gjort jämförelser mellan försäljning i traditionell butik och försäljning via Internet. En av filmerna har ansetts ge intrycket att traditionella butiker använder sig av s.k. otillbörliga lockerbjuanden, att varor i traditionella butiker är av dålig kvalitet och att konsumenter inte kan lita på traditionella butiker. Marknadsföringen har ansetts ovederhäftig, vilseledande och misskrediterande enligt marknadsföringslagen. Bolaget har vidare i en tidningsannons använt formuleringen "Vi har inte bara lägre priser - vi har varorna i lager också!". Påståendet "Vi har inte bara lägre priser" har ansetts ge intryck av att bolaget är generellt billigare än sina konkurrenter. Då bolaget inte styrkt att så är fallet har påståendet ansetts ovederhäftigt och därmed otillbörligt enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2008:4:Ett bolag har vid marknadsföring av kosmetiska och hygieniska produkter använt formuleringar som antytt att produkterna är läkemedel trots att så inte är fallet. Förbud har meddelats bolaget att använda beteckningen "Medical" eller andra liknande beteckningar som ger intryck av att produkterna är läkemedel eller har medicinska/läkemedelsliknande effekter, om så inte är fallet. Förbud har även meddelats bolaget att använda formuleringarna "Diagnos" och "Ordination" tillsammans med beteckningen "Medical" eller tillsammans med andra liknande beteckningar än "Medical" som ger intryck av att produkterna är läkemedel eller har medicinska/läkemedelsliknande effekter, om så inte är fallet. Användningen av "Apotekens Composita" har däremot inte ansetts vilseledande eller otillbörlig på annat sätt.
 • MD 2004:6:Ett företags marknadsföring av telefonkataloger (lokalkataloger) på vissa angivna orter har - såvitt avser den typografiska utformningen av katalogernas omslag - ansetts vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget och medföra risk för att katalogerna förväxlas med ett annat företags kataloger på motsvarande orter. Därutöver har vissa påståenden i annonser på ett företags hemsida befunnits vilseledande om det kommersiella ursprunget. Yrkande om att vissa framställningar skall utplånas har lämnats utan bifall.
 • MD 2004:27:Ett företag har vid marknadsföring av byggvaruhus använt uttrycken "Sveriges och Europas största byggvaruhuskedja", "vågar vi faktiskt påstå att vi inte bara är störst och bäst", "det största urvalet och det bästa priserna" m.fl. liknande formuleringar. Uttrycken har befunnits vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Företaget har också utfäst sig att under vissa förutsättningar erbjuda kund som hittat identisk produkt billigare någon annanstans att få köpa produkten 12 % billigare än hos konkurrenten. Att beträffande denna utfästelse använda uttrycken "12 % billigare än konkurrenterna" eller "vi har de lägsta priserna" har också ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2007:5:Ett bolags marknadsföring av hemelektronik har inte ansetts innefatta otillbörliga lockerbjudanden. Förbud har dock meddelats bolaget att använda dels formuleringen "tillgångsgaranti" då samtliga villkor för utnyttjandet av garantin inte angetts i marknadsföringen, dels påståendet "Sveriges billigaste 42" plasma-TV?" då bolaget inte kunnat styrka påståendet.
 • MD 2006:26:Ett bolag har vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller 15 volymprocent alkohol till konsumenter genom kommersiella annonser i periodiska skrifter använt tre närmare angivna annonser. Annonserna har ansetts otillbörliga i strid mot 4 § marknadsföringslagen, eftersom de innehållit andra framställningar i bild än de som enligt uppräkningen i 4 kap. 11 a § alkohollagen (1994:1738) är tillåtna.
 • MD 2006:29:Ett bolag har i offerter avseende inspelningsbara CD- och DVD-skivor via e-post till sina återförsäljare påstått bl.a. att bolagets skivor är "inkl Copyswede skatt" dvs. den s.k. kassettersättning vilken regleras i 26 k § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Då någon kassettersättning aldrig har betalats för skivorna har påståendena ansetts ovederhäftiga och vilseledande i strid mot 4 och 6 §§ marknadsföringslagen. Även fråga om marknadsföringslagens tillämplighet och vitesbeloppets storlek.
 • MD 2004:9:En tillverkare av hund- och kattfoder har i sin marknadsföring gjort en rad påståenden med innebörd att djuren föredrar de egna produkterna framför såväl vissa namngivna konkurrenters produkter som samtliga konkurrerande produkter på marknaden, eftersom de egna produkterna har den bästa smaken. Därutöver har även påståtts att de egna produkterna har de bästa näringsinnehållet och att dessa även är "Veterinärens 1:a foderval för sin hund och katt". Påståendena har befunnits obestyrkta och därmed vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Även fråga om medverkansansvar.
 • MD 2008:8:Ett bolag har vid marknadsföring av hotellverksamhet använt sig av namnet Villa Villekulla. Förfarandet har ansetts utgöra renomésnyltning och vilseledande om kommersiellt ursprung.
 • MD 2004:17:Vissa s.k. tomma kort och programmerare till dessa har ansetts utgöra sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får överlåtas i Sverige till följd varav marknadsföringen av korten har ansetts som otillbörlig enligt marknadsföringslagen (jfr. MD 2002:15, 2002:16, 2003:30). Talan om medverkansansvar har ogillats, då utredningen i målet inte visat att ifrågavarande person haft sådan ställning i KeyCard eller haft sådant inflytande på KeyCards verksamhet eller att han i övrigt faktiskt bidragit till marknadsföringen på ett sådant sätt som erfordras för medverkansansvar enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2006:19:Ett dagligvaruhandelsföretag har vid marknadsföringen av sina produkter bl.a. använt sig av benämningarna "Vi - fria handlare i samverkan" och "Vi-butikerna". Företagets användning av ordet "Vi" har inte ansetts vilseledande om det kommersiella ursprunget i förhållande till ett annat företags användning av samma ord i en tidningstitel. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning.
 • MD 2005:19:Vid marknadsföring av golfresor har det kännetecken som använts vid marknadsföringen inte visats vara känt på marknaden på sådant sätt att det förknippats med viss verksamhet. Det har då ej heller varit fråga om vilseledande om kommersiellt ursprung eller otillbörlig marknadsföring i övrigt enligt marknadsföringslagen. Även fråga om medverkansansvar.
 • MD 2005:31:Fråga om vilseledande användning av uttrycket "vi upphör" i strid mot 10 § marknadsföringslagen vid utförsäljning av mattor under en längre tidsperiod. Även uttrycket "lagerrensning" har ansetts omfattas av och strida mot samma paragraf. Därutöver har vissa angivna procentsatser för rabatt ansetts strida mot marknadsföringslagen och vara otillbörliga när näringsidkaren inte kunnat visa att angivna priser avsett en verklig nedsättning av ordinarie priser.
 • MD 2006:6:Ett bolag har vid marknadsföring av kreditköp av premieobligationer skickat personadresserad direktreklam till enskilda hushåll. Premieobligationerna har sålts tillsammans med vissa andra tjänster och produkter. Marknadsföringsmaterialet har befunnits vara svåröverskådligt och otydligt varför en konsument inte kunnat värdera erbjudandet och jämföra kostnaden mellan att köpa obligationer på en kredit och att köpa dem kontant. Erbjudandet har ansetts vilseledande i fråga om förmånligheten av det genom att bolaget angivit en för låg kreditkostnad och en för låg effektiv ränta.
 • MD 2005:4:Marknadsföring av essenser med användning av bl.a. orden "Underhill", "Underbaressens" och "Underbitter" har ansetts innebära renommésnyltning och därmed otillbörlig enligt 4 § marknadsföringslagen. Förbud har även meddelats att använda orden "Underbar och "Underbart" om ej orden används neutralt och på ett sådant sätt att risk för associationer med ett annat bolag och dess dryck inte kan uppstå. Även fråga om löpande vite.
 • MD 2007:19:Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringar som i sitt sammanhang ansetts utgöra jämförande reklam. Formuleringarna har ansetts ge intryck av att köp av billiga glasögon medför risk för konsumentens hälsa och inte är baserade på dagens optik, att bolaget har marknadens bästa progressiva glasögon, läsglasögon och glas, att bolagets konkurrenter till skillnad från bolaget inte har riktiga eller kompetenta optiker, att billiga glasögon har gamla och/eller dåliga glas samt att konsumenten får ett par glasögon eller andra optikerprodukter utan motprestation. Eftersom det inte visats att så är fallet har formuleringarna ansetts vilseledande och otillbörliga. Vissa av formuleringarna har även ansetts misskrediterande mot bl.a. optiker med en lågprisprofil. Bolaget har vidare erbjudit kunderna att få ett par läsglasögon vid köp av progressiva glasögon. Förmånserbjudandet har bedömts vara vilseledande då bolaget underlåtit att i TV-reklam och på webbplats lämna tydligt information om de begränsningar som gäller för erbjudandet. I sammanhanget har innebörden av ordet ”få” prövats - Även fråga om marknadsföring av erbjudande om delbetalning av glasögon.
 • MD 2004:20:Marknadsföring av bantningsprodukter har ansetts vilseledande i fråga om produkternas egenskaper och inverkan på hälsa och därmed otillbörlig enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2007:4:Förbud har meddelats ett bolag som felaktigt marknadsfört sin produkt Rosenrot Plus L-arginin som "Årets hälsoprodukt 2006".
 • MD 2006:3:Påtalad marknadsföring av leksaksbyggklossar har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning av ett annat företags kända och särpräglade byggklossar. Marknadsdomstolen har vid sin bedömning funnit att den risk för förväxling som kan föreligga mellan bolagens leksaksbyggklossar neutraliseras vid inköpstillfället genom att svarandebolagets byggklossar endast marknadsförs i förpackningar som tydligt skiljer sig åt från kärandebolagets förpackningar. Ej heller har renommésnyltning befunnits föreligga.
 • MD 2005:30:Ett företags marknadsföring av medicinska hjälpmedel har inte ansetts utgöra renommésnyltning eller vilseleda om kommersiella ursprung, bl.a. eftersom det inte visats att vissa benämningar och artikelnummer som använts varit kända på marknaden på sådant sätt att de förknippats med viss verksamhet. Påstående i ett nyhetsbrev om att vissa av företagets produkter utgjort en förbättrad version av en konkurrents produkter har inte ansetts otillbörligt i marknadsföringslagens mening. Även fråga om ett avstående från visst förbudsyrkande skall anses som en återkallelse eller som en inskränkning av talan.
 • MD 2006:2:Vid marknadsföring av metod för stambyte har vidtagits flera olika åtgärder, såsom telefonsamtal, utskick, personliga besök och annonsering, varvid gjorts påståenden om att kärandebolaget gjort sig skyldigt till intrång i svarandebolagens rättigheter samt även framförts hot om rättsliga åtgärder. Flera av påståendena har ansetts alltför onyanserade och långtgående och därför otillbörliga i strid med 4 § marknadsföringslagen. Tillika fråga om samtliga åtgärder fallit inom ramen för marknadsföringslagens tillämpningsområde samt om det förelegat talerätt i förhållande till det ena av svarandebolagen.
 • MD 2006:7:Ett bolags marknadsföring av godisbilar i lösvikt i viss färgkombination har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning av ett annat företags kända godisprodukt, A. bilar, då det inte förelegat förväxlingsrisk vid inköpssituationen. Ej heller har renommésnyltning befunnits föreligga.
 • MD 2007:22:Ett bolag har medverkat till marknadsföring av tobaksvara till konsumenter inne på försäljningsställe genom att tillhandahålla och sätta upp en reklamskylt. Skylten, som innehåller texten "A New Way to Flavor." och en bild med ett öppnat cigarettpaket och framskjutna cigaretter har ansetts strida mot de krav på att kommersiella meddelanden för tobaksvaror inne på försäljningsställen inte får vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak som gäller enligt 14 § andra stycket 3 tobakslagen (1993:581). Marknadsföringen har därför varit otillbörlig enligt 4 § marknadsföringslagen.
 • MD 2004:18:Förbud har meddelats en teleoperatör att dels vid marknadsföring av Internettjänster tillställa konsumenter fakturor avseende utnyttjande av sådan tjänst som inte uttryckligen har beställts, dels medverka till marknadsföring i vilken tjänsteleverantören underlåter att tillhandahålla lämpliga och effektiva tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för en tjänstemottagare att upptäcka och rätta till eventuella inmatningsfel innan en beställning görs.
 • MD 2007:2:Användning av viss taklykta vid marknadsföring av taxitjänster har inte ansetts vilseledande enligt 6 eller 8 § marknadsföringslagen eftersom någon risk för förväxling mellan aktuella taxibilar inte befunnits föreligga. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning (jfr MD 2006:8 och 2006:28).
 • MD 2004:2:Vid marknadsföring av sängar har använts formuleringen "No.1 på liggkomfort". Formuleringen, som givit intryck av att sängarna är överlägsna alla andra sängar vad gäller liggkomfort, har befunnits obestyrkta. Marknadsföringen har ansetts otillbörlig och vilseledande. Även fråga om huruvida åtgärder som ett företag vidtagit i syfte att förhindra att påtalad marknadsföring kom till fortsatt användning av återfärsäljare varit tillräckliga.
 • MD 2006:21:Ett tidningsföretag har tagit emot och låtit införa en färdig annons avseende bantningsprodukter. Marknadsföringen har befunnits vilseledande i fråga om produkternas egenskaper och därmed otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Förbud har meddelats tidningsföretaget eftersom företaget genom sitt agerande har ansetts medverka till den otillbörliga marknadsföringen. - Även fråga om avvisning.
 • MD 2006:1:Ett bolags marknadsföring av en telefonkatalog har ansetts dels utgöra renommésnyltning, dels vilseleda om kommersiellt ursprung och om kännetecken. Även fråga om medansvar för bolagsman.
 • MD 2005:8:Vid marknadsföring av griskött har formuleringen "världens bästa griskött" använts. Vidare har formulering som ger intryck av att importerat griskött innehåller medicin, men att så inte är fallet med svenskt griskött, använts. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga. Det andra påståendet har även ansetts misskrediterande för utländska grisköttsproducenter.
 • MD 2006:20:Ett bolag har vid marknadsföring av blancolån, som är en konsumentkredit, i annons använt bl.a. uttrycket "Besked inom 30 sekunder". Marknadsdomstolen har funnit att innehållet i annonsen, särskilt uttrycket "Besked inom 30 sekunder inte kan anses locka till oöverlagd konsumtion på sätt som KO påstått, och att helhetsintrycket av annonsen närmast torde vara att en konsument mycket snabbt kan få ett lånebesked av bolaget. Annonsen framhäver således inte någon möjlighet till snabb kredit, utan möjlighet till ett snabbt besked. Marknadsföringen, som inte ansetts strida mot god kreditgivningssed, har inte befunnits otillbörlig enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2004:4:Ett bolag har i TV-reklam och i tidningsannonser vid marknadsföring av personbilar använt påståendena "En bil som renar luften från skadligt ozon" respektive "Städar luften". Påståendena har befunnits obestyrkta och därmed ansetts som ovederhäftiga och otillbörliga.
 • MD 2006:27:Ett bolag har marknadsfört ett medicinskt plåster som godkänts för behandling av epikondylit (tennisarmbåge) och ankelstukning. Bolaget har vid marknadsföringen använt uttrycket ”Om du vet var du har ont” och därigenom anknutit till en känd slogan som använts av ett konkurrerande bolag. Marknadsföringen har i denna del ansetts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Bolaget har vidare använt uttrycken ”för behandling av lokal smärta” och ”Som en värktablett i plåsterform” vilka ansetts ge intryck av att den aktuella produkten kan användas för behandling av andra smärttillstånd än de för vilka den har godkänts. Marknadsföringen har i dessa delar ansetts strida mot läkemedelslagens bestämmelser om läkemedelsinformation och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Förbud har även meddelats mot användningen av ett påstående om att produkten till skillnad från smärtstillande geler inte luktar då påståendet ansetts vilseledande om produktens egenskaper (I). – Ett bolag har vid marknadsföring av en smärtstillande gel använt sig av två reklamfilmer. I den första filmen har bolaget bl.a. använt uttrycket ”Om du vet var du har ont, varför göra plånboken illa?”. Genom användningen av uttrycket har bolaget nära anknutit till en känd slogan som använts av ett konkurrerande bolag. Marknadsföringen har ansetts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Bolaget har även gjort gällande att konkurrentens produkt kostar ”jättemycket mer” än bolagets egen produkt. Påståendet har bedömts som vilseledande eftersom det ansetts kunna ge intryck av att prisskillnaden mellan produkterna är större än vad som verkligen är fallet (II). I den andra reklamfilmen har bolaget gjort en direkt jämförelse mellan sin egen produkt och konkurrentens produkt. De båda produkternas förpackningar har presenterats bredvid varandra åtföljda av viss text med ostridiga uppgifter om bl.a. förpackningsstorlek och pris. Marknadsföringen har inte befunnits otillbörlig enligt marknadsföringslagen eftersom jämförelsen avsett utbytbara produkter och framställningen har varit neutral till sin karaktär (III)
 • MD 2007:11:Ett bolag har vid marknadsföring av kompetensförsörjning använt formuleringarna "största företag inom kompetensförsörjning" och "ledande position". Formuleringarna har ansetts ovederhäftiga och otillbörliga eftersom bolaget inte förmått visa att det är störst när det gäller kompetensförsörjning eller att det är ledande på sätt som påstås i den påtalade marknadsföringen.
 • MD 2005:14:Ett företag har vid marknadsföring av s.k. hundpejlprodukter i jakttidningar dels använt sig av vissa formuleringar av kategoriskt slag, bl.a. att produkten varit "överlägsen" och "snabbast", dels angett att produkten varit "patenterad" och "lättast". Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte förmått styrka riktigheten i dessa och även då vissa av påståendena varit reservationslösa.
 • MD 2004:13:Användning av kännetecknet RESIDENCE för en fastighetsmäklarfirma har varken ansetts innebära renommésnyltning eller vilseledande om det kommersiella ursprunget gentemot ett annat företags utgivna tidskrift med samma namn eftersom det inte visats i målet att tidskriftens kännetecken är väl känt i avnämarkretsen.
 • MD 2006:5:Ett bolag har vid marknadsföring av elartiklar i tidningsannonser dels använt formuleringen "Vi har de bästa priserna", dels avbildat ett annat bolags logotyp på ett påstått kränkande sätt. Marknadsdomstolen har funnit att påståendet "Vi har de bästa priserna" inte kan uppfattas på annat sätt än att svarandebolaget har de lägsta priserna på marknaden. Påståendet har befunnits obestyrkt och därmed ovederhäftigt och otillbörligt i strid mot marknadsföringslagen. Däremot har Marknadsdomstolen inte funnit att återgivningen av logotypen, i en hög tillsammans med andra logotyper och prislappar, varit misskrediterande eller nedsättande.
 • MD 2007:34:Ett bemanningsföretag har vid marknadsföring av sina tjänster använt formuleringarna "överlägsna tjänster", "bäst i test", "mest nöjda kunder", "bäst kvalitet på uthyrd personal", "bäst service och bemötande" och "bäst leveranstid". Bolaget har inte förmått styrka påståendena och de har därför ansetts vilseledande och otillbörliga, varför förbud har meddelats bolaget att använda påståendena eller liknande formuleringar. Tillika fråga om onödig rättegång.
 • MD 2007:6:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck av att bolagets konkurrenter inte haft utbjudna varor till försäljning. Förbud har meddelats bolaget att använda formuleringarna eftersom dessa ansetts vilseledande och misskrediterande för konkurrenterna. Förbud har också meddelats bolaget att använda påståendena "Nordens största varuhus för hemelektronik", "Störst på datorer" och "Sveriges största återförsäljare av datorer till konsument" då bolaget inte förmått styrka påståendena. Även fråga om avvisning av yrkande och onödig rättegång.
 • MD 2007:16:En näringsidkare har marknadsfört dels en s.k. pennlampa, dels en annan ficklampa vilka båda påståtts utgöra vilseledande efterbildning av en annan näringsidkares ficklampa. Yrkandet om förbud mot marknadsföringen har ogillats dels vad gäller den s.k. pennlampan eftersom originalprodukten inte ansetts känd under tid då pennlampan marknadsfördes, dels beträffande den andra ficklampan eftersom någon vilseledande efterbildning inte ansetts föreligga. Inte heller har renommésnyltning ansetts vara för handen.
 • MD 2004:25:Marknadsföring av kontakttjänster via textmeddelanden till mobiltelefon (SMS) och e-post har ansetts otillbörlig då det inte för konsumenten tydligt framgått dels - innan meddelandet öppnats - att det varit fråga om marknadsföring, dels vem som svarat för marknadsföringen. Vidare har inte prisuppgiften för marknadsförda tjänster ansetts vara tillräckligt tydlig. Tillika fråga om rättskraft i anledning av ett av KO tidigare utfärdat förbudsföreläggande.
 • MD 2008:1:Ett bolag har vid marknadsföring av ett förmånserbjudande beträffande glasögon, där kunden vid köp av ett par glasögon kan få ett andra likvärdigt par på köpet, använt beteckningen "0:-". Marknadsföringen har ansetts vilseledande och otillbörlig med hänsyn till att användningen av beteckningen "0:-" ger intryck av att varor kan erhållas utan motprestation. Förbud har också meddelats bolaget att använda uttrycket "100 % nöjd kund garanti" på sätt som vilseleder om garantins omfattning. Vidare har åläggande meddelats bolaget att dels vid marknadsföring av nämnda förmånserbjudande eller erbjudanden med väsentligen samma innebörd tydligt redovisa de villkor och begränsningar som gäller för erbjudandet, dels vid marknadsföring av erbjudande om att köpa glasögon på avbetalning ange den effektiva räntan på sätt som krävs enligt konsumentkreditlagen (1992:830).
 • MD 2005:33:Ett företag har marknadsfört skor som ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags skor i strid med 8 § marknadsföringslagen. Marknadsföringen har även ansetts utgöra renommésnyltning enligt 4 § marknadsföringslagen. Även fråga om huruvida part inlett onödig rättegång.
 • MD 2006:17:Ett företags marknadsföring av en hälsokostprodukt har gett intryck av att produkten erhållit viss utmärkelse trots att så inte varit fallet. Marknadsföringen har ansetts vilseledande enligt 4 och 6 §§ marknadsföringslagen. Även fråga om onödig rättegång.
 • MD 2007:28:Ett bolags värmepump har inte ansetts känd inom omsättningskretsen på det sätt som krävs enligt marknadsföringslagen, varför marknadsföringen av ett annat bolags värmepump inte har ansetts vara vilseledande efterbildning, vilseledande om kommersiellt urpsrung eller utgöra renommésnyltning. Tillika fråga om parternas avtalsförhållanden. Bolagets kopiering av det andra bolagets marknadsföringsmaterial, vilket sedan använts för marknadsföring av en egen värmepump, har däremot inte ansetts vara förenligt med kraven på god affärssed och därmed inte heller stämma överens med god marknadsföringssed. Förbud har meddelats bolaget att använda marknadsföringsmaterialet då förfarandet har ansetts otillbörligt och därmed i strid mot 4 § marknadsföringslagen.
 • MD 2008:10:Ett bolag har vid marknadsföring av el använt sig av miljöargument, framförallt påståenden om koldioxidutsläpp och därvid direkt pekat ut bl.a. kärandebolaget. Marknadsföringen har ansetts vilseledande, misskrediterande och därmed otillbörlig. Tillika fråga om onödig rättegång.
 • MD 2004:26:Påtalad marknadsföring har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning då det inte har visats att kännetecken som använts vid marknadsföring av reklambyråtjänster varit kända på marknaden på sådant sätt att de förknippats med viss verksamhet. Ej heller fråga om vilseledande om kommersiellt ursprung eller i övrigt fråga om otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2007:17:Ett bolag har vid marknadsföring av konsumentkrediter via radio, TV och Internet använt formuleringar som innehållit budskapet att krediten kan erhållas snabbt. Radioreklamen har ansetts strida mot god kreditgivningssed och därmed också vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen bl.a. eftersom bolaget där framhållit möjligheten till snabb kredit som ett avgörande argument i förhållande till övriga kreditvillkor. - Ett yrkande om åläggande för bolaget att tydligt ange kreditkostnad och kredittid i marknadsföringen har lämnats utan bifall då det av formella skäl inte ansetts möjligt för Marknadsdomstolen att utvidga det informationskrav som följer av lag (jfr MD 1988:20).
 • MD 2007:1:Ett företag har vid marknadsföring av systemställningar (byggnadsställningar) använt en närmare angiven annons i vilken bl.a. angivits vad som krävs för att delar från företagets systemställningar skall kunna blandas med delar från en namngiven konkurrents systemställningar. Annonsen har inte ansetts vara så oklar eller missvisande att ett vilseledande i marknadsföringslagens mening kan föreligga. Vid bedömningen har också vägts in vilken målgrupp marknadsföringen riktat sig till. Vidare har Marknadsdomstolen inte ansett det vilseledande när ett moderbolag åberopat typkontrollintyg i sin marknadsföring även om moderbolagets dotterbolag stod som innehavare/leverantör av de åberopade typkontrollintygen vid tidpunkten för den påtalade marknadsföringen.
 • MD 2007:32:Företrädare för ett bolag har vid muntlig marknadsföring av första hjälpen-tavlor påstått att nya regler kräver att första hjälpen-tavlor skall vara röda, att motpartens gröna första hjälpen-tavlor inte längre är tillåtna samt utgett sig för att representera motparten. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga. Tillika fråga om jämkande rättegångskostnader.
 • MD 2007:3:Ett företags talan mot ett annat företag för marknadsföring av visst byggmaterial i strid med 4, 6 och 8 §§ marknadsföringslagen har - trots att talan medgivits - ogillats på den grunden att det inte befunnits utrett att det förstnämnda företagets produkter var kända på marknaden.
 • MD 2006:14:I ett företags webbaserade kampanj för pensionssparande har personer kunnat ringa upp sig själva från framtiden. Efter att ha lämnat vissa uppgifter om sig själv och sitt telefonnummer har personen blivit uppringd och kunnat lyssna på en förinspelad berättelse och sedan få möjlighet att bli kopplad till företagets kundtjänst eller läsa mer på företagets webbplats. Fråga om tolkningen i 13 b § marknadsföringslagen av "uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild" och om samtycke på förhand. Även fråga om reklamidentifikation enligt 5 § marknadsföringslagen.
 • MD 2005:24:Vid marknadsföring i reklamfilmer av ett medel mot halsbränna och sura uppstötningar har använts formuleringar som ansetts ge intrycket att ett visst annat medel mot halsbränna och sura uppstötningar är verkningslöst och i det närmaste överflödigt. Marknadsföringen har ansetts misskrediterande enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2008:2:Ett bolag har vid marknadsföring av speltjänster på Internet använt vissa formuleringar som ansetts innefatta en jämförelse mellan två pokerklienter. Jämförelsen har ansetts ovederhäftig och vilseledande i strid mot 4, 6 och 8 a §§ marknadsföringslagen.
 • MD 2006:9:Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Fakturorna har varit utformade på sådant sätt att det ansetts föreligga en uppenbar risk för att kunderna får uppfattningen att bolagen har anknytning till varandra och att fakturorna avser införande i en företagskatalog som marknadsförs av det sist nämnda bolaget. Förfarandet har ansetts vilseledande i fråga om dels de båda bolagens verksamhet enligt 6 § marknadsföringslagen, dels kundernas betalningsskyldighet enligt 4 § och 12 § andra stycket marknadsföringslagen.
 • MD 2004:11:Ett företag har i marknadsföring av sin optikerverksamhet använt en rad formuleringar som bl.a. innefattat påståenden om kvalitet och pris. Vissa av påståendena har ansetts nedsättande till sin karaktär, vilseledande och otillbörliga.
 • MD 2007:33:Ett bolag har vid marknadsföring av byggvaror m.m. använt formuleringar som gett intryck av att bolaget allmänt på marknaden håller de lägsta priserna på byggvaror och liknande. Förbud har meddelats bolaget att använda formuleringarna "Alltid lägsta pris året rung" och "Sveriges billigaste byggvaror" eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.
 • MD 2008:11:Bolag har vid marknadsföring av däck använt slogan "Bara en känner de nordiska förhållandena". Marknadsföringen har ansetts vilseledande och ovederhäftig och därmed otillbörlig. Även fråga om misskreditering och rättegångskostnad.
 • MD 2004:7:Bolag har förbjudits att vid marknadsföring av mobiltelefonabonnemang genom förmånserbjudande underlåta att lämna tydlig information om inträdesavgift och fasta löpande avgifter för abonnemanget.
 • MD 2006:22:Ett företag har vid marknadsföring av vikväggar angivit att väggarna har viss ljudreduktionsförmåga och hänvisat till resultat uppnådda vid laboratoriemätningar. Marknadsföringen har inte ansetts otillbörlig i MFL:s mening trots att det förebringats andra laboratoriemätningar som uppvisat lägre resultat. Vid bedömningen har särskilt beaktats att de mätningar som företaget åberopat varit korrekt utförda och att målgruppen för marknadsföringen varit väl införstådd med att resultaten vid mätningar av angivet slag kan variera.
 • MD 2008:9:Ett bolag har vid marknadsföring av sin webbplats använt formuleringen "Hur vill du att 2,2 miljoner svenskar ska hitta.se ditt företag?" och påståendet "Sveriges största katalog på nätet!". Eftersom bolaget inte har styrkt att webbplatsen under en något så när lång och sammanhållen period besökts av 2,2 miljoner unika webbläsare och inte heller att det funnits en klar och tydlig tendens som pekar på att webbplatsen hitta.se skulle utgöra den största katalogen på marknaden, har påståendena ansetts ovederhäftiga och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen. Vidare har det ansetts vilseledande att hänvisa till KIA-index utan att samtidigt ange vilken tidsperiod uppgiften avsåg.
 • MD 2005:3:Yrkande om förbud mot marknadsföring av kulventiler har lämnats utan bifall enär det inte ansetts visat att kärandens produkt är känd på marknaden på sådant sätt att vilseledande efterbildning eller renommésnyltning kan vara aktuellt. Marknadsföringen har inte heller ansetts vilseledande i fråga om produktens kvaliteter, då svaranden har ansetts ha visat att dess produkter har de kvaliteter som märkningen anger.
 • MD 2007:10:Ett bolag har vid marknadsföring av en smärtstillande gel använt påståenden om produktens popularitet och effekt. Vissa av påståendena om produktens popularitet har befunnits obestyrkta och därmed otillbörliga enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2005:1:Marknadsföring av kontantkort och abonnemang för mobiltelefonitjänster har ansetts vilseledande och otillbörlig enligt marknadsföringslagen, dels då urvalet till i marknadsföringen använda prisjämförelser inte varit rättvist och aktuellt, dels då i marknadsföringen använt citat ur en tidningsartikel inte varit aktuellt vid tiden för marknadsföringen, dels då marknadsföringen inte förmedlat ett korrekt intryck av förhållandet mellan priserna för de båda parternas produkter. Förbud har därför meddelats för fortsatt sådan marknadsföring.
 • MD 2008:5:Ett företag har vid marknadsföring av telekatalog på Internet använt sig av benämningen "Gula / yrkesregister" på webbplats och i beställningsblankett. Företagets användning av benämningen "Gula / yrkesregister" och utformningen av beställningsblanketten har inte ansetts vilseleda om det kommersiella ursprunget och om kännetecken. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning.
 • MD 2006:16:Vid marknadsföring av en viss fläkttyp har vart och ett av partsbolagen använt påståenden med innebörd att det bolaget eller dess företrädare uppfunnit denna. Vidare har det ena bolaget uppgett att det varit det enda bolaget som kan vidareutveckla fläkten medan det andra bolaget gjort vissa påståenden som tolkats som att dess fläkt är bl.a. "världens favorit" och "varje fackmans favorit". Samtliga påståenden har befunnits obestyrkta och därför vilseledande och otillbörliga.
 • MD 2005:20:Förbud har meddelats ett företag att vid marknadsföring av en s.k. portaltjänst för mobiltelefoni använda sig av ordet "live", utropstecken och röd färg eftersom kombinationen av dessa har förknippats med ett annat företags välkända kännetecken för portaltjänst för mobiltelefoni. Marknadsföringen har ansetts utgöra renommésnyltning.
 • MD 2007:13:Ett bolags marknadsföring av en godisflaska har inte ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags godisflaska eftersom båda bolagens godisflaska befunnits vara samma originalprodukt. Inte heller har renommésnyltning ansetts föreligga. Vidare har ett antal påståenden som det förstnämnda bolaget gjort i sin marknadsföring, bl.a. om det andra företagets ställning som återförsäljare, inte ansetts vara vilseledande eller misskrediterande i MFL:s mening.
 • MD 2006:18:Ett företag har kontaktat annonsörer på viss webbplats och marknadsfört sin egen produkt trots att annonsörerna motsatt sig marknadsföring via telefon. Förfarandet har ansetts strida mot 13 d § marknadsföringslagen.
 • MD 2007:12:Ett bolag har vid marknadsföring av kontaktlinser använt formuleringen "upp till 50 % lägre pris". Formuleringen har ansetts ge intryck av att de kontaktlinser som bolaget marknadsför är betydligt billigare än kontaktlinser som marknadsförs av andra näringsidkare. Bolaget har inte förmått visa att så är fallet och formuleringen har därför ansetts ovederhäftig och vilseledande i strid mot marknadsföringslagen. Bolaget har vidare erbjudit kunderna en "trygghetskontroll" vid köp av kontaktlinser från bolaget och angett att kontrollen är "helt gratis" om den utförs inom viss tid. Förfarandet har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen dels då bolaget underlåtit att informera om att kontrollen inte uppfyller de krav på en s.k. kontaktlinsundersökning som följer av Socialstyrelsens föreksrifter, dels då erbjudandet av kontrollen betraktats som ett förmånserbjudande och bolaget underlåtit att tydligt informera om erbjudandets värde, dels då bolaget använt uttrycket "gratis" på ett vilseledande sätt. - Även fråga om användning av vissa varumärken i marknadsföringen.
 • MD 2007:30:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck av att bolaget haft det bredaste och största sortimentet på marknaden. Förbud har meddelats bolaget att använda påståendena "Det bredaste sortimentet av märkesvaror", "Nordens bredaste sortiment" samt "Norra Europas största elektronik- och vitvarusortiment" då bolaget inte förmått styrka påståendena.
 • MD 2007:24:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck dels av att bolaget haft de lägsta priserna på marknaden, dels av att bolaget är den största elektronikkedjan i Europa. Förbud har meddelats bolaget att använda påståendena "Nu ger vi er de lägsta priserna", "De bästa priserna hittar du här" och "Europas största elektronikkedja" då bolaget inte förmått styrka påståendena. Påståendet "Nu drar vi ner priserna på hemelektronik" har däremot inte ansetts ovederhäftigt.
 • MD 2007:7:En näringsidkare har marknadsfört bestick av s.k. fransk modell som påståtts utgöra en vilseledande efterbildning av en annan näringsidkares bestick. Yrkande om förbud mot marknadsföring av besticket har ogillats eftersom den efterbildade produkten inte ansetts vara särpräglad i MFL:s mening. Förbud har dock meddelats näringsidkaren att använda dels visst kännetecken, dels bilder av den efterbildade produkten i marknadsföringen. Även fråga om skadestånd.
 • MD 2004:12:Vid marknadsföring av en viss bilmodell på s.k. stortavlor har använts påståendena "Bästa utsläppen någonsin", "Den första bilen som jag velat krama" och "Bästa bilen som någonsin kört förbi". Påståendena, som uppfattats som miljöargument, har befunnits obestyrkta och därmed ansetts som ovederhäftiga och otillbörliga. Förbud har meddelats mot användning av de aktuella formuleringarna och andra liknande formuleringar med väsentligen samma innebörd.
 • MD 2004:5:Det har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen att vid marknadsföring av betaltjänst på Internet, dels tillställa konsu-menter fakturor avseende utnyttjande av Internettjänst som inte uttryckligen har beställts, dels underlåta att, innan en beställning av en betaltjänst görs, tydligt informera om hur en konsument skall gå till väga för att ingå avtal om utnyttjande av betaltjäns-ten. Bolaget har vidare ålagts att vid marknadsföring av Internet-tjänster till konsumenter som syftar till distansavtal lämna klar och begriplig information om företagets namn och adress, tjäns-tens huvudsakliga egenskaper, tjänstens pris och gällande ånger-rätt. Även fråga om det kan anses vara i enlighet med god mark-nadsföringssed att hålla den ifrågavarande abonnenten betal-ningsansvarig och inte alls fråga efter den person som nyttjar tjänsten.
 • MD 2004:3:Ett bolag har vid marknadsföring av optikerverksamhet använt påståendena "Två Blå Optik har flyttat!", "Tidigare adress: Glöm den !!!", "Två Blå har öppnat på ny adress här i stan. Mmmmmm. Dessutom har de ett bra flytterbjudande till alla kunder. Flyttkort" som givit intryck att en optikerverksamhet hade flyttat. När så inte var fallet har påståendena saknat fog och marknadsföringen ansetts otillbörlig och vilseledande. Även fråga om renommésnyltning.
 • MD 2006:13:Förbud har meddelats ett bolag att vid marknadsföring av annonstjänst på Internet dels använda vissa påståenden som ger intryck av att bolaget har fler annonser på sin webbplats än ett annat bolag, när så inte är fallet, dels lämna uppgifter på webbplatsen om antalet annonser, om dessa uppgifter inte är korrekta och utan att ange var dessa annonser ursprungligen lagts in. Marknadsföringen har ansetts vilseledande i strid mot marknadsföringslagen. Vidare har bl.a. ett yrkande om förbud att, utan tillstånd, möjliggöra länkning av annonser från en webbplats till en annan webbplats ogillats.
 • MD 2007:8:Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståenden om att företaget är Sveriges största bostadsmarknad, att företaget är Sveriges största eller populäraste marknadsplats inom hus eller hem samt att företaget har Sveriges största bostadsutbud, störst utbud och mest information. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte har förmått styrka riktigheten i dessa. Vidare har bl.a. ett yrkande om förbud att i marknadsföring kringgå två protokoll som finns på Internet (The Robots Exclusion Protocol och Hypertext Transfer Protocol - http/1.1) lämnats utan bifall på den grunden att yrkandet har befunnits ta sikte på åtgärder som lagligen inte kunnat definieras som marknadsföring.
 • MD 2008:6:Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa den säkerhet som Kammarkollegiet beslutat. Marknadsföringen har ansetts otillbörlig och förbud har meddelats bolaget att marknadsföra paketresor utan att föreskriven säkerhet enligt resegarantilagen ställts.
 • MD 2004:23:Ett företag har marknadsfört leksaksbyggklossar vilka har ansetts utgöra en efterbildning av ett annat företags leksaksbyggklossar och sålunda vilseleda om byggklossarnas kommersiella ursprung. Förbud att marknadsföra leksaksbyggklossar som inte genom utformning, dekor eller på annat sätt tydligt skiljer sig från det andra företagets leksaksbyggklossar har därför meddelats.
 • MD 2005:37:Ett bolag har vid sin marknadsföring av telefonabonnemang använt sig av dels telefonförsäljning, dels sin webbplats. Därvid har bolaget givit konsumenten intrycket att han vid beställningen av tjänsten och följaktligen före avtalsslut kan avsäga sig sin ångerrätt. Detta har ansetts vara otillbörligt eftersom ångerfristen vid den tidpunkten inte har börjat löpa.
 • MD 2005:36:Ett bolag har vid marknadsföring av vitvaror på Internet använt formuleringarna "Sveriges lägsta priser" och "Säljer till Sveriges bästa priser". Påståendena har ansetts ovederhäftiga och otillbörliga i strid med marknadsföringslagen då bolaget inte förmått styrka att det är ensamt om att hålla de lägsta priserna på vitvaror eller att det är billigare än sina konkurrenter.
 • MD 2006:23:Vid marknadsföring av glasögon har använts bl.a. formuleringarna "Stans bästa pris" och "Stans bästa pris 595:-" samt liknande formuleringar som innebär ett påstående om marknadens bästa pris. Formuleringarna har befunnits obestyrkta och därmed vilseledande och otillbörliga. Även fråga om förmånserbjudande och ersättning för rättegångskostnader.
 • MD 2004:24:Bolag har förbjudits att vid marknadsföring av mobiltelefonabonnemang genom förmånserbjudande underlåta att lämna tydlig information om anslutningsavgift och fasta löpande kostnader samt vissa andra väsentliga begränsningar av erbjudandet.
 • MD 2007:20:Ett bolags marknadsföring av ett branschregister har ansetts dels utgöra renommésnyltning, dels vilseleda om kommersiellt ursprung och om kännetecken.
 • MD 2006:12:Ett bolag har vid marknadsföringen av ett kontokort i annonser använt formuleringar med budskapet att innehavare av kortet redan "idag" eller "ikväll" kan köpa vissa produkter. Bolaget har vidare använt en reklamfilm i vilken ett liknande budskap har framförts. Marknadsföringen, som inte ansetts strida mot god kreditgivningssed, har inte befunnits otillbörlig enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2008:7:Ett bolag har inte ansetts ansvarigt för marknadsföring genom kommersiella annonser i periodisk skrift av konfektionsvaror under ett varukännetecken som helt eller delvis används och är registrerat för tobaksvaror.
 • MD 2005:9:Det har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen att vid marknadsföring av en tampong som tillförts mjölksyrabakterier, men som inte godkänts för försäljning som läkemedel, använda formuleringar som ger intryck av att tampongen är avsedd att förebygga, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom. Även fråga om vilseledande CE-märkning.
 • MD 2007:9:Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståendet att företaget har "Alla bostäder från Sveriges fastighetsmäklare". Påståendet har ansetts vilseledande och otillbörligt i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte har förmått styrka riktigheten i detta. Vidare har företaget använt bl.a. påståenden om att företagets konkurrent har stulit den information som konkurrenten presenterar på sin webbplats. Dessa påståenden har bedömts vara nedsättande och misskrediterande för konkurrenten varför marknadsföringen har varit otillbörlig även i den delen.
 • MD 2006:31:Ett företag har vid marknadsföring av s.k. hundpejlprodukt i en jakttidning använt sig av påståenden om att en viss hundpejl har tio års erfarenhet, att den är mycket omtalad bland fågeljägarna samt att den har en inställbar ståndindikator. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte förmått styrka riktigheten i dessa.
 • MD 2004:8:Vid marknadsföring av kycklingprodukter har bl.a. använts påståenden av innebörd att annonsörens holländska kycklingar dels är producerade med tillämpning av "den svenska modellen" dels är uppfödda på foder som är fritt från antibiotika och genmodifierade råvaror (GMO). När annonsören inte kunnat visa att så var fallet har marknadsföringen ansetts vilseledande och otillbörlig.
 • MD 2007:18:Användning av viss taklykta vid marknadsföring av taxitjänster har inte ansetts vilseledande enligt 6 eller 8 § marknadsföringslagen eftersom risk för förväxling mellan aktuella taxibilar inte befunnits föreligga. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning (jfr MD 2006:8, 2006:28 och 2007:2).
 • MD 2005:22:Ett bolag har vid marknadsföring via direktreklam av prenumerationer på förlagsprodukter, som marknadsförts tillsammans med olika förmånserbjudanden, ålagts att på ett tydligt och framträdande sätt upplysa om att ett förmånserbjudande endast kan erhållas tillsammans med prenumeration när så är fallet. Vidare har bolaget meddelats förbud att vid marknadsföringen av prenumerationer framhäva förmånserbjudanden på ett sådant sätt att huvuderbjudandets verkliga innebörd undanskyms, presentera deltagandet i ett lotteri på ett sätt som ger ett överdrivet intryck av möjligheterna till vinst samt underlåta att på ett tydligt sätt sammanfatta samtliga för erbjudandena aktuella villkor. Däremot har Marknadsdomstolen funnit att ytterkuvert som marknadsföringsmaterialet legat i inte varit förväxlingsbart med annan försändelse än reklamförsändelse. Vidare fråga om utdömande av marknadsstörningsavgift.
 • MD 2004:10:Ett företag har i sin marknadsföring av trätofflor använt uttrycken "Since 1907" och "Båstad original" samt påstått att företaget startade sin tillverkning år 1907. Företaget ansågs inte sakna relevant anknytning till den ursprunglige tillverkaren av trätofflor i Båstad varför nämnda uttryck och påstående inte ansågs vilseledande eller otillbörliga. Även fråga om vilseledande om geografiskt ursprung.
 • MD 2004:15:Ett bolag har vid marknadsföring av rengörings-/putsmedel använt en förpackning som ansetts medföra risk att förpackningen förväxlas med ett annat företags förpackning och vilseledande om det kommersiella ursprunget. Dessutom har bolaget använt Naturskyddsföreningens beteckning "Bra Miljöval" utan Naturskyddsföreningens godkännande för den ifrågavarande produkten, till följd varav marknadsföringen även ansetts vilseledande om produktens inverkan på miljön.
 • MD 2006:15:En annons på en tidnings första sida har utformats och presenterats på sådant sätt att det inte tydligt framgått att det varit fråga om marknadsföring. Annonseringen har därför ansetts otillbörlig. Även fråga om tillämpligheten av marknadsföringslagen i förhållande till tryckfrihetsförordningen och fråga om en tidnings medverkansansvar.
 • MD 2004:28:Ett företag har vid marknadsföring av byggvaruhus använt uttrycket "Ingen är billigare" utan att kunna visa att så är fallet. Uttrycket har befunnits vilseledande och otillbörligt enligt marknadsföringslagen. Att företaget hänvisat till en lågprisgaranti, vilken haft innebörden att konsument under vissa förutsättningar kunnat erhålla ett lägre pris på vara från varuhuset än normalt, har inte ändrat den bedömningen.
 • MD 2005:17:Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster använt en av en konkurrent tidigare använd figur, lille Bill, och påstått att denne ljugit, skrävlat och bör stå och skämmas. Marknadsföringen har ansetts misskrediterande och därmed otillbörlig. Förfarandet har däremot inte ansetts innebära renommésnyltning.
 • MD 2004:14:S.k. varningsbrev har inte ansetts innehålla så onyanserade och långtgående påståenden att dessa kunnat bedömas såsom otillbörliga eller stå i strid med god affärssed enligt marknadsföringslagen (jfr MD 1999:28 och 2002:25).
 • MD 2005:16:Ett bolag har vid marknadsföring av sin annonstjänst på Internet använt sig av vissa påståenden bl.a. med innebörd att bolaget är marknadsledande, har världens största motortjänst på Internet samt har vissa samarbetspartners. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då bolaget inte förmått styrka riktigheten i dessa. Förbud har även meddelats bolaget att skicka reklammeddelanden via SMS till fysiska personer, vilka inte står i ett kundförhållande till bolaget, utan föregående samtycke från personen i fråga.
 • MD 2007:27:Två företag har marknadsfört dammsugarmunstycken som ansetts utgöra vilseledande efterbildningar av ett annat företags dammsugarmunstycke i strid mot 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om medansvar för ställföreträdare.
 • MD 2004:29:Marknadsföring av en företagskatalog har ansetts vara vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget. Företaget har även tillställt andra företag order och annonskorrektur avseende kataloginföranden som inte uttryckligen beställts. Förfarandet har ansetts vilseleda mottagarna om deras betalningsskyldighet.
 • NJA 2001 s. 319:Fråga i resningsärende om tillämpning av 1 kap 9 § tryckfrihetsförordningen på ett s.k. blandat meddelande.

