MÖD 2000:24

Tillstånd enligt miljöskyddslagen till bergtäktsverksamhet-----Vid lokaliseringsprövningen enligt miljöskyddslagen av en bergtäkt har verksamheten på platsen bedömts tillåtlig med hänsyn till att där finns den lämpligaste fyndigheten för porfyrberg inom rimligt avstånd från utskeppningshamn. Lokaliseringen har även bedömts vara tillåtlig med hänsyn till att störningarna (främst buller) som drabbar den omgivande miljön (bl.a. ett naturreservat) och närboende (fritidshus) är acceptabla efter utförda skyddsåtgärder.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 1999-04-27 i mål M 384-99, se bilaga A

KLAGANDE

Tecomatic Aktiebolag, 556286-0949, Box 2070, 390 02 KALMAR,

Ombud

Advokaten KOW

MOTPARTER

1. Oskarshamns kommun, Box 706, 572 28 OSKARSHAMN

2. Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 KALMAR

3. MM

4. BJ och BH

5. SB-N

6. LF

7. SN

8. PN

9. K-ON

10. MN

11. KG

12. KH

Ombud för 4-11: Förbundsjuristen PBO

SAKEN

Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till bergtäktsverksamhet på fastigheten X 6:3 i Oskarshamns kommun, Kalmar län

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med upphävande av den överklagade domen fastställer Miljööverdomstolen länsstyrelsens i Kalmar län beslut den 11 juni 1998 att lämna tillstånd till täktverksamhet på fastigheten X 6:3 i Oskarshamns kommun med de ändringar av länsstyrelsens beslut såvitt gäller tillståndets omfattning och villkoren för tillståndet som framgår av det följande (ändringarna har markerats med understrykning).

Högst 100.000 ton berg får brytas per år.

Miljööverdomstolen förordnar att tillståndet skall gälla till den 7 juni 2008 samt att verksamheten skall vara igångsatt senast vid utgången av år 2003 då annars tillståndet upphör att gälla.

För tillståndet skall gälla följande villkor:

1. Om ej annat framgår av nedanstående villkor skall verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget angett i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig.

2. Täktverksamhet i form av primär- och sekundärkrossning samt borrnings- och sprängningsarbeten får bedrivas endast helgfri måndag - fredag kl. 07.00 - 17.00. Finkrossning, sortering och underhållsarbeten jämte transporter får bedrivas endast helgfri måndag - fredag kl. 07.00 - 17.00.

3. Buller från verksamheten skall begränsas så att ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder inte överskrider följande värden:

50 dB(A) måndag - fredag kl. 07.00 - 17.00

45 dB(A) måndag - fredag kl. 17.00 - 22.00

Verksamhet som orsakar buller får inte bedrivas i täktområdet mellan kl. 22.00 - 07.00.

Täktverksamhet i form av borrnings- och sprängningsarbeten samt krossning får inte äga rum under månaderna juni, juli och augusti.

4. Lagring av oljeprodukter och farligt avfall skall ske på tätt underlag och på sådant sätt att läckage till grundvatten förhindras. Oljecistern för dieselolja skall placeras under tak i uppsamlingskärl som rymmer hela cisternens volym. Vegetabiliska hydrauloljor skall användas där så är möjligt.

5. Stationära maskiner skall förses med skyddsplåt så att ev. läckage av olja ej infiltreras i marken. Uppställning och service av dieseldriven maskin skall ske över spilltråg eller annan lämplig anordning för uppsamling av oljespill.

6. Produktionssprängning får ske vid högst 12 tillfällen per år. All sprängning skall föregås av ljudsignal, tydligt hörbar inomhus i närmast belägna bostäder. Sprängning bör ske på bestämd dag och vid bestämt klockslag.

7. Innan produktionssprängning påbörjas skall sprängplan i erforderlig omfattning upprättas och finnas tillgänglig hos företaget. Sprängplan skall hållas àjourförd, och sprängjournal skall föras och finnas tillgänglig hos företaget, samt efter påfordran från tillsynsmyndigheten kunna uppvisas.

8. Vibrationer till följd av sprängningen får i bebyggelse ej överstiga värdet 4 mm/s uttryckt som högsta hastighet i vertikalled.

9. Krossningsanläggningar skall snarast, och så snart brytnings- och utrymmesförhållanden så medger, placeras i nedschaktad del av täktbotten.

10. Störande damning från verksamheten skall förhindras genom lämpliga åtgärder, såsom vattenbegjutning av vägar och upplag och dammsugningsanordning på borrmaskiner. Krossar och sorteringsanläggningar skall vara av dammkapslat utförande.

