MIG 2006:3

Synnerliga skäl för att placera klaganden i häkte har bedömts föreligga när det utvisningsbeslut som skall verkställas har fattats med stöd av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Fråga också om Migrationsöverdomstolens behörighet när målet rör förvar av en utlänning i avvaktan på att ett sådant utvisningsbeslut skall verkställas.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Polismyndigheten i Stockholms län beslutade sommaren 2006 att klaganden enligt 10 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) skulle tas i förvar. Migrationsverket beslutade därefter att klaganden enligt 10 kap. 20 § första stycket utlänningslagen skulle placeras i häkte. Slutligen beslutade Säkerhetspolisen sommaren 2006 att klaganden enligt 10 kap. 1 § utlänningslagen skulle tas i förvar.

Klaganden överklagade Migrationsverkets och Säkerhetspolisens beslut till Migrationsöverdomstolen. Migrationsverket och Säkerhetspolisen bestred ändring till överklagandena.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2006-09-14, Wahlqvist, Linder och Wendleby) yttrade: Skälen för Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolens behörighet. - En polismyndighets eller Migrationsverkets beslut i säkerhetsärenden i frågor om bl.a. förvar överklagas enligt 14 kap. 13 § utlänningslagen till Migrationsöverdomstolen. - Med säkerhetsärende avses enligt 1 kap. 7 § samma lag bl.a. ärenden där Säkerhetspolisen av skäl som rör rikets säkerhet förordar att en utlänning skall avvisas eller utvisas. - Eftersom målet rör förvar av en utlänning i avvaktan på att ett beslut om utvisning, som fattats av regeringen med stöd av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll (LSU) skall verkställas, finner Migrationsöverdomstolen att överklagandet skall prövas av domstolen.- Förvar och placering i häkte. - Enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen får en utlänning tas i förvar om det är fråga om att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning och om det på grund av utlänningens personliga förhållanden eller övriga omständigheter finns anledning att anta att utlänningen annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. - Enligt 10 kap. 20 § utlänningslagen får Migrationsverket besluta att en utlänning som hålls i förvar skall placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, om 1. utlänningen enligt 8 kap. 8 § har utvisats på grund av brott, 2. utlänningen hålls avskild enligt 11 kap. 7 § och av säkerhetsskäl inte kan vistas i en sådan särskild lokal som avses i 11 kap. 2 § första stycket, eller 3. det annars finns synnerliga skäl. - I äldre uttalanden i förarbetena till de bestämmelser som nu återfinns i 10 kap. 20 § andra stycket utlänningslagen anförs bl.a. följande beträffande tillämpningen av bestämmelsen om häktesplacering m.m. Tredje punkten ger ett mycket begränsat utrymme för placering på t.ex. ett häkte även i andra fall än de som regleras i punkterna 1 och 2. Att bestämmelsen är avsedd att tillämpas restriktivt framgår av att lokutionen synnerliga skäl används. De situationer som avses är att en utlänning av transporttekniska skäl kan behöva placeras några timmar eller en natt i den typen av lokaler och fall där verkställigheten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut är mycket nära förestående (prop. 1996/97:147 s. 41). - Av utredningen i målen framgår bl.a. följande. Klaganden har utvisats på livstid enligt LSU samt belagts med ett tidsobestämt återreseförbud av regeringen den 4 maj 1995. Beslutet verkställdes sommaren 1995 och han har därefter, i strid med gällande utvisning och återreseförbud, återvänt till Sverige. - Ett beslut om utvisning skall enligt 12 kap. 23 § utlänningslagen verkställas på nytt om utlänningen efter verkställigheten anträffas i Sverige. Genom sitt agerande har klaganden visat att det finns anledning anta att han kommer att hålla sig undan. Dessutom finns det mot bakgrund av de av Säkerhetspolisen lämnade uppgifterna anledning anta att han kommer att bedriva brottslig verksamhet i Sverige. Förutsättningar för förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 samma lag föreligger således och överklagandet skall därför avslås i den delen. - Enligt 8 a § LSU skall utlänning som hålls i förvar enligt LSU placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Regeringens beslut att utvisa klaganden fattades med stöd av LSU. Säkerhetspolisen har dock ansett att klaganden skall tas i förvar med stöd av utlänningslagen. Förvisso är utrymmet för analoga tillämpningar begränsat när det gäller användandet av tvångsmedel. Med hänsyn till att det utvisningsbeslut som skall verkställas har fattats med stöd av LSU får det dock enligt Migrationsöverdomstolens bedömning anses föreligga synnerliga skäl för att placera klaganden i häkte. Överklagandet skall därför avslås även i den delen.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandena.