MD 2011:13

Vissa av ett bolags påståenden om dess golvlims egenskaper såsom miljövänligt och fördelaktigt ur hälsosynpunkt utifrån viss miljömärkning har inte uppfyllt vederhäftighetskravet varför de ansetts strida mot marknadsföringslagen. Vidare har bolagets användande av citat ur en tidningsartikel ansetts strida mot marknadsföringslagen eftersom bolaget inte visat att uppgifterna var sakliga och objektivt korrekta.

KÄRANDEKTF Organisation Aktiebolag, Box 5501, 114 85 StockholmOmbud: advokaten S. B., B. & McK. Advokatbyrå, Box 5719, 114 87 Stockholm

SVARANDENPT Sweden AB, c/o CHI AB, Hulda Lindgrens gata 8, 421 31 Västra FrölundaOmbud: advokaten C. B. och jur.kand. A. B., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg

SAKENMarknadsföring av lim

_____________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen förbjuder NPT Sweden AB vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av golvlim använda formuleringarna - ”SNIFFA LIM”,- ”världspatenterat”,- ”är en miljövänlig produkt”,- ”uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden”,- ”Du som arbetar med golvläggning får en betydligt förbättrad arbetssituation”,- ”slipper utsättas för de allvarliga risker som metanolgasförgiftning innebär”,- ”Nästa gång Du ska limma ned ett trägolv, tänk då på vad Du och övriga i rummet utsätts för”,- ”Ett miljövänligt lim”,- ”inte innehåller eller avger några skadliga ämnen för din hälsa eller till miljön”,- ”Innehåller inte några ämnen som är giftiga, skadliga eller farliga för miljön”,- ”Inga farosymboler, R symboler eller varningstexter”,- ”har ingen signifikant effekt på hälsan”,- ”en försumbar påverkan på den mänskliga ämnesomsättningen”,- ”Har numera ingen huvudvärk när han åker hem på eftermiddagarna”,- ”Kände sig tidigare `lurig´ när han åkte hem”,- ”Mår inte illa längre” samt- ”Har inte förstått att det var limmet som gjorde att han kände detta förrän dom bytte lim”.

eller andra formuleringar än de ovan angivna med väsentligen samma innebörd som ger intryck av att- NPT Sweden AB:s golvlim har fördelar från miljö- och/eller hälsosynpunkt,- att NPT Sweden AB:s golvlim har bättre egenskaper från miljö- och/eller hälsosynpunkt eller i andra avseenden i förhållande till andra på marknaden förekommande lim- och fogprodukter samt- att andra tillverkares golvlim medför risker från miljö- och/eller hälsosynpunkt, om inte NPT Sweden AB kan visa att påståendena är korrekta.

2. Marknadsdomstolen ogillar talan i övrigt (yrkande 1 e och 1 k).

3. NPT Sweden AB ska ersätta KTF Organisation Aktiebolag dess rättegångskostnader med fyrahundratusenåttahundra (400 800) kr, varav 400 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

______________________

BAKGRUND

NPT Sweden AB (NPT) är ett bolag som på den svenska marknaden säljer limmet EcoSiMP avsett att användas vid golvläggning av bl.a. parkett. Limmet saluförs till professionella golvläggare och säljs inte i den vanliga fackhandeln. Användningsområdet är sammanfogandet av parkettgolv och dylika produkter.

KTF Organisation Aktiebolag (KTF) är ett bolag som ägs av Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet vilket är en paraplyorganisation för olika branschföreningar inom kemisektorn, däribland Sveriges Fog- och Limleverantörsförening samt lim.se. De två sistnämnda organisationerna är intresseorganisationer för limtillverkare som är aktiva på den svenska mark-naden.

Under hösten 2009 publicerade NPT en annons samt gav ut ett produktblad och en presentation av sin produkt EcoSiMP. NPT gjorde i dessa sammanhang gällande att EcoSiMP hade vissa fördelar jämfört med andra på marknaden tillgängliga produkter. Det har gjorts gällande bl.a. att NPT uppfyller vissa miljöstandarder, att limmet är miljövänligt, att det inte avger metanolgas vid härdning samt att det har vissa fördelar jämfört med andra på marknaden förekommande märken av parkettlim.