Reklamidentifiering

5 §  All marknadsföring skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.

[S2]Det skall också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen.

 • MD 2004:25:Marknadsföring av kontakttjänster via textmeddelanden till mobiltelefon (SMS) och e-post har ansetts otillbörlig då det inte för konsumenten tydligt framgått dels - innan meddelandet öppnats - att det varit fråga om marknadsföring, dels vem som svarat för marknadsföringen. Vidare har inte prisuppgiften för marknadsförda tjänster ansetts vara tillräckligt tydlig. Tillika fråga om rättskraft i anledning av ett av KO tidigare utfärdat förbudsföreläggande.
 • MD 2006:14:I ett företags webbaserade kampanj för pensionssparande har personer kunnat ringa upp sig själva från framtiden. Efter att ha lämnat vissa uppgifter om sig själv och sitt telefonnummer har personen blivit uppringd och kunnat lyssna på en förinspelad berättelse och sedan få möjlighet att bli kopplad till företagets kundtjänst eller läsa mer på företagets webbplats. Fråga om tolkningen i 13 b § marknadsföringslagen av "uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild" och om samtycke på förhand. Även fråga om reklamidentifikation enligt 5 § marknadsföringslagen.
 • MD 2005:22:Ett bolag har vid marknadsföring via direktreklam av prenumerationer på förlagsprodukter, som marknadsförts tillsammans med olika förmånserbjudanden, ålagts att på ett tydligt och framträdande sätt upplysa om att ett förmånserbjudande endast kan erhållas tillsammans med prenumeration när så är fallet. Vidare har bolaget meddelats förbud att vid marknadsföringen av prenumerationer framhäva förmånserbjudanden på ett sådant sätt att huvuderbjudandets verkliga innebörd undanskyms, presentera deltagandet i ett lotteri på ett sätt som ger ett överdrivet intryck av möjligheterna till vinst samt underlåta att på ett tydligt sätt sammanfatta samtliga för erbjudandena aktuella villkor. Däremot har Marknadsdomstolen funnit att ytterkuvert som marknadsföringsmaterialet legat i inte varit förväxlingsbart med annan försändelse än reklamförsändelse. Vidare fråga om utdömande av marknadsstörningsavgift.
 • MD 2006:15:En annons på en tidnings första sida har utformats och presenterats på sådant sätt att det inte tydligt framgått att det varit fråga om marknadsföring. Annonseringen har därför ansetts otillbörlig. Även fråga om tillämpligheten av marknadsföringslagen i förhållande till tryckfrihetsförordningen och fråga om en tidnings medverkansansvar.

Vilseledande reklam

6 §  En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares näringsverksamhet.

[S2]Detta gäller särskilt framställningar som avser

 1. produktens art, mängd, kvalitet och andra egenskaper,
 2. produktens ursprung, användning och inverkan på hälsa eller miljö,
 3. produktens pris, grunderna för prissättningen och betalningsvillkoren,
 4. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, kännetecken och andra rättigheter,
 5. belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren.

