MÖD 2002:49

Ansökan om bygdeavgiftsmedel-----Miljödomstolen hade avvisat en ansökan om bygdeavgiftsmedel för skador i form av vattenuppträngning och erosion med motiveringen att sökanden redan fått bidrag för förstärkning av skyddsmur. Miljööverdomstolen (MÖD) ansåg att skrivningen i 4 § första stycket i förordningen om bygde- och fiskeavgifter enbart uteslöt bidrag i de fall som skadereglering skett genom att ersättning tidigare betalats för samma skada. Då det var fråga om en fortlöpande skada ansåg MÖD att bidrag skall kunna utgå flera gånger för att reparera fastigheten och skydda den mot fortsatt skada.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, beslut 2001-02-14 i mål nr M 24-01, se bilaga A

KLAGANDE (ej närvarande)

LB

SAKEN

Ansökan om bygdeavgiftsmedel

MILJÖÖVERDOMSTOLENS BESLUT

Med ändring av miljödomstolens beslut tillerkänner Miljööverdomstolen LB bidrag enligt 4 § förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter med trettiotusen (30 000) kr, att betalas ur avgiftsmedlen som utgår för Holmsjön-Fagervikssjön-Leringens reglering.

YRKANDE I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

LB har i Miljööverdomstolen vidhållit sitt yrkande om bidrag.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS SKÄL

Miljödomstolen har avvisat LBs ansökan med motiveringen att han redan har fått bidrag av bygdeavgiftsmedel för förstärkningen av skyddsmuren. Den bestämmelse som miljödomstolen hänvisar till - 4 § första stycket förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter - är enligt Miljööverdomstolens uppfattning emellertid endast tillämplig när skadereglering har skett genom att ersättning tidigare har bestämts för samma skada. Någon sådan ersättning enligt 9 kap.vattenlagen (1983:291) eller 31 kap.miljöbalken har inte bestämts för de skador som nu är aktuella. LBs ansökan skall därför prövas i sak. Miljööverdomstolen bedömer att detta kan göras utan att målet återförvisas till miljödomstolen.

LB har begärt bidrag för reparationen av en mur som skall skydda fastigheten från sjöns vatten. För reparation och förstärkning av samma mur fick han år 1993 bidrag med 20 000 kr ur bygdeavgiftsmedel. Då det är fråga om en fortgående skada på fastigheten i form av erosion och vattenuppträngning anser Miljööverdomstolen att bidrag skall kunna utgå flera gånger för att reparera fastigheten och skydda den mot fortsatt skada. Enligt Miljööverdomstolen bör därför LB tillerkännas bidrag för reparation av skyddsmuren på fastigheten X 1:162 med skäliga 30 000 kr.

_________________________

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2002-07-25

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Roland Halvorsen, referent, miljörådet Sven Bengtsson samt tf. hovrättsassessorn Inge Karlström. Enhälligt.