EcoSiMP är ett lim som i målet omväxlande benämns SMP-lim och MS-lim. Såvitt framkommit i målet är SMP-lim en samlingsbeteckning för nu aktuellt slag av lim och MS var det namn under vilket det första SMP-limmet marknadsfördes varför denna beteckning används parallellt med beteckningen SMP-lim. Nu aktuella limmer används av golvläggare när de limmar fast parkettgolv mot ett underlag, t.ex. en betongplatta. När ett SMP/MS-lim härdar avger det endera metanol eller etanol i gasform. Detta beroende på vilken av de två som produkten innehåller.

YRKANDEN M.M.

KTF har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite om 750 000 kr eller annat kraftigt verkande vite ska förbjuda NPT att vid marknadsföring av lim- och fogprodukter använda formu-leringarna

1. a) ”SNIFFA LIM”, b) ”världspatenterat”, c) ”är en miljövänlig produkt”, d) ”uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden”, e) ”avspaltar inte Metanolgas!!”, f) ”Du som arbetar med golvläggning får en betydligt förbättrad arbetssituation”, g) ”slipper utsättas för de allvarliga risker som metanolgasförgiftning innebär”, h) ”Nästa gång Du ska limma ned ett trägolv, tänk då på vad Du och övriga i rummet utsätts för”, i) ”Ett miljövänligt lim”, j) ”inte innehåller eller avger några skadliga ämnen för din hälsa eller till miljön”, k) ”Tack vare den reducerade miljöpåverkan, är det en idealisk produkt för medvetna köpare”, l) ”Innehåller inte några ämnen som är giftiga, skadliga eller farliga för miljön”, m) ”Inga farosymboler, R symboler eller varningstexter”, n) ”har ingen signifikant effekt på hälsan”, o) ”en försumbar påverkan på den mänskliga ämnesomsättningen”, p) ”Har numera ingen huvudvärk när han åker hem på eftermiddagarna”, q) ”Kände sig tidigare `lurig´ när han åkte hem”, r) ”Mår inte illa längre” samt s) ”Har inte förstått att det var limmet som gjorde att han kände detta förrän dom bytte lim”.

2. använda andra formuleringar med väsentligen samma innebörd som ger intryck av att a) NPT:s produkter har fördelar från miljö- och/eller hälsosynpunkt om så inte är fallet, b) att NPT:s produkter har bättre egenskaper från miljö- och/eller hälsosynpunkt eller i andra avseenden i förhållande till andra på marknaden förekommande lim- och fog-produkter om så inte är fallet samt c) att andra tillverkares lim- och fogprodukter medför risker från miljö- och/eller hälsosynpunkt.

NPT har bestritt yrkandena.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

KTF

Under hösten 2009 uppmärksammade KTF och lim.se den marknadsföring som NPT genomförde av golvlim. NPT gör i denna marknadsföring mycket långtgående påståenden om sin produkt och konkurrerande produkter, främst i miljö- och hälsohänseende. Den omstämda marknadsföringen är vilseledande och i strid med marknadsföringslagen (2008:486), MFL, och till skada för andra näringsidkare, föreningens medlemmar, företag och arbetstagare. Samtliga påståenden påverkar sannolikt mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och är därmed otillbörliga.

Den undersökning från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som NPT åberopar till stöd för sina marknadsföringspåståenden är en mätning av NPT:s produkt och tre konkurrerande SMP-limmer. Övriga produkter på marknaden, såväl SMP-limmer som övriga, har inte testats. De utförda mätningarna har inte gjorts enligt korrekt standard och metod och värdena har räknats fram hypotetiskt. Inga av de tester NPT åberopar innehåller uppgift om avgivning av etanol, vilket är det ämne som EcoSiMP avger istället för metanol. Testerna och studierna är således riggade att avse endast en aspekt av produkterna.

Enligt 18 § MFL får en näringsidkare i sin marknadsföring direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter endast under vissa särskilt angivna förhållanden. Detta får bara ske om jämförelsen inte är vilseledande och på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna samt inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter m.m.

Närmare avseende yrkandena 1 a, c, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o, p, q, r och s

Enligt 5 § MFL ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Av 6 § MFL följer att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 10 § MFL att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Det åligger NPT att visa att marknadsföringspåståendena är sanna. Utgångspunkten för bedömningen är det intryck som marknadsföringen förmedlar vid ett hastigt påseende till en normalt informerad och skäligen uppmärksam mottagare. Detta medför att bilder, rubriker och annan iögonfallande text ges särskild betydelse medan reservationer i liten text i princip bortses ifrån.

Uppgifter om produkters hälso- och miljöeffekter bedöms enligt Marknadsdomstolens praxis enligt särskilt höga vederhäftighetskrav vilket innebär krav på att omfattande teknisk dokumentation och vetenskaplig bevisning kan företes till stöd för påståendena. Detsamma gäller jämförande påståenden med konkurrenters produkter. Generella och reservationslösa jäm-förelser utgör enligt Marknadsdomstolens praxis en jämförelse med samtliga på marknaden förekommande produkter. Vidare framgår av Marknadsdomstolens praxis att det inte är tillåtet att misskreditera näringsidkare eller spela an på människors oro för hälso- och miljörisker.

Påståendena som omfattas av 1 a, c, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o, p, q, r och s förmedlar intrycket var för sig och/eller i det sammanhang de förekommer, att NPT:s produkter skulle ha fördelaktiga egenskaper från hälso- och miljösynpunkt. Vidare förmedlar påståendena intrycket, var för sig och/eller i det sammanhang de förekommer, att NPT:s produkter har bättre egenskaper från hälso- och/eller miljösynpunkt än övriga på marknaden förekommande produkter och att användning av sistnämnda produkter är förenat med hälso- och/eller miljö-risker. Påståendena som omfattas av yrkandena a, e, g, h, p, q, r och s innebär även, var för sig och/eller i det sammanhang de förekommer, misskrediterande påståenden om och/eller jämförelser med konkurrerande produkter samt spelar an på människors oro för hälso- och miljörisker.

KTF är väl förtrogen med de på marknaden förekommande produkternas funktion samt deras egenskaper från hälso- och miljösynpunkt och det är för KTF uppenbart att NPT:s marknadsföring är vilseledande och otillbörlig enligt MFL. NPT har tillskrivits saken och har inte kunnat förete bevisning som stödjer marknadsföringens vederhäftighet.

Närmare avseende yrkandena 1 d och m

En näringsidkare får enligt 10 § MFL vid marknadsföring inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande ifråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Detta gäller särskilt framställningar som rör produktens ”art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper” och produkternas ”ursprung, användning och inverkan på hälsa eller miljö”. Med hänsyn till den övertygande kraft som miljö- och hälsoargument har gäller enligt Marknadsdomstolens praxis särskilt höga vederhäftighetskrav för sådana påståenden.

Påståendet att NPT:s produkt är en miljövänlig produkt som ”uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden” förmedlar intrycket att NPT:s produkt och/eller att lim- och fogprodukter i allmänhet skulle omfattas av de aktuella föreskrifterna och/eller att föreskrifterna skulle vara tillämpliga på tillverkare av lim- och fogprodukter när deras produkter används på byggarbetsplatser eller liknande. Vidare förmedlas intrycket att NPT:s produkt och/eller lim- och fogprodukter i allmänhet skulle testas av Arbetsmiljöverket eller någon annan myndighet. Detta är fel eftersom de aktuella föreskrifterna gäller arbetsgivare som i vissa fall själva ska kontrollera luftföroreningar och vid behov vidta vissa åtgärder såsom processventilation och tillhandahållande av skyddsutrustning. Påståendet förekommer i en annons med jämförande påståenden i förhållande till övriga på marknaden förekommande produkter. Annonsen har den iögonfallande rubriken ”SNIFFA LIM” och innehåller påståenden om att användning av NPT:s produkt medför att man slipper ”utsättas för de allvarliga risker som metanolgasförgiftning innebär”. Att i en annons med aktuellt innehåll hänvisa till icke tillämpliga föreskrifter utfärdade av en myndighet är uppenbart vilse-ledande och otillbörligt.