 • MD 2007:15:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik i tre påtalade reklamfilmer gjort jämförelser mellan försäljning i traditionell butik och försäljning via Internet. En av filmerna har ansetts ge intrycket att traditionella butiker använder sig av s.k. otillbörliga lockerbjuanden, att varor i traditionella butiker är av dålig kvalitet och att konsumenter inte kan lita på traditionella butiker. Marknadsföringen har ansetts ovederhäftig, vilseledande och misskrediterande enligt marknadsföringslagen. Bolaget har vidare i en tidningsannons använt formuleringen "Vi har inte bara lägre priser - vi har varorna i lager också!". Påståendet "Vi har inte bara lägre priser" har ansetts ge intryck av att bolaget är generellt billigare än sina konkurrenter. Då bolaget inte styrkt att så är fallet har påståendet ansetts ovederhäftigt och därmed otillbörligt enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2008:4:Ett bolag har vid marknadsföring av kosmetiska och hygieniska produkter använt formuleringar som antytt att produkterna är läkemedel trots att så inte är fallet. Förbud har meddelats bolaget att använda beteckningen "Medical" eller andra liknande beteckningar som ger intryck av att produkterna är läkemedel eller har medicinska/läkemedelsliknande effekter, om så inte är fallet. Förbud har även meddelats bolaget att använda formuleringarna "Diagnos" och "Ordination" tillsammans med beteckningen "Medical" eller tillsammans med andra liknande beteckningar än "Medical" som ger intryck av att produkterna är läkemedel eller har medicinska/läkemedelsliknande effekter, om så inte är fallet. Användningen av "Apotekens Composita" har däremot inte ansetts vilseledande eller otillbörlig på annat sätt.
 • MD 2004:6:Ett företags marknadsföring av telefonkataloger (lokalkataloger) på vissa angivna orter har - såvitt avser den typografiska utformningen av katalogernas omslag - ansetts vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget och medföra risk för att katalogerna förväxlas med ett annat företags kataloger på motsvarande orter. Därutöver har vissa påståenden i annonser på ett företags hemsida befunnits vilseledande om det kommersiella ursprunget. Yrkande om att vissa framställningar skall utplånas har lämnats utan bifall.
 • MD 2004:27:Ett företag har vid marknadsföring av byggvaruhus använt uttrycken "Sveriges och Europas största byggvaruhuskedja", "vågar vi faktiskt påstå att vi inte bara är störst och bäst", "det största urvalet och det bästa priserna" m.fl. liknande formuleringar. Uttrycken har befunnits vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Företaget har också utfäst sig att under vissa förutsättningar erbjuda kund som hittat identisk produkt billigare någon annanstans att få köpa produkten 12 % billigare än hos konkurrenten. Att beträffande denna utfästelse använda uttrycken "12 % billigare än konkurrenterna" eller "vi har de lägsta priserna" har också ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2007:5:Ett bolags marknadsföring av hemelektronik har inte ansetts innefatta otillbörliga lockerbjudanden. Förbud har dock meddelats bolaget att använda dels formuleringen "tillgångsgaranti" då samtliga villkor för utnyttjandet av garantin inte angetts i marknadsföringen, dels påståendet "Sveriges billigaste 42" plasma-TV?" då bolaget inte kunnat styrka påståendet.
 • MD 2006:29:Ett bolag har i offerter avseende inspelningsbara CD- och DVD-skivor via e-post till sina återförsäljare påstått bl.a. att bolagets skivor är "inkl Copyswede skatt" dvs. den s.k. kassettersättning vilken regleras i 26 k § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Då någon kassettersättning aldrig har betalats för skivorna har påståendena ansetts ovederhäftiga och vilseledande i strid mot 4 och 6 §§ marknadsföringslagen. Även fråga om marknadsföringslagens tillämplighet och vitesbeloppets storlek.
 • MD 2004:9:En tillverkare av hund- och kattfoder har i sin marknadsföring gjort en rad påståenden med innebörd att djuren föredrar de egna produkterna framför såväl vissa namngivna konkurrenters produkter som samtliga konkurrerande produkter på marknaden, eftersom de egna produkterna har den bästa smaken. Därutöver har även påståtts att de egna produkterna har de bästa näringsinnehållet och att dessa även är "Veterinärens 1:a foderval för sin hund och katt". Påståendena har befunnits obestyrkta och därmed vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Även fråga om medverkansansvar.
 • MD 2008:8:Ett bolag har vid marknadsföring av hotellverksamhet använt sig av namnet Villa Villekulla. Förfarandet har ansetts utgöra renomésnyltning och vilseledande om kommersiellt ursprung.
 • MD 2006:19:Ett dagligvaruhandelsföretag har vid marknadsföringen av sina produkter bl.a. använt sig av benämningarna "Vi - fria handlare i samverkan" och "Vi-butikerna". Företagets användning av ordet "Vi" har inte ansetts vilseledande om det kommersiella ursprunget i förhållande till ett annat företags användning av samma ord i en tidningstitel. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning.
 • MD 2005:19:Vid marknadsföring av golfresor har det kännetecken som använts vid marknadsföringen inte visats vara känt på marknaden på sådant sätt att det förknippats med viss verksamhet. Det har då ej heller varit fråga om vilseledande om kommersiellt ursprung eller otillbörlig marknadsföring i övrigt enligt marknadsföringslagen. Även fråga om medverkansansvar.
 • MD 2005:31:Fråga om vilseledande användning av uttrycket "vi upphör" i strid mot 10 § marknadsföringslagen vid utförsäljning av mattor under en längre tidsperiod. Även uttrycket "lagerrensning" har ansetts omfattas av och strida mot samma paragraf. Därutöver har vissa angivna procentsatser för rabatt ansetts strida mot marknadsföringslagen och vara otillbörliga när näringsidkaren inte kunnat visa att angivna priser avsett en verklig nedsättning av ordinarie priser.
 • MD 2007:19:Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringar som i sitt sammanhang ansetts utgöra jämförande reklam. Formuleringarna har ansetts ge intryck av att köp av billiga glasögon medför risk för konsumentens hälsa och inte är baserade på dagens optik, att bolaget har marknadens bästa progressiva glasögon, läsglasögon och glas, att bolagets konkurrenter till skillnad från bolaget inte har riktiga eller kompetenta optiker, att billiga glasögon har gamla och/eller dåliga glas samt att konsumenten får ett par glasögon eller andra optikerprodukter utan motprestation. Eftersom det inte visats att så är fallet har formuleringarna ansetts vilseledande och otillbörliga. Vissa av formuleringarna har även ansetts misskrediterande mot bl.a. optiker med en lågprisprofil. Bolaget har vidare erbjudit kunderna att få ett par läsglasögon vid köp av progressiva glasögon. Förmånserbjudandet har bedömts vara vilseledande då bolaget underlåtit att i TV-reklam och på webbplats lämna tydligt information om de begränsningar som gäller för erbjudandet. I sammanhanget har innebörden av ordet ”få” prövats - Även fråga om marknadsföring av erbjudande om delbetalning av glasögon.
 • MD 2006:25:Ett bolag har tillställt ett antal potentiella annonsörer handlingar betecknade beställningar/bekräftelser och fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Handlingarna har varit utformade på sådant sätt att det ansetts föreligga en uppenbar risk för att kunderna får uppfattningen att bolaget har anknytning till ett annat bolag och att fakturorna avser införande i en företagskatalog som marknadsförs av det andra bolaget. Förfarandet har ansetts vara vilseledande i fråga om de båda bolagens verksamhet i strid mot 6 § marknadsföringslagen. Även fråga om vite.
 • MD 2004:20:Marknadsföring av bantningsprodukter har ansetts vilseledande i fråga om produkternas egenskaper och inverkan på hälsa och därmed otillbörlig enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2007:4:Förbud har meddelats ett bolag som felaktigt marknadsfört sin produkt Rosenrot Plus L-arginin som "Årets hälsoprodukt 2006".
 • MD 2006:3:Påtalad marknadsföring av leksaksbyggklossar har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning av ett annat företags kända och särpräglade byggklossar. Marknadsdomstolen har vid sin bedömning funnit att den risk för förväxling som kan föreligga mellan bolagens leksaksbyggklossar neutraliseras vid inköpstillfället genom att svarandebolagets byggklossar endast marknadsförs i förpackningar som tydligt skiljer sig åt från kärandebolagets förpackningar. Ej heller har renommésnyltning befunnits föreligga.
 • MD 2005:30:Ett företags marknadsföring av medicinska hjälpmedel har inte ansetts utgöra renommésnyltning eller vilseleda om kommersiella ursprung, bl.a. eftersom det inte visats att vissa benämningar och artikelnummer som använts varit kända på marknaden på sådant sätt att de förknippats med viss verksamhet. Påstående i ett nyhetsbrev om att vissa av företagets produkter utgjort en förbättrad version av en konkurrents produkter har inte ansetts otillbörligt i marknadsföringslagens mening. Även fråga om ett avstående från visst förbudsyrkande skall anses som en återkallelse eller som en inskränkning av talan.
 • MD 2007:2:Användning av viss taklykta vid marknadsföring av taxitjänster har inte ansetts vilseledande enligt 6 eller 8 § marknadsföringslagen eftersom någon risk för förväxling mellan aktuella taxibilar inte befunnits föreligga. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning (jfr MD 2006:8 och 2006:28).
 • MD 2004:2:Vid marknadsföring av sängar har använts formuleringen "No.1 på liggkomfort". Formuleringen, som givit intryck av att sängarna är överlägsna alla andra sängar vad gäller liggkomfort, har befunnits obestyrkta. Marknadsföringen har ansetts otillbörlig och vilseledande. Även fråga om huruvida åtgärder som ett företag vidtagit i syfte att förhindra att påtalad marknadsföring kom till fortsatt användning av återfärsäljare varit tillräckliga.
 • MD 2006:21:Ett tidningsföretag har tagit emot och låtit införa en färdig annons avseende bantningsprodukter. Marknadsföringen har befunnits vilseledande i fråga om produkternas egenskaper och därmed otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Förbud har meddelats tidningsföretaget eftersom företaget genom sitt agerande har ansetts medverka till den otillbörliga marknadsföringen. - Även fråga om avvisning.
 • MD 2006:1:Ett bolags marknadsföring av en telefonkatalog har ansetts dels utgöra renommésnyltning, dels vilseleda om kommersiellt ursprung och om kännetecken. Även fråga om medansvar för bolagsman.
 • MD 2005:8:Vid marknadsföring av griskött har formuleringen "världens bästa griskött" använts. Vidare har formulering som ger intryck av att importerat griskött innehåller medicin, men att så inte är fallet med svenskt griskött, använts. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga. Det andra påståendet har även ansetts misskrediterande för utländska grisköttsproducenter.
 • MD 2005:12:Företag har vid marknadsföring av snus använt förpackningsutstyrslar som har befunnits innebära risk för förväxling med annat företags förpackningar och sålunda vilseleda om det kommersiella ursprunget eller om att det annars skulle föreligga någon kommersiell samhörighet mellan produkterna. Påståenden i marknadsföringen såsom "original" och "1:a Kvalité" har inte ansetts strida mot marknadsföringslagen. Även fråga om renommésnyltning.
 • MD 2006:27:Ett bolag har marknadsfört ett medicinskt plåster som godkänts för behandling av epikondylit (tennisarmbåge) och ankelstukning. Bolaget har vid marknadsföringen använt uttrycket ”Om du vet var du har ont” och därigenom anknutit till en känd slogan som använts av ett konkurrerande bolag. Marknadsföringen har i denna del ansetts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Bolaget har vidare använt uttrycken ”för behandling av lokal smärta” och ”Som en värktablett i plåsterform” vilka ansetts ge intryck av att den aktuella produkten kan användas för behandling av andra smärttillstånd än de för vilka den har godkänts. Marknadsföringen har i dessa delar ansetts strida mot läkemedelslagens bestämmelser om läkemedelsinformation och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Förbud har även meddelats mot användningen av ett påstående om att produkten till skillnad från smärtstillande geler inte luktar då påståendet ansetts vilseledande om produktens egenskaper (I). – Ett bolag har vid marknadsföring av en smärtstillande gel använt sig av två reklamfilmer. I den första filmen har bolaget bl.a. använt uttrycket ”Om du vet var du har ont, varför göra plånboken illa?”. Genom användningen av uttrycket har bolaget nära anknutit till en känd slogan som använts av ett konkurrerande bolag. Marknadsföringen har ansetts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Bolaget har även gjort gällande att konkurrentens produkt kostar ”jättemycket mer” än bolagets egen produkt. Påståendet har bedömts som vilseledande eftersom det ansetts kunna ge intryck av att prisskillnaden mellan produkterna är större än vad som verkligen är fallet (II). I den andra reklamfilmen har bolaget gjort en direkt jämförelse mellan sin egen produkt och konkurrentens produkt. De båda produkternas förpackningar har presenterats bredvid varandra åtföljda av viss text med ostridiga uppgifter om bl.a. förpackningsstorlek och pris. Marknadsföringen har inte befunnits otillbörlig enligt marknadsföringslagen eftersom jämförelsen avsett utbytbara produkter och framställningen har varit neutral till sin karaktär (III)
 • MD 2007:11:Ett bolag har vid marknadsföring av kompetensförsörjning använt formuleringarna "största företag inom kompetensförsörjning" och "ledande position". Formuleringarna har ansetts ovederhäftiga och otillbörliga eftersom bolaget inte förmått visa att det är störst när det gäller kompetensförsörjning eller att det är ledande på sätt som påstås i den påtalade marknadsföringen.
 • MD 2005:14:Ett företag har vid marknadsföring av s.k. hundpejlprodukter i jakttidningar dels använt sig av vissa formuleringar av kategoriskt slag, bl.a. att produkten varit "överlägsen" och "snabbast", dels angett att produkten varit "patenterad" och "lättast". Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte förmått styrka riktigheten i dessa och även då vissa av påståendena varit reservationslösa.
 • MD 2004:13:Användning av kännetecknet RESIDENCE för en fastighetsmäklarfirma har varken ansetts innebära renommésnyltning eller vilseledande om det kommersiella ursprunget gentemot ett annat företags utgivna tidskrift med samma namn eftersom det inte visats i målet att tidskriftens kännetecken är väl känt i avnämarkretsen.
 • MD 2006:5:Ett bolag har vid marknadsföring av elartiklar i tidningsannonser dels använt formuleringen "Vi har de bästa priserna", dels avbildat ett annat bolags logotyp på ett påstått kränkande sätt. Marknadsdomstolen har funnit att påståendet "Vi har de bästa priserna" inte kan uppfattas på annat sätt än att svarandebolaget har de lägsta priserna på marknaden. Påståendet har befunnits obestyrkt och därmed ovederhäftigt och otillbörligt i strid mot marknadsföringslagen. Däremot har Marknadsdomstolen inte funnit att återgivningen av logotypen, i en hög tillsammans med andra logotyper och prislappar, varit misskrediterande eller nedsättande.
 • MD 2007:34:Ett bemanningsföretag har vid marknadsföring av sina tjänster använt formuleringarna "överlägsna tjänster", "bäst i test", "mest nöjda kunder", "bäst kvalitet på uthyrd personal", "bäst service och bemötande" och "bäst leveranstid". Bolaget har inte förmått styrka påståendena och de har därför ansetts vilseledande och otillbörliga, varför förbud har meddelats bolaget att använda påståendena eller liknande formuleringar. Tillika fråga om onödig rättegång.
 • MD 2007:6:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck av att bolagets konkurrenter inte haft utbjudna varor till försäljning. Förbud har meddelats bolaget att använda formuleringarna eftersom dessa ansetts vilseledande och misskrediterande för konkurrenterna. Förbud har också meddelats bolaget att använda påståendena "Nordens största varuhus för hemelektronik", "Störst på datorer" och "Sveriges största återförsäljare av datorer till konsument" då bolaget inte förmått styrka påståendena. Även fråga om avvisning av yrkande och onödig rättegång.
 • MD 2008:1:Ett bolag har vid marknadsföring av ett förmånserbjudande beträffande glasögon, där kunden vid köp av ett par glasögon kan få ett andra likvärdigt par på köpet, använt beteckningen "0:-". Marknadsföringen har ansetts vilseledande och otillbörlig med hänsyn till att användningen av beteckningen "0:-" ger intryck av att varor kan erhållas utan motprestation. Förbud har också meddelats bolaget att använda uttrycket "100 % nöjd kund garanti" på sätt som vilseleder om garantins omfattning. Vidare har åläggande meddelats bolaget att dels vid marknadsföring av nämnda förmånserbjudande eller erbjudanden med väsentligen samma innebörd tydligt redovisa de villkor och begränsningar som gäller för erbjudandet, dels vid marknadsföring av erbjudande om att köpa glasögon på avbetalning ange den effektiva räntan på sätt som krävs enligt konsumentkreditlagen (1992:830).
 • MD 2006:17:Ett företags marknadsföring av en hälsokostprodukt har gett intryck av att produkten erhållit viss utmärkelse trots att så inte varit fallet. Marknadsföringen har ansetts vilseledande enligt 4 och 6 §§ marknadsföringslagen. Även fråga om onödig rättegång.
 • MD 2007:28:Ett bolags värmepump har inte ansetts känd inom omsättningskretsen på det sätt som krävs enligt marknadsföringslagen, varför marknadsföringen av ett annat bolags värmepump inte har ansetts vara vilseledande efterbildning, vilseledande om kommersiellt urpsrung eller utgöra renommésnyltning. Tillika fråga om parternas avtalsförhållanden. Bolagets kopiering av det andra bolagets marknadsföringsmaterial, vilket sedan använts för marknadsföring av en egen värmepump, har däremot inte ansetts vara förenligt med kraven på god affärssed och därmed inte heller stämma överens med god marknadsföringssed. Förbud har meddelats bolaget att använda marknadsföringsmaterialet då förfarandet har ansetts otillbörligt och därmed i strid mot 4 § marknadsföringslagen.
 • MD 2008:10:Ett bolag har vid marknadsföring av el använt sig av miljöargument, framförallt påståenden om koldioxidutsläpp och därvid direkt pekat ut bl.a. kärandebolaget. Marknadsföringen har ansetts vilseledande, misskrediterande och därmed otillbörlig. Tillika fråga om onödig rättegång.
 • MD 2004:26:Påtalad marknadsföring har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning då det inte har visats att kännetecken som använts vid marknadsföring av reklambyråtjänster varit kända på marknaden på sådant sätt att de förknippats med viss verksamhet. Ej heller fråga om vilseledande om kommersiellt ursprung eller i övrigt fråga om otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2007:1:Ett företag har vid marknadsföring av systemställningar (byggnadsställningar) använt en närmare angiven annons i vilken bl.a. angivits vad som krävs för att delar från företagets systemställningar skall kunna blandas med delar från en namngiven konkurrents systemställningar. Annonsen har inte ansetts vara så oklar eller missvisande att ett vilseledande i marknadsföringslagens mening kan föreligga. Vid bedömningen har också vägts in vilken målgrupp marknadsföringen riktat sig till. Vidare har Marknadsdomstolen inte ansett det vilseledande när ett moderbolag åberopat typkontrollintyg i sin marknadsföring även om moderbolagets dotterbolag stod som innehavare/leverantör av de åberopade typkontrollintygen vid tidpunkten för den påtalade marknadsföringen.
 • MD 2007:32:Företrädare för ett bolag har vid muntlig marknadsföring av första hjälpen-tavlor påstått att nya regler kräver att första hjälpen-tavlor skall vara röda, att motpartens gröna första hjälpen-tavlor inte längre är tillåtna samt utgett sig för att representera motparten. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga. Tillika fråga om jämkande rättegångskostnader.
 • MD 2007:3:Ett företags talan mot ett annat företag för marknadsföring av visst byggmaterial i strid med 4, 6 och 8 §§ marknadsföringslagen har - trots att talan medgivits - ogillats på den grunden att det inte befunnits utrett att det förstnämnda företagets produkter var kända på marknaden.
 • MD 2005:32:Ett bolag har i en annons jämfört sina priser på tandtekniska produkter med priserna på motsvarande produkter hos ett antal icke namngivna konkurrenter. Annonsen har ansetts ge intrycket att de jämförda produkterna är likvärdiga och att bolagets priser genomgående är lägre än de utpekade konkurrenternas priser.Eftersom bolaget inte styrkt att så varit fallet har marknadsföringen ansetts otillbörlig enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2005:24:Vid marknadsföring i reklamfilmer av ett medel mot halsbränna och sura uppstötningar har använts formuleringar som ansetts ge intrycket att ett visst annat medel mot halsbränna och sura uppstötningar är verkningslöst och i det närmaste överflödigt. Marknadsföringen har ansetts misskrediterande enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2008:2:Ett bolag har vid marknadsföring av speltjänster på Internet använt vissa formuleringar som ansetts innefatta en jämförelse mellan två pokerklienter. Jämförelsen har ansetts ovederhäftig och vilseledande i strid mot 4, 6 och 8 a §§ marknadsföringslagen.
 • MD 2006:9:Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Fakturorna har varit utformade på sådant sätt att det ansetts föreligga en uppenbar risk för att kunderna får uppfattningen att bolagen har anknytning till varandra och att fakturorna avser införande i en företagskatalog som marknadsförs av det sist nämnda bolaget. Förfarandet har ansetts vilseledande i fråga om dels de båda bolagens verksamhet enligt 6 § marknadsföringslagen, dels kundernas betalningsskyldighet enligt 4 § och 12 § andra stycket marknadsföringslagen.
 • MD 2004:11:Ett företag har i marknadsföring av sin optikerverksamhet använt en rad formuleringar som bl.a. innefattat påståenden om kvalitet och pris. Vissa av påståendena har ansetts nedsättande till sin karaktär, vilseledande och otillbörliga.
 • MD 2007:33:Ett bolag har vid marknadsföring av byggvaror m.m. använt formuleringar som gett intryck av att bolaget allmänt på marknaden håller de lägsta priserna på byggvaror och liknande. Förbud har meddelats bolaget att använda formuleringarna "Alltid lägsta pris året rung" och "Sveriges billigaste byggvaror" eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.
 • MD 2008:11:Bolag har vid marknadsföring av däck använt slogan "Bara en känner de nordiska förhållandena". Marknadsföringen har ansetts vilseledande och ovederhäftig och därmed otillbörlig. Även fråga om misskreditering och rättegångskostnad.
 • MD 2006:22:Ett företag har vid marknadsföring av vikväggar angivit att väggarna har viss ljudreduktionsförmåga och hänvisat till resultat uppnådda vid laboratoriemätningar. Marknadsföringen har inte ansetts otillbörlig i MFL:s mening trots att det förebringats andra laboratoriemätningar som uppvisat lägre resultat. Vid bedömningen har särskilt beaktats att de mätningar som företaget åberopat varit korrekt utförda och att målgruppen för marknadsföringen varit väl införstådd med att resultaten vid mätningar av angivet slag kan variera.
 • MD 2008:9:Ett bolag har vid marknadsföring av sin webbplats använt formuleringen "Hur vill du att 2,2 miljoner svenskar ska hitta.se ditt företag?" och påståendet "Sveriges största katalog på nätet!". Eftersom bolaget inte har styrkt att webbplatsen under en något så när lång och sammanhållen period besökts av 2,2 miljoner unika webbläsare och inte heller att det funnits en klar och tydlig tendens som pekar på att webbplatsen hitta.se skulle utgöra den största katalogen på marknaden, har påståendena ansetts ovederhäftiga och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen. Vidare har det ansetts vilseledande att hänvisa till KIA-index utan att samtidigt ange vilken tidsperiod uppgiften avsåg.
 • MD 2006:11:Ett bolags påståenden och framställningar i sin marknadsföring på sin webbplats om ett eget utvecklat publiceringsverktyg för blädderbara tidningar på Internet har med hänsyn till ett bakomliggande avtal med ett annat bolag inte ansetts vilseledande enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2005:3:Yrkande om förbud mot marknadsföring av kulventiler har lämnats utan bifall enär det inte ansetts visat att kärandens produkt är känd på marknaden på sådant sätt att vilseledande efterbildning eller renommésnyltning kan vara aktuellt. Marknadsföringen har inte heller ansetts vilseledande i fråga om produktens kvaliteter, då svaranden har ansetts ha visat att dess produkter har de kvaliteter som märkningen anger.
 • MD 2007:10:Ett bolag har vid marknadsföring av en smärtstillande gel använt påståenden om produktens popularitet och effekt. Vissa av påståendena om produktens popularitet har befunnits obestyrkta och därmed otillbörliga enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2005:1:Marknadsföring av kontantkort och abonnemang för mobiltelefonitjänster har ansetts vilseledande och otillbörlig enligt marknadsföringslagen, dels då urvalet till i marknadsföringen använda prisjämförelser inte varit rättvist och aktuellt, dels då i marknadsföringen använt citat ur en tidningsartikel inte varit aktuellt vid tiden för marknadsföringen, dels då marknadsföringen inte förmedlat ett korrekt intryck av förhållandet mellan priserna för de båda parternas produkter. Förbud har därför meddelats för fortsatt sådan marknadsföring.
 • MD 2008:5:Ett företag har vid marknadsföring av telekatalog på Internet använt sig av benämningen "Gula / yrkesregister" på webbplats och i beställningsblankett. Företagets användning av benämningen "Gula / yrkesregister" och utformningen av beställningsblanketten har inte ansetts vilseleda om det kommersiella ursprunget och om kännetecken. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning.
 • MD 2006:16:Vid marknadsföring av en viss fläkttyp har vart och ett av partsbolagen använt påståenden med innebörd att det bolaget eller dess företrädare uppfunnit denna. Vidare har det ena bolaget uppgett att det varit det enda bolaget som kan vidareutveckla fläkten medan det andra bolaget gjort vissa påståenden som tolkats som att dess fläkt är bl.a. "världens favorit" och "varje fackmans favorit". Samtliga påståenden har befunnits obestyrkta och därför vilseledande och otillbörliga.
 • MD 2007:13:Ett bolags marknadsföring av en godisflaska har inte ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags godisflaska eftersom båda bolagens godisflaska befunnits vara samma originalprodukt. Inte heller har renommésnyltning ansetts föreligga. Vidare har ett antal påståenden som det förstnämnda bolaget gjort i sin marknadsföring, bl.a. om det andra företagets ställning som återförsäljare, inte ansetts vara vilseledande eller misskrediterande i MFL:s mening.
 • MD 2007:12:Ett bolag har vid marknadsföring av kontaktlinser använt formuleringen "upp till 50 % lägre pris". Formuleringen har ansetts ge intryck av att de kontaktlinser som bolaget marknadsför är betydligt billigare än kontaktlinser som marknadsförs av andra näringsidkare. Bolaget har inte förmått visa att så är fallet och formuleringen har därför ansetts ovederhäftig och vilseledande i strid mot marknadsföringslagen. Bolaget har vidare erbjudit kunderna en "trygghetskontroll" vid köp av kontaktlinser från bolaget och angett att kontrollen är "helt gratis" om den utförs inom viss tid. Förfarandet har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen dels då bolaget underlåtit att informera om att kontrollen inte uppfyller de krav på en s.k. kontaktlinsundersökning som följer av Socialstyrelsens föreksrifter, dels då erbjudandet av kontrollen betraktats som ett förmånserbjudande och bolaget underlåtit att tydligt informera om erbjudandets värde, dels då bolaget använt uttrycket "gratis" på ett vilseledande sätt. - Även fråga om användning av vissa varumärken i marknadsföringen.
 • MD 2007:7:En näringsidkare har marknadsfört bestick av s.k. fransk modell som påståtts utgöra en vilseledande efterbildning av en annan näringsidkares bestick. Yrkande om förbud mot marknadsföring av besticket har ogillats eftersom den efterbildade produkten inte ansetts vara särpräglad i MFL:s mening. Förbud har dock meddelats näringsidkaren att använda dels visst kännetecken, dels bilder av den efterbildade produkten i marknadsföringen. Även fråga om skadestånd.
 • MD 2004:3:Ett bolag har vid marknadsföring av optikerverksamhet använt påståendena "Två Blå Optik har flyttat!", "Tidigare adress: Glöm den !!!", "Två Blå har öppnat på ny adress här i stan. Mmmmmm. Dessutom har de ett bra flytterbjudande till alla kunder. Flyttkort" som givit intryck att en optikerverksamhet hade flyttat. När så inte var fallet har påståendena saknat fog och marknadsföringen ansetts otillbörlig och vilseledande. Även fråga om renommésnyltning.
 • MD 2006:13:Förbud har meddelats ett bolag att vid marknadsföring av annonstjänst på Internet dels använda vissa påståenden som ger intryck av att bolaget har fler annonser på sin webbplats än ett annat bolag, när så inte är fallet, dels lämna uppgifter på webbplatsen om antalet annonser, om dessa uppgifter inte är korrekta och utan att ange var dessa annonser ursprungligen lagts in. Marknadsföringen har ansetts vilseledande i strid mot marknadsföringslagen. Vidare har bl.a. ett yrkande om förbud att, utan tillstånd, möjliggöra länkning av annonser från en webbplats till en annan webbplats ogillats.
 • MD 2007:8:Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståenden om att företaget är Sveriges största bostadsmarknad, att företaget är Sveriges största eller populäraste marknadsplats inom hus eller hem samt att företaget har Sveriges största bostadsutbud, störst utbud och mest information. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte har förmått styrka riktigheten i dessa. Vidare har bl.a. ett yrkande om förbud att i marknadsföring kringgå två protokoll som finns på Internet (The Robots Exclusion Protocol och Hypertext Transfer Protocol - http/1.1) lämnats utan bifall på den grunden att yrkandet har befunnits ta sikte på åtgärder som lagligen inte kunnat definieras som marknadsföring.
 • MD 2005:36:Ett bolag har vid marknadsföring av vitvaror på Internet använt formuleringarna "Sveriges lägsta priser" och "Säljer till Sveriges bästa priser". Påståendena har ansetts ovederhäftiga och otillbörliga i strid med marknadsföringslagen då bolaget inte förmått styrka att det är ensamt om att hålla de lägsta priserna på vitvaror eller att det är billigare än sina konkurrenter.
 • MD 2006:23:Vid marknadsföring av glasögon har använts bl.a. formuleringarna "Stans bästa pris" och "Stans bästa pris 595:-" samt liknande formuleringar som innebär ett påstående om marknadens bästa pris. Formuleringarna har befunnits obestyrkta och därmed vilseledande och otillbörliga. Även fråga om förmånserbjudande och ersättning för rättegångskostnader.
 • MD 2007:20:Ett bolags marknadsföring av ett branschregister har ansetts dels utgöra renommésnyltning, dels vilseleda om kommersiellt ursprung och om kännetecken.
 • MD 2005:9:Det har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen att vid marknadsföring av en tampong som tillförts mjölksyrabakterier, men som inte godkänts för försäljning som läkemedel, använda formuleringar som ger intryck av att tampongen är avsedd att förebygga, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom. Även fråga om vilseledande CE-märkning.
 • MD 2007:9:Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståendet att företaget har "Alla bostäder från Sveriges fastighetsmäklare". Påståendet har ansetts vilseledande och otillbörligt i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte har förmått styrka riktigheten i detta. Vidare har företaget använt bl.a. påståenden om att företagets konkurrent har stulit den information som konkurrenten presenterar på sin webbplats. Dessa påståenden har bedömts vara nedsättande och misskrediterande för konkurrenten varför marknadsföringen har varit otillbörlig även i den delen.
 • MD 2006:31:Ett företag har vid marknadsföring av s.k. hundpejlprodukt i en jakttidning använt sig av påståenden om att en viss hundpejl har tio års erfarenhet, att den är mycket omtalad bland fågeljägarna samt att den har en inställbar ståndindikator. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte förmått styrka riktigheten i dessa.
 • MD 2004:8:Vid marknadsföring av kycklingprodukter har bl.a. använts påståenden av innebörd att annonsörens holländska kycklingar dels är producerade med tillämpning av "den svenska modellen" dels är uppfödda på foder som är fritt från antibiotika och genmodifierade råvaror (GMO). När annonsören inte kunnat visa att så var fallet har marknadsföringen ansetts vilseledande och otillbörlig.
 • MD 2007:18:Användning av viss taklykta vid marknadsföring av taxitjänster har inte ansetts vilseledande enligt 6 eller 8 § marknadsföringslagen eftersom risk för förväxling mellan aktuella taxibilar inte befunnits föreligga. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning (jfr MD 2006:8, 2006:28 och 2007:2).
 • MD 2005:22:Ett bolag har vid marknadsföring via direktreklam av prenumerationer på förlagsprodukter, som marknadsförts tillsammans med olika förmånserbjudanden, ålagts att på ett tydligt och framträdande sätt upplysa om att ett förmånserbjudande endast kan erhållas tillsammans med prenumeration när så är fallet. Vidare har bolaget meddelats förbud att vid marknadsföringen av prenumerationer framhäva förmånserbjudanden på ett sådant sätt att huvuderbjudandets verkliga innebörd undanskyms, presentera deltagandet i ett lotteri på ett sätt som ger ett överdrivet intryck av möjligheterna till vinst samt underlåta att på ett tydligt sätt sammanfatta samtliga för erbjudandena aktuella villkor. Däremot har Marknadsdomstolen funnit att ytterkuvert som marknadsföringsmaterialet legat i inte varit förväxlingsbart med annan försändelse än reklamförsändelse. Vidare fråga om utdömande av marknadsstörningsavgift.
 • MD 2004:10:Ett företag har i sin marknadsföring av trätofflor använt uttrycken "Since 1907" och "Båstad original" samt påstått att företaget startade sin tillverkning år 1907. Företaget ansågs inte sakna relevant anknytning till den ursprunglige tillverkaren av trätofflor i Båstad varför nämnda uttryck och påstående inte ansågs vilseledande eller otillbörliga. Även fråga om vilseledande om geografiskt ursprung.
 • MD 2004:15:Ett bolag har vid marknadsföring av rengörings-/putsmedel använt en förpackning som ansetts medföra risk att förpackningen förväxlas med ett annat företags förpackning och vilseledande om det kommersiella ursprunget. Dessutom har bolaget använt Naturskyddsföreningens beteckning "Bra Miljöval" utan Naturskyddsföreningens godkännande för den ifrågavarande produkten, till följd varav marknadsföringen även ansetts vilseledande om produktens inverkan på miljön.
 • MD 2004:28:Ett företag har vid marknadsföring av byggvaruhus använt uttrycket "Ingen är billigare" utan att kunna visa att så är fallet. Uttrycket har befunnits vilseledande och otillbörligt enligt marknadsföringslagen. Att företaget hänvisat till en lågprisgaranti, vilken haft innebörden att konsument under vissa förutsättningar kunnat erhålla ett lägre pris på vara från varuhuset än normalt, har inte ändrat den bedömningen.
 • MD 2006:24:En lokal mäklarfirma har vid marknadsföring av fastighetsmäklartjänster bl.a. i annonser och på storbildstavlor på orten gjort flera påståenden med innebörd att presumtiva säljare av sina hus tjänar mer pengar om de anlitar den firman än om de anlitar någon annan mäklarfirma på orten. För att verifiera sina påståenden har mäklarfirman hänvisat till viss mäklarstatistik. Marknadsdomstolen har funnit att det av statistiken inte går att utläsa det som mäklarfirman påstår och att det därför är vilseledande att reservationslöst göra sådana påståenden.
 • MD 2006:10:Vid marknadsföring av tjänster innefattande installation och service av antenner och kabel-TV, har ett bolag hänvisat till en bransch- auktorisation, som meddelas av en branschförening. Då bolaget fråntagits sin auktorisation och därmed ej ägt rätt att åberopa densamma har hänvisningen till auktorisationen i marknadsföringen varit vilseledande i strid mot 6 § marknadsföringslagen.
 • MD 2004:14:S.k. varningsbrev har inte ansetts innehålla så onyanserade och långtgående påståenden att dessa kunnat bedömas såsom otillbörliga eller stå i strid med god affärssed enligt marknadsföringslagen (jfr MD 1999:28 och 2002:25).
 • MD 2005:16:Ett bolag har vid marknadsföring av sin annonstjänst på Internet använt sig av vissa påståenden bl.a. med innebörd att bolaget är marknadsledande, har världens största motortjänst på Internet samt har vissa samarbetspartners. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då bolaget inte förmått styrka riktigheten i dessa. Förbud har även meddelats bolaget att skicka reklammeddelanden via SMS till fysiska personer, vilka inte står i ett kundförhållande till bolaget, utan föregående samtycke från personen i fråga.

Vilseledande förpackningsstorlekar

7 §  En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda förpackningar som genom sin storlek eller yttre utformning i övrigt är vilseledande i fråga om produktens mängd, storlek eller form.

Vilseledande efterbildningar

8 §  En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.

