MIG 2007:52

Ansökan om prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen har ansetts vara förfallen då tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljats av Migrationsverket under handläggningen i Migrationsöverdomstolen.

A och B och deras barn C och D ansökte om asyl m.m. i Sverige den 16 september 2004. Migrationsverket avslog deras ansökan den 11 april 2005. Den 4 maj 2005 föddes dottern E. Migrationsverkets beslut överklagades till Utlänningsnämnden som den 20 februari 2006 avslog överklagandet, varmed beslutet att avvisa familjen från Sverige vann laga kraft.

Länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen

Migrationsverket beslutade den 29 juni 2007 att inte bevilja uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716) eller en ny prövning enligt 12 kap. 19 § nämnda lag.

Länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen (2007-07-13, Adolfson), avslog familjens överklagande av verkets beslut att inte medge en ny prövning.

Migrationsverket beslutade den 22 augusti 2007 att med stöd av 12 kap. 18 § utlänningslagen bevilja A, B, C, D och E tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för tiden den 22 augusti 2007 till den 28 december 2007. Som skäl för beslutet angavs att B:s graviditet var långt framskriden samt att det därmed förelåg praktiska hinder för verkställighet av avvisningsbesluten.

A, B, C, D och E överklagade migrationsdomstolens dom den 13 juli 2007 och yrkade att de skulle beviljas en ny prövning av frågan om uppehållstillstånd. De yrkade vidare bl.a. att verkställigheten skulle inhiberas.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2007-11-13, Råberg, Åberg och Erliksson, referent), yttrade:

Av 12 kap. 16 § första stycket andra meningen utlänningslagen framgår att om Migrationsverket meddelar ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utan att upphäva beslutet om avvisning eller utvisning, får beslutet om avvisning eller utvisning inte verkställas medan tillståndet gäller.

Om Migrationsverket inte kan besluta om uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen skall verket med tillämpning av 19 § samma kapitel ta upp frågan om uppehållstillstånd för ny prövning och besluta om inhibition i verkställighetsärendet, om det föreligger vissa i paragrafen uppställda förutsättningar. Dessa förutsättningar är att utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft åberopar nya omständigheter som kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten som avses i 12 kap. 1, 2 eller 3 § utlänningslagen och dessa omständigheter inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller utlänningen visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare. Är dessa förutsättningar inte uppfyllda skall verket besluta att inte bevilja ny prövning (19 § andra stycket).

Migrationsöverdomstolen gör följande bedömning.

En grundförutsättning för att en prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen skall kunna ske är att det är fråga om ett ärende om verkställighet. Migrationsverket har, efter det att målet anhängiggjorts hos Migrationsöverdomstolen, beviljat A, B, C, D och E ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av B:s långt framskridna graviditet. Tillståndet gäller under tiden den 22 augusti 2007 till den 28 december 2007.

Mot bakgrund av att ett avvisningsbeslut inte får verkställas under den tid då ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller, finner Migrationsöverdomstolen att något ärende om verkställighet för närvarande inte föreligger. Det saknas därmed förutsättningar för att göra en prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Vid sådant förhållande saknas även anledning att ta ställning till A, B, C, D och E:s yrkanden om inhibition m.m. Målet skall därför avskrivas från vidare handläggning.

Migrationsöverdomstolens beslut. Migrationsöverdomstolen avskriver målet från vidare handläggning.