Påståendet ”Inga farosymboler, R symboler eller varningstexter” förekommer i produktbladet under rubriken ”Fördelar” och under samma rubrik uttalas ”Innehåller inte några ämnen som är giftiga, skadliga eller farliga för miljön”. Påståendet om farosymboler m.m. förmedlar intrycket att NPT:s produkt skulle ha särskilda egenskaper, så är dock inte fallet. Såvitt KTF känner till förekommer inte heller sådan märkning på konkurrerande produkter. Dessutom är syftet med den aktuella märkningen med tillhörande rekommendationer att användning av produkten inte ska medföra hälso- eller miljörisker. Det är således inte fråga om någon slags negativ märkning. Påståendet vilseleder således om produktens egenskaper i sig och i förhållande till övriga på marknaden förekommande konkurrerande produkter.

Närmare avseende yrkandet 1 b

Påståendet att NPT:s produkt skulle vara ett nytt ”världspatenterat” parkettlim är uppenbart felaktigt och vilseledande då några världspatent överhuvudtaget inte existerar. Påståendet strider mot 10 § och 18 § MFL och är otillbörligt.

NPT

NPT säljer MS-limmet EcoSiMP på den svenska marknaden. Den kategori EcoSiMP tillhör ska rätteligen benämnas MS-lim och inte SMP-lim som KTF gör gällande. EcoSiMP om-fattas av patent i ett stort antal länder och är en ny typ av parkettgolvslim som härdar genom att reagera med fukt. På den svenska marknaden finns flera MS-lim såsom Casco, Bostik, Bona och Kilto. Flertalet av de övriga aktörerna på den svenska marknaden är medlemmar i lim.se och är väl etablerade aktörer på den svenska marknaden. EcoSiMP skiljer sig markant från övriga MS-lim eftersom det inte avger metanol vid användning. Detta har betydelse för golvläggarens arbetsmiljö. EcoSiMP är dessutom till skillnad från konkurrerande produkter miljövänligt. NPT har i sin marknadsföring av EcoSiMP framhållit limmets från andra MS-lim särskiljande egenskaper. KTF:s talan i förevarande mål har enbart till syfte att skydda lim.se och dess medlemmars ekonomiska intressen.

NPT:s marknadsföring strider inte mot god marknadsföringssed och är inte heller vilseledande. NPT:s marknadsföring är inte heller i strid mot 18 § MFL. NPT:s marknadsföring påverkar inte eller påverkar sannolikt inte mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, varför marknadsföringen inte är otillbörlig.

De mätningar som gjorts har varit för att ta fram att EcoSiMP inte avger metanolgas. EcoSiMP avger en mycket begränsad mängd etanolgas. Det torde vidare vara ostridigt att samtliga andra MS-lim avger metanol och att metanol har sämre egenskaper ur hälsosynpunkt än etanol.

EcoSiMP har egenskaper ur hälso- och miljösynpunkt som är fördelaktiga. EcoSiMP har vidare bättre egenskaper ur hälso- och/eller miljösynpunkt än övriga på marknaden förekommande MS-lim. Användningen av övriga MS-lim är, till skillnad från EcoSiMP, förenade med hälso- och/eller miljörisker. I den mån detta framkommer i NPT:s marknadsföring innebär det dock inte att övriga produkter misskrediteras. Misskreditering i MFL:s mening avser beskrivningar av andras varor på ett kränkande sätt. Uppgifter om kontrollerbara och utmärkande egenskaper är inte kränkande i sig eftersom det är tillåtet att i marknadsföring belysa existerande fördelar med den egna produkten jämfört med andra produkter. NPT:s marknadsföring spelar inte an på människors rädsla och oro för hälso- och miljörisker utan NPT belyser EcoSiMP:s miljö- och hälsomässiga kvaliteter. Aktuella påståenden och framställningar vilseleder inte heller mottagaren i övrigt eller föranleder missuppfattningar. Risken att vilseleda mottagaren eller föranleda missuppfattningar är dessutom ytterst begränsad när, som i förevarande fall, marknadsföringen riktas till en avgränsad krets av initierade näringsidkare inom en specifik bransch. Det förhållandet att marknadsföringen riktas till en avgränsad krets av initierade näringsidkare leder även till att möjligheten att påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut begränsas.

