MD 2011:4

Företrädare för ett bolag har på en webbplats framfört påståenden om annat bolags samarbetspartner och dess produkter. Påståendena har inte ansetts utgöra marknadsföring då det inte funnits något avsättningsfrämjande intresse från den part som gjort påståendena.

KÄRANDEHomeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 MalmöOmbud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74,201 20 Malmö

SVARANDEVektorgrafik Stockholm AB, Götgatan 78, 118 30 StockholmOmbud: jur.kand. D. B., Juristfirman B. & Partner AB, Box 2158,103 14 Stockholm

SAKENPublicering på Internet

______________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen avvisar Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmös talan.

2. Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö ska ersätta Vektorgrafik Stockholm AB dess rättegångskostnader med nittioniotusentvåhundra (99 200) kr, varav 61 200 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

______________________

BAKGRUND

Under 2009 publicerades uppgifter avseende det thailändska företaget Krabi Garden Resort (KGR) på två webbplatser, www.krabigardenresort.se och www.krabigardenresort.nu. KGR är ett bolag som bygger hus i Thailand och erbjuder dessa till försäljning i bl.a. Sverige. Det svenska bolaget Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö (Homeinvest) är verksamt med försäljning av de hus som KGR bygger i Thailand. Vektorgrafik Sverige AB (Vektorgrafik) är ett svenskt bolag som bl.a. designar webbplatser.

Uppgifterna som publicerades på webbplatserna bestod huvudsakligen av påståenden om att KGR inte fullgör sina åtaganden och att det är en oseriös aktör på den thailändska fastighetsmarknaden. Homeinvest har i Marknadsdomstolen väckt talan mot Vektorgrafik som enligt Homeinvest står bakom de uppgifter som lämnats. Homeinvest har gjort gällande att det gått miste om försäljningsprovision p.g.a. Vektorgrafiks publicering.

Marknadsdomstolen beslutade den 5 oktober 2010 att den publicering som gjorts avseende KGR kommersiellt ansågs beröra Homeinvest i den mening som avses i 47 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL, varför ett yrkande om avvisning från Vektorgrafik avslogs.

Exempel på påtalad marknadsföring återfinns i domsbilaga 1-3.

YRKANDEN M.M.

Homeinvest har yrkat, såsom dess talan slutligen bestämts, att Marknadsdomstolen vid vite om 500 000 kr eller annat vite som Marknadsdomstolen finner skäligt ska förbjuda Vektorgrafik

1. att i sin marknadsföring använda sig av hemsidorna www.krabigardenresort.se och www.krabigardenresort.nu.

2. att vid annan marknadsföring än i förstahandsyrkandet använda följande påståenden eller påståenden med liknande innebörd och innehåll

a) ”Krabi Garden Resort är ett företag som inte betalar sina åtaganden.”

b) Boende i Thailand bör köpas av ett seriöst företag. Inte av företag som lurar sina leverantörer på pengar.

c) ”Att göra affärer med Krabi Garden Resort sker på egen risk då de inte betalar sina leverantörer.”

d) Då detta företag inte betalat för sin webbplats finns risken att de inte är pålitliga i andra sammanhang heller.

Vektorgrafik har bestritt yrkandena.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

Homeinvest

Vektorgrafik har använt sig av marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed. Marknadsföringen har påverkat i märkbar mån mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och är därför att anse som otillbörlig. Vektorgrafik har vid sin marknadsföring använt sig av framställningar som är vilseledande i fråga om Homeinvests näringsverksamhet. Marknadsföringen har påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

KGR bedriver fastighetsförsäljning i Thailand. Homeinvest fungerar som förmedlare i Sverige av dessa fastigheter. För att marknadsföra sina varor och tjänster har KGR en webbplats, www.krabigardenresort.com, där allmän information om KGR återfinns. KGR anlitade under hösten 2008 en person vid namn R. W. Tanken var att han skulle arbeta som säljare och medarbetare i KGR. R. W. fick även i uppdrag att bygga en webbplats åt KGR. För detta uppdrag anlitade han Vektorgrafik där han hade en bekant som arbetade, F. L.

Webbplatsen konstruerades under hösten 2008 och betalning erlades till R. W. enligt överenskommelse. KGR utgick från att betalning hade skett med befriande verkan. Den 20 oktober 2009, ungefär ett år efter det att betalning skett, kontaktade F. L. T. S. och B. B. på KGR och krävde betalning för webbplatsen. T. S. bestred fakturorna. Efter ytterligare kommunikation meddelade Vektorgrafik att det nu skulle gå vidare på annat vis. Vektorgrafik har därefter på webbplatserna www.krabigardenresort.se och www.krabigardenresort.nu lagt upp de i målet aktuella texterna och materialet om KGR.

Informationen är att se som marknadsföring med hänsyn till den vida betydelse som marknadsföring getts i praxis och då särskilt med beaktande av att e-post med negativa uttalanden om en konkurrent ansågs vara marknadsföring enligt avgörandet MD 2010:23.