 • MD 2006:28:Ett bolag har vid marknadsföring av taxitjänster använt en taklykta som ansetts utgöra en vilseledande efterbildning enligt 8 § marknadsföringslagen. Även frågor om medansvar och skadestånd (jfr MD 2006:8).
 • MD 2004:6:Ett företags marknadsföring av telefonkataloger (lokalkataloger) på vissa angivna orter har - såvitt avser den typografiska utformningen av katalogernas omslag - ansetts vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget och medföra risk för att katalogerna förväxlas med ett annat företags kataloger på motsvarande orter. Därutöver har vissa påståenden i annonser på ett företags hemsida befunnits vilseledande om det kommersiella ursprunget. Yrkande om att vissa framställningar skall utplånas har lämnats utan bifall.
 • MD 2005:35:Marknadsföring av taxitjänster har genom utseendet på bilar ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid med 8 § marknadsföringslagen. Yrkande om att viss dekor skall utplånas eller ändras har lämnats utan bifall.
 • MD 2007:21:En bil försedd med vissa kännetecken som har använts vid marknadsföring av taxitjänster har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning i strid mot 8 § marknadsföringslagen.
 • MD 2005:26:Marknadsföring av taxitjänster har genom utseendet på taxibilar ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid med 8 § marknadsföringslagen (1995:450).
 • MD 2006:19:Ett dagligvaruhandelsföretag har vid marknadsföringen av sina produkter bl.a. använt sig av benämningarna "Vi - fria handlare i samverkan" och "Vi-butikerna". Företagets användning av ordet "Vi" har inte ansetts vilseledande om det kommersiella ursprunget i förhållande till ett annat företags användning av samma ord i en tidningstitel. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning.
 • MD 2005:19:Vid marknadsföring av golfresor har det kännetecken som använts vid marknadsföringen inte visats vara känt på marknaden på sådant sätt att det förknippats med viss verksamhet. Det har då ej heller varit fråga om vilseledande om kommersiellt ursprung eller otillbörlig marknadsföring i övrigt enligt marknadsföringslagen. Även fråga om medverkansansvar.
 • MD 2006:8:En näringsidkare har vid marknadsföring av taxitjänster använt en taklykta som ansetts utgöra en vilseledande efterbildning enligt 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om skadestånd.
 • MD 2006:3:Påtalad marknadsföring av leksaksbyggklossar har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning av ett annat företags kända och särpräglade byggklossar. Marknadsdomstolen har vid sin bedömning funnit att den risk för förväxling som kan föreligga mellan bolagens leksaksbyggklossar neutraliseras vid inköpstillfället genom att svarandebolagets byggklossar endast marknadsförs i förpackningar som tydligt skiljer sig åt från kärandebolagets förpackningar. Ej heller har renommésnyltning befunnits föreligga.
 • MD 2006:7:Ett bolags marknadsföring av godisbilar i lösvikt i viss färgkombination har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning av ett annat företags kända godisprodukt, A. bilar, då det inte förelegat förväxlingsrisk vid inköpssituationen. Ej heller har renommésnyltning befunnits föreligga.
 • MD 2007:2:Användning av viss taklykta vid marknadsföring av taxitjänster har inte ansetts vilseledande enligt 6 eller 8 § marknadsföringslagen eftersom någon risk för förväxling mellan aktuella taxibilar inte befunnits föreligga. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning (jfr MD 2006:8 och 2006:28).
 • MD 2005:6:Skadestånd för förlorad försäljning till följd av en överträdelse mot förbudet mot vilseledande efterbildning har uppskattats med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.
 • MD 2005:12:Företag har vid marknadsföring av snus använt förpackningsutstyrslar som har befunnits innebära risk för förväxling med annat företags förpackningar och sålunda vilseleda om det kommersiella ursprunget eller om att det annars skulle föreligga någon kommersiell samhörighet mellan produkterna. Påståenden i marknadsföringen såsom "original" och "1:a Kvalité" har inte ansetts strida mot marknadsföringslagen. Även fråga om renommésnyltning.
 • MD 2007:29:En taxibil försedd med vissa kännetecken som har använts vid marknadsföring av taxitjänster har ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid mot 8 § marknadsföringslagen.
 • MD 2007:16:En näringsidkare har marknadsfört dels en s.k. pennlampa, dels en annan ficklampa vilka båda påståtts utgöra vilseledande efterbildning av en annan näringsidkares ficklampa. Yrkandet om förbud mot marknadsföringen har ogillats dels vad gäller den s.k. pennlampan eftersom originalprodukten inte ansetts känd under tid då pennlampan marknadsfördes, dels beträffande den andra ficklampan eftersom någon vilseledande efterbildning inte ansetts föreligga. Inte heller har renommésnyltning ansetts vara för handen.
 • MD 2005:33:Ett företag har marknadsfört skor som ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags skor i strid med 8 § marknadsföringslagen. Marknadsföringen har även ansetts utgöra renommésnyltning enligt 4 § marknadsföringslagen. Även fråga om huruvida part inlett onödig rättegång.
 • MD 2007:28:Ett bolags värmepump har inte ansetts känd inom omsättningskretsen på det sätt som krävs enligt marknadsföringslagen, varför marknadsföringen av ett annat bolags värmepump inte har ansetts vara vilseledande efterbildning, vilseledande om kommersiellt urpsrung eller utgöra renommésnyltning. Tillika fråga om parternas avtalsförhållanden. Bolagets kopiering av det andra bolagets marknadsföringsmaterial, vilket sedan använts för marknadsföring av en egen värmepump, har däremot inte ansetts vara förenligt med kraven på god affärssed och därmed inte heller stämma överens med god marknadsföringssed. Förbud har meddelats bolaget att använda marknadsföringsmaterialet då förfarandet har ansetts otillbörligt och därmed i strid mot 4 § marknadsföringslagen.
 • MD 2004:26:Påtalad marknadsföring har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning då det inte har visats att kännetecken som använts vid marknadsföring av reklambyråtjänster varit kända på marknaden på sådant sätt att de förknippats med viss verksamhet. Ej heller fråga om vilseledande om kommersiellt ursprung eller i övrigt fråga om otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2007:3:Ett företags talan mot ett annat företag för marknadsföring av visst byggmaterial i strid med 4, 6 och 8 §§ marknadsföringslagen har - trots att talan medgivits - ogillats på den grunden att det inte befunnits utrett att det förstnämnda företagets produkter var kända på marknaden.
 • MD 2005:3:Yrkande om förbud mot marknadsföring av kulventiler har lämnats utan bifall enär det inte ansetts visat att kärandens produkt är känd på marknaden på sådant sätt att vilseledande efterbildning eller renommésnyltning kan vara aktuellt. Marknadsföringen har inte heller ansetts vilseledande i fråga om produktens kvaliteter, då svaranden har ansetts ha visat att dess produkter har de kvaliteter som märkningen anger.
 • MD 2007:25:En taxibil försedd med vissa kännetecken som har använts vid marknadsföring av taxitjänster har ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid mot 8 § marknadsföringslagen.
 • MD 2007:13:Ett bolags marknadsföring av en godisflaska har inte ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags godisflaska eftersom båda bolagens godisflaska befunnits vara samma originalprodukt. Inte heller har renommésnyltning ansetts föreligga. Vidare har ett antal påståenden som det förstnämnda bolaget gjort i sin marknadsföring, bl.a. om det andra företagets ställning som återförsäljare, inte ansetts vara vilseledande eller misskrediterande i MFL:s mening.
 • MD 2007:7:En näringsidkare har marknadsfört bestick av s.k. fransk modell som påståtts utgöra en vilseledande efterbildning av en annan näringsidkares bestick. Yrkande om förbud mot marknadsföring av besticket har ogillats eftersom den efterbildade produkten inte ansetts vara särpräglad i MFL:s mening. Förbud har dock meddelats näringsidkaren att använda dels visst kännetecken, dels bilder av den efterbildade produkten i marknadsföringen. Även fråga om skadestånd.
 • MD 2004:23:Ett företag har marknadsfört leksaksbyggklossar vilka har ansetts utgöra en efterbildning av ett annat företags leksaksbyggklossar och sålunda vilseleda om byggklossarnas kommersiella ursprung. Förbud att marknadsföra leksaksbyggklossar som inte genom utformning, dekor eller på annat sätt tydligt skiljer sig från det andra företagets leksaksbyggklossar har därför meddelats.
 • MD 2005:38:Ett företags förpackning har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags förpackning i strid med 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om medansvar för styrelseledamot.
 • MD 2007:18:Användning av viss taklykta vid marknadsföring av taxitjänster har inte ansetts vilseledande enligt 6 eller 8 § marknadsföringslagen eftersom risk för förväxling mellan aktuella taxibilar inte befunnits föreligga. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning (jfr MD 2006:8, 2006:28 och 2007:2).
 • MD 2004:15:Ett bolag har vid marknadsföring av rengörings-/putsmedel använt en förpackning som ansetts medföra risk att förpackningen förväxlas med ett annat företags förpackning och vilseledande om det kommersiella ursprunget. Dessutom har bolaget använt Naturskyddsföreningens beteckning "Bra Miljöval" utan Naturskyddsföreningens godkännande för den ifrågavarande produkten, till följd varav marknadsföringen även ansetts vilseledande om produktens inverkan på miljön.
 • MD 2007:27:Två företag har marknadsfört dammsugarmunstycken som ansetts utgöra vilseledande efterbildningar av ett annat företags dammsugarmunstycke i strid mot 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om medansvar för ställföreträdare.

Jämförande reklam

8 a §  En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter, bara om jämförelsen

 1. inte är vilseledande,
 2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål,
 3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna,
 4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan deras produkter, varumärken, firmor eller andra kännetecken,
 5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken,
 6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning,
 7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares varumärkes, firmas eller andra känneteckens renommé eller varas ursprungsbeteckning, och
 8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller firma.

[S2]Vid en jämförelse som avser ett särskilt erbjudande skall det på ett klart och entydigt sätt framgå när erbjudandet upphör att gälla eller, om det särskilda erbjudandet är beroende av tillgången på produkten, de begränsningar som då gäller för det. Om det särskilda erbjudandet ännu inte har börjat gälla, skall det klart och entydigt också framgå när specialpriset eller de andra särskilda villkoren börjar gälla. Lag (2000:129).

Prop. 1999/2000:40: I första stycket anges de fall då jämförande reklam skall vara tillåten. Av bestämmelsen framgår också att det är endast själva jämförelsen som regleras. För annat än själva jämförelsen i marknadsföringen gäller övriga bestämmelser i lagen. Att så är fallet har inte ansetts behöva anges i lagtext.

Av artikel 3 a i direktivet om jämförande reklam framgår bl. a. att jämförelsen inte får vara vilseledande. En bestämmelse som införlivar direktivet i denna del finns i denna ...

 • MD 2007:15:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik i tre påtalade reklamfilmer gjort jämförelser mellan försäljning i traditionell butik och försäljning via Internet. En av filmerna har ansetts ge intrycket att traditionella butiker använder sig av s.k. otillbörliga lockerbjuanden, att varor i traditionella butiker är av dålig kvalitet och att konsumenter inte kan lita på traditionella butiker. Marknadsföringen har ansetts ovederhäftig, vilseledande och misskrediterande enligt marknadsföringslagen. Bolaget har vidare i en tidningsannons använt formuleringen "Vi har inte bara lägre priser - vi har varorna i lager också!". Påståendet "Vi har inte bara lägre priser" har ansetts ge intryck av att bolaget är generellt billigare än sina konkurrenter. Då bolaget inte styrkt att så är fallet har påståendet ansetts ovederhäftigt och därmed otillbörligt enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2004:27:Ett företag har vid marknadsföring av byggvaruhus använt uttrycken "Sveriges och Europas största byggvaruhuskedja", "vågar vi faktiskt påstå att vi inte bara är störst och bäst", "det största urvalet och det bästa priserna" m.fl. liknande formuleringar. Uttrycken har befunnits vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Företaget har också utfäst sig att under vissa förutsättningar erbjuda kund som hittat identisk produkt billigare någon annanstans att få köpa produkten 12 % billigare än hos konkurrenten. Att beträffande denna utfästelse använda uttrycken "12 % billigare än konkurrenterna" eller "vi har de lägsta priserna" har också ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2004:9:En tillverkare av hund- och kattfoder har i sin marknadsföring gjort en rad påståenden med innebörd att djuren föredrar de egna produkterna framför såväl vissa namngivna konkurrenters produkter som samtliga konkurrerande produkter på marknaden, eftersom de egna produkterna har den bästa smaken. Därutöver har även påståtts att de egna produkterna har de bästa näringsinnehållet och att dessa även är "Veterinärens 1:a foderval för sin hund och katt". Påståendena har befunnits obestyrkta och därmed vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Även fråga om medverkansansvar.
 • MD 2005:8:Vid marknadsföring av griskött har formuleringen "världens bästa griskött" använts. Vidare har formulering som ger intryck av att importerat griskött innehåller medicin, men att så inte är fallet med svenskt griskött, använts. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga. Det andra påståendet har även ansetts misskrediterande för utländska grisköttsproducenter.
 • MD 2006:27:Ett bolag har marknadsfört ett medicinskt plåster som godkänts för behandling av epikondylit (tennisarmbåge) och ankelstukning. Bolaget har vid marknadsföringen använt uttrycket ”Om du vet var du har ont” och därigenom anknutit till en känd slogan som använts av ett konkurrerande bolag. Marknadsföringen har i denna del ansetts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Bolaget har vidare använt uttrycken ”för behandling av lokal smärta” och ”Som en värktablett i plåsterform” vilka ansetts ge intryck av att den aktuella produkten kan användas för behandling av andra smärttillstånd än de för vilka den har godkänts. Marknadsföringen har i dessa delar ansetts strida mot läkemedelslagens bestämmelser om läkemedelsinformation och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Förbud har även meddelats mot användningen av ett påstående om att produkten till skillnad från smärtstillande geler inte luktar då påståendet ansetts vilseledande om produktens egenskaper (I). – Ett bolag har vid marknadsföring av en smärtstillande gel använt sig av två reklamfilmer. I den första filmen har bolaget bl.a. använt uttrycket ”Om du vet var du har ont, varför göra plånboken illa?”. Genom användningen av uttrycket har bolaget nära anknutit till en känd slogan som använts av ett konkurrerande bolag. Marknadsföringen har ansetts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Bolaget har även gjort gällande att konkurrentens produkt kostar ”jättemycket mer” än bolagets egen produkt. Påståendet har bedömts som vilseledande eftersom det ansetts kunna ge intryck av att prisskillnaden mellan produkterna är större än vad som verkligen är fallet (II). I den andra reklamfilmen har bolaget gjort en direkt jämförelse mellan sin egen produkt och konkurrentens produkt. De båda produkternas förpackningar har presenterats bredvid varandra åtföljda av viss text med ostridiga uppgifter om bl.a. förpackningsstorlek och pris. Marknadsföringen har inte befunnits otillbörlig enligt marknadsföringslagen eftersom jämförelsen avsett utbytbara produkter och framställningen har varit neutral till sin karaktär (III)
 • MD 2007:11:Ett bolag har vid marknadsföring av kompetensförsörjning använt formuleringarna "största företag inom kompetensförsörjning" och "ledande position". Formuleringarna har ansetts ovederhäftiga och otillbörliga eftersom bolaget inte förmått visa att det är störst när det gäller kompetensförsörjning eller att det är ledande på sätt som påstås i den påtalade marknadsföringen.
 • MD 2006:5:Ett bolag har vid marknadsföring av elartiklar i tidningsannonser dels använt formuleringen "Vi har de bästa priserna", dels avbildat ett annat bolags logotyp på ett påstått kränkande sätt. Marknadsdomstolen har funnit att påståendet "Vi har de bästa priserna" inte kan uppfattas på annat sätt än att svarandebolaget har de lägsta priserna på marknaden. Påståendet har befunnits obestyrkt och därmed ovederhäftigt och otillbörligt i strid mot marknadsföringslagen. Däremot har Marknadsdomstolen inte funnit att återgivningen av logotypen, i en hög tillsammans med andra logotyper och prislappar, varit misskrediterande eller nedsättande.
 • MD 2007:34:Ett bemanningsföretag har vid marknadsföring av sina tjänster använt formuleringarna "överlägsna tjänster", "bäst i test", "mest nöjda kunder", "bäst kvalitet på uthyrd personal", "bäst service och bemötande" och "bäst leveranstid". Bolaget har inte förmått styrka påståendena och de har därför ansetts vilseledande och otillbörliga, varför förbud har meddelats bolaget att använda påståendena eller liknande formuleringar. Tillika fråga om onödig rättegång.
 • MD 2007:6:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck av att bolagets konkurrenter inte haft utbjudna varor till försäljning. Förbud har meddelats bolaget att använda formuleringarna eftersom dessa ansetts vilseledande och misskrediterande för konkurrenterna. Förbud har också meddelats bolaget att använda påståendena "Nordens största varuhus för hemelektronik", "Störst på datorer" och "Sveriges största återförsäljare av datorer till konsument" då bolaget inte förmått styrka påståendena. Även fråga om avvisning av yrkande och onödig rättegång.
 • MD 2006:33:Ett företag har vid marknadsföring av en databastjänst på socialrättens område jämfört denna med konkurrents motsvarande tjänst. Jämförelsen har ansetts innehålla ett antal ovederhäftiga uppgifter samt har inte ansetts ge en rättvisande totalbild av de jämförda tjänsterna, varför den har befunnits strida mot marknadsföringslagen. Talan mot ett dotterbolag som ej medverkat till marknadsföringen har ogillats.
 • MD 2008:10:Ett bolag har vid marknadsföring av el använt sig av miljöargument, framförallt påståenden om koldioxidutsläpp och därvid direkt pekat ut bl.a. kärandebolaget. Marknadsföringen har ansetts vilseledande, misskrediterande och därmed otillbörlig. Tillika fråga om onödig rättegång.
 • MD 2005:32:Ett bolag har i en annons jämfört sina priser på tandtekniska produkter med priserna på motsvarande produkter hos ett antal icke namngivna konkurrenter. Annonsen har ansetts ge intrycket att de jämförda produkterna är likvärdiga och att bolagets priser genomgående är lägre än de utpekade konkurrenternas priser.Eftersom bolaget inte styrkt att så varit fallet har marknadsföringen ansetts otillbörlig enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2005:24:Vid marknadsföring i reklamfilmer av ett medel mot halsbränna och sura uppstötningar har använts formuleringar som ansetts ge intrycket att ett visst annat medel mot halsbränna och sura uppstötningar är verkningslöst och i det närmaste överflödigt. Marknadsföringen har ansetts misskrediterande enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2008:2:Ett bolag har vid marknadsföring av speltjänster på Internet använt vissa formuleringar som ansetts innefatta en jämförelse mellan två pokerklienter. Jämförelsen har ansetts ovederhäftig och vilseledande i strid mot 4, 6 och 8 a §§ marknadsföringslagen.
 • MD 2007:10:Ett bolag har vid marknadsföring av en smärtstillande gel använt påståenden om produktens popularitet och effekt. Vissa av påståendena om produktens popularitet har befunnits obestyrkta och därmed otillbörliga enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2005:1:Marknadsföring av kontantkort och abonnemang för mobiltelefonitjänster har ansetts vilseledande och otillbörlig enligt marknadsföringslagen, dels då urvalet till i marknadsföringen använda prisjämförelser inte varit rättvist och aktuellt, dels då i marknadsföringen använt citat ur en tidningsartikel inte varit aktuellt vid tiden för marknadsföringen, dels då marknadsföringen inte förmedlat ett korrekt intryck av förhållandet mellan priserna för de båda parternas produkter. Förbud har därför meddelats för fortsatt sådan marknadsföring.
 • MD 2007:13:Ett bolags marknadsföring av en godisflaska har inte ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags godisflaska eftersom båda bolagens godisflaska befunnits vara samma originalprodukt. Inte heller har renommésnyltning ansetts föreligga. Vidare har ett antal påståenden som det förstnämnda bolaget gjort i sin marknadsföring, bl.a. om det andra företagets ställning som återförsäljare, inte ansetts vara vilseledande eller misskrediterande i MFL:s mening.
 • MD 2007:12:Ett bolag har vid marknadsföring av kontaktlinser använt formuleringen "upp till 50 % lägre pris". Formuleringen har ansetts ge intryck av att de kontaktlinser som bolaget marknadsför är betydligt billigare än kontaktlinser som marknadsförs av andra näringsidkare. Bolaget har inte förmått visa att så är fallet och formuleringen har därför ansetts ovederhäftig och vilseledande i strid mot marknadsföringslagen. Bolaget har vidare erbjudit kunderna en "trygghetskontroll" vid köp av kontaktlinser från bolaget och angett att kontrollen är "helt gratis" om den utförs inom viss tid. Förfarandet har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen dels då bolaget underlåtit att informera om att kontrollen inte uppfyller de krav på en s.k. kontaktlinsundersökning som följer av Socialstyrelsens föreksrifter, dels då erbjudandet av kontrollen betraktats som ett förmånserbjudande och bolaget underlåtit att tydligt informera om erbjudandets värde, dels då bolaget använt uttrycket "gratis" på ett vilseledande sätt. - Även fråga om användning av vissa varumärken i marknadsföringen.
 • MD 2006:13:Förbud har meddelats ett bolag att vid marknadsföring av annonstjänst på Internet dels använda vissa påståenden som ger intryck av att bolaget har fler annonser på sin webbplats än ett annat bolag, när så inte är fallet, dels lämna uppgifter på webbplatsen om antalet annonser, om dessa uppgifter inte är korrekta och utan att ange var dessa annonser ursprungligen lagts in. Marknadsföringen har ansetts vilseledande i strid mot marknadsföringslagen. Vidare har bl.a. ett yrkande om förbud att, utan tillstånd, möjliggöra länkning av annonser från en webbplats till en annan webbplats ogillats.
 • MD 2006:23:Vid marknadsföring av glasögon har använts bl.a. formuleringarna "Stans bästa pris" och "Stans bästa pris 595:-" samt liknande formuleringar som innebär ett påstående om marknadens bästa pris. Formuleringarna har befunnits obestyrkta och därmed vilseledande och otillbörliga. Även fråga om förmånserbjudande och ersättning för rättegångskostnader.
 • MD 2007:9:Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståendet att företaget har "Alla bostäder från Sveriges fastighetsmäklare". Påståendet har ansetts vilseledande och otillbörligt i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte har förmått styrka riktigheten i detta. Vidare har företaget använt bl.a. påståenden om att företagets konkurrent har stulit den information som konkurrenten presenterar på sin webbplats. Dessa påståenden har bedömts vara nedsättande och misskrediterande för konkurrenten varför marknadsföringen har varit otillbörlig även i den delen.
 • MD 2004:28:Ett företag har vid marknadsföring av byggvaruhus använt uttrycket "Ingen är billigare" utan att kunna visa att så är fallet. Uttrycket har befunnits vilseledande och otillbörligt enligt marknadsföringslagen. Att företaget hänvisat till en lågprisgaranti, vilken haft innebörden att konsument under vissa förutsättningar kunnat erhålla ett lägre pris på vara från varuhuset än normalt, har inte ändrat den bedömningen.
 • MD 2005:17:Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster använt en av en konkurrent tidigare använd figur, lille Bill, och påstått att denne ljugit, skrävlat och bör stå och skämmas. Marknadsföringen har ansetts misskrediterande och därmed otillbörlig. Förfarandet har däremot inte ansetts innebära renommésnyltning.

Konkursutförsäljningar

9 §  En näringsidkare får vid marknadsföringen använda uttrycket "konkurs", ensamt eller i förening med något annat uttryck, bara om produkterna bjuds ut av konkursboet eller för dess räkning.

Utförsäljningar

10 §  En näringsidkare får vid marknadsföring av produkter använda uttrycken "slutförsäljning", "utförsäljning" eller "upphör" eller något annat uttryck med motsvarande innebörd, bara om

 1. det är fråga om en slutförsäljning av näringsidkarens hela varulager eller en klart avgränsad del av det,
 2. försäljningen sker under en begränsad tid, och
 3. priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

 • MD 2005:31:Fråga om vilseledande användning av uttrycket "vi upphör" i strid mot 10 § marknadsföringslagen vid utförsäljning av mattor under en längre tidsperiod. Även uttrycket "lagerrensning" har ansetts omfattas av och strida mot samma paragraf. Därutöver har vissa angivna procentsatser för rabatt ansetts strida mot marknadsföringslagen och vara otillbörliga när näringsidkaren inte kunnat visa att angivna priser avsett en verklig nedsättning av ordinarie priser.

Realisationer

11 §  En näringsidkare får vid marknadsföring av produkter använda uttrycket ËrealisationË eller något annat uttryck med motsvarande innebörd, bara om

 1. försäljningen avser produkter som ingår i näringsidkarens ordinarie sortiment,
 2. försäljningen sker under en begränsad tid, och
 3. priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Obeställda produkter m. m.

12 §  En näringsidkare får vid marknadsföringen inte leverera produkter till någon som inte uttryckligen har beställt dem och därvid vilseleda mottagaren om dennes betalningsskyldighet.

[S2]En näringsidkare får vid marknadsföringen inte heller i annat fall tillställa någon fakturor, inbetalningsavier eller liknande meddelanden avseende produkter som inte uttryckligen har beställts och därvid vilseleda mottagaren om dennes betalningsskyldighet. Lag (1995:1472).

 • MD 2004:18:Förbud har meddelats en teleoperatör att dels vid marknadsföring av Internettjänster tillställa konsumenter fakturor avseende utnyttjande av sådan tjänst som inte uttryckligen har beställts, dels medverka till marknadsföring i vilken tjänsteleverantören underlåter att tillhandahålla lämpliga och effektiva tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för en tjänstemottagare att upptäcka och rätta till eventuella inmatningsfel innan en beställning görs.
 • MD 2006:9:Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Fakturorna har varit utformade på sådant sätt att det ansetts föreligga en uppenbar risk för att kunderna får uppfattningen att bolagen har anknytning till varandra och att fakturorna avser införande i en företagskatalog som marknadsförs av det sist nämnda bolaget. Förfarandet har ansetts vilseledande i fråga om dels de båda bolagens verksamhet enligt 6 § marknadsföringslagen, dels kundernas betalningsskyldighet enligt 4 § och 12 § andra stycket marknadsföringslagen.
 • MD 2004:29:Marknadsföring av en företagskatalog har ansetts vara vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget. Företaget har även tillställt andra företag order och annonskorrektur avseende kataloginföranden som inte uttryckligen beställts. Förfarandet har ansetts vilseleda mottagarna om deras betalningsskyldighet.

Förmånserbjudanden

13 §  En näringsidkare, som vid marknadsföringen erbjuder köparen att förvärva ytterligare produkter utan ersättning eller till ett särskilt lågt pris eller erbjuder köparen andra särskilda förmåner, skall lämna tydlig information om

 1. villkoren för att utnyttja erbjudandet,
 2. erbjudandets beskaffenhet och värde, samt
 3. de tidsgränser och andra begränsningar som gäller för erbjudandet.

 • MD 2007:19:Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringar som i sitt sammanhang ansetts utgöra jämförande reklam. Formuleringarna har ansetts ge intryck av att köp av billiga glasögon medför risk för konsumentens hälsa och inte är baserade på dagens optik, att bolaget har marknadens bästa progressiva glasögon, läsglasögon och glas, att bolagets konkurrenter till skillnad från bolaget inte har riktiga eller kompetenta optiker, att billiga glasögon har gamla och/eller dåliga glas samt att konsumenten får ett par glasögon eller andra optikerprodukter utan motprestation. Eftersom det inte visats att så är fallet har formuleringarna ansetts vilseledande och otillbörliga. Vissa av formuleringarna har även ansetts misskrediterande mot bl.a. optiker med en lågprisprofil. Bolaget har vidare erbjudit kunderna att få ett par läsglasögon vid köp av progressiva glasögon. Förmånserbjudandet har bedömts vara vilseledande då bolaget underlåtit att i TV-reklam och på webbplats lämna tydligt information om de begränsningar som gäller för erbjudandet. I sammanhanget har innebörden av ordet ”få” prövats - Även fråga om marknadsföring av erbjudande om delbetalning av glasögon.
 • MD 2004:16:Bolag har förbjudits att vid marknadsföring av mobiltelefonabonnemang genom förmånserbjudande underlåta att lämna tydlig information om anslutningsavgift, fasta löpande avgifter för abonnemanget samt tidsgränser och andra villkor och begränsningar av erbjudandet.
 • MD 2008:1:Ett bolag har vid marknadsföring av ett förmånserbjudande beträffande glasögon, där kunden vid köp av ett par glasögon kan få ett andra likvärdigt par på köpet, använt beteckningen "0:-". Marknadsföringen har ansetts vilseledande och otillbörlig med hänsyn till att användningen av beteckningen "0:-" ger intryck av att varor kan erhållas utan motprestation. Förbud har också meddelats bolaget att använda uttrycket "100 % nöjd kund garanti" på sätt som vilseleder om garantins omfattning. Vidare har åläggande meddelats bolaget att dels vid marknadsföring av nämnda förmånserbjudande eller erbjudanden med väsentligen samma innebörd tydligt redovisa de villkor och begränsningar som gäller för erbjudandet, dels vid marknadsföring av erbjudande om att köpa glasögon på avbetalning ange den effektiva räntan på sätt som krävs enligt konsumentkreditlagen (1992:830).
 • MD 2004:7:Bolag har förbjudits att vid marknadsföring av mobiltelefonabonnemang genom förmånserbjudande underlåta att lämna tydlig information om inträdesavgift och fasta löpande avgifter för abonnemanget.
 • MD 2007:12:Ett bolag har vid marknadsföring av kontaktlinser använt formuleringen "upp till 50 % lägre pris". Formuleringen har ansetts ge intryck av att de kontaktlinser som bolaget marknadsför är betydligt billigare än kontaktlinser som marknadsförs av andra näringsidkare. Bolaget har inte förmått visa att så är fallet och formuleringen har därför ansetts ovederhäftig och vilseledande i strid mot marknadsföringslagen. Bolaget har vidare erbjudit kunderna en "trygghetskontroll" vid köp av kontaktlinser från bolaget och angett att kontrollen är "helt gratis" om den utförs inom viss tid. Förfarandet har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen dels då bolaget underlåtit att informera om att kontrollen inte uppfyller de krav på en s.k. kontaktlinsundersökning som följer av Socialstyrelsens föreksrifter, dels då erbjudandet av kontrollen betraktats som ett förmånserbjudande och bolaget underlåtit att tydligt informera om erbjudandets värde, dels då bolaget använt uttrycket "gratis" på ett vilseledande sätt. - Även fråga om användning av vissa varumärken i marknadsföringen.
 • MD 2004:24:Bolag har förbjudits att vid marknadsföring av mobiltelefonabonnemang genom förmånserbjudande underlåta att lämna tydlig information om anslutningsavgift och fasta löpande kostnader samt vissa andra väsentliga begränsningar av erbjudandet.