Särskilt om vissa av de i målet aktuella formuleringarna

Avseende formuleringen 1 d, ”uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden” visar emissionstester att det aldrig, vid användning av EcoSiMP, kommer att uppstå någon risk för att Arbetsmiljöverkets gränsvärden uppnås, oavsett förhållandena på arbetsplatsen. Påståenden liknande det aktuella är vanliga i branschen vilket följer av den allmänt utbredda missuppfattningen om vad gränsvärdena avser. I sin broschyr ”Lim för golv-läggare” använder Casco följande formulering ”Labbet ser till att alla miljökrav uppfylls, exempelvis att emissionerna ligger väl under de gränsvärden som gäller”.

Vad avser formuleringen 1 m ”Inga farosymboler, R symboler eller varningstexter” har övriga MS-lim på marknaden sådana märkningar. Uppgiften om att EcoSiMP, till skillnad från övriga produkter på marknaden, inte har några farosymboler är således korrekt i sig. Dessutom skiljer sig EcoSiMP i förevarande hänseende från övriga produkter, vilket avser utmärkande och kontrollerbara särskilda egenskaper. Det är en positiv egenskap att en produkt inte behöver märkas för att säkerställa användning som inte ska medföra hälso- eller miljörisk. Det innebär dock inte att produkter märkta med farosymboler skulle vara ”negativt” märkta.

Formuleringarna i 1 p-s är citat av uttalanden av golvläggare på H. Golv i Kalmar. Uppgifterna som kan beläggas, är vederhäftiga och därmed inte vilseledande.

NPT använder i alla händelser inte längre, och avser inte heller att använda formuleringarna under 1 a-b, g, h, j, l, n och o-s i sin marknadsföring. KTF underrättades för övrigt redan den 10 mars 2010 om att NPT fortsättningsvis inte kommer att ange att EcoSiMP är ”världspatenterat” (1 b). Detta alldeles oaktat att påståendet inte är vilseledande eftersom det trots att det inte är ett juridiskt begrepp är ett begrepp som av gemene man förstås som att en produkt är skyddad i flera länder.

Den annons som NPT använt sig av publicerades fem gånger i branschtidningen Golv till Tak och resulterade i ett samtal varvid produktens pris efterfrågades. Det produktblad som är aktuellt har delats ut till 10-15 potentiella köpare och den aktuella presentationen användes vid tre tillfällen i december 2009 och resulterade inte i någon försäljning. NPT har inte vidtagit några marknadsföringsåtgärder över huvudtaget efter att ha mottagit varningsbrev den 12 februari 2010 från lim.se.

KTF:s talan under punkterna 2 a-c är vidare för allmänt hållen för att kunna ligga till grund för ett förbud. Talan i denna del ska därför ogillas i vart fall på den grunden.

BEVISNING

På KTF:s begäran har vittnesförhör hållits med R. N., kemist vid Bostik AB och H. J., verksam vid lim.se. På NPT:s begäran har förhör under sanningsförsäkran hållits med A. C. och J. L., företrädare för NPT, samt vittnesförhör med L. R., verksam vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, M. B E., verksam vid Ecolabelling Norway, P. S., verksam vid H. Golv AB och A. G., kemist vid N.P.T. I.r.l. Båda parterna har vidare åberopat omfattande skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Inledning

Målet rör ett stort antal marknadsföringspåståenden genom vilka NPT gjort gällande att dess produkt EcoSiMP innehar vissa fördelaktiga egenskaper ur miljö- och hälsosynpunkt. Dessa påståenden har gjorts i en annons, i ett produktblad och i presentationer till presumtiva kunder.

KTF har gjort gällande att marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § och är vilseledande enligt 10 § andra stycket 1 och 2 marknadsföringslagen (2008:486), MFL. Vidare har KTF gjort gällande att marknadsföringen även är otillåten enligt 18 § MFL då den misskrediterar de produkter som andra bolag på den svenska marknaden säljer.

NPT har bestritt KTF:s talan och anfört att EcoSiMP är det enda miljövänliga parkettlimmet i det nu aktuella segmentet på den svenska marknaden, att EcoSiMP inte avger metanolgas när det härdar samt att EcoSiMP innehar alla de egenskaper som marknadsföringen gör gällande.