Vektorgrafik

I första hand bestrids käromålet på den grunden att den information som publicerats inte utgör marknadsföring. För det fall domstolen skulle finna att informationen utgör marknadsföring bestrids käromålet på den grunden att den i vart fall inte är otillbörlig.

Under våren 2009 kontaktades Vektorgrafik av KGR genom dess dåvarande marknadschef R. W. som ämnade anlita Vektorgrafik i syfte att konstruera en ny webbplats samt att tillverka visst mässmaterial. Vektorgrafik fakturerade mässmaterialet i förskott och erhöll betalning. När webbplatsen var färdigställd levererades den på så sätt att den laddades upp på adressen www.krabigardenresort.se och fakturerades i enlighet med vad som avtalats. Betalning erhölls dock inte varför F. L. valde att publicera information om hur KGR agerat.

Det är högst osannolikt att en presumtiv kund till Vektorgrafik väljer att anlita Vektorgrafik p.g.a. den information eller de länkar som finns på de i målet aktuella webbplatserna. Informationen är inte riktad till Vektorgrafiks målgrupp och har således varken ett kommersiellt eller ett avsättningsfrämjande syfte. Vektorgrafik är inte verksamt på den thailändska fastighetsmarknaden och erhåller ingen marknadsmässig fördel genom att KGR eller Homeinvest går miste om affärstillfällen. Vektorgrafiks publicering av information rörande samröret med KGR utgör således inte marknadsföring utan bör snarare betraktas som konsumentinformation.

Eftersom informationen är objektivt riktig kan den inte, även om den skulle anses utgöra marknadsföring, vara otillbörlig. KGR har inte erlagt betalning för utförd tjänst. Innehållet i informationen är just att KGR inte betalat för utförd tjänst. I övrigt innehåller informationen endast allmänna uttalanden. Den som tar del av den publicerade informationen får således en större möjlighet att fatta välgrundade affärsbeslut än den som inte gör det. Vektorgrafik har vidare endast lagt ut information på www.krabigardenresort.nu.

BEVISNING

På Vektorgrafiks begäran har förhör under sanningsförsäkran hållits med Vektorgrafiks VD F. L. och vittnesförhör hållits med R. W., tidigare marknadschef vid KGR. Båda parterna har åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Inledning

Målet rör ett antal påståenden som har förekommit på två olika webbplatser, www.krabigardenresort.se och www.krabigardenresort.nu. Innebörden av dessa påståenden är såvitt nu är aktuellt

- att Krabi Garden Resort är ett företag som inte ”betalar sina åtaganden”,

- att boende i Thailand bör köpas av ett seriöst företag och inte av företag som lurar sina leverantörer på pengar,

- att göra affärer med Krabi Garden Resort sker på egen risk då det inte betalar sina leverantörer och

- då Krabi Garden Resort inte betalat för sin webbplats finns risken att det inte är pålitligt i andra sammanhang heller.

Enligt Homeinvest är Vektorgrafik ansvarigt för dessa påståenden. Homeinvest har gjort gällande att påståendena utgör vilseledande marknadsföring enligt 10 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL, eller i vart fall strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL samt att marknadsföringen är otillbörlig eftersom den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Vektorgrafik har bestritt Homeinvests talan och anfört att påståendena på webbplatserna inte utgör marknadsföring samt att det inte ansvarar för de påståenden som lagts ut på www.krabigardenresort.se. För det fall det är fråga om marknadsföring har det gjorts gällande att den i vart fall inte är otillbörlig.

Marknadsföringslagens tillämplighet

En förutsättning för att MFL ska vara tillämplig är att påståendena på webbplatserna utgör marknadsföring i lagens mening. Enligt 3 § MFL avses med begreppet marknadsföring reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare.

Det är ostridigt att påståenden av påtalad innebörd har förekommit på de två webbplatserna och att dessa kunnat nås av potentiella kunder till Homeinvest. Innehållet i påståendena utgörs av uttalanden om KGR och den thailändska fastighetsmarknaden. Vektorgrafik är ett i Sverige verksamt bolag som tillverkar bl.a. webbplatser. Enligt Marknadsdomstolens mening främjar inte de på webbplatserna gjorda påståendena en avsättning eller tillgång till Vektorgrafiks produkter. Detta då påståendena enbart tar sikte på KGR:s beteende och inte berör Vektorgrafiks verksamhet eller produkter.

Mot bakgrund av det anförda finner Marknadsdomstolen att ingripande med stöd av MFL inte kan ske mot de i målet aktuella påståendena på webbplatserna. Homeinvests talan ska därför avvisas.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång är Homeinvest skyldigt att ersätta Vektorgrafik dess rättegångskostnader i målet. Vektorgrafik har yrkat ersättning med 61 200 kr avseende ombudsarvode och 38 000 kr avseende eget arbete. Marknadsdomstolen finner yrkad ersättning skälig.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Karin Lindell, Yvonne Fredriksson, Lennart Göranson, Jonas Häckner och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Robert Johansson