Garantier

13 a §  En näringsidkare, som vid marknadsföringen erbjuder sig att genom en garanti eller liknande utfästelse under en viss tid svara för en produkt eller del därav eller för en egenskap hos produkten, skall vid försäljningen lämna köparen tydlig information om utfästelsens innehåll och de uppgifter som är nödvändiga för att köparen skall kunna göra den gällande. Information skall även lämnas om att köparens rättigheter enligt lag inte påverkas av utfästelsen.

[S2]Utfästelsen och informationen skall lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köparen. Lag (2002:565).

Prop. 1999/2000:40: Paragrafen föreskriver i första stycket en opt-in-lösning för vissa typer av kommunikationsmedel som uteslutande används på distans. När det gäller andra metoder för kommunikation uteslutande på distans föreskrivs i andra stycket en opt-out-lösning. I båda alternativen gäller skyddet för fysiska personer.

Bestämmelsen i första stycket tar sikte på de tekniker för kommunikation uteslutande på distans som särskilt räknas upp i distansavtalsdirektivets artikel 10 punkten 1. De andra ...

Prop. 2001/02:134: Paragrafen är ny och genomför artikel 6.2 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.7.2. Vid utformningen av paragrafen har hänsyn tagits till Lagrådets synpunkter.

I paragrafen anges vilka krav som skall ställas när det gäller utformningen av garantier och liknande utfästelser, som lämnas av en näringsidkare efter att först ha erbjudits av denne vid marknadsföring av en produkt. Det åligger ...

Obeställd reklam

13 b §  En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

[S2]Har näringsidkaren fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen, gäller inte kravet på samtycke enligt första stycket, om

 1. den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,
 2. marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och
 3. den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande. Lag (2004:103).

 • MD 2006:14:I ett företags webbaserade kampanj för pensionssparande har personer kunnat ringa upp sig själva från framtiden. Efter att ha lämnat vissa uppgifter om sig själv och sitt telefonnummer har personen blivit uppringd och kunnat lyssna på en förinspelad berättelse och sedan få möjlighet att bli kopplad till företagets kundtjänst eller läsa mer på företagets webbplats. Fråga om tolkningen i 13 b § marknadsföringslagen av "uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild" och om samtycke på förhand. Även fråga om reklamidentifikation enligt 5 § marknadsföringslagen.
 • MD 2005:16:Ett bolag har vid marknadsföring av sin annonstjänst på Internet använt sig av vissa påståenden bl.a. med innebörd att bolaget är marknadsledande, har världens största motortjänst på Internet samt har vissa samarbetspartners. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då bolaget inte förmått styrka riktigheten i dessa. Förbud har även meddelats bolaget att skicka reklammeddelanden via SMS till fysiska personer, vilka inte står i ett kundförhållande till bolaget, utan föregående samtycke från personen i fråga.

13 c §  Vid marknadsföring med elektronisk post skall meddelandet alltid innehålla en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen skall upphöra. Detta gäller även vid marknadsföring till en juridisk person. Lag (2004:103).

13 d §  En näringsidkare får använda andra metoder för individuell kommunikation på distans än sådana som avses i 13 b §, om inte den fysiska personen tydligt motsatt sig att metoden används. Lag (2004:103).

 • MD 2006:18:Ett företag har kontaktat annonsörer på viss webbplats och marknadsfört sin egen produkt trots att annonsörerna motsatt sig marknadsföring via telefon. Förfarandet har ansetts strida mot 13 d § marknadsföringslagen.

Förbud och ålägganden

Förbud mot fortsatt marknadsföring av ett visst slag

14 §  En näringsidkare vars marknadsföring strider mot god marknadsföringssed eller på något annat sätt är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare får förbjudas att fortsätta med den marknadsföringen eller att vidta någon annan liknande åtgärd.

[S2]Ett förbud enligt första stycket får meddelas också

 1. en anställd hos näringsidkaren,
 2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar, och
 3. var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen.

 • MD 2007:15:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik i tre påtalade reklamfilmer gjort jämförelser mellan försäljning i traditionell butik och försäljning via Internet. En av filmerna har ansetts ge intrycket att traditionella butiker använder sig av s.k. otillbörliga lockerbjuanden, att varor i traditionella butiker är av dålig kvalitet och att konsumenter inte kan lita på traditionella butiker. Marknadsföringen har ansetts ovederhäftig, vilseledande och misskrediterande enligt marknadsföringslagen. Bolaget har vidare i en tidningsannons använt formuleringen "Vi har inte bara lägre priser - vi har varorna i lager också!". Påståendet "Vi har inte bara lägre priser" har ansetts ge intryck av att bolaget är generellt billigare än sina konkurrenter. Då bolaget inte styrkt att så är fallet har påståendet ansetts ovederhäftigt och därmed otillbörligt enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2006:28:Ett bolag har vid marknadsföring av taxitjänster använt en taklykta som ansetts utgöra en vilseledande efterbildning enligt 8 § marknadsföringslagen. Även frågor om medansvar och skadestånd (jfr MD 2006:8).
 • MD 2008:4:Ett bolag har vid marknadsföring av kosmetiska och hygieniska produkter använt formuleringar som antytt att produkterna är läkemedel trots att så inte är fallet. Förbud har meddelats bolaget att använda beteckningen "Medical" eller andra liknande beteckningar som ger intryck av att produkterna är läkemedel eller har medicinska/läkemedelsliknande effekter, om så inte är fallet. Förbud har även meddelats bolaget att använda formuleringarna "Diagnos" och "Ordination" tillsammans med beteckningen "Medical" eller tillsammans med andra liknande beteckningar än "Medical" som ger intryck av att produkterna är läkemedel eller har medicinska/läkemedelsliknande effekter, om så inte är fallet. Användningen av "Apotekens Composita" har däremot inte ansetts vilseledande eller otillbörlig på annat sätt.
 • MD 2004:6:Ett företags marknadsföring av telefonkataloger (lokalkataloger) på vissa angivna orter har - såvitt avser den typografiska utformningen av katalogernas omslag - ansetts vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget och medföra risk för att katalogerna förväxlas med ett annat företags kataloger på motsvarande orter. Därutöver har vissa påståenden i annonser på ett företags hemsida befunnits vilseledande om det kommersiella ursprunget. Yrkande om att vissa framställningar skall utplånas har lämnats utan bifall.
 • MD 2004:27:Ett företag har vid marknadsföring av byggvaruhus använt uttrycken "Sveriges och Europas största byggvaruhuskedja", "vågar vi faktiskt påstå att vi inte bara är störst och bäst", "det största urvalet och det bästa priserna" m.fl. liknande formuleringar. Uttrycken har befunnits vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Företaget har också utfäst sig att under vissa förutsättningar erbjuda kund som hittat identisk produkt billigare någon annanstans att få köpa produkten 12 % billigare än hos konkurrenten. Att beträffande denna utfästelse använda uttrycken "12 % billigare än konkurrenterna" eller "vi har de lägsta priserna" har också ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2007:5:Ett bolags marknadsföring av hemelektronik har inte ansetts innefatta otillbörliga lockerbjudanden. Förbud har dock meddelats bolaget att använda dels formuleringen "tillgångsgaranti" då samtliga villkor för utnyttjandet av garantin inte angetts i marknadsföringen, dels påståendet "Sveriges billigaste 42" plasma-TV?" då bolaget inte kunnat styrka påståendet.
 • MD 2006:26:Ett bolag har vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller 15 volymprocent alkohol till konsumenter genom kommersiella annonser i periodiska skrifter använt tre närmare angivna annonser. Annonserna har ansetts otillbörliga i strid mot 4 § marknadsföringslagen, eftersom de innehållit andra framställningar i bild än de som enligt uppräkningen i 4 kap. 11 a § alkohollagen (1994:1738) är tillåtna.
 • MD 2005:35:Marknadsföring av taxitjänster har genom utseendet på bilar ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid med 8 § marknadsföringslagen. Yrkande om att viss dekor skall utplånas eller ändras har lämnats utan bifall.
 • MD 2007:21:En bil försedd med vissa kännetecken som har använts vid marknadsföring av taxitjänster har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning i strid mot 8 § marknadsföringslagen.
 • MD 2006:29:Ett bolag har i offerter avseende inspelningsbara CD- och DVD-skivor via e-post till sina återförsäljare påstått bl.a. att bolagets skivor är "inkl Copyswede skatt" dvs. den s.k. kassettersättning vilken regleras i 26 k § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Då någon kassettersättning aldrig har betalats för skivorna har påståendena ansetts ovederhäftiga och vilseledande i strid mot 4 och 6 §§ marknadsföringslagen. Även fråga om marknadsföringslagens tillämplighet och vitesbeloppets storlek.
 • MD 2005:26:Marknadsföring av taxitjänster har genom utseendet på taxibilar ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid med 8 § marknadsföringslagen (1995:450).
 • MD 2004:9:En tillverkare av hund- och kattfoder har i sin marknadsföring gjort en rad påståenden med innebörd att djuren föredrar de egna produkterna framför såväl vissa namngivna konkurrenters produkter som samtliga konkurrerande produkter på marknaden, eftersom de egna produkterna har den bästa smaken. Därutöver har även påståtts att de egna produkterna har de bästa näringsinnehållet och att dessa även är "Veterinärens 1:a foderval för sin hund och katt". Påståendena har befunnits obestyrkta och därmed vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Även fråga om medverkansansvar.
 • MD 2008:8:Ett bolag har vid marknadsföring av hotellverksamhet använt sig av namnet Villa Villekulla. Förfarandet har ansetts utgöra renomésnyltning och vilseledande om kommersiellt ursprung.
 • MD 2004:17:Vissa s.k. tomma kort och programmerare till dessa har ansetts utgöra sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får överlåtas i Sverige till följd varav marknadsföringen av korten har ansetts som otillbörlig enligt marknadsföringslagen (jfr. MD 2002:15, 2002:16, 2003:30). Talan om medverkansansvar har ogillats, då utredningen i målet inte visat att ifrågavarande person haft sådan ställning i KeyCard eller haft sådant inflytande på KeyCards verksamhet eller att han i övrigt faktiskt bidragit till marknadsföringen på ett sådant sätt som erfordras för medverkansansvar enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2006:19:Ett dagligvaruhandelsföretag har vid marknadsföringen av sina produkter bl.a. använt sig av benämningarna "Vi - fria handlare i samverkan" och "Vi-butikerna". Företagets användning av ordet "Vi" har inte ansetts vilseledande om det kommersiella ursprunget i förhållande till ett annat företags användning av samma ord i en tidningstitel. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning.
 • MD 2006:8:En näringsidkare har vid marknadsföring av taxitjänster använt en taklykta som ansetts utgöra en vilseledande efterbildning enligt 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om skadestånd.
 • MD 2006:6:Ett bolag har vid marknadsföring av kreditköp av premieobligationer skickat personadresserad direktreklam till enskilda hushåll. Premieobligationerna har sålts tillsammans med vissa andra tjänster och produkter. Marknadsföringsmaterialet har befunnits vara svåröverskådligt och otydligt varför en konsument inte kunnat värdera erbjudandet och jämföra kostnaden mellan att köpa obligationer på en kredit och att köpa dem kontant. Erbjudandet har ansetts vilseledande i fråga om förmånligheten av det genom att bolaget angivit en för låg kreditkostnad och en för låg effektiv ränta.
 • MD 2005:4:Marknadsföring av essenser med användning av bl.a. orden "Underhill", "Underbaressens" och "Underbitter" har ansetts innebära renommésnyltning och därmed otillbörlig enligt 4 § marknadsföringslagen. Förbud har även meddelats att använda orden "Underbar och "Underbart" om ej orden används neutralt och på ett sådant sätt att risk för associationer med ett annat bolag och dess dryck inte kan uppstå. Även fråga om löpande vite.
 • MD 2007:19:Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringar som i sitt sammanhang ansetts utgöra jämförande reklam. Formuleringarna har ansetts ge intryck av att köp av billiga glasögon medför risk för konsumentens hälsa och inte är baserade på dagens optik, att bolaget har marknadens bästa progressiva glasögon, läsglasögon och glas, att bolagets konkurrenter till skillnad från bolaget inte har riktiga eller kompetenta optiker, att billiga glasögon har gamla och/eller dåliga glas samt att konsumenten får ett par glasögon eller andra optikerprodukter utan motprestation. Eftersom det inte visats att så är fallet har formuleringarna ansetts vilseledande och otillbörliga. Vissa av formuleringarna har även ansetts misskrediterande mot bl.a. optiker med en lågprisprofil. Bolaget har vidare erbjudit kunderna att få ett par läsglasögon vid köp av progressiva glasögon. Förmånserbjudandet har bedömts vara vilseledande då bolaget underlåtit att i TV-reklam och på webbplats lämna tydligt information om de begränsningar som gäller för erbjudandet. I sammanhanget har innebörden av ordet ”få” prövats - Även fråga om marknadsföring av erbjudande om delbetalning av glasögon.
 • MD 2006:25:Ett bolag har tillställt ett antal potentiella annonsörer handlingar betecknade beställningar/bekräftelser och fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Handlingarna har varit utformade på sådant sätt att det ansetts föreligga en uppenbar risk för att kunderna får uppfattningen att bolaget har anknytning till ett annat bolag och att fakturorna avser införande i en företagskatalog som marknadsförs av det andra bolaget. Förfarandet har ansetts vara vilseledande i fråga om de båda bolagens verksamhet i strid mot 6 § marknadsföringslagen. Även fråga om vite.
 • MD 2004:20:Marknadsföring av bantningsprodukter har ansetts vilseledande i fråga om produkternas egenskaper och inverkan på hälsa och därmed otillbörlig enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2007:4:Förbud har meddelats ett bolag som felaktigt marknadsfört sin produkt Rosenrot Plus L-arginin som "Årets hälsoprodukt 2006".
 • MD 2006:3:Påtalad marknadsföring av leksaksbyggklossar har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning av ett annat företags kända och särpräglade byggklossar. Marknadsdomstolen har vid sin bedömning funnit att den risk för förväxling som kan föreligga mellan bolagens leksaksbyggklossar neutraliseras vid inköpstillfället genom att svarandebolagets byggklossar endast marknadsförs i förpackningar som tydligt skiljer sig åt från kärandebolagets förpackningar. Ej heller har renommésnyltning befunnits föreligga.
 • MD 2006:2:Vid marknadsföring av metod för stambyte har vidtagits flera olika åtgärder, såsom telefonsamtal, utskick, personliga besök och annonsering, varvid gjorts påståenden om att kärandebolaget gjort sig skyldigt till intrång i svarandebolagens rättigheter samt även framförts hot om rättsliga åtgärder. Flera av påståendena har ansetts alltför onyanserade och långtgående och därför otillbörliga i strid med 4 § marknadsföringslagen. Tillika fråga om samtliga åtgärder fallit inom ramen för marknadsföringslagens tillämpningsområde samt om det förelegat talerätt i förhållande till det ena av svarandebolagen.
 • MD 2006:7:Ett bolags marknadsföring av godisbilar i lösvikt i viss färgkombination har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning av ett annat företags kända godisprodukt, A. bilar, då det inte förelegat förväxlingsrisk vid inköpssituationen. Ej heller har renommésnyltning befunnits föreligga.
 • MD 2007:22:Ett bolag har medverkat till marknadsföring av tobaksvara till konsumenter inne på försäljningsställe genom att tillhandahålla och sätta upp en reklamskylt. Skylten, som innehåller texten "A New Way to Flavor." och en bild med ett öppnat cigarettpaket och framskjutna cigaretter har ansetts strida mot de krav på att kommersiella meddelanden för tobaksvaror inne på försäljningsställen inte får vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak som gäller enligt 14 § andra stycket 3 tobakslagen (1993:581). Marknadsföringen har därför varit otillbörlig enligt 4 § marknadsföringslagen.
 • MD 2004:18:Förbud har meddelats en teleoperatör att dels vid marknadsföring av Internettjänster tillställa konsumenter fakturor avseende utnyttjande av sådan tjänst som inte uttryckligen har beställts, dels medverka till marknadsföring i vilken tjänsteleverantören underlåter att tillhandahålla lämpliga och effektiva tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för en tjänstemottagare att upptäcka och rätta till eventuella inmatningsfel innan en beställning görs.
 • MD 2007:2:Användning av viss taklykta vid marknadsföring av taxitjänster har inte ansetts vilseledande enligt 6 eller 8 § marknadsföringslagen eftersom någon risk för förväxling mellan aktuella taxibilar inte befunnits föreligga. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning (jfr MD 2006:8 och 2006:28).
 • MD 2005:11:Ett spel, som funnits på en webbplats och som handlat om en jämförelse mellan ekologisk odling och konventionell odling har ansetts utgöra kommersiell marknadsföring mot vilken ingripande kunnat ske utan hinder av grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefrihet. Även fråga om hur framställning på Internet skall betraktas i förhållande till nyssnämnt grundlagsskydd. Marknadsföringslagen har också ansetts kunna tillämpas på hyllkantsskyltar med text om ekologisk odling, placerade i omedelbar anslutning till de aktuella produkterna på försäljningsställe. Spelet har ansetts innebära misskreditering av lantbrukare som inte odlar ekologiskt och/eller är KRAV-anslutna. I fråga om hyllkantsskyltarna befanns inte visat att ett moderbolag kunde anses ansvarigt enligt 14 § marknadsföringslagen för hyllkantsskyltarna, som tagits fram av ett helägt dotterbolag.
 • MD 2004:2:Vid marknadsföring av sängar har använts formuleringen "No.1 på liggkomfort". Formuleringen, som givit intryck av att sängarna är överlägsna alla andra sängar vad gäller liggkomfort, har befunnits obestyrkta. Marknadsföringen har ansetts otillbörlig och vilseledande. Även fråga om huruvida åtgärder som ett företag vidtagit i syfte att förhindra att påtalad marknadsföring kom till fortsatt användning av återfärsäljare varit tillräckliga.
 • MD 2006:21:Ett tidningsföretag har tagit emot och låtit införa en färdig annons avseende bantningsprodukter. Marknadsföringen har befunnits vilseledande i fråga om produkternas egenskaper och därmed otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Förbud har meddelats tidningsföretaget eftersom företaget genom sitt agerande har ansetts medverka till den otillbörliga marknadsföringen. - Även fråga om avvisning.
 • MD 2006:1:Ett bolags marknadsföring av en telefonkatalog har ansetts dels utgöra renommésnyltning, dels vilseleda om kommersiellt ursprung och om kännetecken. Även fråga om medansvar för bolagsman.
 • MD 2005:8:Vid marknadsföring av griskött har formuleringen "världens bästa griskött" använts. Vidare har formulering som ger intryck av att importerat griskött innehåller medicin, men att så inte är fallet med svenskt griskött, använts. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga. Det andra påståendet har även ansetts misskrediterande för utländska grisköttsproducenter.
 • MD 2006:20:Ett bolag har vid marknadsföring av blancolån, som är en konsumentkredit, i annons använt bl.a. uttrycket "Besked inom 30 sekunder". Marknadsdomstolen har funnit att innehållet i annonsen, särskilt uttrycket "Besked inom 30 sekunder inte kan anses locka till oöverlagd konsumtion på sätt som KO påstått, och att helhetsintrycket av annonsen närmast torde vara att en konsument mycket snabbt kan få ett lånebesked av bolaget. Annonsen framhäver således inte någon möjlighet till snabb kredit, utan möjlighet till ett snabbt besked. Marknadsföringen, som inte ansetts strida mot god kreditgivningssed, har inte befunnits otillbörlig enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2004:4:Ett bolag har i TV-reklam och i tidningsannonser vid marknadsföring av personbilar använt påståendena "En bil som renar luften från skadligt ozon" respektive "Städar luften". Påståendena har befunnits obestyrkta och därmed ansetts som ovederhäftiga och otillbörliga.
 • MD 2005:12:Företag har vid marknadsföring av snus använt förpackningsutstyrslar som har befunnits innebära risk för förväxling med annat företags förpackningar och sålunda vilseleda om det kommersiella ursprunget eller om att det annars skulle föreligga någon kommersiell samhörighet mellan produkterna. Påståenden i marknadsföringen såsom "original" och "1:a Kvalité" har inte ansetts strida mot marknadsföringslagen. Även fråga om renommésnyltning.
 • MD 2006:27:Ett bolag har marknadsfört ett medicinskt plåster som godkänts för behandling av epikondylit (tennisarmbåge) och ankelstukning. Bolaget har vid marknadsföringen använt uttrycket ”Om du vet var du har ont” och därigenom anknutit till en känd slogan som använts av ett konkurrerande bolag. Marknadsföringen har i denna del ansetts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Bolaget har vidare använt uttrycken ”för behandling av lokal smärta” och ”Som en värktablett i plåsterform” vilka ansetts ge intryck av att den aktuella produkten kan användas för behandling av andra smärttillstånd än de för vilka den har godkänts. Marknadsföringen har i dessa delar ansetts strida mot läkemedelslagens bestämmelser om läkemedelsinformation och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Förbud har även meddelats mot användningen av ett påstående om att produkten till skillnad från smärtstillande geler inte luktar då påståendet ansetts vilseledande om produktens egenskaper (I). – Ett bolag har vid marknadsföring av en smärtstillande gel använt sig av två reklamfilmer. I den första filmen har bolaget bl.a. använt uttrycket ”Om du vet var du har ont, varför göra plånboken illa?”. Genom användningen av uttrycket har bolaget nära anknutit till en känd slogan som använts av ett konkurrerande bolag. Marknadsföringen har ansetts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Bolaget har även gjort gällande att konkurrentens produkt kostar ”jättemycket mer” än bolagets egen produkt. Påståendet har bedömts som vilseledande eftersom det ansetts kunna ge intryck av att prisskillnaden mellan produkterna är större än vad som verkligen är fallet (II). I den andra reklamfilmen har bolaget gjort en direkt jämförelse mellan sin egen produkt och konkurrentens produkt. De båda produkternas förpackningar har presenterats bredvid varandra åtföljda av viss text med ostridiga uppgifter om bl.a. förpackningsstorlek och pris. Marknadsföringen har inte befunnits otillbörlig enligt marknadsföringslagen eftersom jämförelsen avsett utbytbara produkter och framställningen har varit neutral till sin karaktär (III)
 • MD 2007:11:Ett bolag har vid marknadsföring av kompetensförsörjning använt formuleringarna "största företag inom kompetensförsörjning" och "ledande position". Formuleringarna har ansetts ovederhäftiga och otillbörliga eftersom bolaget inte förmått visa att det är störst när det gäller kompetensförsörjning eller att det är ledande på sätt som påstås i den påtalade marknadsföringen.
 • MD 2005:14:Ett företag har vid marknadsföring av s.k. hundpejlprodukter i jakttidningar dels använt sig av vissa formuleringar av kategoriskt slag, bl.a. att produkten varit "överlägsen" och "snabbast", dels angett att produkten varit "patenterad" och "lättast". Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte förmått styrka riktigheten i dessa och även då vissa av påståendena varit reservationslösa.
 • MD 2007:29:En taxibil försedd med vissa kännetecken som har använts vid marknadsföring av taxitjänster har ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid mot 8 § marknadsföringslagen.
 • MD 2006:5:Ett bolag har vid marknadsföring av elartiklar i tidningsannonser dels använt formuleringen "Vi har de bästa priserna", dels avbildat ett annat bolags logotyp på ett påstått kränkande sätt. Marknadsdomstolen har funnit att påståendet "Vi har de bästa priserna" inte kan uppfattas på annat sätt än att svarandebolaget har de lägsta priserna på marknaden. Påståendet har befunnits obestyrkt och därmed ovederhäftigt och otillbörligt i strid mot marknadsföringslagen. Däremot har Marknadsdomstolen inte funnit att återgivningen av logotypen, i en hög tillsammans med andra logotyper och prislappar, varit misskrediterande eller nedsättande.
 • MD 2007:34:Ett bemanningsföretag har vid marknadsföring av sina tjänster använt formuleringarna "överlägsna tjänster", "bäst i test", "mest nöjda kunder", "bäst kvalitet på uthyrd personal", "bäst service och bemötande" och "bäst leveranstid". Bolaget har inte förmått styrka påståendena och de har därför ansetts vilseledande och otillbörliga, varför förbud har meddelats bolaget att använda påståendena eller liknande formuleringar. Tillika fråga om onödig rättegång.
 • MD 2007:6:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck av att bolagets konkurrenter inte haft utbjudna varor till försäljning. Förbud har meddelats bolaget att använda formuleringarna eftersom dessa ansetts vilseledande och misskrediterande för konkurrenterna. Förbud har också meddelats bolaget att använda påståendena "Nordens största varuhus för hemelektronik", "Störst på datorer" och "Sveriges största återförsäljare av datorer till konsument" då bolaget inte förmått styrka påståendena. Även fråga om avvisning av yrkande och onödig rättegång.
 • MD 2007:16:En näringsidkare har marknadsfört dels en s.k. pennlampa, dels en annan ficklampa vilka båda påståtts utgöra vilseledande efterbildning av en annan näringsidkares ficklampa. Yrkandet om förbud mot marknadsföringen har ogillats dels vad gäller den s.k. pennlampan eftersom originalprodukten inte ansetts känd under tid då pennlampan marknadsfördes, dels beträffande den andra ficklampan eftersom någon vilseledande efterbildning inte ansetts föreligga. Inte heller har renommésnyltning ansetts vara för handen.
 • MD 2004:25:Marknadsföring av kontakttjänster via textmeddelanden till mobiltelefon (SMS) och e-post har ansetts otillbörlig då det inte för konsumenten tydligt framgått dels - innan meddelandet öppnats - att det varit fråga om marknadsföring, dels vem som svarat för marknadsföringen. Vidare har inte prisuppgiften för marknadsförda tjänster ansetts vara tillräckligt tydlig. Tillika fråga om rättskraft i anledning av ett av KO tidigare utfärdat förbudsföreläggande.
 • MD 2005:33:Ett företag har marknadsfört skor som ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags skor i strid med 8 § marknadsföringslagen. Marknadsföringen har även ansetts utgöra renommésnyltning enligt 4 § marknadsföringslagen. Även fråga om huruvida part inlett onödig rättegång.
 • MD 2006:17:Ett företags marknadsföring av en hälsokostprodukt har gett intryck av att produkten erhållit viss utmärkelse trots att så inte varit fallet. Marknadsföringen har ansetts vilseledande enligt 4 och 6 §§ marknadsföringslagen. Även fråga om onödig rättegång.
 • MD 2006:33:Ett företag har vid marknadsföring av en databastjänst på socialrättens område jämfört denna med konkurrents motsvarande tjänst. Jämförelsen har ansetts innehålla ett antal ovederhäftiga uppgifter samt har inte ansetts ge en rättvisande totalbild av de jämförda tjänsterna, varför den har befunnits strida mot marknadsföringslagen. Talan mot ett dotterbolag som ej medverkat till marknadsföringen har ogillats.
 • MD 2007:28:Ett bolags värmepump har inte ansetts känd inom omsättningskretsen på det sätt som krävs enligt marknadsföringslagen, varför marknadsföringen av ett annat bolags värmepump inte har ansetts vara vilseledande efterbildning, vilseledande om kommersiellt urpsrung eller utgöra renommésnyltning. Tillika fråga om parternas avtalsförhållanden. Bolagets kopiering av det andra bolagets marknadsföringsmaterial, vilket sedan använts för marknadsföring av en egen värmepump, har däremot inte ansetts vara förenligt med kraven på god affärssed och därmed inte heller stämma överens med god marknadsföringssed. Förbud har meddelats bolaget att använda marknadsföringsmaterialet då förfarandet har ansetts otillbörligt och därmed i strid mot 4 § marknadsföringslagen.
 • MD 2008:10:Ett bolag har vid marknadsföring av el använt sig av miljöargument, framförallt påståenden om koldioxidutsläpp och därvid direkt pekat ut bl.a. kärandebolaget. Marknadsföringen har ansetts vilseledande, misskrediterande och därmed otillbörlig. Tillika fråga om onödig rättegång.
 • MD 2007:17:Ett bolag har vid marknadsföring av konsumentkrediter via radio, TV och Internet använt formuleringar som innehållit budskapet att krediten kan erhållas snabbt. Radioreklamen har ansetts strida mot god kreditgivningssed och därmed också vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen bl.a. eftersom bolaget där framhållit möjligheten till snabb kredit som ett avgörande argument i förhållande till övriga kreditvillkor. - Ett yrkande om åläggande för bolaget att tydligt ange kreditkostnad och kredittid i marknadsföringen har lämnats utan bifall då det av formella skäl inte ansetts möjligt för Marknadsdomstolen att utvidga det informationskrav som följer av lag (jfr MD 1988:20).
 • MD 2007:32:Företrädare för ett bolag har vid muntlig marknadsföring av första hjälpen-tavlor påstått att nya regler kräver att första hjälpen-tavlor skall vara röda, att motpartens gröna första hjälpen-tavlor inte längre är tillåtna samt utgett sig för att representera motparten. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga. Tillika fråga om jämkande rättegångskostnader.
 • MD 2005:24:Vid marknadsföring i reklamfilmer av ett medel mot halsbränna och sura uppstötningar har använts formuleringar som ansetts ge intrycket att ett visst annat medel mot halsbränna och sura uppstötningar är verkningslöst och i det närmaste överflödigt. Marknadsföringen har ansetts misskrediterande enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2008:2:Ett bolag har vid marknadsföring av speltjänster på Internet använt vissa formuleringar som ansetts innefatta en jämförelse mellan två pokerklienter. Jämförelsen har ansetts ovederhäftig och vilseledande i strid mot 4, 6 och 8 a §§ marknadsföringslagen.
 • MD 2006:9:Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Fakturorna har varit utformade på sådant sätt att det ansetts föreligga en uppenbar risk för att kunderna får uppfattningen att bolagen har anknytning till varandra och att fakturorna avser införande i en företagskatalog som marknadsförs av det sist nämnda bolaget. Förfarandet har ansetts vilseledande i fråga om dels de båda bolagens verksamhet enligt 6 § marknadsföringslagen, dels kundernas betalningsskyldighet enligt 4 § och 12 § andra stycket marknadsföringslagen.
 • MD 2004:11:Ett företag har i marknadsföring av sin optikerverksamhet använt en rad formuleringar som bl.a. innefattat påståenden om kvalitet och pris. Vissa av påståendena har ansetts nedsättande till sin karaktär, vilseledande och otillbörliga.
 • MD 2007:33:Ett bolag har vid marknadsföring av byggvaror m.m. använt formuleringar som gett intryck av att bolaget allmänt på marknaden håller de lägsta priserna på byggvaror och liknande. Förbud har meddelats bolaget att använda formuleringarna "Alltid lägsta pris året rung" och "Sveriges billigaste byggvaror" eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.
 • MD 2008:11:Bolag har vid marknadsföring av däck använt slogan "Bara en känner de nordiska förhållandena". Marknadsföringen har ansetts vilseledande och ovederhäftig och därmed otillbörlig. Även fråga om misskreditering och rättegångskostnad.
 • MD 2004:7:Bolag har förbjudits att vid marknadsföring av mobiltelefonabonnemang genom förmånserbjudande underlåta att lämna tydlig information om inträdesavgift och fasta löpande avgifter för abonnemanget.
 • MD 2006:22:Ett företag har vid marknadsföring av vikväggar angivit att väggarna har viss ljudreduktionsförmåga och hänvisat till resultat uppnådda vid laboratoriemätningar. Marknadsföringen har inte ansetts otillbörlig i MFL:s mening trots att det förebringats andra laboratoriemätningar som uppvisat lägre resultat. Vid bedömningen har särskilt beaktats att de mätningar som företaget åberopat varit korrekt utförda och att målgruppen för marknadsföringen varit väl införstådd med att resultaten vid mätningar av angivet slag kan variera.
 • MD 2008:9:Ett bolag har vid marknadsföring av sin webbplats använt formuleringen "Hur vill du att 2,2 miljoner svenskar ska hitta.se ditt företag?" och påståendet "Sveriges största katalog på nätet!". Eftersom bolaget inte har styrkt att webbplatsen under en något så när lång och sammanhållen period besökts av 2,2 miljoner unika webbläsare och inte heller att det funnits en klar och tydlig tendens som pekar på att webbplatsen hitta.se skulle utgöra den största katalogen på marknaden, har påståendena ansetts ovederhäftiga och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen. Vidare har det ansetts vilseledande att hänvisa till KIA-index utan att samtidigt ange vilken tidsperiod uppgiften avsåg.
 • MD 2006:11:Ett bolags påståenden och framställningar i sin marknadsföring på sin webbplats om ett eget utvecklat publiceringsverktyg för blädderbara tidningar på Internet har med hänsyn till ett bakomliggande avtal med ett annat bolag inte ansetts vilseledande enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2005:3:Yrkande om förbud mot marknadsföring av kulventiler har lämnats utan bifall enär det inte ansetts visat att kärandens produkt är känd på marknaden på sådant sätt att vilseledande efterbildning eller renommésnyltning kan vara aktuellt. Marknadsföringen har inte heller ansetts vilseledande i fråga om produktens kvaliteter, då svaranden har ansetts ha visat att dess produkter har de kvaliteter som märkningen anger.
 • MD 2007:10:Ett bolag har vid marknadsföring av en smärtstillande gel använt påståenden om produktens popularitet och effekt. Vissa av påståendena om produktens popularitet har befunnits obestyrkta och därmed otillbörliga enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2005:1:Marknadsföring av kontantkort och abonnemang för mobiltelefonitjänster har ansetts vilseledande och otillbörlig enligt marknadsföringslagen, dels då urvalet till i marknadsföringen använda prisjämförelser inte varit rättvist och aktuellt, dels då i marknadsföringen använt citat ur en tidningsartikel inte varit aktuellt vid tiden för marknadsföringen, dels då marknadsföringen inte förmedlat ett korrekt intryck av förhållandet mellan priserna för de båda parternas produkter. Förbud har därför meddelats för fortsatt sådan marknadsföring.
 • MD 2008:5:Ett företag har vid marknadsföring av telekatalog på Internet använt sig av benämningen "Gula / yrkesregister" på webbplats och i beställningsblankett. Företagets användning av benämningen "Gula / yrkesregister" och utformningen av beställningsblanketten har inte ansetts vilseleda om det kommersiella ursprunget och om kännetecken. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning.
 • MD 2007:25:En taxibil försedd med vissa kännetecken som har använts vid marknadsföring av taxitjänster har ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid mot 8 § marknadsföringslagen.
 • MD 2006:16:Vid marknadsföring av en viss fläkttyp har vart och ett av partsbolagen använt påståenden med innebörd att det bolaget eller dess företrädare uppfunnit denna. Vidare har det ena bolaget uppgett att det varit det enda bolaget som kan vidareutveckla fläkten medan det andra bolaget gjort vissa påståenden som tolkats som att dess fläkt är bl.a. "världens favorit" och "varje fackmans favorit". Samtliga påståenden har befunnits obestyrkta och därför vilseledande och otillbörliga.
 • MD 2005:20:Förbud har meddelats ett företag att vid marknadsföring av en s.k. portaltjänst för mobiltelefoni använda sig av ordet "live", utropstecken och röd färg eftersom kombinationen av dessa har förknippats med ett annat företags välkända kännetecken för portaltjänst för mobiltelefoni. Marknadsföringen har ansetts utgöra renommésnyltning.
 • MD 2006:18:Ett företag har kontaktat annonsörer på viss webbplats och marknadsfört sin egen produkt trots att annonsörerna motsatt sig marknadsföring via telefon. Förfarandet har ansetts strida mot 13 d § marknadsföringslagen.
 • MD 2007:12:Ett bolag har vid marknadsföring av kontaktlinser använt formuleringen "upp till 50 % lägre pris". Formuleringen har ansetts ge intryck av att de kontaktlinser som bolaget marknadsför är betydligt billigare än kontaktlinser som marknadsförs av andra näringsidkare. Bolaget har inte förmått visa att så är fallet och formuleringen har därför ansetts ovederhäftig och vilseledande i strid mot marknadsföringslagen. Bolaget har vidare erbjudit kunderna en "trygghetskontroll" vid köp av kontaktlinser från bolaget och angett att kontrollen är "helt gratis" om den utförs inom viss tid. Förfarandet har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen dels då bolaget underlåtit att informera om att kontrollen inte uppfyller de krav på en s.k. kontaktlinsundersökning som följer av Socialstyrelsens föreksrifter, dels då erbjudandet av kontrollen betraktats som ett förmånserbjudande och bolaget underlåtit att tydligt informera om erbjudandets värde, dels då bolaget använt uttrycket "gratis" på ett vilseledande sätt. - Även fråga om användning av vissa varumärken i marknadsföringen.
 • MD 2007:30:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck av att bolaget haft det bredaste och största sortimentet på marknaden. Förbud har meddelats bolaget att använda påståendena "Det bredaste sortimentet av märkesvaror", "Nordens bredaste sortiment" samt "Norra Europas största elektronik- och vitvarusortiment" då bolaget inte förmått styrka påståendena.
 • MD 2007:24:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck dels av att bolaget haft de lägsta priserna på marknaden, dels av att bolaget är den största elektronikkedjan i Europa. Förbud har meddelats bolaget att använda påståendena "Nu ger vi er de lägsta priserna", "De bästa priserna hittar du här" och "Europas största elektronikkedja" då bolaget inte förmått styrka påståendena. Påståendet "Nu drar vi ner priserna på hemelektronik" har däremot inte ansetts ovederhäftigt.
 • MD 2007:7:En näringsidkare har marknadsfört bestick av s.k. fransk modell som påståtts utgöra en vilseledande efterbildning av en annan näringsidkares bestick. Yrkande om förbud mot marknadsföring av besticket har ogillats eftersom den efterbildade produkten inte ansetts vara särpräglad i MFL:s mening. Förbud har dock meddelats näringsidkaren att använda dels visst kännetecken, dels bilder av den efterbildade produkten i marknadsföringen. Även fråga om skadestånd.
 • MD 2004:12:Vid marknadsföring av en viss bilmodell på s.k. stortavlor har använts påståendena "Bästa utsläppen någonsin", "Den första bilen som jag velat krama" och "Bästa bilen som någonsin kört förbi". Påståendena, som uppfattats som miljöargument, har befunnits obestyrkta och därmed ansetts som ovederhäftiga och otillbörliga. Förbud har meddelats mot användning av de aktuella formuleringarna och andra liknande formuleringar med väsentligen samma innebörd.
 • MD 2004:5:Det har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen att vid marknadsföring av betaltjänst på Internet, dels tillställa konsu-menter fakturor avseende utnyttjande av Internettjänst som inte uttryckligen har beställts, dels underlåta att, innan en beställning av en betaltjänst görs, tydligt informera om hur en konsument skall gå till väga för att ingå avtal om utnyttjande av betaltjäns-ten. Bolaget har vidare ålagts att vid marknadsföring av Internet-tjänster till konsumenter som syftar till distansavtal lämna klar och begriplig information om företagets namn och adress, tjäns-tens huvudsakliga egenskaper, tjänstens pris och gällande ånger-rätt. Även fråga om det kan anses vara i enlighet med god mark-nadsföringssed att hålla den ifrågavarande abonnenten betal-ningsansvarig och inte alls fråga efter den person som nyttjar tjänsten.
 • MD 2004:3:Ett bolag har vid marknadsföring av optikerverksamhet använt påståendena "Två Blå Optik har flyttat!", "Tidigare adress: Glöm den !!!", "Två Blå har öppnat på ny adress här i stan. Mmmmmm. Dessutom har de ett bra flytterbjudande till alla kunder. Flyttkort" som givit intryck att en optikerverksamhet hade flyttat. När så inte var fallet har påståendena saknat fog och marknadsföringen ansetts otillbörlig och vilseledande. Även fråga om renommésnyltning.
 • MD 2006:13:Förbud har meddelats ett bolag att vid marknadsföring av annonstjänst på Internet dels använda vissa påståenden som ger intryck av att bolaget har fler annonser på sin webbplats än ett annat bolag, när så inte är fallet, dels lämna uppgifter på webbplatsen om antalet annonser, om dessa uppgifter inte är korrekta och utan att ange var dessa annonser ursprungligen lagts in. Marknadsföringen har ansetts vilseledande i strid mot marknadsföringslagen. Vidare har bl.a. ett yrkande om förbud att, utan tillstånd, möjliggöra länkning av annonser från en webbplats till en annan webbplats ogillats.
 • MD 2007:8:Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståenden om att företaget är Sveriges största bostadsmarknad, att företaget är Sveriges största eller populäraste marknadsplats inom hus eller hem samt att företaget har Sveriges största bostadsutbud, störst utbud och mest information. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte har förmått styrka riktigheten i dessa. Vidare har bl.a. ett yrkande om förbud att i marknadsföring kringgå två protokoll som finns på Internet (The Robots Exclusion Protocol och Hypertext Transfer Protocol - http/1.1) lämnats utan bifall på den grunden att yrkandet har befunnits ta sikte på åtgärder som lagligen inte kunnat definieras som marknadsföring.
 • MD 2008:6:Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa den säkerhet som Kammarkollegiet beslutat. Marknadsföringen har ansetts otillbörlig och förbud har meddelats bolaget att marknadsföra paketresor utan att föreskriven säkerhet enligt resegarantilagen ställts.
 • MD 2004:23:Ett företag har marknadsfört leksaksbyggklossar vilka har ansetts utgöra en efterbildning av ett annat företags leksaksbyggklossar och sålunda vilseleda om byggklossarnas kommersiella ursprung. Förbud att marknadsföra leksaksbyggklossar som inte genom utformning, dekor eller på annat sätt tydligt skiljer sig från det andra företagets leksaksbyggklossar har därför meddelats.
 • MD 2005:37:Ett bolag har vid sin marknadsföring av telefonabonnemang använt sig av dels telefonförsäljning, dels sin webbplats. Därvid har bolaget givit konsumenten intrycket att han vid beställningen av tjänsten och följaktligen före avtalsslut kan avsäga sig sin ångerrätt. Detta har ansetts vara otillbörligt eftersom ångerfristen vid den tidpunkten inte har börjat löpa.
 • MD 2005:36:Ett bolag har vid marknadsföring av vitvaror på Internet använt formuleringarna "Sveriges lägsta priser" och "Säljer till Sveriges bästa priser". Påståendena har ansetts ovederhäftiga och otillbörliga i strid med marknadsföringslagen då bolaget inte förmått styrka att det är ensamt om att hålla de lägsta priserna på vitvaror eller att det är billigare än sina konkurrenter.
 • MD 2006:23:Vid marknadsföring av glasögon har använts bl.a. formuleringarna "Stans bästa pris" och "Stans bästa pris 595:-" samt liknande formuleringar som innebär ett påstående om marknadens bästa pris. Formuleringarna har befunnits obestyrkta och därmed vilseledande och otillbörliga. Även fråga om förmånserbjudande och ersättning för rättegångskostnader.
 • MD 2004:24:Bolag har förbjudits att vid marknadsföring av mobiltelefonabonnemang genom förmånserbjudande underlåta att lämna tydlig information om anslutningsavgift och fasta löpande kostnader samt vissa andra väsentliga begränsningar av erbjudandet.
 • MD 2007:20:Ett bolags marknadsföring av ett branschregister har ansetts dels utgöra renommésnyltning, dels vilseleda om kommersiellt ursprung och om kännetecken.
 • MD 2005:38:Ett företags förpackning har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags förpackning i strid med 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om medansvar för styrelseledamot.
 • MD 2006:12:Ett bolag har vid marknadsföringen av ett kontokort i annonser använt formuleringar med budskapet att innehavare av kortet redan "idag" eller "ikväll" kan köpa vissa produkter. Bolaget har vidare använt en reklamfilm i vilken ett liknande budskap har framförts. Marknadsföringen, som inte ansetts strida mot god kreditgivningssed, har inte befunnits otillbörlig enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2008:7:Ett bolag har inte ansetts ansvarigt för marknadsföring genom kommersiella annonser i periodisk skrift av konfektionsvaror under ett varukännetecken som helt eller delvis används och är registrerat för tobaksvaror.
 • MD 2005:9:Det har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen att vid marknadsföring av en tampong som tillförts mjölksyrabakterier, men som inte godkänts för försäljning som läkemedel, använda formuleringar som ger intryck av att tampongen är avsedd att förebygga, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom. Även fråga om vilseledande CE-märkning.
 • MD 2007:9:Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståendet att företaget har "Alla bostäder från Sveriges fastighetsmäklare". Påståendet har ansetts vilseledande och otillbörligt i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte har förmått styrka riktigheten i detta. Vidare har företaget använt bl.a. påståenden om att företagets konkurrent har stulit den information som konkurrenten presenterar på sin webbplats. Dessa påståenden har bedömts vara nedsättande och misskrediterande för konkurrenten varför marknadsföringen har varit otillbörlig även i den delen.
 • MD 2006:31:Ett företag har vid marknadsföring av s.k. hundpejlprodukt i en jakttidning använt sig av påståenden om att en viss hundpejl har tio års erfarenhet, att den är mycket omtalad bland fågeljägarna samt att den har en inställbar ståndindikator. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte förmått styrka riktigheten i dessa.
 • MD 2004:8:Vid marknadsföring av kycklingprodukter har bl.a. använts påståenden av innebörd att annonsörens holländska kycklingar dels är producerade med tillämpning av "den svenska modellen" dels är uppfödda på foder som är fritt från antibiotika och genmodifierade råvaror (GMO). När annonsören inte kunnat visa att så var fallet har marknadsföringen ansetts vilseledande och otillbörlig.
 • MD 2007:18:Användning av viss taklykta vid marknadsföring av taxitjänster har inte ansetts vilseledande enligt 6 eller 8 § marknadsföringslagen eftersom risk för förväxling mellan aktuella taxibilar inte befunnits föreligga. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning (jfr MD 2006:8, 2006:28 och 2007:2).
 • MD 2005:22:Ett bolag har vid marknadsföring via direktreklam av prenumerationer på förlagsprodukter, som marknadsförts tillsammans med olika förmånserbjudanden, ålagts att på ett tydligt och framträdande sätt upplysa om att ett förmånserbjudande endast kan erhållas tillsammans med prenumeration när så är fallet. Vidare har bolaget meddelats förbud att vid marknadsföringen av prenumerationer framhäva förmånserbjudanden på ett sådant sätt att huvuderbjudandets verkliga innebörd undanskyms, presentera deltagandet i ett lotteri på ett sätt som ger ett överdrivet intryck av möjligheterna till vinst samt underlåta att på ett tydligt sätt sammanfatta samtliga för erbjudandena aktuella villkor. Däremot har Marknadsdomstolen funnit att ytterkuvert som marknadsföringsmaterialet legat i inte varit förväxlingsbart med annan försändelse än reklamförsändelse. Vidare fråga om utdömande av marknadsstörningsavgift.
 • MD 2004:10:Ett företag har i sin marknadsföring av trätofflor använt uttrycken "Since 1907" och "Båstad original" samt påstått att företaget startade sin tillverkning år 1907. Företaget ansågs inte sakna relevant anknytning till den ursprunglige tillverkaren av trätofflor i Båstad varför nämnda uttryck och påstående inte ansågs vilseledande eller otillbörliga. Även fråga om vilseledande om geografiskt ursprung.
 • MD 2004:15:Ett bolag har vid marknadsföring av rengörings-/putsmedel använt en förpackning som ansetts medföra risk att förpackningen förväxlas med ett annat företags förpackning och vilseledande om det kommersiella ursprunget. Dessutom har bolaget använt Naturskyddsföreningens beteckning "Bra Miljöval" utan Naturskyddsföreningens godkännande för den ifrågavarande produkten, till följd varav marknadsföringen även ansetts vilseledande om produktens inverkan på miljön.
 • MD 2006:15:En annons på en tidnings första sida har utformats och presenterats på sådant sätt att det inte tydligt framgått att det varit fråga om marknadsföring. Annonseringen har därför ansetts otillbörlig. Även fråga om tillämpligheten av marknadsföringslagen i förhållande till tryckfrihetsförordningen och fråga om en tidnings medverkansansvar.
 • MD 2004:28:Ett företag har vid marknadsföring av byggvaruhus använt uttrycket "Ingen är billigare" utan att kunna visa att så är fallet. Uttrycket har befunnits vilseledande och otillbörligt enligt marknadsföringslagen. Att företaget hänvisat till en lågprisgaranti, vilken haft innebörden att konsument under vissa förutsättningar kunnat erhålla ett lägre pris på vara från varuhuset än normalt, har inte ändrat den bedömningen.
 • MD 2006:24:En lokal mäklarfirma har vid marknadsföring av fastighetsmäklartjänster bl.a. i annonser och på storbildstavlor på orten gjort flera påståenden med innebörd att presumtiva säljare av sina hus tjänar mer pengar om de anlitar den firman än om de anlitar någon annan mäklarfirma på orten. För att verifiera sina påståenden har mäklarfirman hänvisat till viss mäklarstatistik. Marknadsdomstolen har funnit att det av statistiken inte går att utläsa det som mäklarfirman påstår och att det därför är vilseledande att reservationslöst göra sådana påståenden.
 • MD 2005:17:Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster använt en av en konkurrent tidigare använd figur, lille Bill, och påstått att denne ljugit, skrävlat och bör stå och skämmas. Marknadsföringen har ansetts misskrediterande och därmed otillbörlig. Förfarandet har däremot inte ansetts innebära renommésnyltning.
 • MD 2006:10:Vid marknadsföring av tjänster innefattande installation och service av antenner och kabel-TV, har ett bolag hänvisat till en bransch- auktorisation, som meddelas av en branschförening. Då bolaget fråntagits sin auktorisation och därmed ej ägt rätt att åberopa densamma har hänvisningen till auktorisationen i marknadsföringen varit vilseledande i strid mot 6 § marknadsföringslagen.
 • MD 2005:16:Ett bolag har vid marknadsföring av sin annonstjänst på Internet använt sig av vissa påståenden bl.a. med innebörd att bolaget är marknadsledande, har världens största motortjänst på Internet samt har vissa samarbetspartners. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då bolaget inte förmått styrka riktigheten i dessa. Förbud har även meddelats bolaget att skicka reklammeddelanden via SMS till fysiska personer, vilka inte står i ett kundförhållande till bolaget, utan föregående samtycke från personen i fråga.
 • MD 2007:27:Två företag har marknadsfört dammsugarmunstycken som ansetts utgöra vilseledande efterbildningar av ett annat företags dammsugarmunstycke i strid mot 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om medansvar för ställföreträdare.
 • MD 2004:29:Marknadsföring av en företagskatalog har ansetts vara vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget. Företaget har även tillställt andra företag order och annonskorrektur avseende kataloginföranden som inte uttryckligen beställts. Förfarandet har ansetts vilseleda mottagarna om deras betalningsskyldighet.
 • NJA 2001 s. 319:Fråga i resningsärende om tillämpning av 1 kap 9 § tryckfrihetsförordningen på ett s.k. blandat meddelande.

Åläggande att lämna information

15 §  En näringsidkare som vid sin marknadsföring låter bli att lämna sådan information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt får åläggas att lämna sådan information.

[S2]Ett sådant åläggande får meddelas också

 1. en anställd hos näringsidkaren, och
 2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar.

 • MD 2004:5:Det har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen att vid marknadsföring av betaltjänst på Internet, dels tillställa konsu-menter fakturor avseende utnyttjande av Internettjänst som inte uttryckligen har beställts, dels underlåta att, innan en beställning av en betaltjänst görs, tydligt informera om hur en konsument skall gå till väga för att ingå avtal om utnyttjande av betaltjäns-ten. Bolaget har vidare ålagts att vid marknadsföring av Internet-tjänster till konsumenter som syftar till distansavtal lämna klar och begriplig information om företagets namn och adress, tjäns-tens huvudsakliga egenskaper, tjänstens pris och gällande ånger-rätt. Även fråga om det kan anses vara i enlighet med god mark-nadsföringssed att hålla den ifrågavarande abonnenten betal-ningsansvarig och inte alls fråga efter den person som nyttjar tjänsten.
 • MD 2005:22:Ett bolag har vid marknadsföring via direktreklam av prenumerationer på förlagsprodukter, som marknadsförts tillsammans med olika förmånserbjudanden, ålagts att på ett tydligt och framträdande sätt upplysa om att ett förmånserbjudande endast kan erhållas tillsammans med prenumeration när så är fallet. Vidare har bolaget meddelats förbud att vid marknadsföringen av prenumerationer framhäva förmånserbjudanden på ett sådant sätt att huvuderbjudandets verkliga innebörd undanskyms, presentera deltagandet i ett lotteri på ett sätt som ger ett överdrivet intryck av möjligheterna till vinst samt underlåta att på ett tydligt sätt sammanfatta samtliga för erbjudandena aktuella villkor. Däremot har Marknadsdomstolen funnit att ytterkuvert som marknadsföringsmaterialet legat i inte varit förväxlingsbart med annan försändelse än reklamförsändelse. Vidare fråga om utdömande av marknadsstörningsavgift.
 • RH 2004:22:Fråga om ett bolag genom viss TV-reklam överträtt ett informationsföreläggande från Konsumentombudsmannen och om förutsättningar för att därvid döma ut förelagt vite. Även fråga om jämkning av vitet.

16 §  Ett åläggande enligt 15 § får innehålla en skyldighet att lämna informationen

 1. i annonser eller andra framställningar som näringsidkaren använder vid marknadsföringen,
 2. genom märkning på varan eller i annan form på säljstället, eller
 3. i viss form till konsumenter som begär det.

Åläggande att tillhandahålla tekniska hjälpmedel

16 a §  En tjänsteleverantör enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster som i strid med 10 § i den lagen låter bli att tillhandahålla sådana tekniska hjälpmedel som avses där får åläggas att tillhandahålla hjälpmedlen. Lag (2002:565).

Otjänliga produkter

17 §  En näringsidkare som marknadsför sådana produkter som är avsedda att användas av konsumenter för privat bruk och som är uppenbart otjänliga för sitt huvudsakliga ändamål, får förbjudas att fortsätta med det.

[S2]Om det behövs för att motverka en marknadsföring som avses i första stycket, får också en näringsidkare som tillverkar, importerar eller annars marknadsför produkten till andra näringsidkare förbjudas att fortsätta med det.

[S3]Ett förbud enligt första och andra styckena får meddelas också

 1. en anställd hos näringsidkaren, och
 2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar.

18 §  Förbud enligt 17 § får inte meddelas, om det i författning eller i beslut av en myndighet har meddelats särskilda föreskrifter om produkten med samma syfte som förbudet skulle fylla.

Vite

19 §  Ett förbud enligt 14 eller 17 § och ett åläggande enligt 15 eller 16 a § skall förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Lag (2002:565).