11. Vatten som pumpas från täktområdet skall före ev. avledning till dike eller vattendrag sedimentera i bassäng eller motsvarande anordning.

12. All ev. tvätt av fordon skall ske på spolplatta där vatten kan uppsamlas och senare infiltreras. Innan vattnet infiltreras skall det passera en oljeavskiljare. Avskiljaren skall tömmas minst en gång per år.

13. Senast den 29 september 2000 skall bolaget till tillsynsmyndigheten lämna in ett förslag till kontrollprogram för verksamheten. Vid utformningen av förslaget skall Statens Naturvårdsverks allmänna råd 1989:2, "Anläggningskontroll enligt miljöskyddslagen", följas i tillämpliga delar.

____________________

Miljööverdomstolen erinrar om att tillstånd till verksamheten krävs även enligt 12 kap.miljöbalken (länsstyrelsens prövning har inte omfattat prövning enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822).

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Tecomatic Aktiebolag (bolaget) har yrkat bifall till sin ansökan om tillstånd till bergtäktsverksamhet på fastigheten X 6:3 i Oskarshamns kommun, dock att ansökan har inskränkts till att omfatta en sammanlagd brytning om 100 000 ton berg per år. Bolaget har hemställt att ett tillstånd till täktverksamheten skall gälla under åtta år räknat från dagen för Miljööverdomstolens dom i målet.

Länsstyrelsen har anfört att Miljööverdomstolen bör bifalla bolagets yrkande och fastställa Länsstyrelsens i Kalmar län beslut den 11 juni 1998.

Oskarshamns kommun och sakägarna har bestritt ändring av den överklagade domen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Miljööverdomstolen har den 4 maj 2000 hållit förhandling med syn på fastigheten Oskarshamn X 6:3 med omnejd. Utredningen i övrigt är i allt väsentligt samma som hos länsstyrelsen och vid miljödomstolen.

Som miljödomstolen angett skall enligt 6 § lagen om införande av miljöbalken målet i sak prövas enligt miljöskyddslagen (1969:387) (ML). Som miljödomstolen också angett är det härvid tillåtlighetsbestämmelserna i 4 § samt 4 a § med dess hänvisning till lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (NRL) som aktualiseras.

Det kan inledningsvis konstateras att länsstyrelsen vid sin tillståndsprövning vägt in målsättningar om övergång till användning av bergkross som ersättning för naturgrus. Härtill kan noteras att den nu aktuella täkten avser berg av annan kvalitet än sådant som normalt används som ersättningsprodukt för naturgrus. Möjligheterna att finna bergmaterial på annat håll som skulle kunna medföra mindre intrång på andra skyddsvärda intressen är därmed mindre än om det gäller att finna ersättningsmaterial för grusfyndigheter.

Miljööverdomstolen konstaterar att bolaget inför sin nu aktuella ansökan har låtit utföra en utredning om lokaliseringsalternativ i regionen för en täkt med bergkvalitet av motsvarande slag som nu är aktuell. Utredningen ger stöd för att den nu aktuella fyndigheten av porfyrberg är den lämpligaste inom rimligt avstånd från den avsedda utskeppningshamnen i Oskarshamn. Vid prövningen av vilka krav som bör ställas på en lokaliseringsutredning som skall ge underlag för tillståndsprövningen i ett visst fall, måste vägas in förekomsten av alternativa exploateringsintressen som riktas mot platsen och som kan behöva skydd ävensom andra intressen på platsen och i dess omgivning som är i behov av skydd mot skilda typer av verksamheter. Det ligger i sakens natur att lokaliseringsprövningen enligt 4 § ML normalt inte medför krav på någon landsomfattande undersökning för att finna den optimala platsen eller, som blir aktuellt när det är frågan om naturfyndigheter av skilda slag, i vilken turordning fyndigheter skall få tas i anspråk när berättigade krav från allmän synpunkt ställs på utvinning av det ifrågavarande materialet.

När det gäller lokaliseringsprövningen enligt 4 § ML och de hänsyn som enligt NRL skall tas till skilda intressen av annat slag än skydd för utvinning av värdefulla ämnen och material gör Miljööverdomstolen följande prövning.

Utredningen visar att det finns ett behov av bergmaterial av aktuellt slag till vägbeläggningar i högtrafikerade områden och att materialet är efterfrågat. Som miljödomstolen angett i sin dom är avsikten att bergmaterialet, förutom i närområdet, skall få avsättning i storstadsområden som Stockholm, Göteborg, Norrköping och Malmö. Mot den bakgrunden kan valet av fyndplats för brytning av porfyrberg anses lämpligt från geografiska utgångspunkter särskilt som den ligger nära en utskeppningshamn.

