MÖD 2002:64

Befrielse från sophämtning-----En fritidsfastighet ägdes av en äldre man. Miljööverdomstolen befriade mannen från kommunal sophämtning med hänvisning till att fastigheten nyttjades så sparsamt att det kunde liknas vid tillsynsbesök (20 endagsbesök per år). Särskilda skäl förelåg för dispens enligt 15 kap.18 § tredje stycket miljöbalken. Skiljaktig mening.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2001-12-07 i mål nr M 332-01, se bilaga A

KLAGANDE

KF

MOTPART

Miljö- och byggnämnden i Tjörns kommun, 471 80 SKÄRHAMN

SAKEN

Befrielse från sophämtning

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen bifaller, med upphävande av underinstansernas avgöranden, överklagandet och medger KF befrielse från sophämtning på fastigheten X 1:28, Tjörns kommun.

_________________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

KF har yrkat bifall till sin talan vid miljödomstolen.

Miljö- och byggnämnden i Tjörns kommun har bestritt ändring.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Enligt 15 kap. 8 § miljöbalken skall varje kommun, med undantag av vad som kan finnas stadgat ifråga om producentansvar, svara för att dels hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning, om det behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, och dels hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas. När kommunen planlägger och beslutar hur denna skyldighet skall fullgöras skall, enligt bestämmelsen, hänsyn tas till fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares möjligheter att själva ta hand om hushållsavfallet på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Enligt 15 kap. 11 § första stycket miljöbalken jämfört med 8 § tredje stycket samma kapitel skall det i kommunens renhållningsordning anges under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare själva får ta hand om hushållsavfall.

I renhållningsordningen för Tjörns kommun föreskrivs i § 11 punkt 7 att hushåll, som genom speciella levnadsomständigheter producerar extremt lite avfall, som inte utnyttjar återvinningsanläggningar och som Miljö- och byggnämnden bedömer själv kan hantera sitt hushållsavfall, kan få befrielse från skyldigheten att lämna avfallet till kommunen (eller dess entreprenör) för bortforsling och slutligt omhändertagande.

Oavsett vad som föreskrivs i kommunens renhållningsordning får kommunen, enligt 15 kap. 18 § tredje stycket miljöbalken, i enskilda fall tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att själva ta hand om avfall som uppkommit hos dem och som annars skall tas om hand av kommunen, om de kan göra detta på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön och det finns särskilda skäl för en sådan dispens.

KF har utöver vad som antecknats i miljödomstolens dom här uppgivit bl.a. att han är 80 år gammal och att han gör 15 - 20 endagsbesök på fastigheten varje år.

KFs uppgifter om hur han utnyttjar fastigheten och om den ringa mängd avfall som därvid uppkommer har inte ifrågasatts av Miljö- och byggnämnden. Uppgifterna får därför godtas och skall ligga till grund för målets avgörande.

Det sätt på vilket KF använder fastigheten avviker enligt Miljööverdomstolen från ett normalt fritidsboende och hans endagsbesök på fastigheten får närmast anses ha karaktär av tillsynsbesök oaktat antalet besök i detta fall kan uppgå till 20 dagar per år. Enligt Miljööverdomstolen får mängden avfall per besökstillfälle därmed anses vara så ringa att KF kan ta hand om detta på ett betryggande sätt med hänsyn till människors hälsa och miljön och i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken. Den lilla mängden hushållsavfall som det här blir fråga om svarar inte heller mot det behov av kommunens borttransport som normalt uppkommer vid fritidsboende i en fritidsfastighet. Med hänsyn härtill föreligger särskilda skäl för dispens enligt 15 kap. 18 § tredje stycket miljöbalken. KFs överklagande skall därför bifallas.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Eva Wagner, Arne Kardell, referent, och Rose Thorsén, skiljaktig, samt miljörådet Inge Bodin.

Skiljaktig mening, protokollsbilaga

Hovrättsrådet Rose Thorsén är skiljaktig och anför följande.

Jag instämmer i miljödomstolens bedömning att det inte är visat att KF utnyttjar fritidshuset på ett sätt som markant avviker från ett normalt utnyttjande. KF har inte heller visat att han själv kan ta hand om avfallet på ett godtagbart sätt. Den avfallsmängd som han själv uppgett att det är fråga om är dessutom inte så obetydlig att förutsättningarna för befrielse från sophämtning vid fritidshuset är uppfyllda.