MIG 2017:1

Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den tillfälliga lagen kan inte överklagas.

AS ansökte i januari 2014 om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin maka som är bosatt i Sverige. Av ansökan framgick att makarna har flera gemensamma barn, bl.a. en dotter född 2003. Både makan och dottern har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige som alternativt skyddsbehövande under hösten 2013. Migrationsverket avslog AS:s ansökan i april 2015 med motiveringen att han inte visat att hans förhållande med makan var seriöst menat, att det var oklart om hans andra äktenskap var avslutat och att han vid två tillfällen medvetet lämnat oriktiga uppgifter.

Den 23 augusti 2015 sökte AS asyl i Sverige. Han uppgav att han önskade få bo tillsammans med sin minderåriga dotter. Vid kontroll i databasen Eurodac framkom att han tidigare samma år sökt asyl i Ungern. Migrationsverket fann, mot bakgrund av informationen i ärendet samt inlämnade handlingar, att den uppgivna dottern med stor sannolikhet var hans biologiska barn. Migrationsverket bedömde därför, med hänvisning till artikel 9 i Dublinförordningen, att AS:s asylansökan skulle prövas i Sverige. Den 18 augusti 2016 beslutade Migrationsverket att med stöd av utlänningslagen (2005:716) och lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) bevilja AS ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

AS överklagade beslutet och yrkade att han skulle beviljas permanent uppehållstillstånd, eftersom hans ansökan inte borde ha prövats enligt den tillfälliga lagen. Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2016-10-19, ordförande Déhn), upphävde Migrationsverkets beslut och återförvisade målet till verket för ny prövning. Migrationsdomstolen anförde bl.a. följande. Sedan den 20 juli 2016 ska den tillfälliga lagen tillämpas vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd. Lagen ska som huvudregel tillämpas oberoende av när ansökan gjordes. Det finns emellertid undantag från huvudregeln. Enligt punkten 2 i lagens övergångsbestämmelser ska lagen inte tillämpas vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd från ett barn eller en vuxen som ingår i samma familj som ett barn om barnets ansökan har registrerats hos Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare. Bestämmelsens ordalydelse talar för att undantaget är tillämpligt även när ett barn och en förälder ansöker om uppehållstillstånd vid olika tillfällen, t.ex. då barnet kommer till Sverige först och föräldern därefter ansluter med en egen ansökan. Migrationsverket har bedömt att AS gjort sannolikt att han har en minderårig dotter i Sverige. Migrationsdomstolen finner inte skäl att frångå Migrationsverkets bedömning i den delen. Det framgår vidare att dottern beviljats permanent uppehållstillstånd hösten 2013. Hennes ansökan har således registrerats den 24 november 2015 eller tidigare. AS:s ansökan om uppehållstillstånd borde därför ha prövats enbart mot utlänningslagen.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket överklagade domen och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle fastställa verkets beslut den 18 augusti 2016. I andra hand yrkades att målet skulle återförvisas till migrationsdomstolen för ny handläggning. Migrationsverket anförde bl.a. följande. Det som uttalas i förarbetena talar för att lagstiftaren avsett att punkten 2 i övergångsbestämmelserna till den tillfälliga lagen endast ska tillämpas när ett ensamt barn ansöker om uppehållstillstånd eller när ett barn och dess föräldrar ansöker om uppehållstillstånd gemensamt. I de fall där det finns olika ansökningsdatum i en barnfamilj är det endast de personer som prövas samtidigt som omfattas av övergångsbestämmelsen. Den som inte prövas tillsammans med övrig familj ska prövas som ensam sökande. Eftersom AS:s dotter fick sin ansökan prövad redan år 2013 ska AS:s ansökan prövas utifrån att han är ensam sökande. Den tillfälliga lagen är då tillämplig.

AS, som förelagts att yttra sig över Migrationsverkets överklagande, har inte hörts av.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2017-01-18, Linder, Benson och Eriksson, referent), yttrade:

Den första frågan som aktualiseras i målet är om Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av utlänningslagen och den tillfälliga lagen är överklagbart.

Det kan konstateras att den tillfälliga lagen inte innehåller några överklagandebestämmelser. Utlänningslagens överklagandebestämmelser är därför tillämpliga vid överklagande av beslut som Migrationsverket fattat med stöd av den tillfälliga lagen (1 kap. 1 a § utlänningslagen och 1 § tillfälliga lagen).

Frågan om vilka av Migrationsverkets beslut som kan överklagas regleras uttömmande i 14 kap.utlänningslagen. Bestämmelserna innebär bl.a. att Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd inte får överklagas eftersom det inte är fråga om ett avslag på en ansökan om uppehållstillstånd (jfr 14 kap. 3 § utlänningslagen). Detta framgår även av förarbeten och praxis (jfr bl.a. prop. 1996/97:25 s. 292 och prop. 2004/05:170 s. 307 samt MIG 2010:20).

Även i förarbetena till den tillfälliga lagen har regeringen uttalat att det enligt gällande rätt inte är möjligt att överklaga att ett beslut om uppehållstillstånd har tidsbegränsats och att regeringen inte ser skäl att ändra lagstiftningen i detta avseende (prop. 2015/16:174 s. 31).

Mot denna bakgrund är Migrationsverkets beslut att med stöd av utlänningslagen och den tillfälliga lagen bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd inte överklagbart.

Migrationsverkets beslut att tillämpa den tillfälliga lagen kan inte heller anses innefatta ett sådant processuellt avgörande som måste kunna överklagas (jfr Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen 10:e upplagan, s. 683).

Migrationsverkets beslut att bevilja AS ett tidsbegränsat uppehållstillstånd är alltså inte överklagbart och migrationsdomstolen skulle därför rätteligen ha avvisat hans överklagande. Med bifall till Migrationsverkets överklagande ska migrationsdomstolens beslut undanröjas och Migrationsverkets beslut fastställas.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen undanröjer migrationsdomstolens beslut och fastställer Migrationsverkets beslut.