Allmänna utgångspunkter för Marknadsdomstolens prövning

Enligt 5 § MFL ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Enligt 6 § MFL är marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Enligt 10 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Enligt andra stycket 2 gäller detta särskilt framställningar som rör produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på miljö. Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 10 § att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Av 18 § MFL framgår att en näringsidkare i sin reklam direkt eller indirekt endast får peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter under vissa förutsättningar av vilka två är att jämförelsen inte får vara vilseledande eller misskrediterande (punkterna 1 och 5).

Prövningen om en åtgärd står i strid med MFL ska följaktligen såvitt avser 5 och 10 §§ ske i två led, först genom en bedömning av om åtgärden strider mot god marknadsföringssed eller är vilseledande, därefter en bedömning i vad mån åtgärden har effekt på mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (det s.k. transaktionstestet).

Av ovan nämnda stadganden följer att all marknadsföring ska vara vederhäftig. En näringsidkare som i sin näringsverksamhet använder sig av ett visst påstående ska kunna styrka att påståendet eller framställningen är riktig. Om näringsidkaren inte kan det ska påståendet anses ovederhäftigt. För att kunna pröva om ett påstående är korrekt och vederhäftigt måste inledningsvis dess innebörd fastställas. Avgörande ska vara hur en genomsnittlig mottagare får antas uppfatta meddelandet ifråga. Därvid gäller att reklam i allmänhet läses flyktigt och att mottagaren i första hand påverkas av helhetsintrycket. Typen av produkt har betydelse såtillvida att en mottagare kan förmodas gå mindre noggrant tillväga när det gäller att inhämta och värdera information om enklare produkter, som handlas rutinmässigt, än dyrare och komplicerade sällanköpsvaror. I detta sammanhang ska noteras att produkten används nästintill uteslutande av professionella golvläggare varför målgruppen för den påtalade marknadsföringen är inköpare vid golvläggningsfirmor och andra personer yrkesverksamma inom golvläggning. Referenspunkten ska således vara en genomsnittlig mottagare i denna kategori. En sådan person får antas ha kunskap om golvlim och dess funktionella egenskaper, men torde sakna närmare insikter i bl.a. miljötekniska frågor.

Miljöargument har ett betydande kommersiellt värde som ökat markant de senaste åren i takt med att konsumenter och andra blivit alltmer medvetna om det faktum att de produkter som kommer till användning direkt påverkar vår miljö. Samtidigt torde det ofta vara svårt - även för yrkesfolk - att kritiskt värdera och bedöma rimligheten i påståenden om produkters miljöfördelar. Mot denna bakgrund finns det anledning att ställa höga vederhäftighetskrav på reklam med sådana produktlöften.

I Internationella Handelskammarens, ICC:s, regler om miljöpåståenden anges bl.a. att ”Vaga eller ospecifika påståenden om en viss positiv miljöpåverkan, vilka kan ha en rad olika betydelser för mottagaren, får användas endast om de utan reservation är giltiga under alla rimligen förutsägbara förhållanden. Om så inte är fallet, ska ett sådant generellt miljöpåstående antingen kvalificeras eller inte användas alls. Särskilt gäller att uttryck som ”miljövänlig”, vilket ger intryck av att en produkt eller verksamhet inte har någon eller endast en positiv miljöpåverkan, får användas bara om det kan verifieras med mycket betryggande bevisning”.

För att det ska vara fråga om jämförande reklam enligt 18 § MFL krävs ett direkt eller indirekt utpekande av en annan näringsidkare eller dennes produkter (jfr EG-domstolens dom den 19 april 2007 i mål C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA mot Comité Inter-professionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA, REG 2007 s. I-03115 punkten 17). Den som utpekas i jämförande reklam ska följaktligen kunna identifieras.

Yrkandena 1 a och 1 c-o

KTF har gjort gällande att marknadsföringen blandar generaliserande och reservationslösa miljö- och hälsoargument på ett med andra limmer jämförande, vilseledande och miss-krediterande sätt i strid mot 5, 10 och 18 §§ MFL.

NPT har bestritt att marknadsföringen är jämförande eller att den i övrigt strider mot MFL. I vart fall har den inte påverkat eller kunnat påverka mottagaren.