Miljööverdomstolen konstaterar vidare att det under utredningen inte redovisats några motstående exploateringsintressen mot täktområdet eller områdena i anslutning till täktområdet från vare sig myndigheternas eller enskildas sida. Täktverksamheten medför naturligtvis ett kraftigt ingrepp i naturmiljön i täktområdet. Någon tätare bebyggelse finns inte på näravstånd till täktområdet och något behov av området som närrekreationsområde för sådan bebyggelse finns inte. Det ingrepp i naturmiljön i täktområdet som uppkommer kan inte bedömas bli allvarligare på den aktuella platsen än på andra platser där motsvarande verksamhet öppnas.

I målet har gjorts gällande att den planerade täkten skulle få negativ inverkan på naturreservatet Fårhagsberget ca 1000 m söder om täktområdet. Ändamålet med naturreservatet är enligt länsstyrelsens reservatsbeslut att bevara ett naturskogsartat barrskogsområde med dess flora och fauna och naturliga successioner. Vidare anges i beslutet att områdets lövskog och hagmark skall bevaras och skötas så att dess naturvärden kan bestå och utvecklas. Dessutom sägs att ändamålet även är att - inom ramen för de övriga målen - ge möjlighet till naturupplevelser och vetenskaplig forskning i orörd natur.

Det kan konstateras att viss inverkan på reservatsområdet i form av buller kan uppkomma. Någon inverkan på huvudsyftena med reservatet, nämligen att förhindra att området används på sätt att naturen i själva området förändras, kommer inte att uppkomma med anledning av den sökta täktverksamheten. En viss negativ inverkan kan naturligtvis buller från täktverksamheten ha när det gäller allmänhetens besök i reservatsområdet för naturupplevelser och rekreation. Med hänsyn till avståndet mellan täkten och reservatet och de restriktioner för verksamhetens bedrivande som hänsynen till närmare liggande bebyggelse aktualiserar, finner Miljööverdomstolen dock att denna negativa inverkan inte kan anses bli sådan att reservatet ger anledning att ogilla täktansökningen.

Beträffande störningar på bebyggelse i omgivningen kan konstateras att avståndet till närmaste bostadshus för åretruntboende är drygt 400 m och att ytterligare ett antal bostadshus finns på avstånd mellan 500 - 1000 m. Avståndet från det planerade täktområdet till närmsta fritidshus, som enligt vad som framkommit vid synen är i behov av upprustning, är omkring 180 m; det kan härtill konstateras att utlastningen ur den sökta täkten är avsedd att ske i annan riktning och mot den näraliggande riksvägen. Som länsstyrelsen noterat i sitt beslut finns omkring 25 fastigheter med fast bosättning eller för fritidsbruk inom en radie av 1500 m.

När det gäller störningar för bebyggelse har bolaget vid Miljööverdomstolens förhandling i samråd med nuvarande ägaren till fastigheten Oskarshamn X 6:3, som driver även andra täktverksamheter och avser att överta ett tillstånd till täktverksamhet på fastigheten, förklarat sig acceptera de villkorsskärpningar i förhållande till länsstyrelsens tillståndsbeslut som framgår av Miljööverdomstolens domslut.

Miljööverdomstolen finner att de bullervillkor för bebyggelse som länsstyrelsen föreskrivit i förening med de ytterligare restriktioner i fråga om tider för verksamhetens bedrivande som anges i domslutet medför att täktverksamheten inte kan anses förorsaka sådana störningar från bullersynpunkt för den omkringliggande bebyggelsen att hinder på grund härav finns mot täkttillstånd på platsen. Miljööverdomstolen konstaterar härtill att de ljudnivåer som föreskrivs bör genom anordningar för bullerskydd kunna innehållas även för det närmast liggande fritidshuset när det ställs iordning för fritidsboende. Som länsstyrelsen angett i sitt beslut kan som alternativ inlösen av fritidshuset komma ifråga.

Sammanfattningsvis finner Miljööverdomstolen sålunda att den överklagade domen skall upphävas och att länsstyrelsens beslut om tillstånd skall fastställas med de ändringar som redovisas i Miljööverdomstolens domslut.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Rolf Lundmark, referent, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Eva Wagner och hovrättsassessorn Anders Lillienau. Enhälligt.