MIG 2010:20

Ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats av Migrationsverket är inte överklagbart.

Ryske medborgaren A ansökte den 18 oktober 2007 om uppehållstillstånd vid Sveriges generalkonsulat i Sankt Petersburg, Ryssland. Han åberopade anknytning till f.d. hustrun svenska medborgaren B, med vilken han har två vuxna barn.

A beviljades tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd av Migrationsverket den 9 januari 2008 fr.o.m. detta datum t.o.m. den 9 november 2009. Verket fann att det åberopade förhållandet framstod som seriöst och att det inte fanns några särskilda skäl som talade mot att bevilja honom tillstånd. Tillståndet beviljades med stöd av 5 kap. 3 a § första stycket 1 och 8 § andra stycketutlänningslagen (2005:716) samt 4 kap. 23 § utlänningsförordningen (2006:97). Den 29 september 2009 ansökte A om förlängt uppehållstillstånd och åberopade att förhållandet med f.d. hustrun alltjämt bestod. Migrationsverket beviljade honom fortsatt tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd den 10 december 2009, gällande fr.o.m. den 10 november 2009 t.o.m. den 10 november 2010. I beslutet anförde verket att A inte haft uppehålls- och arbetstillstånd i två år och att det inte fanns några särskilda skäl för att bevilja permanent uppehållstillstånd före tvåårsperiodens utgång.

Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen

A överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen.

Migrationsverket bestred bifall till överklagandet.

Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2010-08-12, ordförande Otte och tre nämndemän), upphävde Migrationsverkets beslut och beviljade A permanent uppehållstillstånd. Domstolen hänvisade till förarbetena till 5 kap. 16 § utlänningslagen och vad som där anförs om att två år inte är någon absolut tidsperiod utan ett riktmärke för hur lång tiden för den uppskjutna invandringsprövningen bör vara. Domstolen gjorde en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet och fann att Migrationsverket inte hade haft skäl för att sätta den sammanlagda tiden för uppskjuten invandringsprövning till längre tid än två år.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens dom till Migrationsöverdomstolen.

Migrationsverket yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle undanröja migrationsdomstolens dom och avvisa A:s överklagande av Migrationsverkets beslut. Migrationsverket anförde bl.a. att migrationsdomstolen hade upphävt ett inte överklagbart beslut och beviljat ett permanent uppehållstillstånd trots att migrationsdomstolen inte ägt att ta upp målet till prövning i sak.

A, som förelades att yttra sig över Migrationsverkets överklagande, hördes inte av.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2010-11-03, Wahlqvist, Lindqvist, referent, och Aldestam), yttrade:

Enligt 14 kap. 1 § utlänningslagen får en förvaltningsmyndighets beslut enligt lagen endast överklagas i de fall som anges i detta kapitel.

Frågan om vilka av Migrationsverkets beslut som får överklagas regleras således uttömmande genom bestämmelserna i 14 kap.utlänningslagen (jfr 3 § förvaltningslagen [1986:223], se dock även MIG 2007:41).

I 14 kap. 3 § första stycket samma lag sägs att Migrationsverkets beslut får överklagas till en migrationsdomstol, bl.a. om beslutet innebär avslag på en ansökan om uppehållstillstånd.

Den senare bestämmelsen motsvarar i huvudsak 7 kap. 3 § första stycket i 1989 års utlänningslag (1989:529). I förarbetena till utlänningslagen har regeringen understrukit att den som beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd genom ett beslut av Migrationsverket inte kan överklaga detta, eftersom beslutet inte innebär ett avslag på en ansökan om uppehållstillstånd (prop. 1996/97:25 s. 292 och prop. 2004/05:170 s. 307, jfr Utlänningslagen - Vägledande beslut, UN 410-01).

Migrationsverket har beviljat A uppehållstillstånd. Det förhållandet att tillståndet varit tidsbegränsat har i detta sammanhang ingen betydelse. Migrationsdomstolen skulle därför rätteligen ha avvisat överklagandet av Migrationsverkets beslut.

Eftersom migrationsdomstolen i strid med ordalydelserna i 14 kap.1 och 3 §§utlänningslagen överprövat ett beslut av Migrationsverket som inte varit överklagbart ska, med bifall till Migrationsverkets överklagande, migrationsdomstolens dom undanröjas och A:s överklagande till migrationsdomstolen avvisas.

Domslut

Migrationsöverdomstolens avgörande. Med bifall till överklagandet undanröjer Migrationsöverdomstolen migrationsdomstolens dom och avvisar A:s överklagande till migrationsdomstolen.