Marknadsdomstolens bedömning

Begreppet miljövänlig kan innebära olika saker för olika mottagare. Av bl.a. ICC:s regler och då särskilt dess regler avseende miljöpåståenden framkommer att ett allmänt miljöpåstående om en vara såsom ”miljövänlig” är vagt och icke-specifikt och därför bör undvikas.

Ett allmänt hållet påstående om att produkten i fråga är miljövänlig eller har vissa andra fördelar kan av den genomsnittlige mottagaren lätt uppfattas gälla produktens totala påverkan på miljö och hälsa. Påståendena torde också kunna leda till andra tolkningar beroende på sammanhanget. Det innebär att NPT har bevisbördan för att alla nära till hands liggande tolkningar och intryck som marknadsföringen ger upphov till är förenliga med MFL (MD 2004:12) och ska kunna styrka riktigheten i budskapet för alla betydelser som den genomsnittlige mottagaren kan uppfatta att budskapet har (MD 2009:38).

NPT har i målet presenterat bevisning till styrkande av EcoSiMP:s fördelar ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Bevisningen har utöver utsagor från vittnen samt företrädare för NPT bestått i analysbesked från olika testinstitut. Av analysbesked från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut framgår att EcoSiMP vid tester avger metanolgas i en omfattning som knappt är mätbar och ur praktisk synvinkel kan anses vara försumbar. Marknadsdomstolen finner inte att analysbeskeden styrker EcoSiMP:s fördelar ur ett miljö- och hälsoperspektiv i vidare mån än att NPT erhållit märkning med Svanen och alltjämt innehar denna vid tidpunkten för Marknadsdomstolens prövning samt att EcoSiMP i samband med härdning avger en i sammanhanget försumbar mängd metanolgas.

Miljömärkningar, i detta fall Svanen, erhålls utifrån vissa förutbestämda kriterier och innebär att produkten har en reducerad miljöpåverkan i förhållande till produkter i samma kategori vilka inte uppfyller kraven, men medför inte i sig att produkten kan marknadsföras som miljövänlig.

De omstämda marknadsföringspåståendena är vidare allmänna och omfattande samt tar sikte på mottagarnas berättigade farhågor avseende såväl miljö som hälsa när det gäller användande av kemiska produkter.

NPT:s påståenden om EcoSiMP:s miljövänlighet och avsaknad av inverkan på användarens hälsa i enlighet med yrkandena 1 a, c, d, f, g, h, i, j, l, m, n och o är mot bakgrund av de höga krav som ställs på miljö- och hälsoargument inom marknadsföring och vad som befunnits utrett angående produktens fördelar ur ett miljö- och hälsoperspektiv inte vederhäftiga, varför påståendena är att anse som vilseledande enligt 10 § MFL. Marknadsdomstolen konstaterar i detta sammanhang att EcoSiMP:s fördelar ur ett miljö- och hälsoperspektiv inte visats utifrån några andra parametrar än att det erhållit viss miljömärkning samt inte avger metanolgas. Dessa två omständigheter är inte tillräckliga för att göra marknadsföringspåståendena enligt 1 a, c, d, f, g, h, i, j, l, m, n och o vederhäftiga.

Eftersom marknadsföringen innehåller ytterst slagkraftiga argument om bl.a. produktens inverkan på användarens fysiska hälsa och arbetsmiljö är det sannolikt att den påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen är därför otillbörlig enligt 8 § MFL. Med denna utgång saknas det skäl att pröva i vilken utsträckning aktuella påståenden även strider mot 5 och 18 §§ MFL.

Påståendet i yrkandet e, ”avspaltar inte Metanolgas!!”, måste mot bakgrund av den i målet förebringade utredningen i form av analysbesked från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut anses vara vederhäftigt då den mängd metanolgas EcoSiMP avspaltar visserligen är mätbar men ur praktisk synvinkel får anses vara försumbar. Vidare har påståendet om reducerad miljöpåverkan (yrkandet k), stöd i EcoSiMP:s märkning med Svanen varför det får anses vara vederhäftigt. Påståendena kan inte heller anses strida mot 5 och 18 §§ MFL.

Yrkandet 1 b

KTF har gjort gällande att NPT i sin marknadsföring, i strid mot 10 och 18 §§ MFL, vilseleder mottagaren då världspatent inte existerar.

NPT har anfört att den genomsnittlige mottagaren uppfattar detta påstående som att EcoSiMP är patenterat i ett flertal länder runt om i hela världen.

Marknadsdomstolens bedömning

NPT har gjort gällande att EcoSiMP innehar ett flertal patent men har inte i målet givit in någon bevisning till stöd för detta. Redan härigenom är påståendet vilseledande enligt 10 § MFL. Eftersom marknadsföringen innehåller ett påstående om legalt erkännande i hela världen och de associationer detta måste antas medföra för mottagaren är marknadsföringen sådan att den sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen är därför otillbörlig enligt 8 § MFL. Med denna utgång saknas det skäl att pröva i vilken utsträckning aktuellt påstående strider mot 18 § MFL.

Yrkandena 1 p-s

KTF har gjort gällande att marknadsföringen blandar generaliserande och reservationslösa miljö- och hälsoargument på ett med andra lim jämförande, vilseledande och misskrediterande sätt i strid mot 5, 10 och 18 §§ MFL.

NPT har bestritt att marknadsföringen är jämförande eller att den i övrigt strider mot MFL. I vart fall har den inte påverkat eller kunnat påverka mottagaren.

Marknadsdomstolens bedömning

Åberopande i marknadsföring av bl.a. intyg och uttalanden från kunder om produkters egenskaper eller effekter bör användas med viss försiktighet mot bakgrund av bl.a. det övertygande intryck de ofta gör på mottagaren. Enligt Marknadsdomstolens praxis är marknadsföringen att se som vederhäftig endast om utlåtandena stämmer överens med den allmänt rådande sakkunskapen eller kan dokumenteras med tillförlitliga undersökningsresultat.

Det aktuella marknadsföringspåståendet består enligt uppgift från NPT av citat från olika golvläggare vilka återgetts i en tidningsintervju. NPT har som näringsidkare ett helhetsansvar för den marknadsföring man väljer att använda sig av. Detta inbegriper uppgifter och citat ur andra publikationer. Att uppgifterna är korrekt återgivna räcker inte utan NPT måste styrka att uppgifterna är sakliga och objektivt korrekta (MD 1973:23). Någon sådan utredning har inte förebringats varför uppgifterna inte är vederhäftiga. De ska därför anses som vilseledande enligt 10 § MFL. Eftersom marknadsföringen innehåller ytterst slagkraftiga argument om bl.a. produktens inverkan på användarens fysiska hälsa och arbetsmiljö är det sannolikt att den påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen är därför otillbörlig enligt 8 § MFL. Med denna utgång saknas det skäl att pröva i vilken utsträckning aktuella påståenden även strider mot 5 och 18 §§ MFL.

Yrkandena 2 a-c

KTF har yrkat att NPT utöver de specifika påståendena under 1 a-s även ska förbjudas att använda sig av formuleringar av väsentligen samma innebörd om så inte är fallet.

NPT har anfört att även för det fall att Marknadsdomstolen skulle finna att det ska förbjudas att använda sig av en eller flera av formuleringarna under 1 a-s är yrkandena enligt 2 a-c för allmänt hållna för att kunna läggas till grund för ett förbud.

Marknadsdomstolens bedömning.

Marknadsdomstolen har ovan gjort den bedömningen att yrkandena 1 a-d, 1 f-j och 1 l-s ska bifallas. Mot bakgrund av detta ska NPT även, i enlighet med Marknadsdomstolens rättspraxis, förbjudas att använda påståenden av väsentligen samma innebörd i enlighet med KTF:s yrkanden 2 a-c.

Vite

Enligt 26 § MFL ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Det föreligger inte heller skäl att frångå gällande praxis beträffande vitesbeloppets storlek.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång är NPT skyldigt att ersätta KTF dess rättegångskostnader i målet. KTF har yrkat ersättning med 514 800 kr, varav 514 000 kr avser ombudsarvode. Beloppet får anses skäligt. Mot bakgrund av att KTF i mycket stor utsträckning vunnit bifall till sina yrkanden ska merparten av kostnaderna ersättas av NPT. Marknadsdomstolen bestämmer denna ersättning till 400 800 kr, varav 400 000 kr avser ombudsarvode.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Anna-Lena Järvstrand, Per Eklund och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Robert Johansson