MIG 2009:15

Den omständigheten att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut tillfälligtvis inte får verkställas enligt 12 kap. 9 § utlänningslagen innebär inte att verkställighetsärendet förfallit. Utlänningen har således möjlighet att, även under en period av tillfälligt avbruten verkställighet, få en ny prövning av om det föreligger verkställighetshinder.

Migrationsverket avslog i februari 2005 A:s ansökan om uppehållstillstånd m.m. och beslutade att avvisa honom. Beslutet fastställdes den 16 september 2005 av Utlänningsnämnden och vann därmed laga kraft.

Göteborgs tingsrätt dömde den 10 april 2008 A till fängelse i tre år samt beslutade att utvisa honom med förbud att återvända till Sverige före den 10 april 2013.

Migrationsverket

A anförde hos Migrationsverket hinder mot att verkställa beslutet om avvisning. Migrationsverket beslutade den 9 september 2008 att inte bevilja honom en ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716), eftersom A inte åberopat några omständigheter som kunde antas utgöra hinder mot verkställighet enligt 12 kap.1-3 §§utlänningslagen.

Länsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen

A överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen.

Länsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2008-10-27, ordförande Ocklind) undanröjde Migrationsverkets beslut och avskrev målet samt anförde bl.a. följande.

Har allmänt åtal väckts mot utlänningen, får ett beslut om avvisning eller utvisning inte verkställas förrän åtalet har prövats slutligt eller åtalet har lagts ned (12 kap. 9 § andra stycket utlänningslagen). En grundförutsättning för att en prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen ska kunna ske är att det är fråga om ett ärende om verkställighet (MIG 2007:52). A har i sin skrivelse anfört att han överklagat tingsrättens dom men att den ännu inte har prövats av hovrätten. Domen har således inte vunnit laga kraft. Mot bakgrund av att avvisningsbeslutet inte får verkställas innan åtalet prövats slutligt föreligger för närvarande inte något ärende om verkställighet. Inte heller har det vid Migrationsverkets beslut funnits något ärende om verkställighet. Det har därmed saknats förutsättningar för Migrationsverket att göra en prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Migrationsverkets beslut ska därför undanröjas och målet avskrivas från vidare handläggning.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens beslut till Migrationsöverdomstolen och yrkade att beslutet skulle undanröjas och målet visas åter till domstolen för fortsatt handläggning.

A bestred bifall till överklagandet.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2009-05-04, Trägård, Riberdahl, referent och Brege Gefvert), yttrade:

Enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får beslut överklagas av den som det angår, om det går honom emot. Migrationsverket får med hänsyn till de verkningar migrationsdomstolens beslut får för verket anses ha rätt att föra talan mot beslutet.

Fråga i målet är om ett ärende kan anses vara ett sådant ärende om verkställighet som avses i 12 kap. 19 § utlänningslagen i fall där beslutet om avvisning inte får verkställas på grund av att allmänt åtal väckts mot utlänningen.

Som migrationsdomstolen konstaterat är en grundförutsättning för att en prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen ska kunna ske att det är fråga om ett ärende om verkställighet.

I förevarande fall saknar utlänningen uppehållstillstånd. Det föreligger ett lagakraftvunnet beslut om avvisning. Den omständigheten att beslutet tillfälligtvis inte får verkställas enligt 12 kap. 9 § utlänningslagen innebär inte att verkställighetsärendet förfallit. Utlänningen har således möjlighet att, även under en period av tillfälligt avbruten verkställighet, få en ny prövning av om det föreligger verkställighetshinder. Migrationsdomstolen skulle därför ha prövat förutsättningarna för ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Migrationsdomstolens beslut ska på grund av vad som anförts upphävas och målet återförvisas till migrationsdomstolen för ny handläggning.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen upphäver migrationsdomstolens beslut den 27 oktober 2008 och visar målet åter till migrationsdomstolen för ny handläggning.