 • MD 2007:15:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik i tre påtalade reklamfilmer gjort jämförelser mellan försäljning i traditionell butik och försäljning via Internet. En av filmerna har ansetts ge intrycket att traditionella butiker använder sig av s.k. otillbörliga lockerbjuanden, att varor i traditionella butiker är av dålig kvalitet och att konsumenter inte kan lita på traditionella butiker. Marknadsföringen har ansetts ovederhäftig, vilseledande och misskrediterande enligt marknadsföringslagen. Bolaget har vidare i en tidningsannons använt formuleringen "Vi har inte bara lägre priser - vi har varorna i lager också!". Påståendet "Vi har inte bara lägre priser" har ansetts ge intryck av att bolaget är generellt billigare än sina konkurrenter. Då bolaget inte styrkt att så är fallet har påståendet ansetts ovederhäftigt och därmed otillbörligt enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2008:4:Ett bolag har vid marknadsföring av kosmetiska och hygieniska produkter använt formuleringar som antytt att produkterna är läkemedel trots att så inte är fallet. Förbud har meddelats bolaget att använda beteckningen "Medical" eller andra liknande beteckningar som ger intryck av att produkterna är läkemedel eller har medicinska/läkemedelsliknande effekter, om så inte är fallet. Förbud har även meddelats bolaget att använda formuleringarna "Diagnos" och "Ordination" tillsammans med beteckningen "Medical" eller tillsammans med andra liknande beteckningar än "Medical" som ger intryck av att produkterna är läkemedel eller har medicinska/läkemedelsliknande effekter, om så inte är fallet. Användningen av "Apotekens Composita" har däremot inte ansetts vilseledande eller otillbörlig på annat sätt.
 • MD 2004:27:Ett företag har vid marknadsföring av byggvaruhus använt uttrycken "Sveriges och Europas största byggvaruhuskedja", "vågar vi faktiskt påstå att vi inte bara är störst och bäst", "det största urvalet och det bästa priserna" m.fl. liknande formuleringar. Uttrycken har befunnits vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Företaget har också utfäst sig att under vissa förutsättningar erbjuda kund som hittat identisk produkt billigare någon annanstans att få köpa produkten 12 % billigare än hos konkurrenten. Att beträffande denna utfästelse använda uttrycken "12 % billigare än konkurrenterna" eller "vi har de lägsta priserna" har också ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2007:5:Ett bolags marknadsföring av hemelektronik har inte ansetts innefatta otillbörliga lockerbjudanden. Förbud har dock meddelats bolaget att använda dels formuleringen "tillgångsgaranti" då samtliga villkor för utnyttjandet av garantin inte angetts i marknadsföringen, dels påståendet "Sveriges billigaste 42" plasma-TV?" då bolaget inte kunnat styrka påståendet.
 • MD 2006:26:Ett bolag har vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller 15 volymprocent alkohol till konsumenter genom kommersiella annonser i periodiska skrifter använt tre närmare angivna annonser. Annonserna har ansetts otillbörliga i strid mot 4 § marknadsföringslagen, eftersom de innehållit andra framställningar i bild än de som enligt uppräkningen i 4 kap. 11 a § alkohollagen (1994:1738) är tillåtna.
 • MD 2005:35:Marknadsföring av taxitjänster har genom utseendet på bilar ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid med 8 § marknadsföringslagen. Yrkande om att viss dekor skall utplånas eller ändras har lämnats utan bifall.
 • MD 2007:21:En bil försedd med vissa kännetecken som har använts vid marknadsföring av taxitjänster har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning i strid mot 8 § marknadsföringslagen.
 • MD 2006:29:Ett bolag har i offerter avseende inspelningsbara CD- och DVD-skivor via e-post till sina återförsäljare påstått bl.a. att bolagets skivor är "inkl Copyswede skatt" dvs. den s.k. kassettersättning vilken regleras i 26 k § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Då någon kassettersättning aldrig har betalats för skivorna har påståendena ansetts ovederhäftiga och vilseledande i strid mot 4 och 6 §§ marknadsföringslagen. Även fråga om marknadsföringslagens tillämplighet och vitesbeloppets storlek.
 • MD 2005:26:Marknadsföring av taxitjänster har genom utseendet på taxibilar ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid med 8 § marknadsföringslagen (1995:450).
 • MD 2006:6:Ett bolag har vid marknadsföring av kreditköp av premieobligationer skickat personadresserad direktreklam till enskilda hushåll. Premieobligationerna har sålts tillsammans med vissa andra tjänster och produkter. Marknadsföringsmaterialet har befunnits vara svåröverskådligt och otydligt varför en konsument inte kunnat värdera erbjudandet och jämföra kostnaden mellan att köpa obligationer på en kredit och att köpa dem kontant. Erbjudandet har ansetts vilseledande i fråga om förmånligheten av det genom att bolaget angivit en för låg kreditkostnad och en för låg effektiv ränta.
 • MD 2004:20:Marknadsföring av bantningsprodukter har ansetts vilseledande i fråga om produkternas egenskaper och inverkan på hälsa och därmed otillbörlig enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2007:4:Förbud har meddelats ett bolag som felaktigt marknadsfört sin produkt Rosenrot Plus L-arginin som "Årets hälsoprodukt 2006".
 • MD 2006:2:Vid marknadsföring av metod för stambyte har vidtagits flera olika åtgärder, såsom telefonsamtal, utskick, personliga besök och annonsering, varvid gjorts påståenden om att kärandebolaget gjort sig skyldigt till intrång i svarandebolagens rättigheter samt även framförts hot om rättsliga åtgärder. Flera av påståendena har ansetts alltför onyanserade och långtgående och därför otillbörliga i strid med 4 § marknadsföringslagen. Tillika fråga om samtliga åtgärder fallit inom ramen för marknadsföringslagens tillämpningsområde samt om det förelegat talerätt i förhållande till det ena av svarandebolagen.
 • MD 2007:22:Ett bolag har medverkat till marknadsföring av tobaksvara till konsumenter inne på försäljningsställe genom att tillhandahålla och sätta upp en reklamskylt. Skylten, som innehåller texten "A New Way to Flavor." och en bild med ett öppnat cigarettpaket och framskjutna cigaretter har ansetts strida mot de krav på att kommersiella meddelanden för tobaksvaror inne på försäljningsställen inte får vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak som gäller enligt 14 § andra stycket 3 tobakslagen (1993:581). Marknadsföringen har därför varit otillbörlig enligt 4 § marknadsföringslagen.
 • MD 2005:11:Ett spel, som funnits på en webbplats och som handlat om en jämförelse mellan ekologisk odling och konventionell odling har ansetts utgöra kommersiell marknadsföring mot vilken ingripande kunnat ske utan hinder av grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefrihet. Även fråga om hur framställning på Internet skall betraktas i förhållande till nyssnämnt grundlagsskydd. Marknadsföringslagen har också ansetts kunna tillämpas på hyllkantsskyltar med text om ekologisk odling, placerade i omedelbar anslutning till de aktuella produkterna på försäljningsställe. Spelet har ansetts innebära misskreditering av lantbrukare som inte odlar ekologiskt och/eller är KRAV-anslutna. I fråga om hyllkantsskyltarna befanns inte visat att ett moderbolag kunde anses ansvarigt enligt 14 § marknadsföringslagen för hyllkantsskyltarna, som tagits fram av ett helägt dotterbolag.
 • MD 2006:21:Ett tidningsföretag har tagit emot och låtit införa en färdig annons avseende bantningsprodukter. Marknadsföringen har befunnits vilseledande i fråga om produkternas egenskaper och därmed otillbörliga enligt marknadsföringslagen. Förbud har meddelats tidningsföretaget eftersom företaget genom sitt agerande har ansetts medverka till den otillbörliga marknadsföringen. - Även fråga om avvisning.
 • MD 2006:1:Ett bolags marknadsföring av en telefonkatalog har ansetts dels utgöra renommésnyltning, dels vilseleda om kommersiellt ursprung och om kännetecken. Även fråga om medansvar för bolagsman.
 • MD 2005:8:Vid marknadsföring av griskött har formuleringen "världens bästa griskött" använts. Vidare har formulering som ger intryck av att importerat griskött innehåller medicin, men att så inte är fallet med svenskt griskött, använts. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga. Det andra påståendet har även ansetts misskrediterande för utländska grisköttsproducenter.
 • MD 2005:12:Företag har vid marknadsföring av snus använt förpackningsutstyrslar som har befunnits innebära risk för förväxling med annat företags förpackningar och sålunda vilseleda om det kommersiella ursprunget eller om att det annars skulle föreligga någon kommersiell samhörighet mellan produkterna. Påståenden i marknadsföringen såsom "original" och "1:a Kvalité" har inte ansetts strida mot marknadsföringslagen. Även fråga om renommésnyltning.
 • MD 2006:27:Ett bolag har marknadsfört ett medicinskt plåster som godkänts för behandling av epikondylit (tennisarmbåge) och ankelstukning. Bolaget har vid marknadsföringen använt uttrycket ”Om du vet var du har ont” och därigenom anknutit till en känd slogan som använts av ett konkurrerande bolag. Marknadsföringen har i denna del ansetts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Bolaget har vidare använt uttrycken ”för behandling av lokal smärta” och ”Som en värktablett i plåsterform” vilka ansetts ge intryck av att den aktuella produkten kan användas för behandling av andra smärttillstånd än de för vilka den har godkänts. Marknadsföringen har i dessa delar ansetts strida mot läkemedelslagens bestämmelser om läkemedelsinformation och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Förbud har även meddelats mot användningen av ett påstående om att produkten till skillnad från smärtstillande geler inte luktar då påståendet ansetts vilseledande om produktens egenskaper (I). – Ett bolag har vid marknadsföring av en smärtstillande gel använt sig av två reklamfilmer. I den första filmen har bolaget bl.a. använt uttrycket ”Om du vet var du har ont, varför göra plånboken illa?”. Genom användningen av uttrycket har bolaget nära anknutit till en känd slogan som använts av ett konkurrerande bolag. Marknadsföringen har ansetts utgöra renommésnyltning och därmed vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Bolaget har även gjort gällande att konkurrentens produkt kostar ”jättemycket mer” än bolagets egen produkt. Påståendet har bedömts som vilseledande eftersom det ansetts kunna ge intryck av att prisskillnaden mellan produkterna är större än vad som verkligen är fallet (II). I den andra reklamfilmen har bolaget gjort en direkt jämförelse mellan sin egen produkt och konkurrentens produkt. De båda produkternas förpackningar har presenterats bredvid varandra åtföljda av viss text med ostridiga uppgifter om bl.a. förpackningsstorlek och pris. Marknadsföringen har inte befunnits otillbörlig enligt marknadsföringslagen eftersom jämförelsen avsett utbytbara produkter och framställningen har varit neutral till sin karaktär (III)
 • MD 2007:11:Ett bolag har vid marknadsföring av kompetensförsörjning använt formuleringarna "största företag inom kompetensförsörjning" och "ledande position". Formuleringarna har ansetts ovederhäftiga och otillbörliga eftersom bolaget inte förmått visa att det är störst när det gäller kompetensförsörjning eller att det är ledande på sätt som påstås i den påtalade marknadsföringen.
 • MD 2005:14:Ett företag har vid marknadsföring av s.k. hundpejlprodukter i jakttidningar dels använt sig av vissa formuleringar av kategoriskt slag, bl.a. att produkten varit "överlägsen" och "snabbast", dels angett att produkten varit "patenterad" och "lättast". Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte förmått styrka riktigheten i dessa och även då vissa av påståendena varit reservationslösa.
 • MD 2007:29:En taxibil försedd med vissa kännetecken som har använts vid marknadsföring av taxitjänster har ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid mot 8 § marknadsföringslagen.
 • MD 2006:5:Ett bolag har vid marknadsföring av elartiklar i tidningsannonser dels använt formuleringen "Vi har de bästa priserna", dels avbildat ett annat bolags logotyp på ett påstått kränkande sätt. Marknadsdomstolen har funnit att påståendet "Vi har de bästa priserna" inte kan uppfattas på annat sätt än att svarandebolaget har de lägsta priserna på marknaden. Påståendet har befunnits obestyrkt och därmed ovederhäftigt och otillbörligt i strid mot marknadsföringslagen. Däremot har Marknadsdomstolen inte funnit att återgivningen av logotypen, i en hög tillsammans med andra logotyper och prislappar, varit misskrediterande eller nedsättande.
 • MD 2007:34:Ett bemanningsföretag har vid marknadsföring av sina tjänster använt formuleringarna "överlägsna tjänster", "bäst i test", "mest nöjda kunder", "bäst kvalitet på uthyrd personal", "bäst service och bemötande" och "bäst leveranstid". Bolaget har inte förmått styrka påståendena och de har därför ansetts vilseledande och otillbörliga, varför förbud har meddelats bolaget att använda påståendena eller liknande formuleringar. Tillika fråga om onödig rättegång.
 • MD 2007:6:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck av att bolagets konkurrenter inte haft utbjudna varor till försäljning. Förbud har meddelats bolaget att använda formuleringarna eftersom dessa ansetts vilseledande och misskrediterande för konkurrenterna. Förbud har också meddelats bolaget att använda påståendena "Nordens största varuhus för hemelektronik", "Störst på datorer" och "Sveriges största återförsäljare av datorer till konsument" då bolaget inte förmått styrka påståendena. Även fråga om avvisning av yrkande och onödig rättegång.
 • MD 2007:16:En näringsidkare har marknadsfört dels en s.k. pennlampa, dels en annan ficklampa vilka båda påståtts utgöra vilseledande efterbildning av en annan näringsidkares ficklampa. Yrkandet om förbud mot marknadsföringen har ogillats dels vad gäller den s.k. pennlampan eftersom originalprodukten inte ansetts känd under tid då pennlampan marknadsfördes, dels beträffande den andra ficklampan eftersom någon vilseledande efterbildning inte ansetts föreligga. Inte heller har renommésnyltning ansetts vara för handen.
 • MD 2005:33:Ett företag har marknadsfört skor som ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags skor i strid med 8 § marknadsföringslagen. Marknadsföringen har även ansetts utgöra renommésnyltning enligt 4 § marknadsföringslagen. Även fråga om huruvida part inlett onödig rättegång.
 • MD 2006:17:Ett företags marknadsföring av en hälsokostprodukt har gett intryck av att produkten erhållit viss utmärkelse trots att så inte varit fallet. Marknadsföringen har ansetts vilseledande enligt 4 och 6 §§ marknadsföringslagen. Även fråga om onödig rättegång.
 • MD 2006:33:Ett företag har vid marknadsföring av en databastjänst på socialrättens område jämfört denna med konkurrents motsvarande tjänst. Jämförelsen har ansetts innehålla ett antal ovederhäftiga uppgifter samt har inte ansetts ge en rättvisande totalbild av de jämförda tjänsterna, varför den har befunnits strida mot marknadsföringslagen. Talan mot ett dotterbolag som ej medverkat till marknadsföringen har ogillats.
 • MD 2007:28:Ett bolags värmepump har inte ansetts känd inom omsättningskretsen på det sätt som krävs enligt marknadsföringslagen, varför marknadsföringen av ett annat bolags värmepump inte har ansetts vara vilseledande efterbildning, vilseledande om kommersiellt urpsrung eller utgöra renommésnyltning. Tillika fråga om parternas avtalsförhållanden. Bolagets kopiering av det andra bolagets marknadsföringsmaterial, vilket sedan använts för marknadsföring av en egen värmepump, har däremot inte ansetts vara förenligt med kraven på god affärssed och därmed inte heller stämma överens med god marknadsföringssed. Förbud har meddelats bolaget att använda marknadsföringsmaterialet då förfarandet har ansetts otillbörligt och därmed i strid mot 4 § marknadsföringslagen.
 • MD 2008:10:Ett bolag har vid marknadsföring av el använt sig av miljöargument, framförallt påståenden om koldioxidutsläpp och därvid direkt pekat ut bl.a. kärandebolaget. Marknadsföringen har ansetts vilseledande, misskrediterande och därmed otillbörlig. Tillika fråga om onödig rättegång.
 • MD 2007:17:Ett bolag har vid marknadsföring av konsumentkrediter via radio, TV och Internet använt formuleringar som innehållit budskapet att krediten kan erhållas snabbt. Radioreklamen har ansetts strida mot god kreditgivningssed och därmed också vara otillbörlig enligt marknadsföringslagen bl.a. eftersom bolaget där framhållit möjligheten till snabb kredit som ett avgörande argument i förhållande till övriga kreditvillkor. - Ett yrkande om åläggande för bolaget att tydligt ange kreditkostnad och kredittid i marknadsföringen har lämnats utan bifall då det av formella skäl inte ansetts möjligt för Marknadsdomstolen att utvidga det informationskrav som följer av lag (jfr MD 1988:20).
 • MD 2007:32:Företrädare för ett bolag har vid muntlig marknadsföring av första hjälpen-tavlor påstått att nya regler kräver att första hjälpen-tavlor skall vara röda, att motpartens gröna första hjälpen-tavlor inte längre är tillåtna samt utgett sig för att representera motparten. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga. Tillika fråga om jämkande rättegångskostnader.
 • MD 2005:24:Vid marknadsföring i reklamfilmer av ett medel mot halsbränna och sura uppstötningar har använts formuleringar som ansetts ge intrycket att ett visst annat medel mot halsbränna och sura uppstötningar är verkningslöst och i det närmaste överflödigt. Marknadsföringen har ansetts misskrediterande enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2008:2:Ett bolag har vid marknadsföring av speltjänster på Internet använt vissa formuleringar som ansetts innefatta en jämförelse mellan två pokerklienter. Jämförelsen har ansetts ovederhäftig och vilseledande i strid mot 4, 6 och 8 a §§ marknadsföringslagen.
 • MD 2006:9:Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder fakturor avseende annonsering i viss företagskatalog. Fakturorna har varit utformade på sådant sätt att det ansetts föreligga en uppenbar risk för att kunderna får uppfattningen att bolagen har anknytning till varandra och att fakturorna avser införande i en företagskatalog som marknadsförs av det sist nämnda bolaget. Förfarandet har ansetts vilseledande i fråga om dels de båda bolagens verksamhet enligt 6 § marknadsföringslagen, dels kundernas betalningsskyldighet enligt 4 § och 12 § andra stycket marknadsföringslagen.
 • MD 2007:33:Ett bolag har vid marknadsföring av byggvaror m.m. använt formuleringar som gett intryck av att bolaget allmänt på marknaden håller de lägsta priserna på byggvaror och liknande. Förbud har meddelats bolaget att använda formuleringarna "Alltid lägsta pris året rung" och "Sveriges billigaste byggvaror" eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.
 • MD 2008:11:Bolag har vid marknadsföring av däck använt slogan "Bara en känner de nordiska förhållandena". Marknadsföringen har ansetts vilseledande och ovederhäftig och därmed otillbörlig. Även fråga om misskreditering och rättegångskostnad.
 • MD 2008:9:Ett bolag har vid marknadsföring av sin webbplats använt formuleringen "Hur vill du att 2,2 miljoner svenskar ska hitta.se ditt företag?" och påståendet "Sveriges största katalog på nätet!". Eftersom bolaget inte har styrkt att webbplatsen under en något så när lång och sammanhållen period besökts av 2,2 miljoner unika webbläsare och inte heller att det funnits en klar och tydlig tendens som pekar på att webbplatsen hitta.se skulle utgöra den största katalogen på marknaden, har påståendena ansetts ovederhäftiga och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen. Vidare har det ansetts vilseledande att hänvisa till KIA-index utan att samtidigt ange vilken tidsperiod uppgiften avsåg.
 • MD 2007:10:Ett bolag har vid marknadsföring av en smärtstillande gel använt påståenden om produktens popularitet och effekt. Vissa av påståendena om produktens popularitet har befunnits obestyrkta och därmed otillbörliga enligt marknadsföringslagen.
 • MD 2005:1:Marknadsföring av kontantkort och abonnemang för mobiltelefonitjänster har ansetts vilseledande och otillbörlig enligt marknadsföringslagen, dels då urvalet till i marknadsföringen använda prisjämförelser inte varit rättvist och aktuellt, dels då i marknadsföringen använt citat ur en tidningsartikel inte varit aktuellt vid tiden för marknadsföringen, dels då marknadsföringen inte förmedlat ett korrekt intryck av förhållandet mellan priserna för de båda parternas produkter. Förbud har därför meddelats för fortsatt sådan marknadsföring.
 • MD 2007:25:En taxibil försedd med vissa kännetecken som har använts vid marknadsföring av taxitjänster har ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid mot 8 § marknadsföringslagen.
 • MD 2006:16:Vid marknadsföring av en viss fläkttyp har vart och ett av partsbolagen använt påståenden med innebörd att det bolaget eller dess företrädare uppfunnit denna. Vidare har det ena bolaget uppgett att det varit det enda bolaget som kan vidareutveckla fläkten medan det andra bolaget gjort vissa påståenden som tolkats som att dess fläkt är bl.a. "världens favorit" och "varje fackmans favorit". Samtliga påståenden har befunnits obestyrkta och därför vilseledande och otillbörliga.
 • MD 2005:20:Förbud har meddelats ett företag att vid marknadsföring av en s.k. portaltjänst för mobiltelefoni använda sig av ordet "live", utropstecken och röd färg eftersom kombinationen av dessa har förknippats med ett annat företags välkända kännetecken för portaltjänst för mobiltelefoni. Marknadsföringen har ansetts utgöra renommésnyltning.
 • MD 2006:18:Ett företag har kontaktat annonsörer på viss webbplats och marknadsfört sin egen produkt trots att annonsörerna motsatt sig marknadsföring via telefon. Förfarandet har ansetts strida mot 13 d § marknadsföringslagen.
 • MD 2007:12:Ett bolag har vid marknadsföring av kontaktlinser använt formuleringen "upp till 50 % lägre pris". Formuleringen har ansetts ge intryck av att de kontaktlinser som bolaget marknadsför är betydligt billigare än kontaktlinser som marknadsförs av andra näringsidkare. Bolaget har inte förmått visa att så är fallet och formuleringen har därför ansetts ovederhäftig och vilseledande i strid mot marknadsföringslagen. Bolaget har vidare erbjudit kunderna en "trygghetskontroll" vid köp av kontaktlinser från bolaget och angett att kontrollen är "helt gratis" om den utförs inom viss tid. Förfarandet har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen dels då bolaget underlåtit att informera om att kontrollen inte uppfyller de krav på en s.k. kontaktlinsundersökning som följer av Socialstyrelsens föreksrifter, dels då erbjudandet av kontrollen betraktats som ett förmånserbjudande och bolaget underlåtit att tydligt informera om erbjudandets värde, dels då bolaget använt uttrycket "gratis" på ett vilseledande sätt. - Även fråga om användning av vissa varumärken i marknadsföringen.
 • MD 2007:30:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck av att bolaget haft det bredaste och största sortimentet på marknaden. Förbud har meddelats bolaget att använda påståendena "Det bredaste sortimentet av märkesvaror", "Nordens bredaste sortiment" samt "Norra Europas största elektronik- och vitvarusortiment" då bolaget inte förmått styrka påståendena.
 • MD 2007:24:Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar som gett intryck dels av att bolaget haft de lägsta priserna på marknaden, dels av att bolaget är den största elektronikkedjan i Europa. Förbud har meddelats bolaget att använda påståendena "Nu ger vi er de lägsta priserna", "De bästa priserna hittar du här" och "Europas största elektronikkedja" då bolaget inte förmått styrka påståendena. Påståendet "Nu drar vi ner priserna på hemelektronik" har däremot inte ansetts ovederhäftigt.
 • MD 2007:7:En näringsidkare har marknadsfört bestick av s.k. fransk modell som påståtts utgöra en vilseledande efterbildning av en annan näringsidkares bestick. Yrkande om förbud mot marknadsföring av besticket har ogillats eftersom den efterbildade produkten inte ansetts vara särpräglad i MFL:s mening. Förbud har dock meddelats näringsidkaren att använda dels visst kännetecken, dels bilder av den efterbildade produkten i marknadsföringen. Även fråga om skadestånd.
 • MD 2006:13:Förbud har meddelats ett bolag att vid marknadsföring av annonstjänst på Internet dels använda vissa påståenden som ger intryck av att bolaget har fler annonser på sin webbplats än ett annat bolag, när så inte är fallet, dels lämna uppgifter på webbplatsen om antalet annonser, om dessa uppgifter inte är korrekta och utan att ange var dessa annonser ursprungligen lagts in. Marknadsföringen har ansetts vilseledande i strid mot marknadsföringslagen. Vidare har bl.a. ett yrkande om förbud att, utan tillstånd, möjliggöra länkning av annonser från en webbplats till en annan webbplats ogillats.
 • MD 2007:8:Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståenden om att företaget är Sveriges största bostadsmarknad, att företaget är Sveriges största eller populäraste marknadsplats inom hus eller hem samt att företaget har Sveriges största bostadsutbud, störst utbud och mest information. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte har förmått styrka riktigheten i dessa. Vidare har bl.a. ett yrkande om förbud att i marknadsföring kringgå två protokoll som finns på Internet (The Robots Exclusion Protocol och Hypertext Transfer Protocol - http/1.1) lämnats utan bifall på den grunden att yrkandet har befunnits ta sikte på åtgärder som lagligen inte kunnat definieras som marknadsföring.
 • MD 2008:6:Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa den säkerhet som Kammarkollegiet beslutat. Marknadsföringen har ansetts otillbörlig och förbud har meddelats bolaget att marknadsföra paketresor utan att föreskriven säkerhet enligt resegarantilagen ställts.
 • MD 2005:37:Ett bolag har vid sin marknadsföring av telefonabonnemang använt sig av dels telefonförsäljning, dels sin webbplats. Därvid har bolaget givit konsumenten intrycket att han vid beställningen av tjänsten och följaktligen före avtalsslut kan avsäga sig sin ångerrätt. Detta har ansetts vara otillbörligt eftersom ångerfristen vid den tidpunkten inte har börjat löpa.
 • MD 2005:36:Ett bolag har vid marknadsföring av vitvaror på Internet använt formuleringarna "Sveriges lägsta priser" och "Säljer till Sveriges bästa priser". Påståendena har ansetts ovederhäftiga och otillbörliga i strid med marknadsföringslagen då bolaget inte förmått styrka att det är ensamt om att hålla de lägsta priserna på vitvaror eller att det är billigare än sina konkurrenter.
 • MD 2006:23:Vid marknadsföring av glasögon har använts bl.a. formuleringarna "Stans bästa pris" och "Stans bästa pris 595:-" samt liknande formuleringar som innebär ett påstående om marknadens bästa pris. Formuleringarna har befunnits obestyrkta och därmed vilseledande och otillbörliga. Även fråga om förmånserbjudande och ersättning för rättegångskostnader.
 • MD 2007:20:Ett bolags marknadsföring av ett branschregister har ansetts dels utgöra renommésnyltning, dels vilseleda om kommersiellt ursprung och om kännetecken.
 • MD 2005:38:Ett företags förpackning har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags förpackning i strid med 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om medansvar för styrelseledamot.
 • MD 2008:7:Ett bolag har inte ansetts ansvarigt för marknadsföring genom kommersiella annonser i periodisk skrift av konfektionsvaror under ett varukännetecken som helt eller delvis används och är registrerat för tobaksvaror.
 • MD 2005:9:Det har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen att vid marknadsföring av en tampong som tillförts mjölksyrabakterier, men som inte godkänts för försäljning som läkemedel, använda formuleringar som ger intryck av att tampongen är avsedd att förebygga, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom. Även fråga om vilseledande CE-märkning.
 • MD 2007:9:Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståendet att företaget har "Alla bostäder från Sveriges fastighetsmäklare". Påståendet har ansetts vilseledande och otillbörligt i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte har förmått styrka riktigheten i detta. Vidare har företaget använt bl.a. påståenden om att företagets konkurrent har stulit den information som konkurrenten presenterar på sin webbplats. Dessa påståenden har bedömts vara nedsättande och misskrediterande för konkurrenten varför marknadsföringen har varit otillbörlig även i den delen.
 • MD 2006:31:Ett företag har vid marknadsföring av s.k. hundpejlprodukt i en jakttidning använt sig av påståenden om att en viss hundpejl har tio års erfarenhet, att den är mycket omtalad bland fågeljägarna samt att den har en inställbar ståndindikator. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte förmått styrka riktigheten i dessa.
 • MD 2005:22:Ett bolag har vid marknadsföring via direktreklam av prenumerationer på förlagsprodukter, som marknadsförts tillsammans med olika förmånserbjudanden, ålagts att på ett tydligt och framträdande sätt upplysa om att ett förmånserbjudande endast kan erhållas tillsammans med prenumeration när så är fallet. Vidare har bolaget meddelats förbud att vid marknadsföringen av prenumerationer framhäva förmånserbjudanden på ett sådant sätt att huvuderbjudandets verkliga innebörd undanskyms, presentera deltagandet i ett lotteri på ett sätt som ger ett överdrivet intryck av möjligheterna till vinst samt underlåta att på ett tydligt sätt sammanfatta samtliga för erbjudandena aktuella villkor. Däremot har Marknadsdomstolen funnit att ytterkuvert som marknadsföringsmaterialet legat i inte varit förväxlingsbart med annan försändelse än reklamförsändelse. Vidare fråga om utdömande av marknadsstörningsavgift.
 • MD 2006:15:En annons på en tidnings första sida har utformats och presenterats på sådant sätt att det inte tydligt framgått att det varit fråga om marknadsföring. Annonseringen har därför ansetts otillbörlig. Även fråga om tillämpligheten av marknadsföringslagen i förhållande till tryckfrihetsförordningen och fråga om en tidnings medverkansansvar.
 • MD 2004:28:Ett företag har vid marknadsföring av byggvaruhus använt uttrycket "Ingen är billigare" utan att kunna visa att så är fallet. Uttrycket har befunnits vilseledande och otillbörligt enligt marknadsföringslagen. Att företaget hänvisat till en lågprisgaranti, vilken haft innebörden att konsument under vissa förutsättningar kunnat erhålla ett lägre pris på vara från varuhuset än normalt, har inte ändrat den bedömningen.
 • MD 2006:24:En lokal mäklarfirma har vid marknadsföring av fastighetsmäklartjänster bl.a. i annonser och på storbildstavlor på orten gjort flera påståenden med innebörd att presumtiva säljare av sina hus tjänar mer pengar om de anlitar den firman än om de anlitar någon annan mäklarfirma på orten. För att verifiera sina påståenden har mäklarfirman hänvisat till viss mäklarstatistik. Marknadsdomstolen har funnit att det av statistiken inte går att utläsa det som mäklarfirman påstår och att det därför är vilseledande att reservationslöst göra sådana påståenden.
 • MD 2005:17:Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster använt en av en konkurrent tidigare använd figur, lille Bill, och påstått att denne ljugit, skrävlat och bör stå och skämmas. Marknadsföringen har ansetts misskrediterande och därmed otillbörlig. Förfarandet har däremot inte ansetts innebära renommésnyltning.
 • MD 2006:10:Vid marknadsföring av tjänster innefattande installation och service av antenner och kabel-TV, har ett bolag hänvisat till en bransch- auktorisation, som meddelas av en branschförening. Då bolaget fråntagits sin auktorisation och därmed ej ägt rätt att åberopa densamma har hänvisningen till auktorisationen i marknadsföringen varit vilseledande i strid mot 6 § marknadsföringslagen.
 • MD 2005:16:Ett bolag har vid marknadsföring av sin annonstjänst på Internet använt sig av vissa påståenden bl.a. med innebörd att bolaget är marknadsledande, har världens största motortjänst på Internet samt har vissa samarbetspartners. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då bolaget inte förmått styrka riktigheten i dessa. Förbud har även meddelats bolaget att skicka reklammeddelanden via SMS till fysiska personer, vilka inte står i ett kundförhållande till bolaget, utan föregående samtycke från personen i fråga.
 • MD 2007:27:Två företag har marknadsfört dammsugarmunstycken som ansetts utgöra vilseledande efterbildningar av ett annat företags dammsugarmunstycke i strid mot 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om medansvar för ställföreträdare.
 • NJA 2001 s. 319:Fråga i resningsärende om tillämpning av 1 kap 9 § tryckfrihetsförordningen på ett s.k. blandat meddelande.

Interimistiska beslut

20 §  Rätten får meddela förbud enligt 14 eller 17 § eller åläggande enligt 15 eller 16 a § att gälla tills vidare, om

 1. käranden visar sannolika skäl för sin talan, och
 2. det skäligen kan befaras att svaranden genom att vidta eller låta bli att vidta en viss handling minskar betydelsen av ett förbud eller åläggande.

[S2]I fråga om beslut enligt första stycket tillämpas 15 kap. 5 § andra - fjärde styckena samt 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Beslutet får verkställas genast. Lag (2002:565).

 • MD 2005:21:Överklagande av beslut med yrkande om interimistiskt förbud att vid marknadsföring av produkter relaterade till datorer använda beteckningen "1 kr", "0 kr" eller uttrycket "kostnadsfritt" eller på annat liknande sätt förmedla intrycket att varan kan erhållas utan motprestation av konsumenten när så inte är fallet har ogillats då det inte förelåg tillräckliga skäl för ett interimistiskt förbud.

Förelägganden

21 §  I fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen meddela föreläggande om

 1. förbud som avses i 14 eller 17 § (förbudsföreläggande),
 2. åläggande som avses i 15 § (informationsföreläggande), eller
 3. åläggande som avses i 16 a §.

[S2]Föreläggandet skall förenas med vite.

[S3]För att bli gällande skall näringsidkaren godkänna föreläggandet omedelbart eller inom en viss tid. Om föreläggandet har godkänts, gäller det som en lagakraftvunnen dom.

[S4]Ett godkännande som sker efter den utsatta tiden gäller inte. Lag (2002:565).

 • MD 2004:25:Marknadsföring av kontakttjänster via textmeddelanden till mobiltelefon (SMS) och e-post har ansetts otillbörlig då det inte för konsumenten tydligt framgått dels - innan meddelandet öppnats - att det varit fråga om marknadsföring, dels vem som svarat för marknadsföringen. Vidare har inte prisuppgiften för marknadsförda tjänster ansetts vara tillräckligt tydlig. Tillika fråga om rättskraft i anledning av ett av KO tidigare utfärdat förbudsföreläggande.
 • RH 2004:22:Fråga om ett bolag genom viss TV-reklam överträtt ett informationsföreläggande från Konsumentombudsmannen och om förutsättningar för att därvid döma ut förelagt vite. Även fråga om jämkning av vitet.

Marknadsstörningsavgift

Förutsättningar för avgift

22 §  En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknadsstörningsavgift), om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon bestämmelse i 5-13 och 13 c §§.

[S2]Detsamma gäller om en näringsidkare eller någon som handlar på dennes vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i 14 § första stycket andra och tredje meningarna eller 14 a § första stycket 2 tobakslagen (1993:581), 4 kap. 10 § alkohollagen (1994:1738), 7 kap. 3, 4 eller 10 § radio-_och_TV-lagen (1996:844) eller, när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara till andra än konsumenter, 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 8 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

[S3]Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.

[S4]Avgiften tillfaller staten. Lag (2004:315).

Prop. 2002/03:139: Genom ändringen i andra stycket blir det möjligt för Konsumentombudsmannen att med stöd av 39 § denna lag väcka talan om marknadsstörningsavgift mot ett företag som inte uppfyller informationsplikten, när den gäller ett erbjudande som inte är riktat bara till andra än konsumenter, enligt 11 § lagen om insättningsgaranti eller 8 § i den föreslagna lagen om inlåningsverksamhet. Ändringen görs på inrådan av Konsumentverket. Se även författningskommentaren till 16 § i den föreslagna lagen om inlåningsverksamhet. ...

Prop. 2001/02:64: Ändringen är en konsekvens av de nya bestämmelserna i tobakslagen om marknadsföring och är i huvudsak av redaktionell karaktär, jämför kommentaren under 15 § i förslaget till lag om ändring i tobakslagen (1993:581).

Prop. 1999/2000:111: Ändringen är en konsekvens av de nya bestämmelserna i tobakslagen (1993:581) och är av redaktionell karaktär. Bestämmelserna har förtydligats i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 1999/2000:55: Ändringen i andra stycket, som är av redaktionell natur, är en följd av att lokalradiolagen (1993:120) upphävs.

 • MD 2005:22:Ett bolag har vid marknadsföring via direktreklam av prenumerationer på förlagsprodukter, som marknadsförts tillsammans med olika förmånserbjudanden, ålagts att på ett tydligt och framträdande sätt upplysa om att ett förmånserbjudande endast kan erhållas tillsammans med prenumeration när så är fallet. Vidare har bolaget meddelats förbud att vid marknadsföringen av prenumerationer framhäva förmånserbjudanden på ett sådant sätt att huvuderbjudandets verkliga innebörd undanskyms, presentera deltagandet i ett lotteri på ett sätt som ger ett överdrivet intryck av möjligheterna till vinst samt underlåta att på ett tydligt sätt sammanfatta samtliga för erbjudandena aktuella villkor. Däremot har Marknadsdomstolen funnit att ytterkuvert som marknadsföringsmaterialet legat i inte varit förväxlingsbart med annan försändelse än reklamförsändelse. Vidare fråga om utdömande av marknadsstörningsavgift.

23 §  Marknadsstörningsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett förbud eller en underlåtelse att följa ett åläggande som har meddelats vid vite enligt denna lag.

Avgiftens storlek

24 §  Marknadsstörningsavgiften skall fastställas till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor.

[S2]Avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens årsomsättning. Årsomsättningen skall avse omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas eller är bristfälliga, får årsomsättningen uppskattas.

[S3]Riktas talan mot flera näringsidkare, skall avgiften fastställas särskilt för var och en av dem.

 • MD 2005:22:Ett bolag har vid marknadsföring via direktreklam av prenumerationer på förlagsprodukter, som marknadsförts tillsammans med olika förmånserbjudanden, ålagts att på ett tydligt och framträdande sätt upplysa om att ett förmånserbjudande endast kan erhållas tillsammans med prenumeration när så är fallet. Vidare har bolaget meddelats förbud att vid marknadsföringen av prenumerationer framhäva förmånserbjudanden på ett sådant sätt att huvuderbjudandets verkliga innebörd undanskyms, presentera deltagandet i ett lotteri på ett sätt som ger ett överdrivet intryck av möjligheterna till vinst samt underlåta att på ett tydligt sätt sammanfatta samtliga för erbjudandena aktuella villkor. Däremot har Marknadsdomstolen funnit att ytterkuvert som marknadsföringsmaterialet legat i inte varit förväxlingsbart med annan försändelse än reklamförsändelse. Vidare fråga om utdömande av marknadsstörningsavgift.

25 §  När marknadsstörningsavgift fastställs skall särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått.

[S2]I ringa fall skall någon avgift inte dömas ut. Avgiften får efterges, om det finns synnerliga skäl för det.

Preskription

26 §  Marknadsstörningsavgift får dömas ut bara om stämningsansökan har delgetts den som anspråket riktar sig mot inom fem år från det att överträdelsen upphörde.

27 §  En marknadsstörningsavgift faller bort, om domen inte har kunnat verkställas inom fem år från det att den vann laga kraft.

Kvarstad

28 §  För att säkerställa ett anspråk på marknadsstörningsavgift får rätten besluta om kvarstad. Därvid gäller föreskrifterna i 15 kap.rättegångsbalken om kvarstad för fordran.

28 a §  Marknadsstörningsavgift skall betalas till Kammarkollegiet inom trettio dagar efter det att domen vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i domen.

[S2]Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket, skall Kammarkollegiet lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (2006:1020).

Prop. 2005/06:105: Marknadsstörningsavgift skall betalas till Kammarkollegiet inom trettio dagar efter det att domen vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i domen.

Skadestånd

29 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller ett åläggande som har meddelats med stöd av 14, 15 eller 16 a § eller mot en föreskrift i 5-13 d §§, skall ersätta den skada som därigenom uppkommer för en konsument eller någon annan näringsidkare.

[S2]Vid bestämmande av ersättningen till näringsidkare får hänsyn tas även till omständigheter av annan än ekonomisk art. Lag (2004:103).

Prop. 1999/2000:40: Av paragrafens första stycke framgår, genom ett tillägg för 13 a §, att skadestånd kan utdömas även vid överträdelser av den nya bestämmelsen om hur obeställd reklam skall vara utformad.

Beträffande möjligheten till skadestånd i samband med jämförande reklam gäller lagens bestämmelse om skadestånd i samma omfattning som vid andra överträdelser än de som avser överträdelse av någon eller några av bestämmelserna i 5-13 §§....

Prop. 2001/02:134: Den ändring som gjorts i paragrafen är föranledd av att bestämmelserna i 13 a § har flyttats till 13 b §. Att också överträdelse av den nya 13 a § om garantier skall kunna ligga till grund för ett utdömande av skadestånd enligt marknadsföringslagen har behandlats i avsnitt 5.7.2.

 • MD 2006:28:Ett bolag har vid marknadsföring av taxitjänster använt en taklykta som ansetts utgöra en vilseledande efterbildning enligt 8 § marknadsföringslagen. Även frågor om medansvar och skadestånd (jfr MD 2006:8).
 • MD 2006:8:En näringsidkare har vid marknadsföring av taxitjänster använt en taklykta som ansetts utgöra en vilseledande efterbildning enligt 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om skadestånd.
 • MD 2007:2:Användning av viss taklykta vid marknadsföring av taxitjänster har inte ansetts vilseledande enligt 6 eller 8 § marknadsföringslagen eftersom någon risk för förväxling mellan aktuella taxibilar inte befunnits föreligga. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning (jfr MD 2006:8 och 2006:28).
 • MD 2005:6:Skadestånd för förlorad försäljning till följd av en överträdelse mot förbudet mot vilseledande efterbildning har uppskattats med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.
 • MD 2011:7:Skadestånd för goodwillskada till följd av överträdelse mot förbud mot vilseledande marknadsföring har uppskattats med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.
 • MD 2008:16:I ett överklagat mål vari ett företags burk för rengöringsmedel har befunnits vilseledande har skadestånd för förlorad försäljning till följd av överträdelsen uppskattats med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.
 • MD 2007:7:En näringsidkare har marknadsfört bestick av s.k. fransk modell som påståtts utgöra en vilseledande efterbildning av en annan näringsidkares bestick. Yrkande om förbud mot marknadsföring av besticket har ogillats eftersom den efterbildade produkten inte ansetts vara särpräglad i MFL:s mening. Förbud har dock meddelats näringsidkaren att använda dels visst kännetecken, dels bilder av den efterbildade produkten i marknadsföringen. Även fråga om skadestånd.
 • MD 2007:18:Användning av viss taklykta vid marknadsföring av taxitjänster har inte ansetts vilseledande enligt 6 eller 8 § marknadsföringslagen eftersom risk för förväxling mellan aktuella taxibilar inte befunnits föreligga. Förfarandet har inte heller ansetts utgöra renommésnyltning (jfr MD 2006:8, 2006:28 och 2007:2).

30 §  Rätten till skadestånd faller bort, om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom.

Utplånande m. m. av vilseledande framställningar

31 §  Vid överträdelse av ett vitesförbud enligt 14 § eller av en föreskrift i 5--13 §§ får rätten efter vad som är skäligt besluta att vilseledande framställning som finns på vara, förpackning, trycksak, affärshandling eller liknande skall utplånas eller ändras så att den inte längre är vilseledande. Om detta syfte inte kan uppnås på något annat sätt, får rätten besluta att egendomen skall förstöras.

 • MD 2004:6:Ett företags marknadsföring av telefonkataloger (lokalkataloger) på vissa angivna orter har - såvitt avser den typografiska utformningen av katalogernas omslag - ansetts vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget och medföra risk för att katalogerna förväxlas med ett annat företags kataloger på motsvarande orter. Därutöver har vissa påståenden i annonser på ett företags hemsida befunnits vilseledande om det kommersiella ursprunget. Yrkande om att vissa framställningar skall utplånas har lämnats utan bifall.
 • MD 2005:35:Marknadsföring av taxitjänster har genom utseendet på bilar ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid med 8 § marknadsföringslagen. Yrkande om att viss dekor skall utplånas eller ändras har lämnats utan bifall.
 • MD 2004:15:Ett bolag har vid marknadsföring av rengörings-/putsmedel använt en förpackning som ansetts medföra risk att förpackningen förväxlas med ett annat företags förpackning och vilseledande om det kommersiella ursprunget. Dessutom har bolaget använt Naturskyddsföreningens beteckning "Bra Miljöval" utan Naturskyddsföreningens godkännande för den ifrågavarande produkten, till följd varav marknadsföringen även ansetts vilseledande om produktens inverkan på miljön.

Säkerhetsåtgärder

32 §  Om käranden visar sannolika skäl för bifall till ett yrkande enligt 31 § och det skäligen kan befaras att svaranden genom att vidta eller att låta bli att vidta en viss handling minskar betydelsen av ett beslut om utplånande, får rätten besluta om lämplig åtgärd att gälla tills vidare. I fråga om en sådan åtgärd gäller 15 kap. 3 § andra stycket, 5 § andra -- fjärde styckena samt 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Beslutet får verkställas genast.

[S2]Framställs ett yrkande enligt 31 § i ett mål om utdömande av vite som har förelagts med stöd av denna lag gäller i stället för bestämmelserna i första stycket att egendomen får tas i beslag. Därvid tillämpas föreskrifterna i 27 kap.rättegångsbalken om beslag i brottmål. Beslutet får verkställas genast.

33 §  Beslut att utplåna vilseledande framställningar enligt 31 § och beslut om säkerhetsåtgärd enligt 32 § meddelas på yrkande av part av den domstol där en rättegång om förbud enligt 14 §, marknadsstörningsavgift enligt 22 § eller skadestånd enligt 29 § pågår.

[S2]Beslut att utplåna framställningar på grund av överträdelse av ett vitesförbud enligt 14 och 19 §§ får meddelas på yrkande av part av den domstol där en rättegång om utdömande av vitet pågår.

 • MD 2004:6:Ett företags marknadsföring av telefonkataloger (lokalkataloger) på vissa angivna orter har - såvitt avser den typografiska utformningen av katalogernas omslag - ansetts vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget och medföra risk för att katalogerna förväxlas med ett annat företags kataloger på motsvarande orter. Därutöver har vissa påståenden i annonser på ett företags hemsida befunnits vilseledande om det kommersiella ursprunget. Yrkande om att vissa framställningar skall utplånas har lämnats utan bifall.

Upplysningsskyldighet m. m.

34 §  På uppmaning av Konsumentombudsmannen skall

 1. var och en yttra sig och lämna de upplysningar som behövs i ett ärende om tillämpningen av denna lag,
 2. en näringsidkare tillhandahålla de handlingar, varuprover och liknande som kan ha betydelse för utredningen i ett ärende där beslut om förbud eller åläggande enligt 14, 15, 16 a eller 17 § kan antas komma i fråga. Lag (2007:3).

35 §  Den som har meddelats ett förbud eller åläggande enligt 14, 15, 16 a eller 17 § är skyldig att på uppmaning av Konsumentombudsmannen tillhandahålla de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen över att förbudet eller åläggandet följs. Lag (2002:565).

35 a §  Om det behövs för tillsynen i ett ärende som avses i 34 § 2 eller 35 § får Konsumentombudsmannen uppmana näringsidkaren att hålla de lokaler eller motsvarande utrymmen där näringsverksamheten utövas, dock inte bostäder, tillgängliga för inspektion. Lag (2007:3).

36 §  Om en uppmaning enligt 34, 35 eller 35 a § inte följs, får Konsumentombudsmannen förelägga den som berörs att fullgöra sin skyldighet vid vite. Lag (2007:3).

37 §  Konsumentombudsmannen får lämna ersättning för sådana varuprover och liknande som avses i 34 och 35 §§, om det finns särskilda skäl för det.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en näringsidkare att ersätta Konsumentombudsmannens kostnader för provtagning och undersökning av prov i fall som avses i 35 §.

Var och av vem talan får väckas

Förbud och ålägganden

38 §  Talan om förbud eller åläggande enligt 14, 15, 16 a eller 17 § väcks vid Marknadsdomstolen. Om samma kärande, eller en annan kärande i samråd med denne, samtidigt väcker en talan om marknadsstörningsavgift enligt 22 § eller skadestånd enligt 29 § med anledning av marknadsföringen, skall dock en talan om förbud eller åläggande väckas vid Stockholms tingsrätt.

[S2]Talan om förbud eller åläggande får väckas av

 1. Konsumentombudsmannen,
 2. en näringsidkare som berörs av marknadsföringen, och
 3. en sammanslutning av konsumenter, näringsidkare eller löntagare.

[S3]Ett interimistiskt beslut enligt 20 § meddelas av den domstol där en rättegång enligt första stycket pågår. Lag (2002:565).

Marknadsstörningsavgift

39 §  Talan om marknadsstörningsavgift enligt 22 § väcks vid Stockholms tingsrätt av Konsumentombudsmannen.

[S2]Om Konsumentombudsmannen i ett visst fall beslutar att inte föra talan om marknadsstörningsavgift får en enskild näringsidkare som berörs av marknadsföringen och en sammanslutning av näringsidkare väcka en sådan talan.

[S3]Beslut om kvarstad enligt 28 § meddelas av den domstol där en rättegång om marknadsstörningsavgift pågår. Om talan ännu inte har väckts gäller i fråga om behörig domstol vad som föreskrivs i första stycket.

Utdömande av vite

40 §  Talan om utdömande av vite som har förelagts med stöd av denna lag väcks vid en tingsrätt som är behörig enligt 10 kap.rättegångsbalken. En sådan talan får alltid väckas vid Stockholms tingsrätt.

[S2]Talan får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet och av Konsumentombudsmannen.

Skadestånd

41 §  Talan om skadestånd enligt 29 § väcks vid Stockholms tingsrätt. En sådan talan får även väckas vid en tingsrätt som är behörig enligt 10 kap.rättegångsbalken.

Överklagande

42 §  Konsumentombudsmannens beslut enligt 34 §, 35 och 35 a § samt om vitesföreläggande efter en sådan uppmaning överklagas hos Stockholms tingsrätt. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 37 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av nämnda paragraf. Lag (2007:3).

43 §  Tingsrätts domar och beslut i mål och ärenden enligt denna lag överklagas hos Marknadsdomstolen. Domar och beslut i mål om utdömande av vite som har förelagts med stöd av denna lag överklagas dock hos hovrätt enligt vad som föreskrivs i lagen (1985:206) om viten.

[S2]Beslut under rättegången i frågor som avses i 20 § och 32 § första stycket får överklagas särskilt. Besluten skall vid handläggningen i Marknadsdomstolen anses röra åtgärd enligt 15 kap.rättegångsbalken.

Rättskraft

44 §  En dom i vilken frågan om förbud enligt 14 eller 17 § eller åläggande enligt 15 eller 16 a § har prövats, hindrar att en ny talan enligt 14, 15, 16 a eller 17 § väcks med anledning av marknadsföringen. En sådan dom hindrar dock inte att samma fråga prövas på nytt när ändrade förhållanden föranleder det. Lag (2002:565).

 • MD 2005:30:Ett företags marknadsföring av medicinska hjälpmedel har inte ansetts utgöra renommésnyltning eller vilseleda om kommersiella ursprung, bl.a. eftersom det inte visats att vissa benämningar och artikelnummer som använts varit kända på marknaden på sådant sätt att de förknippats med viss verksamhet. Påstående i ett nyhetsbrev om att vissa av företagets produkter utgjort en förbättrad version av en konkurrents produkter har inte ansetts otillbörligt i marknadsföringslagens mening. Även fråga om ett avstående från visst förbudsyrkande skall anses som en återkallelse eller som en inskränkning av talan.

Rättens sammansättning m. m.

45 §  Vid huvudförhandling i mål enligt denna lag skall Stockholms tingsrätt bestå av fyra ledamöter, av vilka två skall vara lagfarna domare och två ekonomiska experter. En av de lagfarna domarna skall vara rättens ordförande.

[S2]Om det sedan huvudförhandlingen har påbörjats inträffar förfall för en av ledamöterna, är rätten ändå domför.

[S3]Vid huvudförhandling i fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbalken och vid avgörande av mål utan huvudförhandling, liksom vid handläggning som inte sker vid huvudförhandling skall tingsrätten bestå av en lagfaren domare, om inte annat följer av 46 §. I sådana fall får dock även en ekonomisk expert delta i tingsrätten.

46 §  Vid avgörande av mål utan huvudförhandling och vid prövning av frågor som hör till rättegången får Stockholms tingsrätt ha den sammansättning som anges i 45 § första stycket, om det finns särskilda skäl för det med hänsyn till målets eller frågans beskaffenhet.

47 §  I mål som bara rör skadestånd enligt 29 § får Stockholms tingsrätt ha den sammansättning som följer av 1 kap.3 a, 3 c och 3 d §§rättegångsbalken.

48 §  Vid handläggning av ärenden som avses i 42 § andra stycket skall Stockholms tingsrätt bestå av en lagfaren domare eller av en lagfaren domare och en ekonomisk expert. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock ha den sammansättning som anges i 45 § första stycket. Lag (1996:270).

49 §  Regeringen förordnar för viss tid dem som skall tjänstgöra som ekonomiska experter enligt 45 §. Inträffar medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett mål eller ärende en omständighet som medför att förordnandet skall upphöra att gälla, skall förordnandet oberoende därav anses ha fortsatt giltighet såvitt avser det pågående målet eller ärendet.

[S2]Den som skall tjänstgöra som ekonomisk expert skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Rättegångsbestämmelser

Handläggningen vid Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen

50 §  Om något annat inte följer av denna lag, skall föreskrifterna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten tillämpas på mål om förbud eller åläggande enligt 14, 15, 16 a eller 17 § och mål om marknadsstörningsavgift enligt 22 §.

[S2]I mål om skadestånd enligt 29 § gäller vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken är tillåten.

[S3]I ärenden som avses i 42 § andra stycket gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om något annat inte följer av denna lag. Lag (2002:565).

51 §  När Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden efter överklagande enligt 43 §, skall vad som sägs i 49, 50 och 52 kap.rättegångsbalken och i 39 § första stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden om hovrätten i stället gälla Marknadsdomstolen. Lag (1999:114).

52 §  Om en talan enligt denna lag har väckts av någon annan än Konsumentombudsmannen, skall rätten underrätta ombudsmannen om rättegången.

[S2]När ett mål om marknadsstörningsavgift eller skadestånd väcks, skall tingsrätten underrätta Marknadsdomstolen om rättegången. Lag (1999:114).

Kumulation

53 §  Mål om skadestånd enligt 29 § får i tingsrätt endast förenas med annat mål enligt denna lag.

Intervention

54 §  I mål om förbud eller åläggande enligt 14, 15, 16 a eller 17 § har den som har talerätt enligt 38 § andra stycket rätt att delta i rättegången som intervenient enligt 14 kap.rättegångsbalken. Lag (2002:565).

Rättegångskostnader

55 §  I mål enligt denna lag gäller i fråga om rättegångskostnader 18 kap.rättegångsbalken. Bestämmelsen i 18 kap. 16 § rättegångsbalken skall dock inte tillämpas i mål om förbud eller åläggande enligt 14, 15, 16 a eller 17 §. I sådana mål får rätten bestämma att var och en av parterna skall svara för sina rättegångskostnader. Lag (2002:565).

Utevaro

56 §  För Konsumentombudsmannen som part i mål och ärenden enligt denna lag gäller, i fråga om föreläggande för part och parts utevaro, vad som i rättegångsbalken är föreskrivet för åklagare.

Övriga bestämmelser

57 §  Regeringen kan med avseende på främmande stat bestämma att följande skall gälla.

[S2]Beträffande en vara som är försedd med en oriktig eller vilseledande ursprungsbeteckning, genom vilken varan direkt eller indirekt anges vara frambragd eller tillverkad i den främmande staten eller i en region eller ort i den främmande staten, får åtgärd enligt 31 § beslutas även i andra fall än som avses där. Detta gäller dock inte om beteckningen enligt handelsbruk endast tjänar att märka ut varans art eller om den åtföljs av en uppgift som tydligt anger att varan inte har frambragts eller tillverkats i den angivna staten eller på den angivna orten.

[S3]Talan om åtgärd enligt andra stycket väcks vid Stockholms tingsrätt av Konsumentombudsmannen eller, om denne har beslutat att inte väcka talan, av någon som driver rörelse med varor av samma slag som den vara som talan avser.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Marknadsföringslag (1995:450)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996, då marknadsföringslagen (1975:1418) skall upphöra att gälla.
  2. Bestämmelserna i 4--13 §§ tillämpas också på marknadsföring som har vidtagits före ikraftträdandet, om inte åtgärden var tillåten enligt äldre föreskrifter. För sådan marknadsföring gäller dock att marknadsstörningsavgift enligt 22 § inte får dömas ut och att frågan om skadestånd skall bedömas enligt äldre föreskrifter.
  3. Förbud och ålägganden samt förbuds- och informationsförelägganden som har meddelats enligt äldre föreskrifter gäller fortfarande.
  4. Mål om skadestånd, förbud eller ålägganden där talan har väckts före ikraftträdandet handläggs enligt äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:267, Prop. 1994/95:123, Bet. 1994/95:LU16
  CELEX-nr
  389L0552
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1472) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

  Förarbeten
  Prop. 1995/96:81, Bet. 1995/96:LU14
  Omfattning
  ändr. 12 §, rubr. närmast före 12 §

Lag (1996:270) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr. 48, 50, 51 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:861) om ändring i marknadsföringslagen (1995:861)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.
  2. Bestämmelsen i 22 § i sin nya lydelse tillämpas endast på överträdelser som ägt rum efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:296, Prop. 1995/96:160, Bet. 1995/96:KU29
  Omfattning
  ändr. 2, 22 §§
  Ikraftträder
  1996-12-01

Lag (1999:114) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.
 2. Ett mål som vid ikraftträdandet är under handläggning i Stockholms tingsrätt men som enligt de nya bestämmelserna i stället skall handläggas av Marknadsdomstolen skall lämnas över dit, om det kommit in till tingsrätten efter utgången av juni 1998. Åtgärder som har vidtagits under handläggningen i tingsrätten skall för de mål som överlämnas anses ha vidtagits av Marknadsdomstolen.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:125, Prop. 1997/98:188, Bet. 1998/99:LU6
Omfattning
ändr. 38, 51, 52 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (1999:1007) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:42, Prop. 1998/99:134, Bet. 1999/2000:SoU4
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:129) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:163, Prop. 1999/2000:40, Bet. 1999/2000:LU13
Omfattning
ändr. 29 §; nya 8 a, 13 a §§, rubr. närmast före 8 a, 13 a §§
CELEX-nr
397L0066
Ikraftträder
2000-05-01

Lag (2001:271) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:222, Prop. 1999/2000:55, Bet. 2000/01:KU22
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2002:565) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:306, Prop. 2001/02:134
Omfattning
nuvarande 13 a § betecknas 13 b §; ändr. nya 13 b §, 19, 20, 21, 29, 34, 35, 38, 44, 50, 54, 55 §§; nya 13 a, 16 a §§
CELEX-nr
32000L0031
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:812) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Förarbeten
Rskr. 2002/02:2, Prop. 2001/02:64, Bet. 2002/03:KU2
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:103) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:147, Prop. 2003/04:43, Bet. 2003/04:LU16
Omfattning
ändr. 3, 13 b, 22, 29 §§, rubr. närmast före 13 § sätts närmast före 13 b §; nya 13 c, 13 d §§
CELEX-nr
32002L0058
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:315) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:706) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:307, Prop. 2004/05:131, Bet. 2004/05:JuU29
Omfattning
utgår genom 2008:486
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2006:1020) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:377, Prop. 2005/06:105, Bet. 2005/06:LU33
Omfattning
ny 28 a §
Ikraftträder
2006-08-01

Lag (2007:3) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:77, Prop. 2006/07:6, Bet. 2006/07:CU3
Omfattning
ändr. 34, 36, 42 §§; nya 2 a, 35 a §§
CELEX-nr
32004R2006
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:706) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Omfattning
ikrafttr. av 2005:706

Ändring, SFS 2008:486

Omfattning
upph.; ändr. 2005:706 utgår (jfr 2008:787)